Годовая информация эмитента за 2017 г.

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I. П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

27.04.2018

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публічне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            00480968

4. Місцезнаходження

            20300, Україна, Черкаська обл., Уманський р-н, м. Умань, вул. Ленiнської Iскри, 31

5. Міжміський код, телефон та факс

            (04744) 4-67-60, (04744) 3-23-25

6. Електронна поштова адреса

            plan@vitaminy.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№82  Вiдомостi НКЦПФР

 

30.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/1524834219

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки:

ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi не приймало участi у створеннi юридичних осiб.

ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi послугами рейтингового агенства не користувалось.

ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi дивiдендiв не нараховувало та не виплачувало.

ПАТ "ВIТАМIНИ" облiгацiї у звiтному роцi не випускало.

ПАТ "ВIТАМIНИ" iншi цiннi папери у звiтному перiодi не випускало.

ПАТ "ВIТАМIНИ" похiднi цiннi папери у звiтному роцi не випускало.

ПАТ "ВIТАМIНИ" не здiйснювало викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду.

ПАТ "ВIТАМIНИ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв дiяльностi.

ПАТ "ВIТАМIНИ" не здiйснювало в звiтному роцi випуску боргових цiнних паперiв.

ПАТ "ВIТАМIНИ" фiнансову звiтнiсть за звiтний рiк складає за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування     Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) -

3. Дата проведення державної реєстрації         15.04.1994

4. Територія (область)       Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)          10992055,75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі      0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії    0

8. Середня кількість працівників (осіб)            209

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктiв

            21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв (основний)

            46.46 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

10. Органи управління підприємства

            Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Дирекцiя (виконавчий орган), Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ

2) МФО банку           380805

3) Поточний рахунок           26004439255

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті       ПАТ <IНГ Банк Україна>, м. Київ

5) МФО банку           300539

6) Поточний рахунок           26002013258000

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво фармацевтичних препаратiв

АВ 598019

03.04.2012

Державна служба України з лiкарських засобiв

 

Опис

Лiцензiя на виробництво лiкарських засобiв у формi: таблеток, теблеток вкритих оболонкою, капсул, драже, настойок, сиропiв, олiйних розчинiв, рiдин, порошкiв, екстрактiв (субстанцiй). Необмежена.

Придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв

АЕ 637788

27.04.2015

Державна служба України з контролю за наркотиками

02.04.2020

Опис

Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв (списку 1 таблицi IV та списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв".

Iмпорт лiкарських засобiв

АЕ 192407

01.03.2013

Державна служба України з лiкарських засобiв

 

Опис

Лiцензiя на iмпорт лiкарських засобiв. Необмежена.

Оптова торгiвля лiкарськими засобами

№542

03.06.2016

Державна служба України з лiкарських засобiв

 

Опис

Лiцензiя на оптову торгiвлю лiкарськими засобами. Необмежена.

 

 

 

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.08.2013

01.08.2013

Стаднiцький Олег Анатолiйович

(04744) 46760, plan@vitaminy.com.ua

Опис

Наказом генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №226 П вiд 01.08.2013 р. призначено з 01.08.2013 р. на посаду корпоративного секретаря у порядку сумiщення посад Стаднiцького О.А. - начальника внутрiшньоструктурного вiддiлу корпоративних та фiнансових вiдносин. Перед цим працював фiнансовим менеджером ПАТ "ВIТАМIНИ". Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Акцiонерне товариство закритого типу "Криворiзький iнвестицiйний фонд "IК-ФОНД"

21881625

50006, Дніпропетровська обл., Криворiзький р-н, м. Кривий Рiг, вул. Постишева, 1

0,000227

ЗВФ "Iнфiко-Iнвест" АТ "Iнфiко"

24418632

18002, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецькго, 19

0,000341

Перший ЗВФ ВНIК "Укрiнвест"

20818524

79000, Львівська обл., Львiвський р-н, м. Львiв, вул. Коперника,15

0,001055

ТОВ "ТРИ"

20810310

79000, Львівська обл., Львiвський р-н, м. Львiв, вул. Кримська, 26 А

0,002729

ДТ "Градостраст"

21597723

02230, - р-н, м. Київ, вул. Демитрова, 1

0,027292

АТ "Софарма"

831902088

1220, Болгарiя, Надєжда р-н, м. Софiя, вул. Iлiєнско шосе, 16

99,558749

ПIДIФ "ЦIФ" ТОВ КУА "Iнеко-Iнвест"

21599716

03039, Голосiївський р-н, м. Київ, вул. М. Грiнченка, 18

0,019832

Реєстратор комп Варкiдж Лiмiтед

Н.Е94683

1641, Кiпр, Папавасiлiо Бiлдiнг1641 р-н, м. Нiкосiя, Кеннедi Авеню, 70 ДФ

0,000361

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

17211 осiб

0,370906

Усього

99,981492

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Герасимчук Iгор Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            -

4) Рік народження

            1969

5) Освіта

            Освiта вища

6) Стаж роботи (років)

            16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Представництво АТ "Софарма" (Україна, Молдова) - голова представництва

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            02.05.2016, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Обрано на посаду генерального директора строком на 5 рокiв рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 02.05.2016 р. (протокол №72 вiд 02.05.2016 р.). Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагорода в звiтному роцi - 450 119 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Перед цим займав посаду голови представництва АТ "Софарма" (Україна, Молдова).

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Капштик Iрина Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            -

4) Рік народження

            1982

5) Освіта

            Освiта вища

6) Стаж роботи (років)

            10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "Техкомплект К" - головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            01.03.2012, обрано безстроково

9) Опис

            Наказом генерального директора вiд 01.03.2012р. №42-П прийнята на посаду головного бухгалтера. Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених посадовою iнструкцiєю. Винагороди в звiтному роцi - 391 992 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Ранiше працювала головним бухгалтером в ТОВ "Техкомплект К".

 

 

 

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Тодоров Iво Нiколаєв

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            -

4) Рік народження

            1969

5) Освіта

            Освiта вища

6) Стаж роботи (років)

            20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Комерцiйний менеджер АТ "Софарма"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            26.04.2017, обрано 1 рiк

9) Опис

            Обрано до складу Наглядової ради Товариства, як представника АТ "Софарма" строком на один рiк рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 р. (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.). Обрано Головою Наглядової ради строком на один рiк (протокол №5/17 засiдання Наглядової ради вiд 26.04.2017 р.). Здiйснює повноваження обумовленi Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi (винагороду в т.ч. в натуральнiй формi не отримує). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Комерцiйний менеджер АТ "Софарма", перед цим - директор з розвитку бiзнесу "Прiста Ойл холдинг", до цього комерцiйний менеджер АТ "Софарма", до цього виконавчий директор АТ "Прiста Ойл холдинг".

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Райчев Алєксандр Калоферов

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            -

4) Рік народження

            1959

5) Освіта

            Освiта вища

6) Стаж роботи (років)

            32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Радник виконавчого директора з економiчних питань АТ "Софарма"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            26.04.2017, обрано 1 рiк

9) Опис

            Обрано до складу Наглядової ради Товариства, як представника АТ "Софарма" строком на один рiк за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 р. (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.). Здiйснює повноваження обумовленi Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi (винагороду в т.ч. в натуральнiй формi не отримує). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Радник виконавчого директора з економiчних питань АТ "Софарма", перед цим - продаж та маркетинг в ОТОВ "Iста Болгарiя", ранiше - комерцiйний директор та маркетинг в ОТОВ "Техем Сервiсiс".

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Донев Сiмеон Огнянов

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            -

4) Рік народження

            1992

5) Освіта

            Освiта вища

6) Стаж роботи (років)

            3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Комерцiйний менеджер АТ "Софарма"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            26.04.2017, обрано 1 рiк

9) Опис

            Обрано до складу Наглядової ради Товариства, як представника АТ "Софарма", строком на один рiк за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 р. (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.). Здiйснює повноваження обумовленi Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi (винагороду в т.ч. в нвтуральнiй формi не отримує). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 3 роки. Комерцiйний менеджер АТ "Софарма",  перед цим - менеджер - ключовi клiєнти АТ "Прiста Ойл холдинг".

 

1) Посада

            Член Дирекцiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Муратова Наталiя Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            -

4) Рік народження

            1980

5) Освіта

            Освiта вища

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Адмiнiстративний директор ПАТ "ВIТАМIНИ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            02.05.2016, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Обрано до складу дирекцiї  стороком на 5 рокiв рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 02.05.2016 р. (протокол №72 вiд 02.05.2016 р.). Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагорода в звiтному роцi - 395 601 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Ранiше працювала адмiнiстративним директором ПАТ "ВIТАМIНИ", перед цим головний економiст ПАТ "ВIТАМIНИ", до цього економiст з планування ПАТ "ВIТАМIНИ".

 

 

 

1) Посада

            Член Дирекцiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Томах Михайло Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            -

4) Рік народження

            1981

5) Освіта

            Освiта вища

6) Стаж роботи (років)

            11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Заступник генерального директора по сертифiкацiї та лiцензуванню ПАТ "ВIТАМIНИ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            02.05.2016, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Обрано до складу дирекцiї  стороком на 5 рокiв рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 02.05.2016 р. (протокол №72 вiд 02.05.2016 р.). Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагорода в звiтному роцi - 413 068 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Ранiше працював заступником генерального директора по сертифiкацiї та лiцензуванню ПАТ "ВIТАМIНИ", перед цим заступник директора з розвитку ПАТ "ВIТАМIНИ", до цього старший менеджер з реєстрацiї лiкарських засобiв ТОВ "Софарма Україна".

 

1) Посада

            Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бонджова Людмила Крумова

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            -

4) Рік народження

            1961

5) Освіта

            Освiта вища

6) Стаж роботи (років)

            34

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Керiвник вiддiлу "Рiпортiнг" АТ "Софарма".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2016, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 5 рокiв рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2016 р. (протокол №01/16 вiд 27.04.2016 р.). Обрана Головою Ревiзiйної комiсiї на пiдставi протоколу №1/16 засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 27.04.2016 р. Здiйснює повноваження обумовленi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю на безоплатнiй основi (винагороду в т.ч. в натуральнiй формi не отримує). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки. Керiвник вiддiлу "Рiпортiнг" АТ "Софарма", перед цим - директор фiнанси та контролiнг АТ "Дженералi Закрiла Здравно Осiгуряване" та головний бухгалтер АТ "Дженералi Болгарiя Холдинг".

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Герасимчук Iгор Петрович

-

240 402

0,109352

240 402

0

0

0

Головний бухгалтер

Капштик Iрина Миколаївна

-

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Тодоров Iво Нiколаєв

-

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Райчев Алєксандр Калоферов

-

1

0,00000045

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Донев Сiмеон Огнянов

-

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Бонджова Людмила Крумова

-

0

0

0

0

0

0

Член Дирекцiї

Муратова Наталiя Анатолiївна

-

0

0

0

0

0

0

Член Дирекцiї

Томах Михайло Юрiйович

-

2

0,00000091

2

0

0

0

Усього

240 405

0,10935336

240 405

0

0

0

 

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

АТ "Софарма"

831902088

1220, Болгарiя, Надєжда р-н, м. Софiя, Iлiєнско шосе, 16

218 871 065

99,558749

218 871 065

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

Усього

218 871 065

99,558749

218 871 065

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2017

Кворум зборів

99,98

Опис

Вид загальних зборiв - черговi. Дата проведення: 26.04.2017 року. Кворум зборiв: 99,98% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили.

На зборах розглядялись питання:

1.Обрання Лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ "Укрекобудiнвест" на виконання повноважень лiчильної комiсiї. Рiшення прийнято одноголосно. Обрати Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб з представникiв депозитарної установи ТОВ "Укрекобудiнвест" персонально: голова Лiчильної комiсiї Миколенко Т.В., члени - Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою  ТОВ "Укрекобудiнвест" на виконання повноважень Лiчильної комiсiї.

2. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

Рiшення прийнято одноголосно. Обрати головою зборiв - Муратову Н.А., секретарем загальних зборiв - Стаднiцького О.А.

Прийняти рiшення з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв: з питань порядку денного проводити вiдкрите голосування з використанням бюлетенiв.

Рiшення загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Рiшення загальних зборiв з питання №9 "Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Уповноваження особи на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї", приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Голосування з питання №12 "Обрання членiв Наглядової ради" здiйснюється в порядку кумулятивного голосування.

Голосування з питання №16 "Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Голосування з питання №17 "Надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю" - у голосуваннi про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю акцiонери, заiнтересованi у вчиненнi правочину, не мають права голосу, а рiшення з цього питання приймається бiльшiстю голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах та яким належать голосуючi з цього питання акцiї.

Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Надати для виступу: доповiдачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому виглядi та/або в уснiй формi.

Розглянути питання 12 порядку денного (Обрання членiв наглядової раби товариства) передостаннiм.

3. Обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Рiшення прийнято одноголосно. Протокол загальних зборiв акцiонерного товариства складається протягом 10 днiв з моменту закриття загальних зборiв та пiдписується головуючим i секретарем загальних зборiв.

4. Звiт Дирекцiї  про результати  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття  рiшення за наслiдками  розгляду звiту Дирекцiї. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити звiт Дирекцiї ПАТ "ВIТАМIНИ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визнати роботу дирекцiї Товариства задовiльною.

5.  Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

Рiшення прийнято одноголосно. Прийняти рiшення та затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк, роботу Наглядової ради визнати задовiльною.

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття  рiшення  за  наслiдками  розгляду  звiту Ревiзiйної  комiсiї. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити звiт за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято одноголосно. Рiчний звiт Товариства за 2016 р. затвердити.

8. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято одноголосно. Збитки за результатами фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi в розмiрi 56 098 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.

9. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Уповноваження особи на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. Рiшення прийнято одноголосно. Внести змiни до Cтатуту Товариства у зв'язку з  його приведенням  у вiдповiднiсть до чинного законодавства . Викласти Cтатут у новiй редакцiї та затвердити його. Уповноважити Генерального директора Герасимчука I.П. на пiдписання нової редакцiї Cтатуту та вчинення необхiдних дiй для державної реєстрацiї Cтатуту.

10. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень та затвердження  Положень в нових редакцiях. Уповноваження особи на пiдписання Положень у нових редакцiях. Рiшення прийнято одноголосно. Затвердити змiни до внутрiшнiх Положень Товариства та затвердити цi Положення в нових редакцiях. Уповноважити Генерального директора Герасимчука I.П. на пiдписання Положень.

11. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. Рiшення прийнято одноголосно. Припинити повноваження Членiв Наглядової ради Товариства в наступному складi: Голова Наглядової ради: Костов Е. Г., члени Наглядової ради Райчев А. К., Попова О. Г.

13. Про затвердження умов цивiльно-правових  або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання  цивiльно-правових  договорiв з членами Наглядової ради. Рiшення прийнято одноголосно. Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивiльно-правовий договiр про виконання їх функцiй та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Герасимчуку I.П. на пiдписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рiшення про делегування Наглядовiй радi право розрахунку, визначення та затвердження вартостi (цiни) акцiй при обов'язковому викупi.

Рiшення прийнято одноголосно. Делегувати Наглядовiй радi право розрахунку, визначення та затвердження вартостi (цiни) акцiй при обов'язковому викупi.

15. Прийняття рiшення делегування Наглядовiй радi затвердити проект договору купiвлi-продажу цiнних паперiв при обов'язковому викупi акцiй.

Рiшення прийнято одноголосно. Делегувати Наглядовiй радi затвердити проект договору купiвлi-продажу цiнних паперiв при обов'язковому викупi акцiй.

16. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Рiшення прийнято одноголосно. Надати згоду на вчинення правочину з Товариством  з обмеженою вiдповiдальнiстю "БаДМ", юридичною особою за законодавством України, ЄДРПОУ 31816235, що має юридичну адресу: Україна, 49005, м. Днiпро, вул. Панiкахи, 2,з реалiзацiї (продажу) товару на суму 71 000 000,00 (Сiмдесят один мiльйон) грн. шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами, визначеними виконавчим органом.

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного  року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства  значних правочинiв, якi можуть вчинятися  у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: придбання, продаж майна (товару, обладнання), надання або придбання послуг, виконання робiт, за умови що гранична сукупна вартiсть за кожним таким правочином становитиме не бiльше 214 000,0 тис. грн.

