Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I. П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Вiтамiни"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00480968

4. Місцезнаходження

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31

5. Міжміський код, телефон та факс

(04744) 4-67-60     (04744) 4-67-48

6. Електронна поштова адреса

plan@vitaminy.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№82 Відомості НКЦПФ

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/

в мережі Інтернет

29.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

ПАТ "Вiтамiни" у звітному році не приймало участі у створенні юридичних осіб. 
ПАТ "Вiтамiни" у звiтному роцi послугами рейтингового агенства не користувалось. 
ПАТ "Вiтамiни" у звiтному роцi дивiдендiв не нараховувало та не виплачувало. 
ПАТ "Вiтамiни" облiгацiї у звiтному роцi не випускало.
ПАТ "Вiтамiни" iншi цiннi папери у звiтному перiодi не випускало. 
ПАТ "Вiтаминi" похiднi цiннi папери у звiтному роцi не випускало. 
ПАТ "Вiтамiни" не здiйснювало викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду.
ПАТ "Вiтамiни" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
ПАТ "Вiтамiни" не здiйснювало в звiтному роцi випуску боргових цiнних паперiв.
ПАТ "Вiтамiни" фiнансову звiтнiсть за звiтний рiк складає за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Вiтамiни"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

15.04.1994

4. Територія (область)

Черкаська

5. Статутний капітал (грн.)

10992055.75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

173

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Дирекцiя (виконавчий орган), Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АППБ "Райффайзен Банк Аваль" м. Черкаси

2) МФО банку                                                      354411

3) поточний рахунок

2600513428

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", м. Київ

5) МФО банку                                                      300498

6) поточний рахунок

260093018966

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво фармацевтичних препаратiв

АВ 598019

03.04.2012

Державна служба України з лiкарських засобiв

Необмежена

Опис

Лiцензiя на виробництво лiкарських засобiв у формi: таблеток, теблеток вкритих оболонкою, капсул, драже, настойок, сиропiв, олiйних розчинiв, рiдин, порошкiв, екстрактiв (субстанцiй).

 

Оптова торгiвля лiкарськими засобами

АВ 579045

17.08.2011

Державна iнспекцiя з контролю якостi лiкарських засобiв МОЗ України

Необмежена

Опис

Лiцензiя на оптову торгiвлю лiкарськими засобами.

 

Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв

АВ 592606

01.09.2011

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

20.05.2016

Опис

Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв".

 

Iмпорт лiкарських засобiв

АЕ 192407

01.03.2013

Державна служба України з лiкарських засобiв

Необмежена

Опис

Лiцензiя на iмпорт лiкарських засобiв

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.08.2013

01.08.2013

Стаднiцький Олег Анатолiйович

Опис

Наказом генерального директора ПАТ "Вiтамiни" №226 П вiд 01.08.2013 р. призначено з 01.08.2013 р. на посаду корпоративного секретаря у порядку сумiщення посад    Стаднiцького О.А. начальника вiддiлу фiнансових та корпоративних вiдносин. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Акцiонерне товариство закритого типу "Криворiзький iнвестицiйний фонд "IК-ФОНД"

21881625

50006, м. Кривий Рiг,   вул. Постишева, 1

0.0002

ЗВФ "Iнфiко-Iнвест" АТ "Iнфiко"

24418632

18002, м. Черкаси,        вул. Б.Вишневецькго, 19

0.0003

Перший ЗВФ ВНIК "Укрiнвест"

20818524

79000, м. Львiв,             вул. Коперника, 15

0.0011

ТОВ "ТРИ"

20810310

79000, м. Львiв,             вул. Кримська, 26 А

0.0027

ДТ "Градостраст"

21597723

02230, м. Київ,              вул. Демитрова, 1

0.0273

АТ "Софарма"

831902088

1220, Болгарiя, м. Софiя, вул. Iлiєнско шосе, 16

99.5587

ПIДIФ "ЦIФ" ТОВ КУА "Iнеко-Iнвест"

21599716

03039, м. Київ,              вул. М. Грiнченка, 18

0.0198

Реєстратор комп Варкiдж Лiмiтед

Н.Е94683

1641, Кiпр м. Нiкосiя, Кеннедi Авеню, 70 ДФ

0.0004

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

17212 осiб

0.3709

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада                                                                    Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи       Герасимчук Iгор Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

СН, 093268, від 30.05.1996, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження                                                     1969

5) освіта                                                                      Вища

6) стаж керівної роботи (років)                                12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Представництво АТ "Софарма" (Україна, Молдова) - голова представництва

8) дата обрання та термін, на який обрано             12.04.2011 на 5 рокiв

9) Опис

Обрано на посаду генерального директора строком на 5 рокiв рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.04.11р. (протокол №01/11) та засiданням Наглядової ради Товариства (протокол №40 вiд 12.04.11р.). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Перед цим займав посаду голови представництва АТ "Софарма" (Україна, Молдова).

1) посада                                                                     Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи        Капштик Iрина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

СК, 890913,  від 08.09.1998, виданий Центральний СВМ МВ УМВС України в Київськiй обл.

4) рік народження                                                      1982

5) освіта                                                                       Вища

6) стаж керівної роботи (років)                                 6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Техкомплект К" - головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано               01.03.2012 безстроково

9) Опис

Наказом геренального директора вiд 01.03.2012р. №42-П прийнята на посаду головного бухгалтера. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Ранiше працювала головним бухгалтером в ТОВ "Техкомплект К".

1) посада                                                                     Голова Наглядової ради

2) повне найменування юридичної особи               АТ "Софарма" (Болгарiя)

3) код за ЄДРПОУ юридичної особи                       831902088

4) дата обрання та термін, на який обрано              02.04.2013 на 3 роки

5) Опис

Обрано до складу Наглядової ради за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 02.04.2013 року (протокол №01/13). Повноважним представником акцiонера в Наглядовiй радi є Стойчев Владiмiр Мiхайлов. Представник акцiонера займає посаду комерцiйного директора       АТ "Софарма". Обрано Головою Наглядової ради строком на три роки (протокол №57 засiдання Наглядової ради вiд 02.04.2013 р.). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

1) посада                                                                     Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи         Нiжерадзе Тетяна Iгорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

СО, 292419, від 13.06.2000, виданий Старокиївський РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження                                                      1960

5) освіта                                                                       Вища. За квалiфiкацiєю бiолог-генетик.

6) стаж керівної роботи (років)                                 7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Керiвник вiддiлу реєстрацiї лiкарських засобiв ТОВ "Софарма Україна", ранiше - керiвник вiддiлу реєстрацiї лiкарських засобiв представництва АТ "Софарма" в Українi.

8) дата обрання та термін, на який обрано               02.04.2013 на 3 роки

9) Опис

Обрано до складу Наглядової ради Товариства строком на три роки за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 02.04.2013 р. (протокол №01/13). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Керiвник вiддiлу реєстрацiї лiкарських засобiв ТОВ "Софарма Україна", ранiше - керiвник вiддiлу реєстрацiї лiкарських засобiв представництва АТ "Софарма" в Українi.

1) посада                                                                      Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи          Чепурний Артем Глiбович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)   -

4) рік народження                                                        1986

5) освіта                                                                         Вища

6) стаж керівної роботи (років)                                   2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Керiвник комерцiйного департаменту ТОВ "Софарма Україна".

8) дата обрання та термін, на який обрано                02.04.2013 на 3 роки

9) Опис

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни" з 02.04.2013 року (протокол № 01/13 вiд 02.04.2013 року) обрано на посаду члена Наглядової ради Чепурного Артема Глiбовича. Обрано строком на три роки. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, на розкриття паспортних даних згоди не має. Стаж керiвної роботи 2 роки. Ранiше працював керiвником комерцiйного департаменту ТОВ "Софарма Україна".

1) посада                                                                       Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи           Васiкович Лариса Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

СО, 396190, від 11.11.2001, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження                                                         1972

5) освіта                                                                         Вища

6) стаж керівної роботи (років)                                   15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фiнансовий директор ПАТ "Вiтамiни".

8) дата обрання та термін, на який обрано                 12.04.2011 на 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу дирекцiї строком на 5 рокiв рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12 квiтня 2011р. (протокол №01/11). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Ранiше працювала фiнансовим директором ПАТ "Вiтамiни".

1) посада                                                                         Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи             Сологуб Павло Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

СО, 205672, від 01.09.1999, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження                                                             1968

5) освіта                                                                              Вища

6) стаж керівної роботи (років)                                        14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Виконавчий директор ПАТ "Вiтамiни". Перед цим займав посаду директора ТОВ "Агрофарм".

8) дата обрання та термін, на який обрано                     10.01.2013 на строк повноважень Дирекцiї

9) Опис

Протоколом Наглядової ради вiд 10.01.2013 р. №54 призначено членом Дирекцiї Сологуба Павла Павловича з 10.01.2013 р. на строк повноважень Дирекцiї товариства, у зв'язку iз покладанням на нього виконання обов'язкiв комерцiйного директора. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. На посадi виконавчого директора товариства з 07.07. 2011 р. Перед цим займав посаду директора ТОВ "Агрофарм".

1) посада                                                                             Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                 Парфенов Олег Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

СН, 605871, від 13.11.1997, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження                                                               1937

5) освіта                                                                               Вища

6) стаж керівної роботи (років)                                         18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Технiчний директор ПАТ "Вiтамiни".

8) дата обрання та термін, на який обрано                       12.04.2011 на 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу дирекцiї строком на 5 рокiв рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.04.2011р. (протокол №01/11). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Ранiше працював технiчним директором ПАТ "Вiтамiни".

1) посада                                                                               Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                   Дудiк Олена Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

ВМ, 768556, від 10.07.1999, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

4) рік народження                                                                 1975

5) освіта                                                                                  Вища

6) стаж керівної роботи (років)                                            9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання ПАТ "Вiтамiни"

8) дата обрання та термін, на який обрано                         12.04.2011 на 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 5 рокiв за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2011 р. (протокол №01/11). Головою Ревiзiйної комiсiї обрано на засiданнi Ревiзiйної комiсiї вiд 12.04.2011 р. (протокол №2). Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Ранiше працювала начальником вiддiлу матерiально-технiчного постачання ПАТ "Вiтамiни".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний директор

Герасимчук Iгор Петрович

СН, 093268, від 30.05.1996, Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

12.03.2009

2

0.00000091

2

0

0

0

Головний бухгалтер

Капштик Iрина Миколаївна

СК, 890913, від 08.09.1998, Центральний СВМ МВ УМВС України в Київськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

АТ "Софарма"

831902088

18.01.2008

218871065

99.5587

218871065

0

0

0

Член Наглядової ради

Чепурний Артем Глiбович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Нiжерадзе Тетяна Iгорiвна

СО, 292419, від 13.06.2000, Старокиївським РУГУ МВС України у м. Києвi

20.02.2008

10

0.0000045

10

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Дудiк Олена Сергiївна

ВМ, 768556, від 10.07.1999, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Дирекцiї

Васiкович Лариса Юрiївна

СО, 396190, від 11.11.2001, Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

18.02.2011

233967

0.1065

233967

0

0

0

Член Дирекцiї

Сологуб Павло Павлович

СО, 205672, від 01.09.1999, Ленiнградським РУ ГУ УМВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Дирекцiї

Парфенов Олег Олександрович

СН, 605871, від 13.11.1997, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.