 Виконавчому органовi надається право прийняття рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства правочинiв, якi є значними правочинами у розумiннi ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", за умови що вони вiдносяться до правочинiв, визначених у  частинi другiй даного рiшення цього протоколу. Встановити, що укладання договорiв та iнших документiв вiдповiдно до частини другої даного рiшення цього протоколу здiйснюється за рiшенням виконавчого органу на наступних умовах:

1. Виконавчий орган Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства визначає та погоджує  умови договорiв;

2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, якi змiнюють основнi умови договорiв, здiйснюється за рiшенням  Виконавчого органу  без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, якщо такi змiни основних умов не пов'язанi iз збiльшенням граничної сукупної вартостi, встановленої для таких правочинiв.

3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на  пiдставi Довiреностi, без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, має право вести переговори, визначати умови, укладати, пiдписувати, отримувати, видавати вiд iменi Товариства договори, iншi документи, а також додатковi угоди про внесення змiн до договорiв та будь-яких iнших документiв, з урахуванням обмежень, встановлених частинами другою, третьою та  четвертою даного рiшення цього протоколу. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р.: 261 315 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (у вiдсотках): 81,89%.

17. Надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. Рiшення прийнято одноголосно. Надати згоду на вчинення Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства у зв'язку iз залученням:

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Софарма Україна", юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213,  м. Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 53-Б, з реалiзацiї (продажу), поставки товару, оренди рухомого та нерухомого майна шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартiсть за таким правочином становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. (додаткова угода додається). Затвердити проекти вiдповiдних правочинiв. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315 тис. грн. (у вiдсотках) становить 57,4%.

- Акцiонерне товариство "Софарма", юридична особа за законодавством Болгарiї, реєстрацiйний номер BG831902088, що має юридичну адресу: 1220, Болгарiя, м. Софiя, Iлiенско шосе, буд. 16. з реалiзацiї (продажу), поставки товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартiсть за таким правочином становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. (додаткова угода додається). Затвердити проекти вiдповiдних правочинiв. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315  тис. грн. (у вiдсотках) становить 57,4%.

- Акцiонерне товариство "Момина Крепост", юридична особа за законодавством Болгарiї, реєстрацiйний номер BG104055543, що має юридичну адресу: 5000, Болгарiя, м. Велико Тирново,    вул. Магiстральна, 23, з реалiзацiї (продажу), поставки товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартiсть за таким правочином становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. (додаткова угода додається). Затвердити проекти вiдповiдних правочинiв. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315 тис. грн. (у вiдсотках) становить  57,4%.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Софарма Варшава", юридична особа за законодавством Польщi, реєстрацiйний номер 7010273878, що має юридичну адресу: 02-822, Польща м. Варшава, вул. Остробрамська, 91, кв. 3, з реалiзацiї (продажу), поставки товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартiсть за таким правочином становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. (додаткова угода додається). Затвердити проекти вiдповiдних правочинiв. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315 тис. грн. (у вiдсотках) становить 57,4%.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РАП ФАРМА IНТЕРНЕШНЛ", юридична особа за законодавством Молдова, реєстрацiйний номер 1004601000376, що має юридичну адресу: МД-2001, Республiка Молдова, мун. Кiшiнеу, вул. Митрополита Варлаама, 58, з реалiзацiї (продажу), поставки товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартiсть за таким правочином становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. (додаткова угода додається). Затвердити проекти вiдповiдних правочинiв. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає 261 315 тис. грн. (у вiдсотках) становить 57,4%.

Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю iз залученням Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Софарма Україна" Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 53-Б з надання безвiдсоткової фiнансової допомоги шляхом укладання договору, за умови що гранична сукупна вартiсть за таким правочином становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. (проект договору додається). Затвердити проекти вiдповiдного правочину. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 р. (вартiсть активiв складає     261 315 тис. грн. (у вiдсотках) становить 57,4%.

Встановити, що рiшення щодо вчинення вищезазначених правочинiв приймає виконавчий орган.

Встановити, що виконавчий орган при укладаннi будь-якого з вищезазначених правочинiв має право змiнювати наступнi умови правочинiв:

- Розмiр партiї товару, що пiдлягає поставцi (шляхом подiлу чи поєднання партiй товару);

- Вартiсть товару, послуг, робiт в межах 30% вiд зазначеної у проектах;

- Строк поставки, оплати, виконання робiт або послуг;

- Асортимент товару (послуг, робiт), або окремi їхнi характеристики;

- Строки повернення фiнансової допомоги;

- Можливiсть розiрвання правочину з поверненням усього отриманого за ним.

12. Обрання членiв Наглядової ради. Рiшення прийнято. Обрано членами  Наглядової ради: Райчева Алєксандра Калоферова представника акцiонера        АТ "Софарма", Донева Сiмеона Огнянова представника акцiонера АТ "Софарма", Тодорова Iво Нiколаєва представника акцiонера АТ "Софарма".

18. Прийняття рiшення про припинення повноважень Лiчильної комiсiї. Рiшення прийнято одноголосно. Припинити повноваження лiчильної комiсiї  у складi: голова лiчильної комiсiї  Миколенко Т.В, члени комiсiї - Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В.

 

 

 

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, Шевченкiвський р-н р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 № 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв, надає послуги, пов'язанi iз провадженням депозитарної дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Аудиторська фiрма "Блискор Гарант"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

16463676

Місцезнаходження

01042, Україна, Печерський р-н, м. Київ, бул. Марiї Приймаченко, 1/27, оф. 501

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0218

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська плата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 285-42-25

Факс

(044) 285-42-25

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Надає послуги зовнiшнього аудитора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Укрекобудiнвест"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34355660

Місцезнаходження

04116, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Старокиївська, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263416

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державнв комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 486-91-37

Факс

(044) 379-29-23

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної установи

Опис

Виконує функцiї щодо депозитарного облiку цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Приймає участь в органiзацiї та проведеннi загальних зборiв акцiонерiв Емiтента.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.05.2011

270/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000120638

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,05

219 841 115

10 992 055,75

100

Опис

Акцiї розповсюджено шляхом вiдкритої пiдписки. Емiтент не володiє iнформацiєю щодо ринкової вартостi акцiй на бiржах, позабiржових торгiвельних системах та позабiржовому ринку України чи iнших країн. Емiтент не здiйснював заходiв щодо лiстингу (делiстингу) власних акцiй. Додаткової емiсiї акцiй на протязi звiтного перiоду не здiйснювалось.

 

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiтамiни" виникло в 1994 роцi у результатi процесу корпоратизацiї шляхом перетворення державного пiдприємства "Уманський вiтамiнний завод" виробничого об'єднання "Вiтамiни" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю".

Вiтамiнний завод виник на базi першого в Радянському Союзi заводу з виробництва гуттаперчi "СГ-Р" i був перейменований пiзнiше в "Расткаучук". Наказом Мiнiстра харчової промисловостi СРСР вiд 16 лютого 1953 року завод було передано управлiнню мiнiстерства "Головвiтамiнпрому". Ця дата вважається датою заснування пiдприємства.

Колектив майбутнiх вiтамiнникiв налiчував 67 чоловiк. Основним Їх завданням на той час було освоєння технологiї таблетування вiтамiну С. У липнi 1953 року було випущено першi тони вiтамiну С з глюкозою (0,025 г). Перший рiк ознаменувався випуском 50 тн таблеток, якi були направлено споживачам України, РСФРР, Грузiї, Естонiї, Узбекистану. Обсяги виробництва швидко нарощувалися i у 1954 роцi досягли 143 тн. на рiк.

У 1955 роцi колектив заводу вирiшив проблему промислового випуску нiкотинової кислоти (вiтамiну РР). До 1960 року завод випускав ще i вiтамiн С для вiтамiнiзацiї харчiв. Частина цiєї продукцiї експортувалася в НДР, Угорщину, В'єтнам .

У 1961 роцi на Уманському вiтамiнному заводi вперше в СРСР у промислових умовах було отримано нiкотинамiд

У 1963 роцi на заводi впроваджено виробництво рацемiчного ментолу. До кiнця року вироблено 83 кг рiдкого ментолу, а до 1965 року обсяги зросли у 6 разiв.

Досягненням Уманських вiтамiнникiв є також освоєння в 1964 роцi вперше в СРСР у промислових умовах пантотената кальцiю (вiтамiну Вз) для потреб тваринництва.

У 1968 роцi виготовлено першi партiї оптично активного (медичного) пантотената кальцiю, який до цього вироблявся тiльки в Японiї та США.

З 1972 року розпочався випуск полiвiтамiнних препаратiв у формi таблеток та драже. Виробничий асортимент у той час налiчував 17 найменувань лiкарських засобiв.

У 2011 роцi на виконання вимог Закуону України "Про акцiонернi товариства"  Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшеення визначити тип акцiонерного товариства як Публiчне акцiонерне товариство та змiнити найменування вiдкритого акцiонерного товариства "Вiтамiни" на Публiчне акцiонерне товариство "ВІТАМІНИ". Зараз головний напрямок дiяльностi пiдприємства - виробництво готових лiкарських засобiв.

У2013 р. ПАТ "ВІТАМІНИ" отримало сертифiкат GMP на двi дiльницi виробництва твердих та рiдких лiкарських форм. Даний сертифiкат гарантує можливiсть ведення експортної дiяльностi на зовнiшнiх ринках, здiйсненнiсть органiзацiї контрактного виробництва для європейских ринкiв, а також вiдiграє серйозну роль в пiдвищеннi престижу компанiї.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пiдприємство є самостiйним господарюючим суб'єктом без дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та вiдокремлених пiдроздiлiв. До структури пiдприємства входять: цех основного виробництва, паросиловий цех (власна котельня), дiльниця по водi очищенiй, кондицiонуванню та вентиляцiї, ремонтно-механiчний вiддiл, електрична дiльниця, господарська дiльниця, вiддiл забезпечення iнформацiї та транспорту, склади сировини та матерiалiв, склад готової продукцiї, аптечний склад №1, вiддiл контролю якостi, вiддiл валiдацiї, вiддiл охорони працi та навколишнього середовища, санiтарна лабораторiя, вiддiл фармрозробки, вiддiли та служби заводоуправлiння.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний рiк склала - 200 чол. (110,5% порiвняно з попереднiм роком); середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 6 чол.; середня чисельнiсть працюючих за цивiльно-правовими договорами - 3 чол. З числа штатних працiвникiв на умовах неповної зайнятостi працювали - 6 чол. Рiчний фонд оплати працi (ФОП) усiх працiвникiв склав - 18 487,0 тис. грн. (134% порiвняно з попереднiм роком), у тому числi ФОП штатних працiвникiв - 17 046,4 тис. грн. (131% порiвняно з попереднiм роком). Реалiзовано програму, спрямовану на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на сумму 60,3 тис. грн.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ "ВIТАМIНИ" не належить нi до яких об'єднань пiдприєств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПАТ "ВIТАМIНИ" не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного перiоду до Товариства з боку третiх осiб не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

На вимогу статтi 11 «Застосування мiжнародних стандартів» Закону про бухоблiк, починаючи з 01 сiчня 2012 року ПАТ «ВIТАМIНИ» (Товариство) складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, у зв'язку з чим у 2012 роцi облiкова полiтика Товариства була змiнена.

Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ - 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, складається на основi даних бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення фiнансового положення та результатiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, з наданням порiвняльної iнформацiї за 2015 рiк.

Визнання, оцiнка й розкриття iнформацiї про основнi засоби та нематерiальнi активи здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи».

Для нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв в бухгалтерському облiку Товариством застосовувався, згiдно прийнятої облiкової полiтики, прямолiнiйний метод.

Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей, їх оприбуткування та вибуття, оформлення первинними документами здiйснюється у вiдповiдностi з МСФЗ 2 «Запаси».

При використаннi запасiв застосовуються наступнi методи списання:

-          для готової продукцiї та запасiв, якi мають термiни використання - метод FIFO;

-          для iнших запасiв - метод середньозваженої вартостi.

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається Товариством з урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Емiсiйнi власнi акцiї вiдображаються у складi власного капiталу.

Визначення чистого прибутку проводилось за допомогою вимог МСФЗ (в тому числi МСФЗ 18 «Виручка»).

Фiнансова звiтнiсть  пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

У звiтному перiодi виробничий асортимент налiчував близько 26 найменуваннь лiкарських препаратiв та 12 найменувань бiологiчно активних добавок. Це - препарати у формi таблеток, драже, спиртових та олiйних розчинiв, настойок, сиропiв, якi вiдносяться до таких фармакотерапевтичних груп: протикашлевi, антианемiчнi засоби, переферичнi вазодилатори, полiвiтамiни з мiкроелементами, психостимулюючi i ноотропнi засоби, нестероїднi протизапальнi та протиревматичнi засоби, ферментнi препарати, полiферментнi препарати, засоби для лiкування ран та виразкових уражень, дерматологiчнi засоби, препарати з пом'якшувальною та захисною дiєю препарати цинку, антибактерiальнi засоби, засоби, якi застосовуються при бiлiарнiй патологiї, полiвiтамiнний комплекс та iн. Обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї пiдприємства мають високу ступiнь залежностi вiд сезонних змiн: найпродуктивнiшими традицiйно є перший та четвертий квартали календарного року (осiнньо-зимовий перiод), найменш продуктивний - третiй квартал року. Це пов'язано iз значним зменшенням попиту населення на вiтамiннi медикаменти та деякi iншi лiкарськi препарати у лiтнiй перiод з причини природнього зменшення ступеню захворюваностi у теплу пору року та сезонною появою природнiх вiтамiнiв в овочах, фруктах, ягодах i т.п. Основий ринок збуту товарної продукцiї пiдприємства охоплює всi географiчнi регiони України, здiйснюється експорт до Молдови. Порядок розрахункiв за вiдвантажену продукцiю чiтко вказано у прайс-листах пiдприємства. Вiн передбачає надання знижок у залежностi вiд умов продажу Вся продукцiя пiдприємства конкурентоспроможна, та має постiйний збут. Технологiя виробництва вiдповiдає затвердженим у встановленому порядку фармстаттям на кожен вид лiкарського засобу, що забезпечує належний рiвень її якостi.  На пiдприємствi функцiонує система забезпечення якостi та багаторiвневий контроль якостi продукцiї: нашi спецiалiсти перевiряють якiсть вхiдної сировини, стежать за дотриманням усiх норм та вимог до якостi в процесi виробництва препаратiв, здiйснюють контроль якостi готової продукцiї. Сировина та матерiали, використовуванi у виробництвi, мають рiзнi джерела походження та постачання: основна сировина (субстанцiї), в основному, закордонного виробництва, придбанi на українських пiдприємствах або iмпортованi; допомiжна сировина та матерiали, в основному, вiтчизнянi, але є i iмпортнi. Особливостями стану розвитку галузi фармацевтичного виробництва є, по перше, високий ступiнь конкуренцiї як на внутрiшньому, так i на свiтовому ринках; по друге, значна залежнiсть виробництва та збуту вiд сезонних змiн. Один постачальник за основними видами сировини та матерiалiв займає бiльше 10% загального об'єму постачання.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

З метою оновлення основних фондiв за останнi 5 рокiв товариством було придбано активiв на загальну суму 32 682 тис. грн., у тому числi понад 38,88% (12 706 тис. грн.) - капiтальнi ремонти. В той же перiод списано та реалiзовано основних фондiв, що не використовуються у виробництвi у зв'язку з їх моральним та фiзичним зносом на загальну суму 3 503 тис. грн. за первiсною вартiстю.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

У звiтному перiодi мiж емiтентом та пов'язаними сторонами здiйснювались торгiвельнi операцiї, а саме:

-протягом року з ТОВ "Софарма Україна" реалiзацiя (продаж), поставка товару, оренда рухомого та нерухомого майна шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi на суму 182 тис. грн., згiдно дiючих угод;

-протягом року з ТОВ "РАП ФАРМА IНТЕРНЕШНЛ" реалiзацiя (продаж), поставка товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi на суму 1 529 тис. грн., згiдно дiючої угоди;

-протягом року з АТ "Софарма" придбання сировини, матерiалiв, послуг на суму 18 722 тис. грн., згiдно дiючих угод;

-протягом року з ТОВ "Софарма Україна" придбання матерiалiв, послуг на суму 91 тис. грн., згiдно дiючих угод;

-протягом року з ТОВ "РАП ФАРМА IНТЕРНЕШНЛ" придбання послуг на суму 279 тис. грн., згiдно дiючої угоди;

-26.12.2017 р. з ТОВ "Софарма Україна" надання безвiдсоткової фiнансової допомоги в сумi 12 000 тис. грн., згiдно дiючої угоди.