0

0

0

0

0

0

Усього

219081732

99.65457491

219081732

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

АТ "Софарма"

831902088

1220 Болгарiя Надєжда м. Софiя Iлiєнско шосе, 16

18.01.2008

218871065

99.5587

218871065

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

218871065

99.5587

218871065

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

02.04.2013

Кворум зборів**

99.67

Опис

Вид загальних зборiв - черговi. Дата проведення: 02.04.2013 року. Кворум зборiв: 99,67% до загальної кiлькостi голосiв. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили.
На зборах розглядались питання: 
1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору зi Зберiгачем.
Голосували:
ЗА - 219 117 287 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято одноголосно. 
Регламент та порядок проведення Загальних зборiв - затверджено.
Обрано головою зборiв Васiкович Л.Ю., секретарем - Стаднiцького О.А.
Затверджено умови договору зi зберiгачем ТОВ «Укрекобудiнвест» про виконання повноважень лiчильної комiсiї та обрано лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб:
голова лiчильної комiсiї Миколенко Т.В, члени комiсiї – Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi. Затвердження звiту.
Голосували:
ЗА - 219 110 854 голосiв, що становить 99,997% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 6 433 голосiв, що становить 0,003% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 
Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi - затверджено. Роботу Дирекцiї визнано – задовiльною.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї та балансу Товариства.
Голосували:
ЗА - 219 117 287 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято одноголосно. 
Звiт, висновки Ревiзiйної комiсiї щодо пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ та баланс Товариства за 2012 рiк - затверджено. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною.
4. Звiт Наглядової ради за 2012 р. Затвердження звiту.
Голосували:
ЗА - 219 117 287 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято одноголосно. 
Звiт Наглядової ради за 2012р. – затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї.
Голосували:
ЗА - 219 117 287 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї - затвердженi. 
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та погашення збиткiв за 2012 р.
Голосували:
ЗА - 219 110 854 голосiв, що становить 99,997% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 6 433 голосiв, що становить 0,003% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. 
Затверджено порядок розподiлу прибутку та погашення збиткiв за 2012 р. Направити до резервного фонду 5% вiд чистого прибутку – 144,7 тис. грн., решту – 2 749,3 тис. грн. залишити, як нерозподiлений прибуток за 2012 рiк.
7. Припинення повноважень Наглядової ради.
Голосували:
ЗА - 219 117 287 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складi:
Стойчев Владiмiр Мiхайлов,
Нiжерадзе Тетяна Iгорiвна,
Колосок Марина Валентинiвна.
8. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Голосували:
По кандидатурi – Стойчев Владiмiр Мiхайлов – 219 127 421 голос;
По кандидатурi – Нiжерадзе Тетяна Iгорiвна – 219 112 220 голосiв;
По кандидатурi – Чепурний Артем Глiбович – 219 112 220 голосiв.
Вирiшили:
Обрати наглядову раду Товариства термiном повноважень - 3 роки у наступному складi:
Член наглядової ради - Стойчев Владiмiр Мiхайлов.
Член наглядової ради – Нiжерадзе Тетяна Iгорiвна.
Член наглядової ради - Чепурний Артем Глiбович.
Голосували:
ЗА - 219 117 287 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: Не затверджувати умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та не обирати особу, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Порядок роботи та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
9. Прийняття рiшення про залучення кредитних коштiв. 
Голосували:
ЗА - 219 117 287 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: уповноважити Генерального директора Герасимчука I.П. укласти з ПАТ «IНГ Банк Україна» договiр №13/001 про надання фiнансових послуг на суму 7 000 000,0 (сiм мiльйонiв) Євро, строком до 23.03.2015 року з визначенням iнших умов договору на свiй власний розсуд, а також пiдписувати всi змiни та доповнення до нього, з визначенням всiх умов зазначених змiн на власний розсуд.
10. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнього положення «Про Виконавчий орган товариства» шляхом викладення в новiй редакцiї.
Голосували:
ЗА - 219 117 287 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; 
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Вирiшили: внести змiни та доповнення до дiючого Положення «Про Виконавчий орган товариства» шляхом викладення Положення в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40, 279-13-25

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Аудиторська фiрма "Блискор Гарант"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

16463676

Місцезнаходження

01042, Україна, м. Київ, Печерський р-н, бул. Марiї Приймаченко, 1/27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 0218

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська плата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 285-42-25

Факс

(044) 285-42-25

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Надає послуги зовнiшнього аудитора

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Укрекобудiнвест"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34355660

Місцезнаходження

04116, Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Старокиївська, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263416

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 486-91-37

Факс

(044) 379-29-23

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної установи.

Опис

Виконує функцiї щодо депозитарного облiку цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Приймає участь в органiзацiї та проведеннi загальних зборiв акцiонерiв Емiтента.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.05.2011

270/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000120638

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

219841115

10992055.75

100

Опис

Акцiї розповсюджено шляхом вiдкритої пiдписки. Емiтент не володiє iнформацiєю щодо ринкової вартостi акцiй на бiржах, позабiржових торгiвельних системах та позабiржовому ринку України чи iнших країн. Емiтент не здiйснював заходiв щодо лiстингу (делiстингу) власних акцiй. Додаткової емiсiї акцiй на протязi звiтного перiоду не здiйснювалось.

 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiтамiни" виникло в 1994 роцi у результатi процесу корпоратизацiї шляхом перетворення державного пiдприємства "Уманський вiтамiнний завод" виробничого об'єднання "Вiтамiни" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю". 
Вiтамiнний завод виник на базi першого в Радянському Союзi заводу з виробництва гуттаперчi "СГ-Р" i був перейменований пiзнiше в "Расткаучук". Наказом Мiнiстра харчової промисловостi СРСР вiд 16 лютого 1953 року завод було передано управлiнню мiнiстерства "Головвiтамiнпрому". Ця дата вважається датою заснування пiдприємства. 
Колектив майбутнiх вiтамiнникiв налiчував 67 чоловiк. Основним Їх завданням на той час було освоєння технологiї таблетування вiтамiну С. У липнi 1953 року було випущено першi тони вiтамiну С з глюкозою (0,025 г). Перший рiк ознаменувався випуском 50 т таблеток, якi були направлено споживачам України, РСФРР, Грузiї, Естонiї, Узбекистану. Обсяги виробництва швидко нарощувалися i у 1954 роцi досягли 143 т. на рiк. 
У 1955 роцi колектив заводу вирiшив проблему промислового випуску нiкотинової кислоти (вiтамiну РР). До 1960 року завод випускав ще i вiтамiн С для вiтамiнiзацiї харчiв. Частина цiєї продукцiї експортувалася в НДР, Угорщину, В'єтнам . 
У 1961 роцi на Уманському вiтамiнному заводi вперше в СРСР у промислових умовах було отримано нiкотинамiд 
У 1963 роцi на заводi впроваджено виробництво рацемiчного ментолу. До кiнця року вироблено 83 кг рiдкого ментолу, а до 1965 року обсяги зросли у 6 разiв. 
Досягненням Уманських вiтамiнникiв є також освоєння в 1964 роцi вперше в СРСР у промислових умовах пантотената кальцiю (вiтамiну Вз) для потреб тваринництва. 
У 1968 роцi виготовлено першi партiї оптично активного (медичного) пантотената кальцiю, який до цього вироблявся тiльки в Японiї та США. 
З 1972 року розпочався випуск полiвiтамiнних препаратiв у формi таблеток та драже. Виробничий асортимент у той час налiчував 17 найменувань лiкарських засобiв. 
У 2011 роцi на виконання вимог Закуону України "Про акцiонернi товариства" Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рішення визначити тип акцiонерного товариства як Публiчне акцiонерне товариство та змiнити найменування вiдкритого акцiонерного товариства "Вiтамiни" на Публiчне акцiонерне товариство "Вiтамiни". Зараз головний напрямок дiяльностi пiдприємства - виробництво готових лiкарських засобiв.
У2013 р. ПАТ "Вiтамiни" отримало сертифiкат GMP на двi дiльницi виробництва твердих та рiдких лiкарських форм. Даний сертифiкат гарантує можливiсть ведення експортної дiяльностi на зовнiшнiх ринках, здiйсненнiсть органiзацiї контрактного виробництва для європейских ринкiв, а також вiдiграє серйозну роль в пiдвищенi престижу компанiї.

 

Пiдприємство є самостiйним господарюючим суб'єктом без дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та вiдокремлених пiдроздiлiв. До структури пiдприємства входять: цех основного виробництва, паросиловий цех (власна котельня), дiльниця по водi очищенiй, кондицiонуванню та вентиляцiї, ремонтно-механiчна дiльниця, електрична дiльниця, транспортна дiльниця, склади сировини та матерiалiв, аптечний склад, склад готової продукцiї, вiддiл контролю якостi, вiддiл охорони працi та навколишнього середовища, санiтарна лабораторiя, вiддiл фармрозробки, вiддiли та служби заводоуправлiння.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний рiк склала - 176 чол. (116,6% порiвняно з попереднiм роком); середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 6 чол.; середня чисельнiсть працюючих за цивiльно-правовими договорами - 2 чол. З числа штатних працiвникiв на умовах неповної зайнятостi працювали - 2 чол. Рiчний фонд оплати працi (ФОП) усiх працiвникiв склав - 8171,2 тис. грн. (132,3% порiвняно з попереднiм роком), у тому числi ФОП штатних працiвникiв - 7488,6 тис. грн. (134,8% порiвняно з попереднiм роком). Реалiзовано програму, спрямовану на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на сумму 182,0 тис. грн.

 

ПАТ "Вiтамiни" не належить нi до яких об'єднань підприємств.

 

ПАТ "Вiтамiни" не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Протягом звiтного перiоду до Товариства з боку третiх осiб не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї.

 

На вимогу статтi 12 «Застосування мiжнародних стандартiв» Закону про бухоблiк, починаючи з 01 сiчня 2012 року ПАТ «ВIТАМIНИ» (Товариство) складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, у зв’язку з чим у 2012 роцi облiкова полiтика Товариства була змiнена.
Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, складається на основi даних бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення фiнансового положення та результатiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, з наданням порiвняльної iнформацiї за 2012 рiк.
Визнання, оцiнка й розкриття iнформацiї про основнi засоби та нематерiальнi активи здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи». 
Для нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв в бухгалтерському облiку Товариством застосовувався, згiдно прийнятої облiкової полiтики, прямолiнiйний метод.
Оцiнка й розкриття iнформацiї про довгостроковi фiнансовi iнвестицiї здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» та 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей, їх оприбуткування та вибуття, оформлення первинними документами здiйснюється у вiдповiдностi з МСФЗ 2 «Запаси». Вибуття (списання) запасiв у виробництвi здiйснюється за методом ФIФО.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається Товариством з урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Емiсiйнi власнi акцiї вiдображаються у складi власного капiталу.
Визначення чистого прибутку проводилось за допомогою вимог МСФЗ (в тому числi МСФЗ 18 «Виручка»).
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам.

 

У звiтному перiодi виробничий асортимент налiчував близько 34 найменувань лiкарських препаратiв. Це - препарати у формi таблеток, драже, спиртових та олiйних розчинiв, настойок, сиропiв, якi вiдносяться до таких фармакотерапевтичних груп: препарати для лiкування шлунково-кишкового тракту та ендокринної системи, болетамувальнi, жарознижуючi та протизапальнi засоби, антибiотики, вiтамiни та полiвiтамiни i т.iн. Обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї пiдприємства мають високу ступiнь залежностi вiд сезонних змiн: найпродуктивнiшими традицiйно є перший та четвертий квартали календарного року (осiнньо-зимовий перiод), найменш продуктивний - третiй квартал року. Це пов'язано iз значним зменшенням попиту населення на вiтамiннi медикаменти та деякi iншi лiкарськi препарати у лiтнiй перiод з причини природнього зменшення ступеню захворюваностi у теплу пору року та сезонною появою природнiх вiтамiнiв в овочах, фруктах, ягодах i т.п. Основий ринок збуту товарної продукцiї пiдприємства охоплює всi географiчнi регiони України. Порядок розрахункiв за вiдвантажену продукцiю чiтко вказано у прайс-листах пiдприємства. Вiн передбачає надання знижок у залежностi вiд умов продажу Вся продукцiя пiдприємства конкурентоспроможна, та має постiйний збут. Технологiя виробництва вiдповiдає затвердженим у встановленому порядку фармстаттям на кожен вид лiкарського засобу, що забезпечує належний рiвень її якостi. Сировина та матерiали, використовуванi у виробництвi, мають рiзнi джерела походження та постачання: основна сировина (субстанцiї), в основному, зарубiжного виробництва, придбанi на українських пiдприємствах (оптових базах); допомiжна сировина та матерiали - вiтчизнянi. Особливостями стану розвитку галузi фармацевтичного виробництва є, по-перше, високий ступiнь конкуренцiї як на внутрiшньому, так i на свiтовому ринку; по-друге, значна залежнiсть виробництва та збуту вiд сезонних змiн. Двадцять постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв займають бiльше 10% загального об'єму постачання.

 

З метою оновлення основних фондiв за останнi 5 рокiв товариством було придбано активiв на загальну суму 52 219 тис. грн., у тому числi понад 60,4% (31 519 тис. грн.) - капiтальнi ремонти. В той же перiод списано та реалiзовано основних фондiв, що не використовуються у виробництвi у зв'язку з їх моральним та фiзичним зносом на загальну суму 7 069 тис. грн. за первiсною вартiстю.

 

Правочини, щодо вчинення яких є заiнтерисованнiсть в звiтному роцi не здiйснювались.

 

Основнi засоби ПАТ "Вiтамiни" розмiщено за мiсцезнаходженням товариства на земельнiй дiлянцi близько 2,0466 Га. Земельна дiлянка належить пiдприємству по праву власностi згiдно Державного акту серiї ЯК №153001 вiд 19.05.2011 р. та договору куплi-продажу земельної дiлянки вiд 21.10.2010 р. №4-3829. На протязi звiтного перiоду товариством використовувались виключно власнi основнi засоби. Екологiчних питань, якi впливали б на ступiнь використання активiв, немає. Виробничi потужностi у звiтному роцi використовувались наступним чином: обладнання для виготовлення таблеток - на 29%; обладнання для виготовлення драже - на 29%; обладнання для виготовлення рiдинних лiкарських засобiв - на 33%; обладнання для виготовлення настойок та розчинiв - на 25%. Вiдповiдно до довгострокової стратегiї розвитку товариства, направленої на збереження фармацевтичного профiлю пiдприємства пiсля 2013 року, планами розвитку ПАТ "Вiтамiни" на найближчi роки передбачено: збiльшення об'ємiв виробництва, побудова нових виробничих дiльниць. Стратегiя пiдприємства в областi якостi, направлена на створення виробництва, що вiдповiдає вимогам GMP, була успiшно реалiзована в звiтному перiодi, як результат - отримано сертифiкат GMP на двi дiльницi виробництва: твердих лiкарських форм та рiдких лiкарських форм. План стратегiчного розвитку пiдприємства орiєнтований на перетворення пiдприємства в компанiю європейського типу.

 

Обмежувальна полiтика держави у галузi пiдприємництва. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень - абсолютна.

 

На протязi звiтного року до товариства було застосовано фiнансовi санкцiї на загальну суму 115,66 грн., у тому числi:
штраф по екологiчному податку - 62,66 грн., недоїмка та пеня за спецiальне використання води - 53,00 грн.

 

 

Фiнансування дiяльностi емiтента базується на грунтi самофiнансування та повної самоокупностi, спрямованих на посилення процесiв, направлених на зменшення непродуктивних витрат та оптимiзацiю фiнансових потокiв.

 

На кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi немає невиконаних договорiв, по яким очiкується прибуток вiд їх виконання.

 

Перспективним планом розвитку пiдприємства на найближчi три роки заплановано нарощування темпiв виробництва та реалiзацiї товарiв та продукцiї щороку не менше нiж на 10,0% порiвняно з попереднiм.

 

У звiтному роцi на пiдприємствi створено вiддiл фармрозробки. В планах роботи вiддiлу є: напрацювання лабораторних серiй, дослiдно-промислових серiй лiкарських засобiв та їх фiзико-хiмiчний контроль, органiзацiя контролю напрацьованих серiй ЛЗ в зовнiшнiх лабораторiях, напрацювання складових для дiючої номенклатури лiкарських засобiв та потенцiйного розширення асортименту готової продукцiї, напрацювання технологiй для потенцiйного технологiчного оновлення iснуючих виробничих процесiв. Для створення матерiально-технiчної бази вiддiлу фармрозробки планується придбання машин, обладнання, iнвентаря та витратних матерiалiв.

 

На протязi звiтного року ПАТ "Вiтамiни" не виступало вiдповiдачем в судових справах.
ПАТ "Вiтамiни" у звiтному роцi виступало позивачем по семи судовим справам (в т.ч. 3 адмiнiстративнi справи, 3 господарськi справи та 1 кримiнальна). Загальна сума позовних вимог 3 476 тис. грн. Перша адмiнiстративна судова справа проти Київської регiональної митницi на суму позовних вимог 2 778 тис. грн. виграна в судi першої iнстанцiї, а також в апеляцiйному судi. В даний момент справа розглядається в Вищому адмiнiстративному судi. Друга адмiнiстративна справа проти Київської регiональної митницi на суму позовних вимог 60 тис. грн. виграна в судi першої iнстанцiї, а також в апеляцiйному судi. В даний момент справа розглядається в Вищому адмiнiстративному судi. Третя адмiнiстративна судова справа проти Уманської об'єднаної державної податкової iнспекцiї на суму позовних вимог 144 тис. грн. - рiшення винесено на користь Товариства, але вiдповiдач подав апеляцiю до апеляцiйного суду. Перша господарська судова справа щодо позову проти ТОВ "Фалбi" про стягнення суми боргу за вiдвантажений товар та штрафних санкцiй на суму позовних вимог 303 тис. грн. - позовнi вимоги задоволенi на суму 303 тис. грн. Друга господарська судова справа щодо позову проти ПП "ЧПФ"Ацинус" про стягнення суми боргу за вiдвантажений товар та штрафних санкцiй на суму позовних вимог 185 тис. грн. - позовнi вимоги задоволенi на суму 185 тис. грн. Третя господарська судова справа щодо позову проти ТОВ "ЛИН-Сервис" про стягнення суми боргу за недопоставлений товар на суму позовних вимог 4 тис. грн. - позовнi вимоги задоволенi на суму 4 тис. грн. Кримiнальна судова справа - позов про вiдшкодування матерiальної шкоди нанесеної неповнолiтнiм на суму 2 тис. грн. Справу виграно. Згiдно рiшення суду подано виконавчий лист до Державної виконавчої служби.

 

У звiтному роцi Товариством дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

75337

80790

0

0

75337

80790

будівлі та споруди

44320

44328

0

0

44320

44328

машини та обладнання

27454

30983

0

0

27454

30983

транспортні засоби

1111

1962

0

0

1111

1962

інші

2452

3517

0

0

2452

3517

2. Невиробничого призначення:

2

2

0

0

2

2

будівлі та споруди

2

2

0

0

2

2

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

75339

80792

0

0

75339

80792

Опис

Товариство у звiтному роцi не орендувало основнi засоби. Облiк основних засобiв проведено у вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи». Для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовано прямолiнiйний метод. Основнi засоби емiтента не обмеженi термiнами користування та умовами використання. Основнi засоби всiх груп використовуються повнiстю. Обмежень на використання майна ПАТ "Вiтамiни" не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

35814

34055

Статутний капітал (тис. грн.)