Витрати на придбання сировини, матерiалiв, робiт, послуг вiд пов'язаних сторiн включали придбання сировини та матерiалiв у формi "in-bulk"; придбання послуг - включали роялтi та маркетинговi послуги.

Всi операцiї мiж пов'язаних сторонами були проведенi на звичайних комерцiйних умовах (умови зазначених правочинiв вiдповiдають звичайним ринковим умовам та не порушують iнтереси Товариства).

 

Виплати виконавчому органу (Дирекцiї) Товариства протягом звiтного року склали 1 864 тис. грн.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби ПАТ "Вiтамiни" розмiщено за мiсцезнаходженням товариства на земельнiй дiлянцi близько 2,0466 Га. Земельна дiлянка належить пiдприємству по праву власностi згiдно Державного акту  серiї ЯК №153001 вiд 19.05.2011 р. та договору куплi-продажу земельної дiлянки вiд 21.10.2010 р.  №4-3829. На протязi звiтного перiоду товариством використовувались виключно власнi основнi засоби. Екологiчних питань, якi впливали б на ступiнь використання активiв, немає. Виробничi потужностi у звiтному роцi використовувались наступним чином: обладнання дiльницi таблетних лiкарських форм №1 - на 95%; обладнання дiльницi таблетних лiкарських форм №2 - на 31%; обладнання для виготовлення драже - на 44%; обладнання для виготовлення рiдинних лiкарських засобiв - на 77%; обладнання для виготовлення екстрактiв - 27%; обладнання для виготовлення настойок та розчинiв - на 64%. Вiдповiдно до довгострокової стратегiї розвитку товариства, направленої на збереження фармацевтичного профiлю пiдприємства пiсля 2017 року, планами розвитку ПАТ "Вiтамiни" на найближчi роки передбачено: розширення виробництва, побудова нових виробничих дiльниць. Стратегiя пiдприємства в областi якостi, направлена на створення виробництва, що вiдповiдає вимогам GMP, була успiшно реалiзована. Отримано сертифiкат GMP на двi дiльницi виробництва: твердих лiкарських форм та рiдких лiкарських форм. План стратегiчного розвитку пiдприємства орiєнтований на вихiд в новi конкурентнi ринки, розширення експорту продукцiї.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Обмежувальна полiтика держави у галузi пiдприємництва. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень - абсолютна.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

На протязi звiтного року до Товариства не було застосовано штрафних санкцiй.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi емiтента базується на грунтi самофiнансування та повної самоокупностi, спрямованих на посилення процесiв, направлених на зменшення непродуктивних витрат та оптимiзацiю фiнансових потокiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi немає невиконаних договорiв, по яким очiкується прибуток вiд їх виконання.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Перспективним планом розвитку пiдприємства на найближчi три роки заплановано нарощування темпiв виробництва та реалiзацiї  продукцiї щороку не менше нiж на 10,0% порiвняно з попереднiм.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

На пiдприємствi функцiонує вiддiл фармрозробки. Робота вiддiлу є: напрацювання лабораторних серiй, дослiдно-промислових серiй лiкарських засобiв та їх фiзико-хiмiчний контроль, органiзацiя контролю напрацьованих серiй ЛЗ в зовнiшнiх лабораторiях, напрацювання складових для дiючої номенклатури лiкарських засобiв та потенцiйного розширення асортименту готової продукцiї, напрацювання технологiй для потенцiйного технологiчного оновлення iснуючих виробничих процесiв. Створено матерiально-технiчну базу вiддiлу фармрозробки, планується придбання додаткового обладнання, iнвентаря та витратних матерiалiв.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

На протязi звiтного року Товариство не виступало вiдповiдачем в судових справах.

Товариство у звiтному роцi виступало позивачем по шести судовим справам (в т.ч. 3 адмiнiстративнi судовi справи та 3 господарськi судовi справи). Загальна сума позовних вимог становить 3 878 тис. грн.

Справи адмiнiстративного судочинства:

1)  За позовом до Київської мiської митницi ДФС України про визнання бездiяльностi протиправною та зобовязання вчинити дiї. Справа виграна в судi першої iнстанцiї. Подано апеляцiйну скаргу.

2) За позовом до Київської мiської митницi ДФС України про визнання протиправним та скасування рiшення. Вiдкрито касацiйне  провадження.

3) За позовом до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про визнання наказу протиправним, визнання протиправною бездiяльностi та вiдшкодування шкоди, заподiяної неправомiрними дiями. Рiшенням суду у позовi вiдмовлено. Апеляцiйну скаргу частково задоволено в частнi визнання бездiяльностi незаконною про стягнення вiдшкодування шкоди - вiдмовлено. Подано касацiйну скаргу.

Справи господарського судочинства:

1) Подано заяву до боржника ТОВ «Альба Україна» у справi про банкрутство. Справа розглядається Господарським судом Київської областi.

2) Подано позов до ПАТ «Уманьгаз» про вiдшкодування витрат понесених в наслiдок зловживанням монопольним становищем. Вiдкрито касацiйне  провадження.

3) Подано позов до ТОВ «Фрам Ко» про стягнення боргу. Справу виграно. Вiдкрито виконавче провадження.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

У звiтному роцi Товариством дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

180 492

175 966

0

0

180 492

175 966

  будівлі та споруди

74 379

73 403

0

0

74 379

73 403

  машини та обладнання

90 234

87 132

0

0

90 234

87 132

  транспортні засоби

4 369

3 652

0

0

4 369

3 652

  земельні ділянки

4 841

4 841

0

0

4 841

4 841

  інші

6 669

6 938

0

0

6 669

6 938

2. Невиробничого призначення:

4 223

4 275

0

0

4 223

4 275

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

4 223

4 275

0

0

4 223

4 275

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

184 715

180 241

0

0

184 715

180 241

Опис

Товариство у звiтному роцi не орендувало основнi засоби. Облiк основних засобiв проведено у вiдповiдностi до МСФЗ 16 <Основнi засоби> та МСФЗ 38 <Нематерiальнi активи>. Для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовано прямолiнiйний метод. Основнi засоби емiтента не обмеженi термiнами користування та умовами використання. Основнi засоби всiх груп використовуються повнiстю. Обмежень на використання майна ПАТ "ВIТАМIНИ" не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-1 461

-12 865

Статутний капітал (тис.грн)

10 992

10 992

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

10 992

10 992

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди розраховано як вартiсть активiв вiдповiдного перiоду, зменшену на суму зобов'язань та забезпечень того ж перiоду (значення рядку 1300 балансу мiнус значення рядкiв 1595 та 1695 балансу Товариства на 31.12.2017р.).

Висновок

Станом на 31.12.2017р. сума чистих активiв Товариства менша за розмiр статутного капiталу. Вимоги частини 3-ї ст. 155 Цивiльного Кодексу України не дотримано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

30 000

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковий кредит банку

27.02.2013

30 000

17

23.01.2018

Зобов’язання за цінними паперами

X

600

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

600

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

841

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

12 000

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

219 558

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

262 999

X

X

Опис

Податковi зобов'язання: ПДВ - 831 тис. грн., мiсцевi податки та збори - 10 тис. грн. Фiнансова допомога на зворотнiй основi надана пов'язаною особою - 12 000 тис. грн. Iншi зобов'язання: за одержаними авансами - 4 506 тис. грн., за торгiвельною кредиторською заборгованiстю - 36 926 тис. грн., за розрахунками зi страхування - 7 тис. грн., за резервом вiдпусток - 759 тис. грн., за процентами по позиках - 84 тис. грн., з заборгованостi перед пов'язаною особою - 176 497 тис. грн., за iншими поточними зобов'язаннями - 779 тис. грн.

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

26.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

214 000

261 315

81,89

Придбання, продаж майна (товару, обладнання), надання або придбання послуг, виконання робiт.

27.04.2017

http://www.vitaminy.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.), що вiдбулися 26.04.2017р. прийнято рiшення про надання попередньої згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: придбання, продаж майна (товару, обладнання), надання або придбання послуг, виконання робiт. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв становить 214 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 261 315 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 81,89%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0.

    Виконавчому органовi надається право прийняття рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства правочинiв, якi є значними правочинами у розумiннi ст. 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>, за умови що вони вiдносяться до правочинiв, визначених у абзацi першому.

Встановити, що укладання договорiв та iнших документiв вiдповiдно до абзацу першого здiйснюється за рiшенням виконавчого органу на наступних умовах:

1.            Виконавчий орган Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства визначає та погоджує  умови договорiв;

2.            Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, якi змiнюють основнi умови договорiв, здiйснюється за рiшенням  Виконавчого органу  без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, якщо такi змiни основних умов не пов'язанi iз збiльшенням граничної сукупної вартостi, встановленої для таких правочинiв.

3.            У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на  пiдставi Довiреностi, без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, має право вести переговори, визначати умови, укладати, пiдписувати, отримувати, видавати вiд iменi Товариства договори, iншi документи, а також додатковi угоди про внесення змiн до договорiв та будь-яких iнших документiв, з урахуванням обмежень, встановлених частинами другою, третьою та  четвертою даного рiшення цього протоколу.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

26.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

71 000

261 315

27,17

Реалiзацiя товару

27.04.2017

http://www.vitaminy.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.), що вiдбулися 26.04.2017р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення значного правочину. Предмет правочину: реалiзацiя товару (шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами, визначеними виконавчим органом) ТОВ <БаДМ>. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину становить 71 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 261 315 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 27,17%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

26.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

150 000

261 315

57,4

Реалiзацiя (продаж), поставка товару, оренда рухомого та нерухомого майна

27.04.2017

http://www.vitaminy.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.), що вiдбулися 26.04.2017р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 261 315 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,4%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару, оренда рухомого та нерухомого майна шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <Софарма Україна>, юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 53-Б. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є ТОВ "Софарма Україна" - афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства.

2

26.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

150 000

261 315

57,4

Реалiзацiя (продаж), поставка товару

27.04.2017

http://www.vitaminy.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.), що вiдбулися 26.04.2017р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 261 315 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,4%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Акцiонерному товариству <Софарма>, юридична особа за законодавством Болгарiї, реєстрацiйний номер BG831902088, що має юридичну адресу: 1220, Болгарiя, м. Софiя, Iлiенско шосе, буд. 16. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є АТ "Софарма" - акцiонер, що володiє не менше 25% акцiй Товариства.

3

26.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

150 000

261 315

57,4

Реалiзацiя (продаж), поставка товару

27.04.2017

http://www.vitaminy.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.), що вiдбулися 26.04.2017р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 261 315 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,4%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Акцiонерному товариству <Момина Крепост>, юридична особа за законодавством Болгарiї, реєстрацiйний номер BG104055543, що має юридичну адресу: 5000, Болгарiя, м. Велико Тирново, вул. Магiстральна, 23. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є АТ "Момина Крепост" - афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства.

 

4

26.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

150 000

261 315

57,4

Реалiзацiя (продаж), поставка товару

27.04.2017

http://www.vitaminy.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.), що вiдбулися 26.04.2017р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 261 315 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,4%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <Софарма Варшава>, юридична особа за законодавством Польщi, реєстрацiйний номер 7010273878, що має юридичну адресу: 02-822, Польща м. Варшава, вул. Остробрамська, 91, кв. 3. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є ТОВ "Софарма Варшава" - афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства.

 

5

26.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

150 000

261 315

57,4

Реалiзацiя (продаж), поставка товару

27.04.2017

http://www.vitaminy.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.), що вiдбулися 26.04.2017р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 261 315 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,4%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <РАП ФАРМА IНТЕРНЕШНЛ>, юридична особа за законодавством Молдови, реєстрацiйний номер 1004601000376, що має юридичну адресу: МД-2001, Республiка Молдова, мун. Кiшiнеу, вул. Метрополита Варлаама, 58. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є ТОВ "РАП ФАРМА IНТЕРНЕШНЛ" - афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства.

 

6

26.04.2017

Згальнi збори акцiонерiв

150 000

261 315

57,4

Надання безвiдсоткової фiнансової допомоги

27.04.2017

http://www.vitaminy.com.ua/

Опис:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/17 вiд 26.04.2017 р.), що вiдбулися 26.04.2017р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 261 315 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,4%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - надання безвiдсоткової фiнансової допомоги шляхом укладання договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Софарма Україна>, юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 53-Б. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є ТОВ "Софарма Україна" - афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства. Встановити, що рiшення щодо вчинення всiх вищезазначених в цiй особливiй iнформацiї правочинiв приймає виконавчий орган. Встановити, що виконавчий орган при укладаннi будь-якого з всiх вищезазначених в цiй особливiй iнформацiї правочинiв має право змiнювати наступнi умови правочинiв: розмiр партiї товару, що пiдлягає поставцi (шляхом подiлу чи поєднання партiй товару); вартiсть товару, послуг, робiт в межах 30% вiд зазначеної у проектах; строк поставки, оплати, виконання робiт або послуг; асортимент товару (послуг, робiт), або окремi їхнi характеристики; строки повернення фiнансової допомоги; можливiсть розiрвання правочину з поверненням усього отриманого за ним.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

03.05.2017

04.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.09.2017

02.10.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

 

 

 

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

Вiдкрите голосування з використанням бюлетенiв та бюлетенiв для комулятивного голосування

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi загальнi збори було проведено

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались

 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

Не проводила

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Не проводила

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Iншi комiтети не створювались

У складi наглядової ради комiтети не створено

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi наглядової ради комiтети не створено

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi наглядової ради комiтети не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди в т.ч. в натуральнiй формi

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Дирекцiї та (або) Ревiзiйної комiсiї ТоваристваГоловою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Член Наглядової ради для виконання своїх обов'язкiв повинен мати належну квалiфiкацiю, освiту, досвiд та дiлову репутацiю, включаючи:- досвiд роботи не менше 3-х рокiв (в тому числi на керiвних посадах у якостi керiвника або заступника керiвника не менше 2-х рокiв);- бездоганну репутацiю; - високий рiвень комунiкацiйних та особистих якостей;- достатньо часу для виконання функцiй, покладених на нього.До складу Наглядової ради не можуть висуватися та обиратися особи, якi: - є учасниками або членами органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства; - мають родинi та/або сiмейнi стосунки з членами Дирекцiї та головним бухгалтером Товариства.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

так

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

так

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

так

так

ні

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Причин для змiни аудитора не було

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу корпоративного управлiння не має

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу корпоративного управлiння не має

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Кодексу корпоративного управлiння не має

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

16463676

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

номер: 0218, дата видачі: 26.01.2001

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Реєстраційний номер 348, серія П,  номер 000348, дата видачі 29.01.2016, строк дії по 24.09.2020

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

номер: 0762, дата видачі: 22.02.2018

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2017 по 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02 - із застереженням

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Акцiонерам та Керiвництву  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIТАМIНИ"

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: 21-01/12-15, дата: 21.12.2015

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 03.01.2018,  дата закінчення: 15.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

15.03.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

138 300,00

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

16463676

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

номер: 0218, дата видачі: 26.01.2001

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Реєстраційний номер 348, серія П,  номер 000348, дата видачі 29.01.2016, строк дії по 24.09.2020

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

номер: 0762, дата видачі: 22.02.2018

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2017 по 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

01 - безумовно позитивна

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Акцiонерам та Керiвництву  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIТАМIНИ"

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: 21-01/12-15, дата: 21.12.2015

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 03.01.2018, дата закінчення: 15.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

15.03.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

138 300,00

14

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Акцiонерам та Керiвництву 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIТАМIНИ"

 

Думка iз застереженням

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIТАМIНИ" (надалi по тексту "Товариство"), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на         31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про змiни у власному капiталi, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

 

На нашу думку, за винятком питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

 

Основа для думки iз застереженням

 

Iнформацiя в окремих роздiлах примiток до фiнансової звiтностi розкрита не в повному обсязi, що не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСФЗ, а саме:

 

1. На балансi Товариства облiковуються активи та зобов'язання, якi передбачають оцiнки справедливої вартостi. Проте Товариством не розкрита у фiнансовiй звiтностi iнформацiя щодо методiв оцiнки вартостi та вхiднi данi, використанi для складання таких оцiнок, а також рiвень iєрархiї справедливої вартостi, порiвняння справедливої вартостi з їх балансовою.