10992.000

10992.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

10992.000

10992.000

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди розраховано як вартiсть активiв вiдповiдного перiоду, зменшену на суму зобов'язань того ж перiоду (значення рядку 1300 балансу мiнус значення рядкiв 1595 та 1695 балансу Товариства на 31.12.2013р.).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша статутного капiталу на 24882 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша скоригованого статутного капiталу на 24882 тис. грн. Вимоги частини 3-ї ст. 155 Цивiльного Кодексу України дотримано.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

77291

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковий кредит банку

27.02.2013

77291

5.986

28.08.2014

Зобов'язання за цінними паперами

X

347

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

347

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

101

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

181939

X

X

Усього зобов'язань

X

259678

X

X

Опис:

Податковi зобов'язання: вiдстроченi податковi зобов'язання - 95 тис. грн., мiсцевi податки та збори - 6 тис. грн. Iншi зобов'язання: заробiтна плата - 10 тис. грн., за одержаними авансами - 37 тис. грн., з постачальниками та пiдрядниками - 181880 тис. грн., з пiдзвiтними особами - 12 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

10.01.2013

10.01.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.04.2013

03.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2013

29.04.2013

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

06.11.2013

06.11.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0218 від 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

72, П, 000072, по 04.11.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0218 від 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

72, П, 000072, по 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

1. Роздiл «ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI»
1.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «ВIТАМIНИ»
Код ЄДПРОУ 00480968
Витяг з ЄДРПОУ юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Серiя АЖ № 468770 вiд 11.09.2012 р. 
Дата державної реєстрацiї: 15.04.1994 р. 
Реєстрацiйний номер юридичної особи в ЄДР: 10000090628
Орган, що видав випивку Виконавчий комiтет Уманської мiської ради Черкаської областi 
Мiсцезнаходження 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленiнської Іскри, 31
Банкiвськi рахунки 1. № 2600115877 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 300335 – в UAN, EUR, USD, RUB
2. № 2600513428 в Черкаськiй обл.. дир. АТ «Райффайзен Банк Аваль», 
м. Умань, МФО 354411 – в укр. грн.
3. № 2600412672 в Черкаськiй обл.. дир. АТ «Райффайзен Банк Аваль», 
м. Умань, МФО 354411 – в укр. грн.
4. № 260093018966 в АТ «Банк «Нацiональнi iнвестицiї», м. Київ, 
МФО 300498 – в UAN, EUR, USD, RUB
5. № 26001003258000 в ПАТ «IНГ Банк Україна», м. Київ, МФО 300498 – в UAN
6. № 26006213258000 в ПАТ «IНГ Банк Україна», м. Київ, МФО 300498 – в EUR
7. № 26038213258001 в ПАТ «IНГ Банк Україна», м. Київ, МФО 300498 – в EUR
8. № 26004009100062 в ПАТ «Пiреус Банк МКБ», м. Київ, МФО 380151 – в UAN, EUR, USD, RUB
Види дiяльностi згiдно Довiдки Управлiння статистики в Уманському районi серiї АБ № 611884 вiд 19.10.2012 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
46.19 Дiяльнiсть посередникiв торгiвлi у торгiвлi широкого асортименту 
46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами
46 19 Посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту
Лiцензiї - Лiцензiя Державної iнспекцiї з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров’я серiї АВ № 579045 вiд 02.08.2011р. на оптову торгiвлю лiкарськими засобами, строк дiї: з 02.08.2011 (безстрокова);
- Лiцензiя Державного комiтету України з питань контролю за наркотиками серiї АВ № 592606 вiд 01.09.2011р. на придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв, строк дiї: 28.07.2011– 20.05.2016;
- Лiцензiя Державної служби України з лiкарських засобiв серiї АВ № 598019 вiд 03.04.2012р. на виробництво лiкарських засобiв, строк дiї: з 13.03.2012 (безстрокова);
- Лiцензiя Державної служби України з лiкарських засобiв серiї АВ № 192407 вiд 01.03.2013 р. на iмпорт лiкарських засобiв, строк з 01.03.2013 р. (безстрокова)
Кiлькiсть акцiонерiв 
на 31.12.2013 17 220 (з них: 17212 – фiзичних осiб, 8 – юридичних осiб) 
Облiкова кiлькiсть працюючих на 31.12.2013 188
ПАТ «ВIТАМIНИ» перейменоване з ВАТ «ВIТАМIНИ» у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства (протокол № 01/11 вiд 12 квiтня 2011 р. чергових загальних зборiв акцiонерiв та наказ Товариства №_49_од вiд 15.07.2011р.). 
ВАТ «ВIТАМIНИ» було засноване вiдповiдно до рiшення Державного комiтету з медичної та мiкробiологiчної промисловостi вiд 31.03.1994 року № 27 шляхом перетворення державного пiдприємства Уманського вiтамiнного заводу виробничого об'єднання «Вiтамiни» у ПУБЛIЧНЕ акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. Засновником Товариства був Державний комiтет з медичної та мiкробiологiчної промисловостi. 

ПАТ «ВIТАМIНИ» є юридичною особою, має самостiйний баланс, круглу печатку та штамп, а також iншi атрибути юридичної особи вiдповiдно до законодавства. 
Згiдно наданих документiв в Статутному капiталi Товариства частки державного майно не має. 

1.2. Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв Товариства: 
Ø Баланс (Звiт про фiнансовий стан) за формою № 1 станом на 31 грудня 2013 року
Ø Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за формою № 2 за 2013 рiк
Ø Звiт про рух грошових коштiв за формою № 3 за 2013 рiк
Ø Звiт про власний капiтал за формою № 4 за 2013 рiк
Ø Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк

1.3. Концептуальна основа фiнансової звiтностi 
Концептуальною основою при складаннi фiнансових звiтiв Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-ХIV iз змiнами та доповненнями (надалi – Закон № 996) та Iнструкцiя по застосуванню плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291 iз змiнами та доповненнями (надалi – Iнструкцiя № 291), а також вiдповiднi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iншi нормативнi документи. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена та представлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiями, прийнятими Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ).
Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, складається на основi даних бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення фiнансового положення та результатiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. 
Вiдповiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. пiдприємство самостiйно визначає облiкову полiтику. 
Iнформацiйною базою для ознайомлення зi змiстом облiкової полiтики Товариства є Наказ про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику № 1/1 вiд 03.01.2012р.
Облiкова полiтика на ПАТ «ВIТАМIНИ» в цiлому вiдповiдає Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, МСФЗ.
1.4. Вiдповiдальнi за фiнансово-господарську дiяльнiсть:
Ø Генеральний директор – Герасимчук Iгор Петрович – переобраний та призначений на посаду генерального директора рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 01/11 вiд 12.04.2011 р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 40 вiд 12.04 11 р.) – з 12.04.2011 р., по теперiшнiй час.
Ø Фiнансовий директор – Васiкович Лариса Юрiївна – переобрана та призначена на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 01/11 вiд 12.04.2011 р.) – з 12.04.2011р., по теперiшнiй час.
Ø Головний бухгалтер – Капштик Iрина Миколаївна – призначена на посаду головного бухгалтера наказом № 42 п вiд 01.03.2012 р. з 01.03.2012 р., по теперiшнiй час. 

1.5. Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що дiяли станом на звiтну дату, та прийнятої облiкової полiтики в межах обсягу iнформацiї, що має подаватись до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826.
Вiдповiдальнiсть керiвництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне функцiонування системи внутрiшнього контролю, що впливає на пiдготовку i достовiрне подання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок помилок або шахрайства, вибiр та застосування належної облiкової полiтики; здiйснення бухгалтерських оцiнок, що за iснуючих обставин є обґрунтованими.

1.6. Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного аудиту вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 1360 вiд 29.09.2011 р.. 

1.7. Обсяг та процедури аудиторської перевiрки
Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум та пояснень у фiнансовiй звiтностi. Обранi процедури залежать вiд професiйного судження аудитора, в тому числi вiд оцiнки ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок помилок або шахрайства. При оцiнцi ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що впливає на пiдготовку i достовiрне подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, доцiльних та iснуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Аудит також включає оцiнку застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку й iстотних попереднiх оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. 
Обсяг аудиторської перевiрки не був обмежений. 
Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року. 
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудит також включає оцiнку застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку й iстотних попереднiх оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. 

Аудит фiнансової звiтностi Товариства за перiод 01.01.2013 р. – 31.12.2013 р. проведений вибiрковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєвi викривлення (помилки).
В ходi аудиту не проводився заглиблений аналiз якостi ведення податкового облiку, що не виключає виявлення викривлень подальшою податковою перевiркою. 
При визначення рiвня суттєвостi використовувався наступний метод розрахунку:
Можливi значення базового показника,тис. грн. Рiвень (межа, границя) суттєвостi,%.  Межа суттєвої помилки,тис. грн.
0 – 25                                                                          5                                                              0 – 1,25
25 – 50                                                                        4,67                                                         1,17 – 2,34
50 – 100                                                                      4,37                                                         2,19 – 4,37
100 – 500                                                                    3,07                                                         3,07 – 15,35
500 – 2 000                                                                 3,77                                                         18,85 – 75,4
2 000 – 5 000                                                              2,27                                                         45,4 – 113,5
5 000 – 10 000                                                            2,17                                                         108,5 – 217
10 000 – 100 000 й вище                                           2,0                                                           200 – 2000 й вище
Як основа для розрахунку рiвня суттєвостi, брався показник фiнансової звiтностi – валюта балансу Товариства станом на 31.12.2013 р.
Отже, станом на 31.12.2013 р. валюта балансу Товариства становив 295 990 тис. грн., вiдповiдно – рiвень (межа, границя) суттєвостi визначена на рiвнi 5 920 тис. грн. Це означає, що всi можливi випадки допустимих помилок в сумi 5 920 тис. грн. i вище розглядались як суттєвi. 
З урахуванням рiвня суттєвостi перевiрки та iнших властивих аудиту обмежень, iснує ймовiрнiсть того, що будь-якi iстотнi помилки можуть залишитись не знайденими.

Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПАТ «ВIТАМIНИ», що були наданi до перевiрки керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною достовiрною.
Бухгалтерський облiк Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам вищезазначених нормативних актiв. Всi активи i пасиви Товариства облiкованi i вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Статтi балансу вiдповiдають плану рахункiв бухгалтерського облiку та даним синтетичного облiку. 
За 2013 рiк данi синтетичного облiку вiдповiдають даним звiтних форм.
Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є незалежними та достатнiми i надають пiдстави для надання аудиторського висновку.

1.8. Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки: 
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями, слiд врахувати можливiсть iснування невиявлених розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора, а саме:
вибiрковий характер перевiрки, а також перехiдний перiод в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, перше їх застосування при складанi фiнансової звiтностi у 2012 роцi, та пов’язане з цим ймовiрне внесення коригувань у залишки балансу.
Отже, аудиторський висновок було модифiковано вiдповiдним чином на пiдставi МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».