 

2. В Примiтцi 7 щодо валютного та  кредитного ризикiв Товариством розкрита якiсна iнформацiя про схильнiсть до їх виникнення, цiлi, полiтика та процеси управлiння ризиками, проте не розкрита кiлькiсна iнформацiя про :

 

- чутливiсть активiв, що наражаються на валютний ризик, до збiльшення / зменшення курсу обмiну української гривнi до вiдповiдних iноземних валют;

 

- вплив на прибуток до оподаткування, який виникає при змiнах вiдсоткових ставок.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2015 року, прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi за текстом - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi  нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

 

Ключовi питання аудиту

 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

 

Крiм питань, викладених у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що немає iнших ключових питань, iнформацiю щодо яких слiд вiдобразити в нашому звiтi.

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

 

-        Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.

 

-        Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.

 

-        Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнських персоналом;

 

-        Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв,робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

 

-        Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно  з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

 

Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам

 

Згiдно Статуту в редакцiї, затвердженiй протоколом № 01/17 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 р., Статутний капiтал Товариства складає 10 992 055,75 (десять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто двi тисячi п'ятдесят п'ять гривень, 75 копiйок) грн., розподiлений на 219 841 115 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна.

 

Випуск простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму 10 992 055,75 грн. видане Товариству Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 24 травня 2011 р., реєстрацiйний № 270/1/11.

 

Станом на 31.12.2017 року сума оплачених акцiонерами акцiй становить 10 992 055,75 грн.

 

Заборгованостi акцiонерiв перед Товариством по внесках до Статутного капiталу не встановлено.

 

Висновок

 

Отже, розмiр сплаченого грошовими коштами Статутного капiталу ПАТ "ВIТАМIНИ" станом на 31.12.2017 р. вiдповiдає установчим документам та пiдтверджується в сумi 10 992  тис. грн.

 

Перевищення вартостi чистих активiв Товариства над зареєстрованим розмiром статутного капiталу станом на кiнець звiтного перiоду

 

Розмiр власного капiталу (чистих активiв) Товариства згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. становить (1 461) тис. грн., та складається з :

 

- статутного капiталу в сумi 10 992 тис. грн.

 

- капiталу у дооцiнках в сумi 150 439 тис. грн.

 

- резервного капiталу в сумi 329 тис. грн.

 

- нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв) в сумi (163 221) тис. грн.

 

Як вбачається, станом на 31.12.2017р. сума власного капiталу (чистих активiв) Товариства менша за розмiр статутного капiталу.

 

Вiдповiднiсть резервного капiталу установчим документам

 

Згiдно Статуту, в Товариствi створюється резервний капiтал в розмiрi 15% статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу становить 5% суми чистого прибутку.

 

Таким чином, Товариство повинне створити резервний капiтал в сумi не менше 1 649 тис. грн.

 

У 2017 роцi до резервного капiталу вiдрахування не здiйснювались оскiльки за результатами 2016 року отриманий збиток.

 

За даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2017 року загальна сума створеного резервного капiталу склала 329 тис. грн. та вiдображена у фiнансовiй звiтностi.

 

Стан корпоративного управлiння

 

Корпоративне управлiння ПАТ "ВIТАМIНИ" здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України.

 

Так, в Статутi Товариства (редакцiя, затверджена протокол № 01/17 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 р.) закрiпленi мета дiяльностi Товариства, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв Товариства, система монiторингу та контролю за дiяльнiстю Товариства, функцiї посадових осiб Товариства, порядок розкриття iнформацiї про Товариство, умови iснування Товариства в суспiльствi. 

 

ПАТ "ВIТАМIНИ" дотримується затверджених процедур та правил  власної корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.

 

Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:

 

- статутними документами;

 

- протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї

 

- Положеннями Про загальнi збори акцiонерiв, Про Наглядову раду, Про Ревiзiйну комiсiю, Про Виконавчий орган (Дирекцiю), Про порядок придбання та Про вiдчуження акцiй Товариства;

 

- iснуванням органiв, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї;

 

- наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Товариства i його фiнансовi результати, яка  затверджуються щорiчно Ревiзiйною комiсiєю й аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi Iнтернет;

 

- iншими документами, пов'язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.

 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння аудитор дiйшов висновку про те, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.

 

Виконання значних правочинiв та правочини, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть

 

Статутом Товариства (в редакцiї, затвердженiй протоколом 01/17 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 р.) визначенi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, а саме: ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

 

Ст. 71 Закону "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-VI передбачено надання згоди вiдповiдного органу Товариства на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.

 

Товариство виконувало значнi правочини у 2017 роцi, суми яких перевищували 10 вiдсоткiв вiд вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (26 132 тис. грн.) вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та правочини, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, якi  були предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищували 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2 613 тис. грн.).

 

Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi прийняття рiшення Загальними зборами про вчинення всiх значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, i дiйшов висновку, що у звiтному перiодi Товариство дотримувалась порядку прийняття рiшення про їх вчинення, встановлених законодавством.

 

Iншi елементи

 

1) основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

 

повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв:

 

         ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БЛИСКОР    ГАРАНТ"

 

номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України:

 

         Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого    згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого      подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України № 315/3 вiд   24.09.2015 р.

 

номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю:

 

         Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  про внесення до         реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних          учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер свiдоцтва 348 серiя та номер          Свiдоцтва П 000348, строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р.

 

прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, що проводив аудит:

 

         Вавiлова Вiкторiя Валерiївна

 

номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ:

 

         № 004056, серiя А, вiд 24 грудня 1999 р. (термiн чинностi - до 24 грудня 2018 р.)

 

мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування:

 

         01042, м. Київ,  бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

 

2) основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

 

дата та номер договору на проведення аудиту : № 21-01/12-15 вiд 21.12.2015 р.

 

дата початку та дата закiнчення проведення аудиту : 03.01.2018 р. - 15.03.2018 р.

 

Партнером завдання з аудиту,

 

результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є

 

Генеральний директор                                                                    В.В. Вавiлова

 

Сертифiкат АПУ серiї А № 004056 вiд 24.12.1999 р.

 

15 березня 2018 року

 

Київ, Україна

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

Територія

Черкаська область, м.Умань

за КОАТУУ

7110800000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

за КВЕД

21.20

Середня кількість працівників: 209

Адреса, телефон: 20300 м. Умань, вул. Ленiнської Iскри, 31, (04744) 4-67-60

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

185

517

    первісна вартість

1001

567

1 079

    накопичена амортизація

1002

382

562

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

190 089

186 750

    первісна вартість

1011

582 669

577 599

    знос

1012

392 580

390 849

Інвестиційна нерухомість

1015

4 223

4 275

    первісна вартість

1016

4 223

4 275

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

194 497

191 542

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

41 298

37 635

Виробничі запаси

1101

24 187

25 246

Незавершене виробництво

1102

516

272

Готова продукція

1103

16 595

12 117

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

7 863

11 730

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

4 634

7 098

    з бюджетом

1135

2 635

14

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1 650

1 910

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

8 253

10 756

Готівка

1166

0

1

Рахунки в банках

1167

8 253

10 755

Витрати майбутніх періодів

1170

31

58

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

454

793

Усього за розділом II

1195

66 818

69 994

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

2

Баланс

1300

261 315

261 538

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10 992

10 992

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

150 679

150 439

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

329

329

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-174 865

-163 221

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

-12 865

-1 461

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

136 299

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

136 299

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

77 000

30 000

Векселі видані

1605

0

600

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

54 217

36 926

    розрахунками з бюджетом

1620

15

841

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

0

7

    розрахунками з оплати праці

1630

0

0

    одержаними авансами

1635

5 363

4 506

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

923

759

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

363

189 360

Усього за розділом IІІ

1695

137 881

262 999

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

261 315

261 538

 

Керівник                                            Герасимчук I.П.

 

Головний бухгалтер                           Капштик I.М.

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

203 979

131 262

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 98 107 )

( 77 978 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

105 872

53 284

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

8 131

16 974

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

52

2 614

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 18 821 )

( 16 024 )

Витрати на збут

2150

( 20 245 )

( 16 104 )

Інші операційні витрати

2180

( 11 347 )

( 10 789 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

63 590

27 341

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

111

9

Інші доходи

2240

0

23

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 52 086 )

( 72 705 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 183 )

( 10 766 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

11 432

0

    збиток

2295

( 0 )

( 56 098 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

11 432

0

    збиток

2355

( 0 )

( 56 098 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-240

1 841

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-240

1 841

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-240

1 841

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

11 192

-54 257

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

79 473

60 031

Витрати на оплату праці

2505

18 341

14 144

Відрахування на соціальні заходи

2510

4 007

3 076

Амортизація

2515

9 634

13 326

Інші операційні витрати

2520

37 367

33 475

Разом

2550

148 822

124 052

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

219 841 115

219 841 115

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

219 841 115

219 841 115

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,052000

-0,255180

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,052000

-0,255180

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                            Герасимчук I.П.

 

Головний бухгалтер                           Капштик I.М.

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

211 115

290 249

Повернення податків і зборів

3005

209

599

 у тому числі податку на додану вартість

3006

2

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

11 798

8 270

Надходження від повернення авансів

3020

1 386

322

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

111

9

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

1 705

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

292

179

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 69 065 )

( 34 653 )

Праці

3105

( 14 979 )

( 11 242 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5 163 )

( 4 053 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 3 879 )

( 3 741 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 180 )

( 889 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 3 699 )

( 2 852 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 75 106 )

( 55 682 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 490 )

( 80 452 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

56 229

111 510

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

305

83

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 7 532 )

( 6 658 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-7 227

-6 575

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

550 000

794 004

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

12 000

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 597 000 )

( 876 377 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 11 348 )

( 15 688 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-46 348

-98 061

Чистий рух коштів за звітний період

3400

2 654

6 874

Залишок коштів на початок року

3405

8 253

2 235

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-151

-856

Залишок коштів на кінець року

3415

10 756

8 253

 

Керівник                                            Герасимчук I.П.

 

Головний бухгалтер                           Капштик I.М.

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

 

Звіт про власний капітал

За 2017 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

10 992

150 679

0

329

-174 865

0

0

-12 865

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-3

0

0

-3

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

10 992

150 679

0

329

-174 868

0

0

-12 868

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

11 432

0

0

11 432

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

-240

0

0

215

0

0

-25

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

-240

0

0

215

0

0

-25

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

-240

0

0

11 647

0

0

11 407

Залишок на кінець року

4300

10 992

150 439

0

329

-163 221

0

0

-1 461

 

Керівник                                            Герасимчук I.П.

 

Головний бухгалтер                           Капштик I.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку  i затвердження фiнансової звiтностi

 

Керiвництво ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIТАМIНИ" (далi - Товариство) вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, сукупнi прибутки та збитки, а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за:

o Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;

o Застосування об?рунтованих оцiнок i допущень;

o Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової звiтностi;

o Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрне.

 

Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:

o Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Товариствi;

o Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове положення Товариства i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;

o Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства;

o Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань.

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                               I. П. Герасимчук                                                                                     

 

 

Головний бухгалтер                                                                                   I. М. Капштик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звiт про прибутки та збитки

та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року

 

            Примiтка        Рiк, що закiнчився                31 грудня

                        2017    2016

1          2          3          4

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  5.1       203 979           131 262

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)    5.2       (98 107)          (77 978)

Iншi операцiйнi доходи       5.3       8 131   16 974

Адмiнiстративнi витрати    5.5       (18 821)          (16 024)

Витрати на збут        5.4       (20 245)          (16 104)

Iншi операцiйнi витрати      5.3       (11 347)          (10 789)

Фiнансовi доходи     5.6       111      9

Iншi доходи   5.3       -           23

Фiнансовi витрати    5.6       (52 086)          (72 705)

Iншi витрати 5.3       (183)   (10 766)

Прибуток до оподаткування                      11 432 (56 098)

Витрати з податку на прибуток      5.7       -           -

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК                   11 432 (56 098)

Iншi сукупнi прибутки                               

Статтi, якi у подальшому не будуть пере класифiкованi у прибуток або збиток:                             

Змiни будь-якої дооцiнки основних засобiв i нематерiальних активiв            (240)   1 841

УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК                    11 192 (54 257)

 

Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2017 року

 

            Примiтка        31 грудня 2017          31 грудня 2016

1          2          3          4

АКТИВИ                              

Непоточнi активи                           

Нематерiальнi активи          5.10     517      185

Основнi засоби         5.8       186 750           190 089

Iнвестицiйна нерухомiсть   5.9       4 275   4 223

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття                       2          -

Поточнi активи                               

Запаси 5.11     37 635 41 298

Торговельна дебiторська заборгованiсть 5.12     11 730 7 863

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками      5.12     7 112   7 269

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5.12     1 910   1 650

Грошовi кошти та їх еквiваленти   5.13     10 756 8 253

Витрати майбутнiх перiодiв                       58        31

Iншi оборотнi активи                      793      454

ВСЬОГО АКТИВИ              261 538           261 315

Власний капiтал                              

Статутний капiтал    5.18     10 992             10 992

Капiтал у дооцiнках 5.18     150 439           150 679

Резервний капiтал    5.18     329      329

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 5.18     (163 221)        (174 865)

Всього власний капiтал                   (1 461) (12 865)

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення                                 

Iншi довгостроковi зобов'язання    5.14     -           136 299

Всього довгостроковi зобов'язання                       -           136 299

Поточнi зобов`язання та забезпечення                             

Короткостроковi кредити банкiв   5.15     30 000 77 000

Векселi виданi                      600     

Торговельна кредиторська заборгованiсть           5.15     36 926 54 217

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками   5.15     5 354   5 378

Поточнi забезпечення          5.15     759      923

Iншi поточнi зобов'язання   5.15     189 360           363

Всього зобов'язання             262 999           137 881

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ             261 538           261 315

 

 

Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року (примiтка 9.1)

 

            Статутний капiтал    Капiтал у дооцiнках Резервний капiтал    Нерозподi

ленi прибутки           Всього

власний капiтал

1          2          3          4          5          6

Залишок на 31 грудня 2015 року    10 992 148 838           233      (116 734)        43 329

Чистий прибуток 2016 року                                               (56 098)          (56 098)

Використання прибутку                             96        (96)     -

Переоцiнка основних засобiв                     1 841                           1 841

Коригування витрат минулих перiодiв                                         (1 937) (1 937)

Усього змiни в капiталi                   1 841   96        (58 131)          (56 194)

Залишок на 31 грудня 2016 року    10 992 150 679           329      (174 865)        (12 865)

Чистий прибуток 2017 року                                               11 432 11 432

Використання прибутку      -           -           -           -           -

Переоцiнка основних засобiв                     (240)               215      (25)

Коригування витрат минулих перiодiв                                         (3)       (3)

Усього змiни в капiталi                   (240)               11 644 11 404

Залишок на 31 грудня 2017 року    10 992 150 439           329      163 221           (1 461)

 

Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року

 

           

Прим. Рiк, що закiнчився                                         31 грудня

                        2017    2016

1          2          3          4

Операцiйна дiяльнiсть                                

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)             211 115           290 249

Повернення податкiв i зборiв                     209      599

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв             11 798 8 270

Надходження вiд повернення авансiв                   1 386   322

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках                    111      9

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)            -           1 705

Iншi надходження                292      179

Витрачання на оплату:                               

товарiв, робiт, послуг                      (69 065)          (34 653)

працi              (14 979)          (11 242)

вiдрахувань на соцiальнi заходи                (5 163) (4 053)

зобов'язань з податкiв та зборiв                 (3 879) (3 741)

авансiв                       (75 106)          (55 682)

iншi витрачання                   (490)   (80 452)

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi                      56 229 111 510

Iнвестицiйна дiяльнiсть                             

Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв                       305      83

Витрачання на придбання необоротних активiв             (7 532) (6 658)

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi                    (7 227) (6 575)

Фiнансова дiяльнiсть                                  

Отримання короткострокового кредиту               550 000           794 004

Отримання позики               12 000             -

Погашення позики               (597 000)        (876 377)

Витрати на оплату вiдсоткiв                       (11 348)          (15 688)

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi            (46 348)          (98 061)

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод              2 654   6 874

Залишок коштiв на початок перiоду          5.13     8 253   2 235

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв                      (151)   (856)

Залишок коштiв на кiнець перiоду 5.13     10 756 8 253

 

 

1.         IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО

 

ПАТ "ВIТАМIНИ" перейменоване з ВАТ "ВIТАМIНИ" у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства (протокол № 01/11 вiд 12 квiтня 2011 р. чергових загальних зборiв акцiонерiв та наказ Товариства № 49_од вiд 15.07.2011р.). Рiшення прийняте у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

ВАТ "ВIТАМIНИ" було засноване вiдповiдно до рiшення Державного комiтету з медичної та мiкробiологiчної промисловостi вiд 31.03.1994 року № 27 шляхом перетворення державного пiдприємства Уманського вiтамiнного заводу виробничого об'єднання "Вiтамiни" у ПУБЛIЧНЕ акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. Засновником Товариства був Державний комiтет з медичної та мiкробiологiчної промисловостi.

 

Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося.

 

Зараз головний напрямок дiяльностi Товариства - виробництво готових лiкарських засобiв.

 

ПАТ "ВIТАМIНИ" є дочiрнiм пiдприємством АТ "СОФАРМА" (Болгарiя).

 

Мiсцезнаходження Товариства: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленiнської iскри, 31.

 

Загальна кiлькiсть працiвникiв Товариства становила 235 чоловiк на 31.12.2017 р. та 190 чоловiк на 31.12.2016 р. вiдповiдно.

 

 

 

 

 

Наявнiсть лiцензiй :

-          Лiцензiя Державної iнспекцiї з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я № 542 вiд 03.06.2016р.

-          Лiцензiя Державного комiтету України з питань контролю за наркотиками (серiя АЕ № 637788 вiд 27.04.2015р. термiн дiї з 02.04.2015р.  по 02.04.2020р.)

-          Лiцензiя Державної  служби України з лiкарських засобiв серiї АВ № 598019 вiд 03.04.2012р. на виробництво лiкарських  засобiв, строк дiї: з 13.03.2012 (безстрокова);

-          Лiцензiя Державної служби України з лiкарських засобiв серiї АЕ № 192407 вiд 01.03.2013 р. на iмпорт лiкарських засобiв, строк з 01.03.2013 р. (безстрокова)

 

Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. акцiї Товариства розподiлялись наступним чином:

Акцiонери Товариства         31.12.2017      31.12.2016

            %         %

Юридична особа 1 - АТ Софарма (нерезидент України, материнська компанiя)       99,558749            99,55911

Юридична особа 2 - нерезидент України 0,000361         0,000361

6 юридичних осiб - резидентiв України    0,051476         0,051476

17 211 фiзичних осiб

            0,370906         0,370906

Iншi    0,018504         0,018504

Разом  100,0   100,0

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 

2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

 

Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ - 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.

 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 31 грудня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.

 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалось також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.2. Застосування нових та переглянутих МСФЗ та iнтерпретацiй

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, Товариство застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов'язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2017 року. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства.

 

Поправки до МСБО (IАS) 12  "Визнання вiдстрочених податкових активiв у вiдношеннi нереалiзованих збиткiв"

 

Поправки, якi випущенi у сiчнi 2016 року, роз`яснюють що суб'єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, напроти якого вона може робити вирахування при вiдновленнi такої  вирахуваної тимчасової рiзницi. Крiм того поправки мiстять вказiвки щодо того, як суб'єкт господарювання повинен визначати майбутнiй прибуток до оподаткування, та перелiченi обставини, при яких прибуток до оподаткування може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, яка перевищує їх балансову вартiсть. Суб'єкти господарювання повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при початковому застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок найбiльш раннього порiвняльного перiоду може бути визнано у складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або у складi iншого компонента власного капiталу вiдповiдно) без розподiлу змiн мiж  нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Суб'єкти господарювання, якi застосовують таке звiльнення повиннi розкрити такий факт.

Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2017 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Якщо суб'єкт господарювання застосує цi поправки у вiдношеннi бiльш раннього перiоду, вiн повинен розкрити такий факт.

Поправки не здiйснили впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

Поправки до  МСБО (IАS) 7  "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"

 

Цi поправки є частиною iнiцiативи Ради по МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї та потребують, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, яка дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов`язаннях, зумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи такi змiни, обумовленi грошовими потоками, так i змiни, що не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок суб'єкти господарювання не зобов`язанi представляти порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки набули чинностi для  рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2017 року (або пiсля цiєї дати). Допускається дострокове застосування. Впровадження цих змiн не привело до необхiдностi розкриття додаткової iнформацiї.

 

"Щорiчнi удосконалення МСФО, перiод 2014 - 2016рр."

 

У груднi 2016 року Рада з МСФЗ випустила "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014 року - 2016 рр.". В тому числi Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях". Це поправки в яких роз'яснюється обсяг iнформацiї, що розкривається згiдно з МСФЗ (IFRS) 12 щодо часток участi органiзацiї в дочiрнiй органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства, якi класифiкуються (або включенi в склад вибуваючої групи, яка класифiкується) як призначенi для продажу або припинена дiяльнiсть вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть", вступили в силу до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року (або пiсля цiєї дати). Ця поправка суттєво не вплинула на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

Стандарти та iнтерпретацiї, випущеннi, але ще не застосованi Товариством

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Керiвництво Товариства планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди.

Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються управлiнським персоналом Товариства.

 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"

 

У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року, або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками. Товариство розпочне застосування нового стандарту з необхiдної дати набрання чинностi. Передбачається незначний вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.

 

Основнi особливостi (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"

Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.

Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв.

Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку.

Бiльшiсть вимог МСБО (IAS) 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань були перенесенi до МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов'язана показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.

МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення - модель очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить три етапний пiдхiд, в межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов'язанi негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного ризику за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю - у сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю.

Переглянутi умови до облiку хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з управлiнням ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам можливiсть вибору облiкової полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 чи продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО (IAS) 39, оскiльки у стандартi не розглядається облiк макрохеджування.

Наразi Товариство оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть. Попереднi висновки щодо такого оцiнювання свiдчать про необхiднiсть впровадження бiльш ретельного пiдходу до визначення справедливої вартостi фiнансових активiв та кредитного ризику.

 

 

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями"

 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно стандарту виручка визнається в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю.

Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ по визнанню виручки. Пiсля того, як Рада з МСФЗ закiнчила роботу над поправками до цього стандарту у квiтнi 2016 року, дату набрання чинностi цього стандарту застосовується для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2018 року, або пiсля цiєї дати. Стандарт буде вимагає повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування, при цьому допускається дострокове застосування.

Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варiюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв'язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту.

Наразi Товариство продовжує оцiнювати вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Попереднi оцiнки свiдчать про незначний характер витрат за гарантiями за контрактами iз клiєнтами та вiдносно невеликiй термiн надходження вигiд вiд контрактiв. Товариство розпочне застосування нового стандарту з необхiдної дати набрання чинностi. Передбачається незначний вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством"

 

Поправки, якi прийнято Радою з у вереснi 2014 року, розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, у частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається залежнiй органiзацiї або спiльному пiдприємству або вносяться до них. Змiни роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що не представляють собою бiзнес, визнаються лише в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя iнвесторiв у залежнiй органiзацiї чи спiльному пiдприємствi. Данi змiни застосовуються перспективно. Допускається дострокове застосування.

У груднi 2015 року Рада по МСФЗ вiдклала запровадження даних поправок до завершення свого дослiдницького проекту за методом дольової участi. Дата набрання чинностi перенесена на невизначений термiн. Очiкується, що данi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

МСФЗ (IFRS) 16  "Оренда"

 

Стандарт був випущений у початковiй редакцiї в сiчнi 2016 року та повинен замiнити МСБО (IАS) 17  "Оренда", роз'яснення КРМФО (IFRIС) 4 "Визначення наявностi в угодах ознак оренди", роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда-стимули" та роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16   встановлює принципи визнання, оцiнки, представлення та розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендатори вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi,аналогiчно порядку облiку, передбаченому МСБО (IАS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендаторiв - у вiдношеннi оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад персональних комп'ютерiв)  та короткострокової оренди (тобто оренди зi строком не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендатор буде визнавати зобов'язання у вiдношеннi орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом впродовж термiну оренди(тобто актив у формi права користування). Орендатори зобов'язанi будуть визнавати вiдсотковий дохiд iз зобов'язань по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу у формi права користування. Орендатори також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi  визначеної подiї (наприклад змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, якi використовуються для визначення таких платежiв). В бiльшостi випадкiв орендатор буде враховувати суми переоцiнки зобов'язань по орендi в якостi корегування активу в формi права користування.

Порядок облiку для орендодавця у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється у порiвняння з дiючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж самi принципи класифiкацiї, що iснують в МСБО (IАS) 17, вiдокремлюючи два рiзновиди оренди: операцiйну та фiнансову.

Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв та орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї у порiвняння МСБО (IАS) 17.

МСФЗ (IFRS) 16   набуває чинностi у вiдношеннi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування, але не ранiше застосування суб'єктом господарювання МСФЗ (IFRS) 15. Орендатор може застосувати цей стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають окремi звiльнення. Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з необхiдної дати набрання чинностi та оцiнює можливий його вплив на  свою фiнансову звiтнiсть.

 

Поправки до  МСФЗ (IFRS) 2  "Класифiкацiя та оцiнка операцiй по виплатам на основi акцiй"

 

Рада по МСФЗ у червнi 2016 року випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплата на основi акцiй", в яких розглядаються три основних аспекти:

- вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй по виплатам на основi акцiй з розрахунком грошовими коштами;

- класифiкацiя операцiй по виплатам на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов`язань по податку, утримуваному у джерела;

- облiк змiн умов операцiй по виплатам на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами та починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. При прийняттi поправок суб'єкти господарювання не повиннi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, однак допускається ретроспективне застосування, при умовi застосування поправок у вiдношеннi всiх трьох аспектiв та врахуваннi iнших критерiїв. Поправки вступають в дiю для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування.

На даний час Товариство оцiнює можливий вплив даних поправок на свою фiнансову звiтнiсть. Попереднє оцiнювання не виявило ознак впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

МСФЗ (IFRS) 17  "Договори страхування"

 

У травнi 2017 року Рада по МСФЗ випустила у первiснiй редакцiї  цей стандарт для договорiв страхування, який розглядає  питання визнання та оцiнки, представлення фiнансової звiтностi та розкриття iнформацiї. Коли цей стандарт почне дiяти то вiн повинен замiнити МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який було випущено у 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi для  рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати.

Попереднє оцiнювання стандарту не виявило ознак його впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

"Щорiчнi удосконалення МСФО, перiод 2014 - 2016рр."

 

У груднi 2016 року Рада з МСФЗ випустила "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014 року - 2016 рр.". В тому числi Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", якi скасовують дiю деяких короткострокових звiльнень, i поправки до МСФЗ (IАS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства", в яких роз'яснюється рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство за справедливою вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9, вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.

Попереднє оцiнювання стандарту не виявило ознак його впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

 

            Також з 01 сiчня 2018 року вступлять в силу :

- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата";

- Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведень до категорiї або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi";

- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть вiдносно правил обчислення податку на прибуток".

 

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

 

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

 

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi

Ця фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом Товариства 28 лютого 2018 року. У квiтнi 2018 року проаудована та затверджена до випуску фiнансова звiтнiсть буде надана Загальним зборам акцiонерiв Товариства для її затвердження з метою оприлюднення.        

Нi Учасники Товариства, нi iншi особи не будуть мати права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску (з метою оприлюднення).

 

2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з           01 сiчня по 31 грудня 2017 року.

 

3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

 

3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi. Керiвництво припускає, що балансова вартiсть всiх основних засобiв та нематерiальних активiв приблизно порiвняна з їх справедливою вартiстю.

 

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

 

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облiкова полiтика Товариства  розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ.

 

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

 

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 

Формат фiнансової звiтностi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" не встановлює єдиного формату фiнансових звiтiв, у стандартi наводиться перелiк показникiв, якi необхiдно наводити в кожнiй з форм звiтностi та у примiтках.

 

Перелiк, форми та назви фiнансової звiтностi Товариства застосованi вiдповiдно НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".

Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.

 

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах

Згiдно МСБО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 5.2 - 5.6 цих Примiток.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.

 

 

3.3. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв та основних засобiв

 

3.3.1. Основнi засоби

Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю в момент придбання з урахуванням витрат на їх доведення до робочого стану.

Товариством обраний альтернативний пiдхiд вiдносно подальшої балансової оцiнки об'єктiв нерухомостi, машин i устаткування згiдно МСФО 16 - переоцiнена вартiсть, за вирахуванням нарахованої амортизацiй i накопичених збиткiв в результатi знецiнення.

 

Переоцiнка об'єктiв нерухомостi, машин i устаткування здiйснюється лiцензованими оцiнювачами зазвичай раз в 5 рокiв. Коли їх справедлива вартiсть змiнюється iстотно за коротшi iнтервали часу, переоцiнка проводиться в коротшi термiни.

 

Амортизацiя нараховується з метою списання активiв протягом строку їх корисного використання.

Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом. Нижче наведенi строки експлуатацiї, якi застосовуються до наступних груп основних засобiв:

 

Будiвлi           не менше 240 мiсяцiв

Машини та обладнання       не менше 24 мiсяцiв

Транспортнi засоби не менше 60 мiсяцiв

Господарський iнвентар      не менше 48 мiсяцiв

Iншi    не менше 144 мiсяцiв

 

Земля не амортизується.

 

Будь-яке збiльшення вартостi основних засобiв, що виникає в результатi переоцiнки, вiдображається у складi фонду переоцiнки основних засобiв, за винятком випадку, коли воно компенсує зменшення вартостi того ж активу, що визнане ранiше. У цьому випадку  збiльшення вартостi у розмiрi визнаного ранiше зменшення вартостi активу вiдноситься на прибутки та збитки за перiод.

Зменшення балансової вартостi активу, що виникло в результатi переоцiнки, визнається в тiй мiрi, в якiй воно перевищує його переоцiнену вартiсть, що виникла в результатi попередньої переоцiнки даного активу.     

Амортизацiя переоцiнених основних засобiв вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний доход). При подальшiй реалiзацiї або вибуттi переоцiненого активу вiдповiдний позитивний результат переоцiнки, що врахований у складi фонду переоцiнки активiв, переноситься на рахунок нерозподiленого прибутку.

 

Товариством встановлене граничне значення в розмiрi 6000,00 грн., й активи, що  придбанi, нижче цього розмiру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточнi витрати в момент їх придбання.

У складi основних засобiв враховуються витрати на їх придбання та ремонти з урахуванням процентних витрат на позики.

 

Витрати на позики

Витрати по позиках (вiдсотки по довгострокових i короткострокових кредитах, вiдсотки по банкiвських овердрафтах, курсовi рiзницi, що виникають в результатi позик в iноземнiй валютi, в тiй мiрi, в якiй вони вважаються коригуванням витрат на виплату вiдсоткiв), що вiдносяться до квалiфiкованих активiв - капiталiзуються.

Сума витрат по позиках, дозволена для капiталiзацiї, визначати шляхом застосування ставки капiталiзацiї до витрат на вiдповiдний актив.

Ставка капiталiзацiї - середньозважене значення витрат по позиках, вiдносно тих з них, якi залишаються непогашеними упродовж звiтного перiоду, за винятком позик, отриманих для придбання конкретного квалiфiкованого активу.

 

3.3.2. Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:

(а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або

(б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.

 

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:

(а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю,

 

(б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.

 

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.

 

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнювалась за собiвартiстю з урахуванням витрат на здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв або збиткiв, отриманих у результатi змiн справедливої вартостi, у складi прибутку або збитку за перiод, у якому вони виникли.

 

3.3.3. Нематерiальнi активи

 

Лiцензiї

Вартiсть лiцензiй представляє собою виплати державi на їх отримання. Товариство враховує лiцензiї на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартiстю й використовує справедливу вартiсть як фактичну на дату переходу. Пiсля первiсного визнання лiцензiї вiдображаються за вартiстю придбання з вирахування накопичених збиткiв вiд знецiнення.