1.9. ВИСЛОВЛЕННЯ ПРОФЕСIЙНОЇ ДУМКИ АУДИТОРА
• Концептуальна основа при складаннi фiнансових звiтiв Товариства – Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV iз змiнами та доповненнями та Iнструкцiя по застосуванню плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 iз змiнами та доповненнями, а також вiдповiднi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iншi нормативнi акти України.
• На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, якi б могли бути необхiдними в разi наявностi факторiв впливу на фiнансову звiтнiсть, про якi йдеться у попередньому параграфi, iнформацiя у фiнансових звiтах справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПАТ «ВIТАМIНИ» станом на 31.12.2013 року та його фiнансовi результати на зазначену дату за перiод з 01 сiчня 2013 р. по 31 грудня 2013 року у вiдповiдностi до визначеної концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
• Не змiнюючи своєї думки, аудитор звертає увагу на примiтки, що наведенi нижче у роздiлi 2 цього Звiту незалежних аудиторiв.

2. Роздiл «ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ»
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 1360 вiд 29.09.2011р.

2.1 СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ
Корпоративне управлiння ПАТ «ВIТАМIНИ» здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України.
Так, в Статутi Товариства (редакцiя, затверджена протокол № 01/11 чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 р., зареєстрована Виконавчим комiтетом Уманської мiської ради Черкаської областi 15.07.2011 р. за № 1 025 105 0024 000054) закрiпленi мета дiяльностi Товариства, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв Товариства, система монiторингу та контролю за дiяльнiстю Товариства, функцiї посадових осiб Товариства, порядок розкриття iнформацiї про Товариство, умови iснування Товариства в суспiльствi. 
ПАТ «ВIТАМIНИ» дотримується затверджених процедур та правил власної корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.
Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:
– статутними документами;
– протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
– Положеннями Про загальнi збори акцiонерiв, Про Наглядову раду, Про Ревiзiйну комiсiю, Про Виконавчий орган (Дирекцiю), Про порядок придбання та Про вiдчуження акцiй Товариства;
– iснуванням органiв, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї;
– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Товариства i його фiнансовi результати, яка затверджуються щорiчно Ревiзiйною комiсiєю й аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi Iнтернет; 
– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.

2.2 АКТИВИ
Станом на 31.12.2013 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року збiльшились на        84 754 тис. грн. (або на 40,12%) i вiдповiдно складають 295 990 тис. грн.
Збiльшення активiв вiдбулось в основному за рахунок збiльшення залишку основних засобiв в результатi здiйснення їх експертної оцiнки i визначення справедливої вартостi на дату звiтностi, а також за рахунок збiльшення залишку запасiв. 
Рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв, незавершених ремонтiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi станом на 01.11.2013 р., незавершеного виробництва, запасiв, готової продукцiї, товарiв, бланкiв суворої звiтностi, цiнних паперiв, грошових коштiв в касi на 30.11.2013 р. проведена на пiдставi наказу № 103 вiд 30.10.2013 р. Данi iнвентаризацiйних вiдомостей звiрялись з даними бухгалтерського облiку. Нестач або лишкiв матерiальних цiнностей не виявлено. 
Iнформацiя за видами iнших активiв розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України, а саме:

Основнi засоби, нематерiальнi активи, їх амортизацiя
Матерiально-технiчну базу Товариства становлять власнi основнi засоби та нематерiальнi активи, оцiнка яких в облiку й звiтностi достовiрна. 
Бухгалтерський облiк, визнання, оцiнка й розкриття iнформацiї про основнi засоби та нематерiальнi активи здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи». 
Для нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв в бухгалтерському облiку Товариством застосовувався, згiдно прийнятої облiкової полiтики, прямолiнiйний метод.
Станом на 31.12.2012 р. проведена оцiнка об’єктiв основних засобiв незалежним оцiнювачем майна ТОВ «Гарант Експерт Сервiс» з метою визначення їх справедливої вартостi.
Отже, за даними бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2013 р.:
Ø залишкова вартiсть основних засобiв становить 83 597 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу (код рядка 1010)
Ø залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 171 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу (код рядка 1000)

Запаси
Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей, їх оприбуткування та вибуття, оформлення первинними документами здiйснюється у вiдповiдностi з МСФЗ 2 «Запаси». 
Вибуття (списання) запасiв здiйснюється за методом ФIФО.
Запаси оцiнювались на дату балансу за найменшою з собiвартостi й чистої вартостi реалiзацiї. 
За даними бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2013 р. вартiсть запасiв становить 103 521 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу (код рядку 1100), у складi яких враховуються:
Ø виробничi запаси на суму – 8 057 тис. грн. (код рядку 1001)
Ø незавершене виробництво в сумi – 5 тис. грн. (код рядку 1102)
Ø готова продукцiя на суму – 6 584 тис. грн. (код рядку 1103)
Ø товари на суму – 88 875 тис. грн. (код рядку 1104)

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається Товариством з урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи (послуги) у 2012 роцi не нараховувався.
За даними бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2013 р. загальна сума дебiторської заборгованостi становить 16 484 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу, яка складається з поточної заборгованостi :
Ø за продукцiю, товари, роботи, послуги в сумi – 10 834 тис. грн. (код рядку 1125)
Ø за розрахунками за виданими авансами на суму – 2 148 тис. грн. (код рядку 1130)
Ø за розрахунками з бюджетом в сумi – 3 463 тис. грн. (код рядку 1135)
Ø iншої поточної дебiторської заборгованостi – 39 тис. грн. (код рядку 1155)

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Касовi операцiї ведуться у вiдповiдностi з вимогами Положення «Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України», затвердженого Постановою Правлiння НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р. Надходження коштiв у касу та видача коштiв iз каси Товариства здiйснювалось на пiдставi прибуткових та видаткових касових ордерiв.
До перевiрки також наданi банкiвськi виписки з додатками за весь, перiод, що перевiрявся, у повному обсязi. До банкiвських виписок додаються рахунки-фактури, платiжнi доручення, якi пiдтверджують правомiрнiсть перерахування грошових коштiв з поточного рахунку.
За даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2013 р. залишок грошових коштiв в касi Товариства становить        0 тис. грн., а на розрахункових рахунках в банках становить 209 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу (код рядку 1165).

2.3 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ i ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 31.12.2013 р. зобов’язання та забезпечення Товариства в порiвняннi з даними на початок 2013 року збiльшились на 82 995 тис. грн. (або на 46,84%) i вiдповiдно складають 260 176 тис. грн.
Збiльшення зобов’язань вiдбулось в основному за рахунок збiльшення короткострокових кредитiв банкiв. 
Iнформацiя за видами зобов’язань розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України, а саме:

Довгостроковi зобов’язання та забезпечення
За даними бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2013 р. загальна сума довгострокових зобов’язань та забезпечень становить 442 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу, i складається з:
Ø вiдстрочених податкових зобов’язань в сумi 95 тис. грн. (код рядка 1500)
Ø заборгованостi по iнших довгострокових фiнансових зобов’язаннях (за векселем виданим) в загальнiй сумi           347 тис. грн. (код рядку 1515)
Слiд зазначити, що балансова вартiсть векселя станом на 31.12.2013 р. була завищена на 58 тис.грн. Фактично вартiсть векселя, розрахована iз застосуванням ефективної процентної ставки, станом на 31.12.2013 р. повинна складати       289 тис. грн. 

Поточнi зобов’язання та забезпечення
За даними бухгалтерського облiку Товариства станом на 31.12.2013 р. загальна сума поточної кредиторської заборгованостi становить 259 734 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу, i складається з:
Ø короткострокових кредитiв банкiв – 77 291 тис. грн. (код рядку 1600)
Ø заборгованостi за товари, роботи (послуги) – 181 880 тис. грн. (код рядку 1615)
Ø заборгованостi за розрахунками з бюджетом – 6 тис. грн. (код рядку 1620)
Ø заборгованостi по оплатi працi в сумi – 10 тис. грн. (код рядку 1630)
Ø поточної заборгованостi за одержаними авансами – 37 тис. грн. (код рядку 1635)
Ø поточних забезпечень – 498 тис. грн. (код рядку 1660)
Ø iнших поточних зобов’язань – 12 тис. грн. (код рядку 1690)

2.4 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
Розмiр власного капiталу
Розрахунок розмiру власного капiталу Товариства за результатами господарської дiяльностi наведений нижче: 
                                                                                                                                                                             в тис. грн.
№ з/п    Найменування показника                                                                                На 31.12.12             На 31.12.13
    1                           2                                                                                                               3                               4
1.           Статутний капiтал (ряд. 1400 Балансу)                                                         10 992                      10 992
2.           Внески до незареєстрованого капiталу (ряд. 1401 Балансу)                                0                               0
3.           Капiтал у дооцiнках (ряд. 1405 Балансу)                                                      20 169                       20169
4.           Резервний капiтал (ряд. 1415 Балансу)                                                                   0                           145
5.           Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (ряд. 1420 Балансу)          2 894                        4 508
6.           Неоплачений капiтал (ряд. 1425 Балансу)                                                              0                               0
7.           Власний капiтал 
              (ряд.1 + ряд.2 + ряд.3 + ряд.4 + ряд.5 + ряд.6)                                               34 055                     35 814
Власний капiтал збiльшився в результатi отримання в 2013 роцi прибутку вiд поточної фiнансово-господарської дiяльностi.
Iнформацiя стосовно статей власного капiталу розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а саме:
Статутний капiтал
Згiдно Статуту в редакцiї, затвердженiй протоколом № 01/11 чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 р. та зареєстрованiй Виконавчим комiтетом Уманської мiської ради Черкаської областi 15.07.2011 р. за № 1 025 105 0024 000054, Статутний капiтал Товариства складає 10 992 055,75 (десять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто двi тисячi п'ятдесят п'ять гривень, 75 копiйок) грн., розподiлений на 219 841 115 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. 
Випуск простих iменних акцiй в без документарнiй формi зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму 10 992 055,75 грн. видане Товариству Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 24 травня 2011 р., реєстрацiйний № 270/1/11.
Станом на 31.12.2013 року сума оплачених акцiонерами акцiй становить 10 992 055,75 грн. 
Заборгованостi акцiонерiв перед Товариством по внесках до Статутного капiталу не встановлено. 
Таким чином, Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 р. сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни в загальнiй сумi 10 992 тис. грн., що вiдповiдає Балансу (код рядка 1400).

Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки)
У статтi нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв) Товариством врахованi прибутки (збитки) минулих та прибуток поточного року.
Згiдно даних бухгалтерського облiку Товариства загальна сума нерозподiлених прибуткiв станом на 31.12.2013 р. становить 4 508 тис грн., що вiдповiдає Балансу (код рядка 1420).

2.5 ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ

Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2013 рiк наведенi нижче: 

                                                                                                                                                                                        тис. грн.
Активи                                                                       Зобов’язання                           Вартiсть чистих активiв (гр. 1 – гр. 2)
      1                                                                                       2                                                                  3
295 990                                                                            260 176                                                         35 814
Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче: 

                                                                                                                                                                                        тис. грн.
Рiк                                Вартiсть чистих активiв                           Статутний капiтал                         Рiзниця (гр. 2 – гр. 3)
  1                                                      2                                                              3                                                        4
2013 р.                                         35 814                                                     10 992                                                24 882
Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2012 роцi вартiсть чистих активiв Товариства вища за розмiр Статутного капiталу. 