 

Строк корисного використання безстрокових лiцензiй оцiнюється Товариством як не визначений.

Строк корисного використання iнших отриманих лiцензiй - встановлюється на строк їх дiї.

 

Лiцензоване програмне забезпечення  

Програмне забезпечення при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи у виглядi програмного забезпечення вiдображаються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом  строку їх корисного використання

 

Авторськi права

Майновi авторськi права на ролик та музичний твiр при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи у виглядi авторських прав вiдображаються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.

Амортизується такi нематерiальнi активи прямолiнiйним методом протягом строку дiї прав на використання виконання акторiв. якi брали участь у зйомках роликiв, що встановлюється договором.

Строк корисного використання майнових авторських прав на ролики - встановлений 2-3 роки.

 

3.3.4. Фiнансовi iнструменти 

Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання"  i 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi коли Товариство стає стороною по договору у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Всi угоди купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують поставку активiв у строк, що встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив.

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть, iншi суми до отримання,.

Фiнансовi зобов'язання включають обумовленi договорами зобов'язання надати грошовi кошти або фiнансовi активи iншому Товариству,

Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань здiйснюється за їх справедливою вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, що не вiдображаються за їх справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни їх вартостi у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням або випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

 

Товариство класифiкує фiнансовi активi й фiнансовi зобов'язання як довгостроковi або короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що обмежують можливостi Товариства, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов'язань протягом 12 мiсяцiв з дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати.

 

Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли Товариство передає договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу.

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.

 

 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється, а їх вартiсть зменшується шляхом нарахування резерву пiд зменшення корисностi, який вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.

 

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання.

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу стану дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника.

Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Дебiторська заборгованiсть може бути не скасовано призначена як така, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають "неузгодженiстю облiку"), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

 

Зобов'язання. Кредити банкiв

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:

ў          Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

ў          Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань.

Вартiсть довгострокової дебiторської заборгованостi визначається за допомогою методу ефективної процентної ставки.

 

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

 

Позики пiд вiдсотки та iншi залученi фiнансовi ресурси

Усi позики та iншi залученi фiнансовi ресурси (векселi) спочатку вiдбиваються за собiвартiстю (номiнальна сума), яка береться за справедливу вартiсть отриману по угодi, за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з цими позиками i залученими ресурсами. Пiсля первинного визнання позики, отриманi пiд вiдсотки, та iншi залученi фiнансовi ресурси (векселi), згодом оцiнюються за вартiстю, що амортизується, визначеною за допомогою застосування методу ефективної процентної ставки. 

Прибутки та збитки признаються в звiтi про фiнансовi результати як "фiнансовi доходи" або "фiнансовi витрати"  за перiод амортизацiї або при списаннi заборгованостей.

Позики пiд вiдсотки та iншi залученi фiнансовi ресурси класифiкуються як поточнi, окрiм частини з них, по яких Товариство має безумовне право на врегулювання своєї заборгованостi впродовж бiльше 12 мiсяцiв вiд дати балансу

 

Знецiнення фiнансових iнструментiв

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансових активiв або зобов'язань. Фiнансовий актив або зобов'язання вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi свiдчення знецiнення в результатi однiєї чи бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання  та  здiйснили вплив, якiй пiддається надiйнiй оцiнцi.    

 

Залiк фiнансових активiв i зобов'язань

Фiнансовий актив i фiнансове зобов'язання залiковуються i в балансi (звiтi про фiнансовий стан) вiдображається сума, що їх сальдує, коли Товариство має юридично закрiплене право здiйснити залiк цих сум та має намiр або здiйснити залiк по сумi, що їх сальдує, або реалiзувати актив й виконати зобов'язання одночасно.

 

3.3.5. Запаси

Запаси Товариства складаються з сировини, готової продукцiї, незавершеного виробництва, товарiв та iнших запасiв. 

Матерiальнi запаси при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання.

Матерiальнi запаси оцiнюються на дату звiтностi по найбiльш низькiй цiнi, нiж: цiна придбання (собiвартiсть) та їх чиста цiна реалiзацiї.

 

При використаннi запасiв застосовуються наступнi методи списання:

-           для готової продукцiї та запасiв, якi мають термiни використання - метод FIFO;

-           для iнших запасiв - метод середньозваженої вартостi.

 

Отриманi вiд материнської Товариства "кредит-ноти" вiдображаються в облiку наступним чином:

- у разi, якщо на момент отримання "кредит-ноти" (що є основою для внесення вiдповiдних змiн до основного договору), продаж товару ще не вiдбулося, то в бухгалтерському облiку коригування первинної вартостi товару проводиться шляхом зменшення його вартостi i зменшення заборгованостi перед постачальником (бухгалтерським записом: по Д-т "Товари" i по К-т "Розрахунки з постачальниками" методом "червоне сторно");

- у разi, коли товар вже проданий, то вiдповiдна сума "кредит-ноти" зменшує собiвартiсть проданих товарiв i суму заборгованостi перед постачальником (бухгалтерським записом: по Д-т "Собiвартiсть товарiв" i по К-т "Розрахунки з постачальниками" методом "червоне сторно").

 

 

3.5. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

 

3.5.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

 

3.5.2. Виплати працiвникам

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

 

3.5.3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду (у складi єдиного соцiального внеску). Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

 

3.6. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi

 

3.6.1. Доходи

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.

При продажу продукцiї, товарiв i матерiалiв доходи визнаються тодi, коли всi iстотнi ризики й вигоди вiд володiння цими товарами переходять до Товариства (що обмовляється умовами договорiв, угод).

Доходи оцiнюються на основi справедливої цiни реалiзованої продукцiї, товарiв i послуг, без урахування непрямих податкiв (акциз i податок на додану вартiсть) i наданих пiльг i знижок.

 

3.6.2.  Витрати

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

Витрати майбутнiх перiодiв вiдкладаються до визнання їх у складi поточних витрат за перiод, впродовж якого виконуються договори, до яких вони вiдносяться.

   

 

 

3.6.3. Iноземнi валюти

Операцiї, деномiнованi у валютах, якi вiдрiзняються вiд вiдповiдних функцiональних валют, вважаються операцiями в iноземних валютах. Операцiї в iноземних валютах первiсно визнаються за курсами обмiну, якi дiяли на дати вiдповiдних операцiй. На кiнець кожного звiтного перiоду монетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у валюту подання за курсами, якi дiяли на цю дату. Немонетарнi статтi, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, деномiнованою в iноземних валютах, перераховуються у валюту подання за курсами обмiну, якi дiяли на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, не перераховуються.

Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

 

Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

 

31.12.2017      31.12.2016

Гривня/1 долар США          28,067223       27,190858

Гривня/1 євро           33,495424       28,422604

 

3.6.4. Умовнi зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.

 

3.6.5. Власний капiтал

Статутний капiтал  представляє собою номiнальну вартiсть власних емiтованих акцiй.  Iншi складовi капiталу включають в себе  капiтал у дооцiнках (дооцiнка основних засобiв), суму сформованого резервного фонду (згiдно установчих документiв Товариства) та суму  нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв) за поточний та попереднiй перiоди.

 

3.6.6. Резерви

 

Резервний фонд

Вiдповiдно положень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку й Статуту Товариство зобов'язане сформувати "Резервний фонд",  причому джерелами  фонду можуть бути:

-           не менше 5% суми чистого прибутку, який вiддiляється до досягнення коштiв у фондi розмiру 15 % статутного капiталу або бiльшої частини, визначеної рiшенням загальних зборiв акцiонерiв;

-           засоби, отриманi понад номiнальної вартостi акцiй при їх випуску (премiальний резерв);

-           iншi джерела, що передбачаються рiшенням загальних зборiв.

 

Засоби фонду можуть  використовуватися тiльки для покриття рiчних збиткiв i збиткiв попереднiх рокiв. Якщо засоби у фондi досягнуть визначеного в Статутi мiнiмального розмiру, засоби, що перевищують цю суму, можуть бути використанi для збiльшення акцiонерного капiталу.

 

Резерв вiдпусток

На дату кожного рiчного фiнансового звiту Товариством створюється резерв забезпечення витрат на оплату вiдпусток працiвникам. Величина забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначається як видобуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.

 

Резерв переоцiнки основних засобiв

Резерв переоцiнки - по нерухомостi, машинам та обладнанню - формується з:

 

o          позитивної рiзницi мiж балансовою вартiстю нерухомостi, машин, обладнання та їх справедливою вартiстю на дату проведення кожної переоцiнки;

й

o          позитивної рiзницi мiж балансовою вартiстю нерухомостi, що враховується у складi групи "нерухомiсть для використання у власнiй дiяльностi" та її справедливою вартiстю на дату переводу в групу "iнвестицiйна нерухомiсть".

 

3.6.7. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток визначаються у вiдповiдностi з вимогами податкового законодавства України. Податок на прибуток представляє собою суму поточного податку на прибуток. Сума витрат з податку на прибуток в поточному перiодi нараховується з урахуванням розмiру оподаткованого прибутку, визначеного за правилами оподаткування, встановленими Податковим кодексом України (ПКУ).

Нарахування поточного податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображається в тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть.

 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.

Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

 

3.6.8. Операцiйнi сегменти

Облiковий сегмент є обмежуваним компонентом Товариства, який вiдображає виробництво певного продукту/товару або послуги (бiзнес-сегмент) або виробництво певного продукту/товару або послуги в/для певної економiчної областi (географiчний сегмент), i який є носiєм ризикiв i вигод, що вiдрiзняються вiд iнших сегментiв.

 

Товариство повiдомляє додаткову iнформацiю про кожний сегмент, в якому доходи вiд продажiв, загальна балансова вартiсть активiв i загальнi витрати за перiод, здiйсненi на придбання активiв, складають 10 % або  бiльше, нiж вiдповiднi загальнi вартiснi показники.

 

Бiзнес-сегменти

Бiзнес-сегменти, за якими Товариство спостерiгає, вимiрює i контролює ризики i вигоди, роздiленi вiдповiдно до основних видiв самостiйних виробництв :

            - виробництво фармацевтичних продуктiв

            - дистриб'юцiя фармацевтичних продуктiв

            - послуги з виробництва

 

Географiчнi сегменти

Географiчнi сегменти вiдокремленi у вiдповiдностi з мiсцем знаходження основних ринкiв i клiєнтiв Товариства. Вони включають: Україну та iншi країни.

 

3.6.9. Подiї пiсля дати балансу

Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими, що коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної дати, якi потребують коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов'язанi з пiдтвердженням або спростуванням обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату.

Вiдповiдно, Товариство розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї не коригованих подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати.

 

 

4. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

 

4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ

 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

-           подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;

-           вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;

-           є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

-           є повною в усiх суттєвих аспектах.

 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:

-           вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

-           визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.

 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

 

4.2. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

 

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

 

Зменшення корисностi основних засобiв

МСФЗ вимагають, щоб пiдприємство здiйснювало оцiнку на кiнець кожного звiтного перiоду, чи iснують будь-якi ознаки того, що активи втратили свою вартiсть вiд зменшення корисностi. У разi iснування таких ознак Товариство здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Оцiнка факту наявностi ознак щодо зменшення корисностi станом на звiтну дату, включно з аналiзом внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, вимагає вiд керiвництва застосування рiзних припущень.

 

 

Строки корисної експлуатацiї основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв керiвництво враховує способи очiкуваного використання кожного активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї, що облiковується перспективно.

 

З приводу необхiдностi проведення тесту на знецiнення активiв Товариством отримана консультацiя професiйного незалежного оцiнювача ТОВ "Гарант Експерт Сервiс", на пiдставi якої зроблено об?рунтований висновок про те, що проводити тест на знецiнення (адекватну прибутковiсть) активiв, що облiковуються на балансi Товариства, станом на 31 грудня 2017 року недоцiльно.   

 

4.3. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв

У вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси" запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Пiд час оцiнки чистої вартостi реалiзацiї запасiв Товариство застосовує рiзнi професiйнi судження для визначення:

o          очiкуваної цiни продажу запасiв пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення операцiї продажу;

та

o          рiвня подальшого використання запасiв.

На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку балансової вартостi запасiв i вiдображає, якщо необхiдно, списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї.

 

4.4. Судження визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї"

Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними i якiсними.

Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать, що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не перевищив 100%. Цей показник незначно нижче за 100% i складає лише 69,3% на кiнець 2017 року. Ми очiкуємо, що за результатами 2018 року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України прогнозує рiвень iнфляцiї на 2018 рiк - 9,0 %, на 2019 рiк - 6,5%. Мiжнародний валютний фонд прогнозує рiвень iнфляцiї в Українi на 2018 рiк у розмiрi 10%. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав:, за 2015 рiк - 43,3 %, за 2016 рiк - 12,3 %, за 2017 рiк - 13,7 %. Тобто у наступнi роки кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не буде перевищувати 100%.

 

Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка України є гiперiнфляцiйною, а саме:

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi кошти;

- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та пропозицiю) i не обов'язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише частка заробiтної плати i лише при деяких умовах;

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким.

До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства.

 

Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, Товариство дiйшло висновку щодо недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом Товариства було прийняте рiшення не застосовувати за результатами 2017 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової звiтностi.

Але, поряд з тим, пiдприємство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2018 та наступних рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня.

Такими чином, управлiнський персонал вважає, що МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" до фiнансової звiтностi ПАТ "Вiтамiни" не застосовується.

 

4.5. Судження щодо порогу суттєвостi для окремих об'єктiв облiку

Порiг суттєвостi визначається Товариством з метою об?рунтованого розмежування облiкової та iншої iнформацiї на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рiшення користувачiв фiнансової звiтностi.

 

Об'єкти облiку          Порiг суттєвостi, %  Базовий показник для визначення порогу суттєвостi

Окремi об'єкти облiку активiв, зобов'язань i власного капiталу            5%       Пiдсумок вiдповiдно всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу

Окремi об'єкти доходiв i витрат     10%     Чистий прибуток/збиток на звiтну дату

Переоцiнка або зменшення корисностi об'єктiв облiку  10%     Вiдхилення залишкової, балансової, первiсної, номiнальної вартостi об'єктiв облiку вiд їх справедливої вартостi

Визначення подiбних активiв         2%       Чистий прибуток/збиток на звiтну дату

 

Товариство не повинне в пояснювальних примiтках до фiнансової звiтностi надавати iнформацiю, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана iнформацiя є несуттєвою (нижча за наведений порiг суттєвостi).

 

4.6. Трансферне цiноутворення

Товариство iмпортує та придбаває товари, якi входять у сферу застосування нормативно-правових актiв щодо трансферного цiноутворення. Товариство подало Звiт щодо контрольованих операцiї за 2016 рiк у належнi строки. Керiвництво вважає, що Товариство усю необхiдну документацiю щодо контрольованих операцiй що вимагається згiдно законодавства за 2016 рiк та продовжую готувати за 2017 рiк. Звiт щодо контрольованих операцiй за 2017 рiк має бути поданий Товариством до 1 жовтня 2018 р.