2.6 ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
Визначення чистого прибутку проводилось за допомогою вимог МСФЗ (в тому числi МСФЗ 18 «Виручка»).
За перiод 01.01.2013 р. – 31.12.2013 р. фiнансовим результатом Товариства є чистий прибуток в сумi 1 759 тис. грн., що вiдповiдає даним Звiту про фiнансовi результати (код рядка 2350/2465). Отриманi за результатами дiяльностi Товариства в 2013 роцi прибутки мають позитивний вплив на вартiсть його чистих активiв.
За 2013 рiк Товариством отримано доходiв в загальнiй сумi 359 502 тис. грн., а саме вiд:
Ø реалiзацiї продукцiї, товарiв, послуг – 368 766 тис. грн.
Ø надання знижок, повернення – (32 296) тис. грн.
Ø операцiй з валютою та курсових рiзниць – 7 808 тис. грн.
Ø реалiзацiї необоротних та оборотних активiв – 210 тис. грн.
Ø отримання штрафiв – 62 тис. грн.
Ø безоплатно отриманих оборотних активiв – 30 тис. грн. 
Ø iнших операцiйних доходiв – 192 тис. грн.
Ø iнших доходiв (реалiзацiя фiнансових iнвестицiй) – 14 730 тис. грн. 
Слiд зазначити, що протягом 2013 року Товариством не виконувались значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi його активiв) вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, iз змiнами та доповненнями. 
Витрати Товариства за 2013 рiк становлять 357 743 тис. грн. i складаються з:
Ø собiвартостi реалiзованої продукцiї – 284 831 тис. грн.
Ø матерiальних витрат – 31 956 тис. грн.
Ø витрат на оплату працi – 8 427 тис. грн.
Ø вiдрахувань на соцiальнi заходи – 3 057 тис. грн.
Ø нарахованої амортизацiї – 3 906 тис. грн.
Ø iнших операцiйних витрат – 6 349 тис. грн.
Ø фiнансових витрат – 2 652 тис. грн. 
Ø iнших витрат – 15 321 тис. грн.
Ø податку на прибуток – 1 244 тис. грн.
Iнформацiя стосовно обсягiв доходiв, витрат, фiнансового результату розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

2.7 IНША IНФОРМАЦIЯ
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Товариства припущення про безперервнiсть його дiяльностi, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi Товариства на безперервнiй основi.
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати аудиторського висновку до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Товариства. 

Розкриття iнформацiї про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» :
№             Перелiк подiй, що могли вплинути на                                                                                Вiдомостi про наявнiсть
з/п        фiнансово-господарський стан Товариства                                                                                 подiй у 2013 роцi
1.          Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що                                        не було                                                                .            перевищує 25% статутного капiталу
2.          Прийняття рiшення про викуп власний акцiй                                                                         не було
3.          Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi                                              не було
4.          Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу            отримувався
5.          Змiна складу посадових осiб Компанiї                                                                                     не вiдбувалась
6.          Змiна власникiв часток, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу            не було
7.          Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв                          не було
8.          Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу                           не було
9.          Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю          не було
10.        Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента     не було

Iнформацiя стосовно розрахунку та аналiзу показникiв лiквiдностi (платоспроможностi) та фiнансової стабiльностi Товариства наведена у Додатку № 1 до цього Звiту незалежних аудиторiв.

3. Роздiл «Iншi елементи»
3.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

Повна найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв 16463676
Мiсцезнаходження  01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27
Фактичне мiсцезнаходження  01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27
Дата державної реєстрацiї  09.11.1993 р.
Свiдоцтво АПУ

Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 04.11.2015 р. рiшенням Аудиторської палати України № 221/3 вiд 04.11.2010 р.
Свiдоцтво НКЦПФР
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер свiдоцтва 72 серiя та номер Свiдоцтва П 000072, строк дiї Свiдоцтва: з 02.04.2013 р. по 04.11.2015 р.
Аудитори, що брали участь в аудитi

Лiщенко Тетяна Вiкторiвна 
сертифiкат аудитора № 004540, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України № 99 вiд 23.02.2001 р., дiя якого подовжена до 23.02.2015 р. рiшенням Аудиторської палати України № 210/4 вiд 28.01.2010 р.

3.2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Дата та номер договору на проведення аудиту         Договiр № 02-1/04 вiд 02.04.2012 р.

Дата початку i дата закiнчення аудиту                       Аудит розпочатий 03.12.2013 р. та закiнчений 15.03.2014 р.

15 березня 2014 року
Київ, Україна
Генеральний директор, С А Р Лiщенко Т. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004540 вiд 23.02.2001 р. 
Сертифiкат ICCAA № 0001852 от 15.04.2004 р.

                                                                                                                                                                                   Додаток № 1 
                                                                                                                                                    до Звiту незалежних аудиторiв

АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ЛIКВIДНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТАБIЛЬНОСТI УЧАСНИКА ФОНДОВОГО РИНКУ


Висновки базуються на пiдставi розрахункiв показникiв платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства в 2013 роцi, наведених у Довiдцi про фiнансовий стан нижче. 

1. К о е ф i ц i є н т и л i к в i д н о с т i
1.1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
Значення показника 0,8 – є меншим вiд норми. Це свiдчить про недостатню можливiсть Товариства оплачувати рахунки по власних поточних зобов'язаннях.
1.2. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi Товариства по оплатi поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Цей коефiцiєнт розраховується за винятком менш лiквiдної частини активiв - виробничих запасiв, якi виключаються з розрахунку ще й тому, що кошти, якi можна одержати в результатi змушеної реалiзацiї, можуть бути значно нижче цiн придбання.
У нашому випадку цей показник на 31.12.2013 року дорiвнює 0,5, що є меншим за норму i також вказує на недостатню можливiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов’язання. 
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення коштiв i їхнiх еквiвалентiв i поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину короткострокових боргових зобов'язань Товариство може погасити негайно.
Показник становить 0,0008 i є меншим нормативного значення, що дає пiдстав говорити про недостатню можливiсть Товариства негайного сплатити свої поточнi борговi зобов'язання.
Iншими словами – це пiдтверджує, що Товариство негайно може погасити своїми власними коштами 0,08 % наявних короткострокових зобов'язань.


2. К о е ф i ц i є н т и ф i н а н с о в о ї с т а б i л ь н о с т i 
2.1. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як спiввiдношення залучених i власних коштiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд перших.
Значення цього показника (7,2) свiдчить про залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв iнвесторiв та кредиторiв.
2.2. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу й показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Значення цього показника (0,14) вказує на те, що фiнансування своєї дiяльностi вiдбувається за рахунок позикових коштiв. (наявної несплаченої кредиторської заборгованостi).


3. I н ш i п о к а з н и к и ф i н а н с о в о ї д i я л ь н о с т i 
3.1. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до чистої виручки вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) i характеризує ефективнiсть господарської дiяльностi пiдприємства.
За даними розрахункiв цей показник дорiвнює 0,005 на 31.12.2013 року. Тобто Товариство протягом останнього перiоду одержувала прибутки вiд дiяльностi.
3.2. Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує рiвень прибутку, що створений всiма активами пiдприємства, якi знаходяться в його використаннi згiдно балансу. 
За даними розрахункiв цей показник становить 0,01. Тобто вказує на те, що за пiдсумками 2013 року на кожну гривню активiв Товариства припадає 0,01 грн. прибуткiв.


ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТАМIНИ» за 2013 рiк


Вiдповiдно до даних фiнансової звiтностi був проведений аналiз коефiцiєнтiв платоспроможностi та фiнансової стiйкостi, розрахунок яких наданий нижче.


№ з/п   Показники                                                          Данi на 31.12.2012           Данi на 31.12.2013            Примiтки
                                                                                      1. Показники лiквiдностi (платоспроможностi)
1.1        КЛ 1 (загальної лiквiдностi) :
                      пiдсумок роздiлу II активу
                      пiдсумок роздiлу III пасиву                     0,7                                      0,8                                       Норма: >=2
1.2        КЛ 2 (поточної лiквiдностi) :
            пiдсумок роздiлу II активу – рядок 1100
                    пiдсумок роздiлу III пасиву                       0,1                                      0,5                                       Норма: 0,6-0,8
1.3        К 3 (абсолютної лiквiдностi) :
                    рядок 1160 + рядок 1165   
                  пiдсумок роздiлу III пасиву                         0,006                                  0,0008                                 Норма: 0,2-0,25


 № з/п   Показники                                                                      Данi на 31.12.2012       Данi на 31.12.2013       Примiтки                                                                                  

                                                                                                         2. Показники фiнансової стабiльностi
2.1         КСК (структури капiталу) :
             пiдсум. розд. II пасиву + пiдсум. розд. III пасиву
                               пiдсумок роздiлу I пасиву                            5,2                                  7,2                                 Норма: =<1,0
2.2         КФН (фiнансової незалежностi) :
                             пiдсумок роздiлу I пасиву
             пiдсум. розд. II пасиву + пiдсум. розд. III пасиву       0,16                                 0,14                              Норма: >=0,2
                                                                                                               3. Показники рентабельностi
3.1         КРД (рентабельностi дiяльностi) :
             чистий прибуток/збиток (рядок 2350/2355 Звiту

                                   про фiн. результати)
         чистий дохiд (рядок 2000 Звiту про фiн. результати)     0,04                                0,005                             Норма: > 0 
3.2         КРА (рентабельностi активiв):
                       прибуток/збиток (рядок 2290/2295 Звiту

                                     про фiн. результати)
              валюта балансу (рядок 1300 або 1900 Балансу)         0,07                                0,01                               Норма: > 0

15 березня 2014 року
Київ, Україна

Генеральний директор, С А Р Лiщенко Т. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004540 вiд 23.02.2001 р. 
Сертифiкат ICCAA № 0001852 от 15.04.2004 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Вiдкрите голосування з використанням бюлетенiв.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

8

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

у складi наглядової ради не створено нiяких комiтетiв

Інші (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Член Наглядової ради для виконання своїх обов’язкiв повинен мати належну квалiфiкацiю, освiту, досвiд та дiлову репутацiю, включаючи: - досвiд роботи не менше 3-х рокiв (в тому числi на керiвних посадах у якостi керiвника або заступника керiвника не менше 2-х рокiв); - бездоганну репутацiю; - високий рiвень комунiкацiйних та особистих якостей; - достатньо часу для виконання функцiй, покладених на нього. До складу Наглядової ради не можуть висуватися та обиратися особи, якi: - є учасниками або членами органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства; - мають родинi та/або сiмейнi стосунки з членами Дирекцiї та головним бухгалтером Товариства.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнформацiя вiдсутня

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iнформацiя вiдсутня

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Iнформацiя вiдсутня

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Вiтамiни"

за ЄДРПОУ

00480968

Територія

за КОАТУУ

7110800000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

21.20

Середня кількість працівників

173

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленiнської Iскри, 31

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

13

171

0

первісна вартість

1001

27

199

0

накопичена амортизація

1002

-14

-28

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

75339

83597

0

первісна вартість

1011

111470

149189

0

знос

1012

36131

65592

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


14730


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

90082

83768

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

103073

103521

0

Виробничі запаси

1101

5595

8057

0

Незавершене виробництво

1102

202

5

0

Готова продукція

1103

4188

6584

0

Товари

1104

93088

88875

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

15915

102834

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1190


2148


0

з бюджетом

1135

11

3463

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

2681

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

39

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

964

209

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

964

209

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

8

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

121154

212222

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

211236

295990

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10992

10992

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

20169

20169

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

2894

4508

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

34055

35814

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

630

95

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

241

347

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

871

442

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

77291

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

168091

181880

0

за розрахунками з бюджетом

1620

440

6

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

436

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

4

10

0

за одержаними авансами

1635

6537

37

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1237

498

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1

12

0

Усього за розділом IІІ

1695

176310

259734

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

211236

295990

0

 

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Вiтамiни"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

336470

242735

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 284831 )

( 216687 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


51639


26048

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

9326

45266

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 17014 )

( 10171 )

Витрати на збут

2150

( 13842 )

( 21437 )

Інші операційні витрати

2180

( 23863 )

( 20031 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


6246


19675

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

2

Інші доходи

2240

14730

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 2652 )

( 1927 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 15321 )

( 3034 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


3003


14716

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(1244)

(4563)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


1759


10153

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1759

10153

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

31956

8950

Витрати на оплату праці

2505

8427

7096

Відрахування на соціальні заходи

2510

3057

2565

Амортизація

2515

3906

2051

Інші операційні витрати

2520

34372

26277

Разом

2550

81718

46939

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

219841115

219841115

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

219841115

219841115

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.008

0.04618

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.008

0.04618

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Вiтамiни"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


250306


207817

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

282

34750

Надходження від повернення авансів

3020

1071

164

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

3

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

14826

131

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 257146 )


( 91540 )

Праці

3105

( 6920 )

( 5634 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4485 )

( 3787 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 6405 )

( 5358 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 4347 )

( 4283 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 277 )

( 47 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1781 )

( 1028 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 42853 )

( 51759 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 6453 )

( 334 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 290 )

( 94 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-58064

84356

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

123

52

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

2

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 10353 )

( 21828 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-10230

-21774

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

180850

39098

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

107239

85154

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 2616 )

( 16066 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

70995

-62122

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

2701

460

Залишок коштів на початок року

3405

964

2646

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

(3456)

(2142)

Залишок коштів на кінець року

3415

209

964

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Вiтамiни"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

10992

20169

0

0

2894

0

0

34055

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

10992

20169

0

0

2894

0

0

34055

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1759

0

0

1759

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

145

-145

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

145

1614

0

0

1759

Залишок на кінець року

4300

10992

20169

0

145

4508

0

0

35814

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО
ПАТ «ВIТАМIНИ» перейменоване з ВАТ «ВIТАМIНИ» у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства (протокол № 01/11 вiд 12 квiтня 2011 р. чергових загальних зборiв акцiонерiв та наказ Товариства №_49_од вiд 15.07.2011р.). Рiшення прийняте у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».
ВАТ «ВIТАМIНИ» було засноване вiдповiдно до рiшення Державного комiтету з медичної та мiкробiологiчної промисловостi вiд 31.03.1994 року № 27 шляхом перетворення державного пiдприємства Уманського вiтамiнного заводу виробничого об'єднання «Вiтамiни» у ПУБЛIЧНЕ акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. Засновником Товариства був Державний комiтет з медичної та мiкробiологiчної промисловостi. 
Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося.
Зараз головний напрямок дiяльностi Товариства – виробництво готових лiкарських засобiв.
ПАТ «ВIТАМIНИ» є дочiрнiм пiдприємством АТ «СОФАРМА» (Болгарiя).
Мiсцезнаходження Товариства: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленiнської iскри, 31.
Загальна кiлькiсть працiвникiв Товариства становила 183 чоловiк на 31.12.2013 та 159 чоловiк на 31.12.2012 вiдповiдно.

2. ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ
Основнi принципи бухгалтерського облiку
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена та представлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiями, прийнятими Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ).
Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 (див. Примiтку 3.13, в якiй наведена iнформацiя про перехiд Товариства на МСФЗ).
Ця фiнансова звiтнiсть складається на основi даних бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення фiнансового положення та результатiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. 
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не вказане iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком окремих статей, врахованих за справедливою або дисконтованою вартiстю. 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про те, що Товариство буде продовжувати нормальну господарську дiяльнiсть в досяжному майбутньому, що передбачає вiдшкодування вартостi активiв i погашення зобов’язань в установленому порядку. Коригування балансової вартостi й класифiкацiї статей активу з метою їх вiдображення за реально вiдшкодовувальнiй величинi, яка була б необхiдна в разi неможливостi продовження нормальної дiяльностi Товариства або реалiзацiї Товариством своїх активiв в порядку, що не вiдповiдає умовам нормальної господарської дiяльностi, в цiй звiтностi не робилась.

Функцiональна валюта 
Функцiональною валютою цiєї фiнансової звiтностi є українська гривня.

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облiкової полiтики не слiд застосовувати, коли вплив їх застосування несуттєвий. 
На Товариствi встановлений мiнiмальний рiвень суттєвостi для врахування господарських операцiй становить 10% вiд валюти балансу. 
3.1. Основнi засоби 
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю в момент придбання з урахуванням витрат на їх доведення до робочого стану.
Товариством обраний альтернативний пiдхiд вiдносно подальшої балансової оцiнки об'єктiв нерухомостi, машин i устаткування згiдно МСФО 16 – переоцiнена вартiсть, за вирахуванням нарахованої амортизацiй i накопичених збиткiв в результатi знецiнення.
Переоцiнка об'єктiв нерухомостi, машин i устаткування здiйснюється лiцензованими оцiнювачами зазвичай раз в 5 рокiв. Коли їх справедлива вартiсть змiнюється iстотно за коротшi iнтервали часу, переоцiнка може проводитися в коротшi термiни.
Амортизацiя нараховується з метою списання активiв протягом строку їх корисного використання. 
Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом. Нижче наведенi строки експлуатацiї, якi застосовуються до наступних груп основних засобiв:
Будiвлi не менше 240 мiсяцiв 
Машини та обладнання не менше 24 мiсяцiв 
Транспортнi засоби не менше 60 мiсяцiв 
Господарський iнвентар не менше 48 мiсяцiв 
Iншi не менше 144 мiсяцiв 
Земля не амортизується. 
Будь-яке збiльшення вартостi основних засобiв, що виникає в результатi переоцiнки, вiдображається у складi фонду переоцiнки основних засобiв, за винятком випадку, коли воно компенсує зменшення вартостi того ж активу, що визнане ранiше. У цьому випадку збiльшення вартостi у розмiрi визнаного ранiше зменшення вартостi активу вiдноситься на прибутки та збитки за перiод.
Зменшення балансової вартостi активу, що виникло в результатi переоцiнки, визнається в тiй мiрi, в якiй воно перевищує його переоцiнену вартiсть, що виникла в результатi попередньої переоцiнки даного активу. 
Амортизацiя переоцiнених основних засобiв вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний доход). При подальшiй реалiзацiї або вибуттi переоцiненого активу вiдповiдний позитивний результат переоцiнки, що врахований у складi фонду переоцiнки активiв, переноситься на рахунок нерозподiленого прибутку.
Товариством встановлене граничне значення в розмiрi 2500 грн., й активи, що придбанi, нижче цього розмiру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточнi витрати в момент їх придбання.
У складi основних засобiв враховуються витрати на їх придбання та ремонти з урахуванням процентних витрат на позики. 
3.2. Витрати на позики
Витрати по позиках (вiдсотки по довгострокових i короткострокових кредитах, вiдсотки по банкiвських овердрафтах, курсовi рiзницi, що виникають в результатi позик в iноземнiй валютi, в тiй мiрi, в якiй вони вважаються коригуванням витрат на виплату вiдсоткiв), що вiдносяться до квалiфiкованих активiв – капiталiзуються.
Сума витрат по позиках, дозволена для капiталiзацiї, визначати шляхом застосування ставки капiталiзацiї до витрат на вiдповiдний актив.
Ставка капiталiзацiї – середньозважене значення витрат по позиках, вiдносно тих з них, якi залишаються непогашеними упродовж звiтного перiоду, за винятком позик, отриманих для придбання конкретного квалiфiкованого активу.3.3. Нематерiальнi активи
3.3.1. Лiцензоване програмне забезпечення 
Програмне забезпечення при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи у виглядi програмного забезпечення вiдображаються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизується нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання

3.4. Фiнансовi iнструменти 
Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi коли Товариство стає стороною по договору у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Всi угоди купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують поставку активiв у строк, що встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов’язання купити або продати актив.

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та депозити, пайовi iнструменти iнших компанiй, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, iншi суми до отримання, фiнансовi iнструменти, що мають або не мають бiржовi котирування.
Фiнансовi зобов’язання включають обумовленi договорами зобов’язання надати грошовi кошти або фiнансовi активи iншому Товариству, 
Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань здiйснюється за їх справедливою вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, що не вiдображаються за їх справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни їх вартостi у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Товариство класифiкує фiнансовi активi й фiнансовi зобов’язання як довгостроковi або короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що обмежують можливостi Товариства, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов’язань протягом 12 мiсяцiв з дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати.
Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли Товариство передає договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу.
3.4.1. Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки
Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливої вартiстю через прибутки або збитки, представляють собою цiннi папери, що придбанi з основною метою продажу протягом короткого строку. Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, оцiнюються первiсно та згодом за справедливою вартiстю. Для визначення справедливої вартостi активiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, Товариство використовує бiржовi котирування.
3.4.2. Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу
Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу, представляють собою iнвестицiї в акцiї та борговi iнструменти, якi передбачається утримувати протягом невизначеного перiоду часу i якi можуть бути проданi з метою забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов. Такi цiннi папери первiсно вiдображаються за справедливою вартiстю.
Якщо справедлива вартiсть боргових та пайових iнвестицiй не може бути достовiрно визначена, вони вiдображаються за собiвартiстю придбання. 
3.4.3. Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Iнвестицiї, що утримуються до погашення, представляють собою борговi цiннi папери з визначеними або фiксованими платежами за умови, що Товариство має намiр та здатнiсть утримувати данi цiннi папери до погашення. Такi цiннi папери утримуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизацiя дисконту протягом строку до погашення вiдображається як процентний доход протягом перiоду до погашення з використанням методу ефективної процентної ставки. Товариство не мало iнвестицiй, що утримаються до погашення, протягом 2011 й 2012 рокiв. 