5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ

 

5.1. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ

 

                       

            2017 рiк          2016 рiк

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї        209 173           136 793

 

в т.ч. пов'язаним особам      1 529   10 276

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв -           4 495

в т.ч. пов'язаним особам      -           4 495

Дохiд вiд реалiзацiї послуг 2 411   2 006

в т.ч. пов'язаним особам      -           -

Вирахування з доходу (повернення та знижки)   (7 605) (12 032)

в т.ч. пов'язаним особам      (6 361) (2 706)

Всього доходи вiд реалiзацiї           203 979           131 262

в т.ч. пов'язаним особам      (4 832) 12 065

 

5.2. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ           

            2017 рiк          2016 рiк

Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї   99 386 72 552

в т.ч. пов'язаним особам      480      6 363

Собiвартiсть реалiзацiї товарiв       (2 425) 4 423

в т.ч. пов'язаним особам      (2 425) 4 423

Собiвартiсть реалiзацiї послуг       1 146   1 003

в т.ч. пов'язаним особам      0          0

Всього            98 107 77 978

в т.ч. пов'язаним особам      (1 945) 10 786

 

5.3. IНШI ДОХОДИ, IНШI ВИТРАТИ

                       

Iншi доходи   2017 рiк          2016 рiк

Дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв 653      502

Доходи вiд операцiйної оренди активiв    6 545   6 563

в т.ч. пов'язаним особам      6 543   6 543

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi     168      4 312

 

Дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi           -          

Дохiд вiд безоплатно отриманих оборотних активiв      453      35

Дохiд вiд переоцiнки           52        2 614

Дохiд вiд отримання знижок (кредит-нота)          44        1 193

Повернення надлишково сплаченого ввiзного мита       201

            1 705

Iншi доходи   15        73

 

Всього            8 131   16 997

в т.ч. пов'язаним особам      6 543   6 543

Iншi витрати 2017 рiк          2016 рiк

Результат вiд операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти*

(нетто-сума, яка за 2017 рiк складається з доходiв в сумi 64 тис. грн. та витрат 207 тис. грн.;

за 2016 рiк складається з доходiв в сумi 67  тис. грн. та витрат  1160 тис. грн. )

 

           

143     

1093

Собiвартiсть реалiзованих запасiв 523      368

Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 191      22

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi          5 865      7 173

Витрати вiд псування запасiв         2 955   507

Визнаннi штрафи                 15

Витрати на оплату та доставку пiльгових пенсiй            1 124  

Сума коштiв, перерахована первиннiй профспiлковiй органiзацiї        199     

Iншi операцiйнi витрати      516      1 776

Витрати вiд не операцiйної курсової рiзницi                   9 421

Уцiнка необоротних активiв                      1 173

Списання необоротних активiв      14        7

Всього            11 530 21 555

 

5.4. ВИТРАТИ  НА ЗБУТ

                       

            2017 рiк          2016 рiк

Витрати на персонал           406      284

Маркетинг та реклама         18 427 14 480

в т.ч. пов'язаним особам      312      -

Амортизацiя  241      263

Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання

            497      449

Витрати на транспортування

            565      556

Iншi    109      72

Всього витрат на збут          20 245 16 104

в т.ч. пов'язаним особам      312      -

 

5.5. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ

                       

            2017 рiк          2016 рiк

Витрати на персонал           9 294   7 934

 

Утримання основних засобiв          1 021   312

Витрати на охорону 770      708

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв           1 380   1 709

Витрати ПММ          553      346

Консультацiйнi послуги      1 712   1 488

Вiдрядження 524      98

Послуги зв'язку         83        93

Плата за РКО 361      908

Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання

            442      384

Оренда офiсу 305      262

Оплата семiнарiв      72        116

Податки         72        87

Страхування 278      188

Реєстрацiя, перереєстрацiя, розробка документацiї по лiкарським препаратам         700      -          

Збори акцiонерiв, послуги депозитарiю, розмiщення iнформацiї          96        -

Перевезення працiвникiв    98        -

Медогляд працiвникiв         20        -

Утилiзацiя      42        -

Курсова рiзниця по лiзингу 407      -

Членськi внески       31        -

Матерiали      411      -

Iншi    149      1 391

Всього адмiнiстративних витрат    18 821 16 024

 

5.6. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

 

 

 

                       

            2017 рiк          2016 рiк

Доходи                      

Вiдсотки за залишки коштiв на рахунку в банку 111      9

Всього            111      9

Витрати                    

Вiдсотки по банкiвським кредитам           11 288 14 534 

Амортизацiя дисконту довгострокової кредиторської заборгованостi (в т.ч. по векселю)    40 798 58 171

 

Всього            52 086 72 705

 

5.7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:

                               31.12.2017             31.12.2016

Прибуток до оподаткування           11 432 (56 098)

Сума вiд`ємного значення об'єкту оподаткування

минулих  податкових звiтних рокiв                                             (122 152)         (74 518)

Вплив податкових рiзниць згiдно декларацiї з податку

на прибуток пiдприємства 4 454         8 464

Всього прибуток до оподаткування                                         (106 266) (122 152)

Податкова ставка        18%      18%

Податок за встановленою податковою ставкою     0          0

Витрати з податку на прибуток          -           -

 

На кiнець звiтного перiоду вiдстроченi податки вiд тимчасових рiзниць вiдсутнi.

 

5.8. ОСНОВНI ЗАСОБИ

 

            Земля  Будiвлi            Машини та обладнання       Транспортнi засоби  Господарський iнвентар            Iншi    Капiтальнi iнвестицiї          

Всього

Первiсна вартiсть:

На 31.12.2015            6 530   274 950

            277 477           5 793   4 961   927      6 610   577 248

 

Коригування у зв'язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення   (1 689) (59 589)          58 160            1 324   350      1915                471

Прибуття                               1 655               421      182      5 212   7 470

Вибуття                                 287                  2          6          2 225   2 520

На 31.12.2016            4 841   215 361           337 005           7 117   5 730   3 018   9 597   582 669

Коригування у зв'язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення                                       (64)                                         (64)

Прибуття                               3 828   119      688      5          6 411   11 051

Вибуття                                 10 129 705                              5 223   16 057

На 31.12.2017            4 841   215 361           330 704           6 467   6 418   3 023   10 785 577 599

 

Накопичена амортизацiя:

На 31.12.2015                        196 282           189 902           1 530   1 158   181                  389 053

Коригування у зв'язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення  

 

 

            (57 300)          49 331 614      (1 222) 406                  (8 171)

Нарахування за 2016 рiк                  2 000   7 718   604      1 520   38                    11 880

Вибуття                                 180                  1          1                      182

На 31.12.2016           

            140 982           246 771           2 748   1 455   624                  392 580

Коригування у зв'язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення                                       (39)                                         (39)

Нарахування за 2017 рiк                  976      6 917   554      325      98                    8 870

Вибуття                                 10 114 448                                         10 562

На 31.12.2017           

            141 958           243 574           2 815   1 780   722                  390 849

 

Чиста балансова вартiсть:

На 31.12.2016            4 841   74 379 90 234 4 369   4 275   2 394   9 597   190 089

На 31.12.2017            4 841   73 403 87 130 3 652   4 638   2 300   10 786 186 750

 

5.9. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ

 

            2017    2016

Будiвля (нежитлове примiщення - склад) 4 275   4 223

 

5.10. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

 

            Програмне забезпечення     Вiдеоролики та майновi авторськi права Всього

Первiсна вартiсть:                           

На 31.12.2015            252      209      461

Прибуття       42        64        106

Вибуття                                 -

На 31.12.2016            294      273      567

Прибуття                   512      512

Вибуття                                 -

На 31.12.2017            294      785      1 079

Накопичена амортизацiя:                           

На 31.12.2015            101      104      205

Нарахування за 2016рiк       74        104      178

Вибуття                                

На 31.12.2016            175      208      383

Нарахування за 2017рiк       80        99        179

Вибуття                                

На 31.12.2017            255      307      562

Чиста балансова вартiсть:                          

На 31.12.2016            119      65        184

На 31.12.2017            39        478      517

         

5.11. ЗАПАСИ

 

            31 грудня 2017          31 грудня 2016

Виробничi запаси (за iсторичною собiвартiстю)  25 246 24 187

Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю)          272      516

Готова продукцiя (за iсторичною собiвартiстю)  12 117 16 595

 

Товари (за iсторичною собiвартiстю)        0          0

Всього запаси           37 635 41 298

 

5.12. ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

 

            31 грудня 2017          31 грудня 2016

Торговельна дебiторська заборгованiсть *           11 730 7 863

Аванси виданi           7 098   4 634

Розрахунки з бюджетом      14        2 635

Iнша дебiторська заборгованiсть

(в т.ч. залишок коштiв на рахунку в АБ "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" в сумi 16 026 тис. грн.)  16 518

16 129

Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi**        (14 608)          (14 479)

Чиста вартiсть торговельної дебiторської  заборгованостi        20 752 16 782

 

* В тому числi контрагенти-боржники:           2017         2016

ТОВ  БаДМ   7 502   3 806

Вента.ЛТД ТОВ        -           430

Медео ПП м. Київ    117      142

Оптiма-Фарм ЛТД СП         2 828   2 607

Рекордатi Україна    -           312

ТОВ  Софарма Україна (пов'язана особа) 108     

Укрмедекспорт ТОВ            86        104

ФРАМ КО ТОВ                    441

Фармат ЛТД ТОВ     632     

ОмнiФарма Київ ТОВ          452     

Iншi (менше 1%)       5          21

Всього            11 730 7 863

 

 

 

** В жовтнi 2015 року ПАТ "Банк "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" був вiднесений до категорiї неплатоспроможних. В результатi цього грошовi кошти Товариства в сумi 16 026 тис. грн., що знаходились на поточних рахунках в зазначеному банку, були переведенi у склад сумнiвної дебiторської заборгованостi, та станом на 31.12.2016р. були знецiненi на 90 % (14 423 тис. грн.) за рахунок резерву сумнiвних боргiв .

 

Змiни у резервах пiд зменшення корисностi торговельної дебiторської заборгованостi представлено нижче:

 

            2017    2016

Резерв на початок перiоду   14 479 14 460

Збiльшення    129      19

Резерв на кiнець перiоду     14 608 14 479

 

 Аналiз торговельної дебiторської заборгованостi за строками погашення представлено наступним чином:

 

            31 грудня 2017          31 грудня 2016

До 30 днiв      11 495 7 285

 

31 - 91 днiв    235      506

91 - 180 днiв  -           14

180 - 365 днiв -           54

Бiльше 365 днiв        -           4

 

Всього            11 730 7 863

 

 

5.13. ГРОШОВI КОШТИ

 

            31.12.2017                  31.12.2016

            в тис. грн.                  в тис. грн.

Готiвковi кошти в касi         1                      -

Поточнi банкiвськi рахунки в укр. грн.     10 271             7 920

Поточнi банкiвськi рахунки в валютi        484                  333

Всього грошових коштiв:    10 756             8 253

 

 

Найменування банкiвських установ:         31.12.2017      31.12. 2016

АППБ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ           577      1 782

АБ "IНГ БАНК", м. Київ     9 378   6 471

Казначейство України (ел. адмiн. под) АВАНС по ПДВ           800     

Всього            10 755 8 253

 

Грошовi кошти  Товариства  не обмеженi у використанi.

Сума  залишкiв на рахунках пiдтверджена виписками банкiв станом на останнiй операцiйний день банку у 2017 роцi.

Всi грошовi кошти Товариства знаходяться в банкiвських установах з кредитним рейтингом iнвестицiйного рiвня.

 

5.14. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

            31.12.2017                  31.12.2016

            в тис. грн.                  в тис. грн.

                                   

Заборгованiсть перед постачальниками, оформлена векселем *

Iнша довгострокова заборгованiсть                      -

-                     

500

135 799

 

Всього довгострокових зобов'язань:         -                       136 299

 

                        * У складi довгострокових зобов'язань враховувався вексель виданий за вартiстю, що амортизується,                      визначеною за допомогою застосування методу ефективної процентної ставки. 

   

Iнша довгострокова заборгованiсть

в т.ч. за контрагентами        2017    2016

ТОВ  Торговий дiм "Вiтамiни"       -           500

ТОВ  "Софарма Україна" (пов'язана особа)         -           135 799

Всього            -           136 299

 

5.15. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

            31.12.2017                  31.12.2016

            в тис. грн.                  в тис. грн.

                                   

Короткостроковi банкiвськi кредити         30 000             77 000

Векселi виданi          600                 

Торговельна кредиторська заборгованiсть *        36 926             54 217

Заборгованiсть перед бюджетом    841                  15

Заборгованiсть по зарплатi                        

Заборгованiсть за розрахунками зi страхування  7                     

Поточна кредиторська заборгованiсть

за одержаними авансами    

4 506              

5 363

Поточнi забезпечення

в т.ч.

- нарахований резерв вiдпусток

- авансовi виплати за рахунок резерву вiдпусток 759

 

772

(13)                 923

 

950

(27)

Iнша поточна заборгованiсть:

в т.ч. 

заборгованiсть перед пов`язаною особою

поворотна фiнансова допомога, надана пов`язаною особою

Проценти по позиках                      189 360

 

176 497

12 000

 

84                    363

Всього iнших зобов'язань    262 999                      137 881

 

* Торговельна кредиторська заборгованiсть перед постачальниками:

 

в т.ч. за Контрагентами:      2017    2016

АТ "Софарма" (пов'язана особа)    33 412 51 274

PCC plc          1953    2 486

Iншi (менше 1%)       1561    457

Всього            36 926 54 217

 

5.16. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ

 

Нижче наведена таблиця з кiлькiстю випущених й повнiстю сплачених простих акцiй станом на 31.12.2017 та 31.12.2016 в загальнiй сумi 10 992 тис. грн.:

 

            31.12.2017                  31.12.2016

            шт.                  шт.

На початок року       219 841 115               219 841 115

Випуск простих акцiй          -                      -

                                   

На кiнець року          219 841 115               219 841 115

 

Всi акцiї вiдносяться до одного класу i мають один голос. Дивiденди в 2017 та 2016 роках не оголошувались i не виплачувались.

 

5.17. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ

 

Звiт грошових коштiв за 2017 рiк складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.

 

Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.

Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.

Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi   отримання та погашення позик.

 

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є позитивне значення грошових коштiв в сумi - 2 654 тис. грн.

 

5.18. ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI

 

Товариство складає Звiт про власний капiтал де iнформує про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО 1.   Звiт про власний капiтал за 2017 р. включає таку iнформацiю:

- загальний сукупний прибуток / збиток за поточний перiод;

- змiни власного капталу в результатi отриманого прибутку (збитку), та списання дооцiнки лiквiдованих та реалiзованих основних засобiв.

 

До статей власного капiталу в балансi Товариства входять:

 

            31 грудня 2017          31 грудня 2016

Статутний капiтал    10 992 10 992

Капiтал у дооцiнках (переоцiнка основних засобiв)        150 439           150 679

Резервний капiтал    329      329

Нерозподiленi прибутки / непокритi збитки        (163 221)        (174 865)

Всього власний капiтал       (1 461) (12 865)

 

Змiни по статтi "Капiтал у дооцiнках" в сумi (240) тис. грн. вiдбулись в результатi проведення списання дооцiнки основних засобiв.

 

Змiни по статтi "Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)" на загальну суму 11 644 тис. грн. вiдбулись в наслiдок:

- отриманого за результатами 2017 року прибутку в сумi 11 432 тис. грн.( позитивне значення)

- списання витрат 2016 року в сумi 3 тис. грн. (вiд'ємне значення).

- списання дооцiнки лiквiдованих та реалiзованих основних засобiв у 2017 року в сумi 215 тис. грн. (позитивне значення).

 

6. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

6.1. Судовi позови

 

Проти Товариства клiєнтами не подано жодних судових позовiв.

Товариство є позивачем:

№        Опис судових справ  Сума позову

в грн.  Прогнозне рiшення за позовом      Отриманi суми 

в грн.

1          Київська мiська митниця УКРIНФОРМ України позов про визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчинити дiї - "Трибестан"            3 178 848        виграли справу в Окружному адмiнiстративному судi м. Києва,  -

2          Київська мiська митниця УКРIНФОРМ України (Табекс in-bulk)        317 707           Виграно, подано заяви вiдповiдача про повернення переплат       -

3          Київська мiська митниця УКРIНФОРМ України позов про визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчинити дiї 120 771           Подано заяву до вiддiлу примусового виконання рiшень ГIСГТУЮ м. Києва про вiдкриття виконавчого провадження  118 014,67

4          Київська мiська митниця УКРIНФОРМ України (Табекс in-bulk)        174 826           Виграно, подано заяви вiдповiдача про повернення переплат       172 070,34

( 83125,77 грн. 21/12/2017, 88944,57 грн. 05.01.2018)

5          Київська мiська митниця УКРIНФОРМ України (рiшення № 100000000-0065-2016 вiд 12.05.2016г. по Табекс)        391 774,79      вiдкрито касацiйної виробництво, в зупинцi виконання судового рiшення вiдмовлено. Подано заяви вiдповiдача про повернення переплат -

6          Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України (про визнання неправомiрними дiй та вiдшкодування шкоди заподiяного такими дiями)          7 590   позов в частинi визнання бездiяльностi незаконною - задоволений. в позовi про стягнення збиткiв вiдмовлено. Вiдкрито касацiйної виробництво. -

7          ТОВ "Альба Україна" заяву з вимогами до боржника у справi про банкрутство       73 793 справа розглядається в Господарському судi Київської обл.     -

8          ТОВ "СОРС" позов про стягнення штрафних санкцiй   925 818           виграно, вiдкрито виконавче провадження про стягнення    -

9          Розслiдування ДФС України знаходиться кримiнального провадження стосовно посадових осiб АТ "Банк Нацiональнi iнвестицiї""            16 026 270      Справа перебуває на судовiй експертизi   -

10        ПАТ "Уманьгаз" позов про вiдшкодування понесених витрат у наслiдок зловживання монопольним становищем  39 932 вiдкрито касацiйне виробництво   -

                        21 517 077                  290 085

 

6.2. Бiзнес середовище

Всi свої операцiї Товариство здiйснює на територiї України. Як наслiдок, Товариство може бути пiддане ризикам, що характернi для економiчних та фiнансових ринкiв України, яким притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й податкове законодавство продовжує розвиватися, тому характеризується наявнiстю рiзноманiтних тлумачень i внесенням частих змiн, що поряд з iншими законодавчими та податковими бар'єрами накладає додатковi складностi на Товариства, якi здiйснюють дiяльнiсть в Українi.

           

6.3. Оподаткування

Податкова система України продовжує розвиватись й характеризується частими змiнами законодавчих норм, офiцiйних роз'яснень та судових рiшень, що допускає їх неоднозначне тлумачення рiзними податковими органами. Правильнiсть нарахування податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена протягом останнiх трьох рокiв. Останнiм часом склалась така практика, що податковi органи займають бiльш жорстку позицiю в частинi iнтерпретацiї та вимог дотримання податкового законодавства. Данi обставини можуть привести до того, що податковi ризики в України будуть набагато вищими, нiж в iнших країнах.

Керiвництво Товариства, виходячи зi свого розумiння застосування українського законодавства, офiцiйних роз'яснень, вважає, що податковi зобов'язання вiдображенi в адекватнiй сумi. Проте, трактування цих положень вiдповiдними органами може бути iншим та, у разi якщо вони зможуть довести правомiрнiсть своєї позицiї, це може значно вплинути на фiнансову звiтнiсть.  

 

6.4. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

 

6.5. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони

У данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю. Пов'язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв'язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж незв'язаними сторонами.

 

Пов'язанi сторони включають:

            - материнську компанiю (акцiонера);

- iнших акцiонерiв;

- дочiрнi пiдприємства учасникiв (акцiонерiв)

- ключовий керуючий персонал i близьких членiв їх сiмей.

 

 

У 2017 роцi пов'язаними сторонами у вiдношеннi до ПАТ "Вiтамiни" є:

- акцiонер - АТ СОФАРМА (Болгарiя) та його провiдний управлiнський персонал

- АТ "Момина Крепост" (Болгарiя) - входить в групу АТ "СОФАРМА"

- ТОВ "Софарма Україна" - входить в групу АТ "СОФАРМА"

- ТОВ "Софарма Варшава" - входить в групу АТ "СОФАРМА"

- RAP PHARMA INTERNATIONAL SRL (з 01.04.2017р.)

- провiдний управлiнський персонал Товариства, в т.ч.:

               генеральний директор Товариства

              фiнансовий директор Товариства

              заступник директора з виробництва Товариства

 адмiнiстративний директор Товариства

 заступник директора з сертифiкацiї та лiцензування Товариства

 

Протягом 2017-2016 рокiв з пов'язаними сторонами здiйснювались торгiвельнi операцiї на постiйнiй основi.

 

            2017    2016

            В т.ч. операцiї з пов'язаними сторонами   Всього            В т.ч. операцiї з пов'язаними сторонами            Всього

Реалiзацiя продукцiї, товарiв, послуг та iншi доходи, в т.ч.

ТОВ "Софарма Україна"

ТОВ "Софарма Варшава"

RAP PHARMA INTERNATIONAL SRL   1 711

 

182

-

1 529   203 979           18 608

 

18 402

206

-           131 262

Витрати на придбання сировини, матерiалiв, послуг, в т.ч.

АТ СОФАРМА (Болгарiя)

ТОВ "Софарма Україна"

RAP PHARMA INTERNATIONAL SRL   19 092

 

18 722

91

279      105 031           27 808

 

27 756

         133         73 004

Торговельна дебiторська заборгованiсть,

в т.ч.

ТОВ "Софарма Україна"     108

 

108      11 730 0          7 863

Торговельна  кредиторська заборгованiсть,

в т.ч.

АТ СОФАРМА (Болгарiя)

ТОВ "Софарма Україна"

RAP PHARMA INTERNATIONAL SRL   33 546

 

33 412

 

134      36 926 51 295

 

51 274

21        54 217

Довгостроковi зобов`язання

в т.ч. 

ТОВ "Софарма Україна"                 -                      -           135 799

 

135 799           136 299

Iншi поточнi зобов`язання,

в т.ч. 

ТОВ "Софарма Україна"     188 497

 

188 497           189 360           -           363      363

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу     1 864   18 341 1751    14 144

 

Витрати на придбання сировини, матерiалiв, робiт, послуг вiд пов'язаних сторiн включали придбання сировини та матерiалiв у формi "in-bulk" ; придбання послуг - включали роялтi та маркетинговi послуги.

 

Всi операцiї мiж пов'язаними сторонами були проведенi на звичайних комерцiйних умовах.

 

 

7. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi.

 

Основнi ризики включають: ринковий ризик (валютний ризик, кредитний ризик), ризик лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

 

7.1. Ринковий ризик

Для дiяльностi Пiдприємства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок. Ринковi ризики оцiнюються iз використанням аналiзiв чутливостi, якi враховують вплив об?рунтовано можливих змiн вiдсоткових ставок або курсiв обмiну валют протягом року.

 

Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют.

Валютний ризик Пiдприємства, в основному, обумовлений коливаннями курсiв обмiну гривнi щодо долара США та євро, яких зазнають українськi пiдприємства.

 

Офiцiйнi курси обмiну гривнi щодо вищевказаних iноземних валют, встановленi Нацiональним банком України станом на вiдповiднi дати, були представленi таким чином:

 

    Євро           Дол. США

На 31 грудня 2017    33,495424       28,067223

На 31 грудня 2016    28,422604       27,190858

 

Станом на звiтнi дати балансова вартiсть виражених в iноземних валютах монетарних активiв та зобов'язань була представлена таким чином:

 

             тис. євро       тис. дол. США

            2017    2016    2017    2016

Фiнансовi активи :                                      

Грошовi кошти та їх еквiваленти   -           -           17        12

Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть             -           23        77        30

Всього фiнансових активiв: -           23        94        42

Фiнансовi зобов'язання :                                        

Кредити         -           -           -           -

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть          1 063   1 892   8          -

Всього фiнансових зобов'язань:     1 063   1 892   8          -

 

Загальна чиста позицiя :

            (1 063) (1 869) 86        42

 

Деномiнованi в iноземнiй валютi короткостроковi кредити, грошовi кошти та їх еквiваленти, торгова та iнша дебiторська i кредиторська заборгованiсть та зобов'язання наражають Пiдприємство на валютний ризик. Пiдприємство не вступало в операцiї, призначенi для хеджування цих валютних ризикiв.

 

7.2  Кредитний ризик

Дiяльнiсть, яка веде до появи кредитного ризику i пов'язаної з ним максимальної схильностi кредитному ризику, включає  надання дебiторської заборгованостi клiєнтам. Максимальна схильнiсть кредитному ризику дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових активiв.

 

Для нiвелювання кредитного ризику Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. На 31 грудня 2017р. по  укладенню керiвництва вiрогiднiсть невиконання  контрагентами  своїх  зобов'язань  була  низькою.

 

7.3 Ризик лiквiдностi

Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

 

Iнформацiя щодо не дисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:

 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року    До 1 мiсяця    Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв     Вiд 3 мiсяцiв до 1 року    Вiд 1 року до 5 рокiв            Бiльше 5 рокiв           Всього

Короткостроковi позики банка                     30 000                                             30 000

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть                     5 277   36 155                         41 432

Векселi виданi                                  600                              600

Iнша поточна заборгованiсть            863                188 497                                  189 360

Всього            863      35 277 225 252           0          0          261 392

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року    До 1 мiсяця    Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв     Вiд 3 мiсяцiв до 1 року    Вiд 1 року до 5 рокiв            Бiльше 5 рокiв           Всього

Короткостроковi позики банка       -           77 000 -           -           -           77 000

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть         -           8 316   51 264 -           -           59 580

Заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями      -           -           -           136 299           -           136 299

Всього            -           85 316 51 264 136 299           -           272 879

 

7.4 Управлiння капiталом

 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення таких цiлей, як збереження спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для її учасникiв та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щоквартальнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.

 

Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2017 рiк наведенi нижче:

                                                                                                                                              тис. грн.

Рiк       Активи           Зобов'язання  Чистi активи Рiк

2017    261 538           262 999           (1 461) 10 992

2016    261 315           274 180           (12 865)          10 992

 

Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi вартiсть чистих активiв Товариства менша за розмiр Статутного капiталу.

 

 

8. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ

 

Iнформацiя за бiзнес-сегментами та географiчними сегментами за 2017 рiк наведена у таблицi нижче: 

                                                                                                                                  тис. грн.        

           

Бiзнес-сегменти       

            Виробництво фармацевтичних продуктiв Дистриб"юцiя  фармацевтичних продуктiв            Послуги з виробництва та фарм.розробки            Всього

Продаж          207 676           (6 108)            2 411   203 979

Собiвартiсть продажу          (99 386)          2 425  (1 146) (98 107)

Результат  сегменту 108 290           (3 683) 1 265   105 872

Нерозподiленi операцiйнi доходи вiд дiяльностi                                     8 131   8 131

Нерозподiленi операцiйнi витрати вiд дiяльностi            - 50 596                                 - 50 596

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi                                            63 407

Фiнансовi доходи / (витрати), нетто          - 51 975                                  - 51 975

Прибуток до оподаткування                                              11 432

Витрати на оподаткування прибутку                                            -

Нетто прибуток за рiк                                             11 432

 

                                              

Активи по бiзнес сегментам           Виробництво фармацевтичних продуктiв Дистриб"юцiя  фармацевтичних продуктiв Послуги з виробництва та фарм.розробки           

Всього

                   тис. грн.         тис. грн.         тис.грн.       тис. грн.

Нерухомiсть, машини, обладнання           191 025           -            -          191 025

Матерiальнi запаси   37 635 -           -          37 635

Дебiторська заборгованiсть iнших пiдприємств 11 278              -          452      11 730

Активи сегменту      239 938           -           452      240 390

Нерозподiленi активи          21 148                        21 148

Всього активiв                                              261 538

Пасиви по бiзнес сегментам           Виробництво фармацевтичних продуктiв Дистриб"юцiя  фармацевтичних продуктiв Послуги з виробництва та фарм.розробки           

Всього

                    тис. грн.       тис. грн.           тис. грн.         тис. грн.

Поточнi забезпечення          759      -          -           759

Кредиторська заборгованiсть перед пов"язанними пiдприємствами   34 181 -           -          34 181

Кредиторська заборгованiсть перед iншими пiдприємствами   2 745   -          -           2 745

Пасиви сегменту      37 685 -           -           37 685

Нерозподiленi  пасиви         223 853                                   223 853

Всього пасивiв                                              261 538

                                              

                                              

Географiчний сегмент         Надходження вiд продажу

за 2017 рiк                            

                   тис.  грн.                        

Україна          202 293                                 

Iншi країни    1 686                          

Всього            203 979                                 

 

Iнформацiя за бiзнес-сегментами та географiчними сегментами за 2016 рiк наведена у таблицi нижче: 

                                                                                                                                  тис. грн.        

            Бiзнес-сегменти       

            Виробництво фармацевтичних продуктiв Дистриб"юцiя  фармацевтичних продуктiв            Послуги з виробництва та фарм.розробки            Всього

Продаж          126 717           2 539   2 006   131 262

Собiвартiсть продажу          - 72 552          - 4 423 -1 003  -77 978

Результат  сегменту 54 165 -1 884  1 003   53 284

Нерозподiленi операцiйнi доходи вiд дiяльностi             16 974                        16 974

Нерозподiленi операцiйнi витрати вiд дiяльностi            - 42 917                                 - 42 917

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi                                            27 341

Фiнансовi доходи / (витрати), нетто          - 83 439                                  -83 439

Прибуток до оподаткування                                              -56 098

Витрати на оподаткування прибутку                                            -

Нетто прибуток за рiк                                             - 56 098

 

                                              

Активи по бiзнес сегментам           Виробництво фармацевтичних продуктiв Дистриб"юцiя  фармацевтичних продуктiв Послуги з виробництва та фарм.розробки            Всього

                   тис. грн.         тис. грн.         тис.грн.       тис. грн.

Нерухомiсть, машини, обладнання           194 312           -            -          194 312

Матерiальнi запаси   41 298 -           -          41 298

Дебiторська заборгованiсть пов"язанних пiдприємств   -           -           -           -

Дебiторська заборгованiсть iнших пiдприємств 7 551    -          312      7 863

Активи сегменту      243 161           -           312      243 473

Нерозподiленi активи          17 842                        17 842

Всього активiв                                              261 315

Пасиви по бiзнес сегментам           Виробництво фармацевтичних продуктiв Дистриб"юцiя  фармацевтичних продуктiв Послуги з виробництва та фарм.розробки            Всього

                    грн.                 грн.                 грн.                 грн.

Поточнi забезпечення          923      -          -           923

Кредиторська заборгованiсть перед пов"язанними пiдприємствами   51 295            -           -          51 295

Кредиторська заборгованiсть перед iншими пiдприємствами   2 922   -          -           2 922

Пасиви сегменту      55 140 -           -           55 140

Нерозподiленi  пасиви         206 175                                  206 175

Всього пасивiв                                              261 315

                                              

                                              

Географiчний сегмент         Надходження вiд продажу за 2016 рiк                             

                    тис грн.                         

Україна          129 649                                

Iншi країни    1 613                          

Всього             131 262                                

 

                                               .          

9.  IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.

 

Подiї, що вiдбулися мiж датою складання балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi, не вплинули на показники фiнансової звiтностi, пiдготовленої Товариством станом на 31 грудня 2017 року.

 

У груднi 2017 року, з пов`язаною особою ТОВ "Софарма Україна" була пiдписана додаткова угода №1 до Договору оренди № 1/01.05 вiд 01.05.2016 р. про змiну (збiльшення) вартостi одного квадратного метру оренди складського примiщення. В результатi цього, у 2018 роцi щомiсячна оренда плата збiльшиться на 199 719,88 грн. (з ПДВ).   

У сiчнi 2018 було отримано другу суму у розмiрi 88 944,57 грн. згiдно заяви про повернення переплат вiд вiдповiдача Київська мiська митниця УКРIНФОРМ України (див. Примiтку 6.1).

У сiчнi 2018 року пов'язаною особою була погашена дебiторська заборгованiсть у сумi 108 тис. грн.

У лютому 2018 року було частково сплачено заборгованiсть перед пов'язаною особою у сумi 3 000 тис. грн.

У лютому 2018 року було списано основнi засоби на загальну суму залишкової вартостi 95 572,79 грн. При цьому, на розподiлений прибуток було вiднесено суму дооцiнок у розмiрi 1 783 807,34 грн.

У лютому 2018 року ПАТ "Вiтамiни" отримали лист №02/124 вiд 05.02.2018р. вiд Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ "Банк "Нацiональнi Iнвестицiї" про те, що 09.11.2017 року Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №4967 продовжено строк здiйснення процедури лiквiдацiї АТ "Банк "Нацiональнi Iнвестицiї" на один рiк по 02.12.2018 року. Також, була надана довiдка про те, що ПАТ "Вiтамiни" визнано кредитором АТ "Банк "Нацiональнi Iнвестицiї", та про те, що заява пiдприємства про визнання грошових вимог кредитора пiдлягає задоволенню в сумi 16 026 270,09 грн. згiдно 7 черговостi.

 

На зборах учасникiв Товариства, 27 квiтня 2018 р., будуть визначенi порядок розподiлу прибутку 2017 року та покриття накопичених збиткiв минулих рокiв.

 

 

 

Генеральний директор                                                                               I. П. Герасимчук                                                                                     

 

 

Головний бухгалтер                                                                                   I. М. Капштик 

 

 

 

К списку новостей