3.4.4. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть складається з поточної заборгованостi за товари, роботи (послуги), за розрахунками з бюджетом, авансiв постачальникам та iнших поточних заборгованостей. 
Балансова вартiсть короткострокової дебiторської заборгованостi приблизно порiвнянна з її справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть довгострокової дебiторської заборгованостi визначається за допомогою методу ефективної процентної ставки.
3.4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою готiвковi кошти в касi та кошти на поточних банкiвських рахунках Товариства як в нацiональнiй так i в iноземнiй валютах. 

3.4.6. Позики пiд вiдсотки та iншi залученi фiнансовi ресурси
Усi позики та iншi залученi фiнансовi ресурси (векселi) спочатку вiдбиваються за собiвартiстю (номiнальна сума), яка береться за справедливу вартiсть отриману по угодi, за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з цими позиками i залученими ресурсами. Пiсля первинного визнання позики, отриманi пiд вiдсотки, та iншi залученi фiнансовi ресурси (векселi), згодом оцiнюються за вартiстю, що амортизується, визначеною за допомогою застосування методу ефективної процентної ставки. 
Прибутки та збитки признаються в звiтi про фiнансовi результати як «фiнансовi доходи» або «фiнансовi витрати» за перiод амортизацiї або при списаннi заборгованостей.
Позики пiд вiдсотки та iншi залученi фiнансовi ресурси класифiкуються як поточнi, окрiм частини з них, по яких Товариство має безумовне право на врегулювання своєї заборгованостi впродовж бiльше 12 мiсяцiв вiд дати балансу
3.4.7. Залiк фiнансових активiв i зобов’язань
Фiнансовий актив i фiнансове зобов’язання залiковуються i в балансi (звiтi про фiнансовий стан) вiдображається сума, що їх сальдує, коли Товариство має юридично закрiплене право здiйснити залiк цих сум та має намiр або здiйснити залiк по сумi, що їх сальдує, або реалiзувати актив й виконати зобов’язання одночасно.
3.4.8. Знецiнення фiнансових iнструментiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об’єктивних ознак знецiнення фiнансових активiв або зобов’язань. Фiнансовий актив або зобов’язання вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi свiдчення знецiнення в результатi однiєї чи бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання та здiйснили вплив, якiй пiддається надiйнiй оцiнцi 

3.5. Запаси
Матерiальнi запаси при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання.

Матерiальнi запаси оцiнюються на дату звiтностi по найбiльш низькiй цiнi, нiж: цiна придбання (собiвартiсть) та їх чиста цiна реалiзацiї.

При використаннi матерiальних запасiв застосовується метод FIFO.
Отриманi вiд материнської компанiї «кредит-ноти» вiдображаються в облiку наступним чином:
- у разi, якщо на момент отримання «кредит-ноти» (що є основою для внесення вiдповiдних змiн до основного договору), продаж товару ще не вiдбулося, то в бухгалтерському облiку коригування первинної вартостi товару проводиться шляхом зменшення його вартостi i зменшення заборгованостi перед постачальником (бухгалтерським записом: по Д-т «Товари» i по К-т «Розрахунки з постачальниками» методом "червоне сторно");
- у разi, коли товар вже проданий, то вiдповiдна сума «кредит-ноты» зменшує собiвартiсть проданих товарiв i суму заборгованостi перед постачальником (бухгалтерським записом: по Д-т «Собiвартiсть товарiв» i по К-т «Розрахунки з постачальниками» методом "червоне сторно").

3.6. Доходи 
При продажу продукцiї, товарiв i матерiалiв доходи визнаються тодi, коли всi iстотнi ризики й вигоди вiд володiння цими товарами переходять до покупця (що обмовляється умовами договорiв, угод).
Доходи оцiнюються на основi справедливої цiни реалiзованої продукцiї, товарiв i послуг, без урахування непрямих податкiв (акциз i податок на додану вартiсть) i наданих пiльг i знижок.
Курсовi рiзницi (чистi) вiд змiни валютних курсiв, пов'язанi з грошовими коштами, торговою дебiторською заборгованiстю i зобов'язання, деномiновiнi в iноземнiй валютi, включаються в звiт про фiнансовi результати в момент виникнення, розглядаються як «iншi доходи/ (збитки) вiд дiяльностi» i наводяться на нетто-основi. 

3.7. Витрати

Витрати на Товариствi визнаються в момент їх виникнення на основi принципiв нарахування i спiвставлення.
Витрати майбутнiх перiодiв вiдкладаються до визнання їх у складi поточних витрат за перiод, впродовж якого виконуються договори, до яких вони вiдносяться.

3.8. Резерви
3.8.1. Резервний фонд
Згiдно з положеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку й Статуту Товариство зобов'язане сформувати «Резервний фонд», причому джерелами фонду можуть бути: 
- не менше однiй десятiй частинi прибутку, який вiддiляється до досягнення коштiв у фондi розмiру однiєї десятої частини акцiонерного капiталу або бiльшої частини, визначеної рiшенням загальних зборiв акцiонерiв;
- засоби, отриманi понад номiнальної вартостi акцiй при їх випуску (премiальний резерв);
- iншi джерела, що передбачаються рiшенням загальних зборiв.

Засоби фонду можуть використовуватися тiльки для покриття рiчних збиткiв i збиткiв попереднiх рокiв. Якщо засоби у фондi досягнуть визначеного в Статутi мiнiмального розмiру, засоби, що перевищують цю суму, можуть бути використанi для збiльшення акцiонерного капiталу.
3.8.2. Резерв вiдпусток
На дату кожного рiчного фiнансового звiту Товариством створюється резерв забезпечення витрат на оплату вiдпусток працiвникам. Величина забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначається як видобуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.
3.8.3. Резерв переоцiнки основних засобiв
Резерв переоцiнки – по нерухомостi, машинам та обладнанню – формується з:
• позитивної рiзницi мiж балансовою вартiстю нерухомостi, машин, обладнання та їх справедливою вартiстю на дату проведення кожної переоцiнки;
• позитивної рiзницi мiж балансовою вартiстю нерухомостi, що враховується у складi групии «нерухомiсть для використання у власнiй дiяльностi» та її справедливою вартiстю на дату переводу в групу «iнвестицiйна нерухомiсть». 

3.9. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються у вiдповiдностi з вимогами податкового законодавства України. Податок на прибуток представляє собою суму поточного податку на прибуток. Сума витрат з податку на прибуток в поточному перiодi нараховується з урахуванням розмiру оподаткованого прибутку, визначеного за правилами оподаткування, встановленими Податковим кодексом України (ПКУ).
Вiдстроченi податки на прибуток визначаються за допомогою застосування балансового пасивного методу вiдносно всiх тимчасових рiзниць на дату фiнансового звiту, якi iснують мiж балансовою вартiстю i податковою базою окремих активiв i пасивiв. Вiдстроченi податковi пасиви визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, за винятком рiзниць, обумовлених визнанням активу або пасиву, який на дату господарської операцiї не вплинув на бухгалтерський i оподатковуваний прибуток/ (збиток).
Балансова вартiсть усiх вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну балансову дату рiчного звiту i коригується до мiри, при якiй вони ймовiрно проявляться знову i в якiй досить генерується оподатковуваний прибуток або оподатковуванi тимчасовi рiзницi, що проявляються впродовж того ж перiоду, за рахунок яких вони можуть бути зарахованi або компенсованi.
Вiдстроченi податки, пов'язанi з об'єктами, якi врахованi безпосередньо у власному капiталi або iншiй балансовiй позицiї, також враховуються безпосередньо у вiдповiдному компонентi капiталу або балансової позицiї.
Вiдстроченi оподатковуванi активи i пасиви оцiнюються на основi податкових ставок, застосування яких очiкується до перiоду, впродовж якого активи будуть реалiзованi, а пасиви будуть врегульованi(погашенi), на основi податкових законiв, що набули чинностi або з великою мiрою визначеностi очiкується їх набуття чинностi.

На 31.12.2013 р. вiдстроченi податки на прибуток оцiнювались по ставцi 19 %. 
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання не вiдображаються. Тимчасовi рiзницi по податку на прибуток вiдображаються тiльки в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
Нарахування поточного податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображається в тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть.

3.10. Статутний капiтал
Статутний капiтал вiдображається за первiсною вартiстю. Витрати, що безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй, як зменшення власних коштiв акцiонерiв 
Дивiденди за простими акцiями вiдображаються як зменшення власних коштiв в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. Дивiденди, що оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiї пiсля звiтної дати, iнформацiя про них розкривається вiдповiдним чином. 

3.11. Подiї пiсля дати балансу
Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими, що коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної дати, якi потребують коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов’язанi з пiдтвердженням або спростуванням обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату.
Вiдповiдно, Товариство розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї некоригованих подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати. 

3.12. Застосування стандартiв 
Статтею 12.1 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» визначено, що для складання фiнансової звiтностi застосовуються мiжнароднi стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.
Листом вiд 23.02.2012 № 31-08410-07-27/4531 Мiнiстерство фiнансiв України повiдомило, що МСФЗ приймаються Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та їх тлумачення Мiнiстерством фiнансiв України не здiйснюється.
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство керується МСФЗ та роз’ясненнями Мiнiстерства фiнансiв України, зокрема листом Мiнфiну вiд 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спiльним листом Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702.

Продовження тексту приміток

4. ОСНОВНI ЗАСОБИ
                        Земля  Будiвлi  Машини та   Транспортнi   Господарський   Iншi   Капiтальнi   Всього

                                                  обладнання    засоби            iнвентар                         iнвестицiї  
Первiсна вартiсть: 
На

31.12.2012      1 500    50 398     55 404            1 944               373                     972          879        111 470
Коригування

у зв’язку з

переоцiнкою               38 405    (17 710)            (409)           5 260                    520                          26 066
Прибуття                      1 423        6 237            1 092            1 232                      75       12 657        22 716
Вибуття                                            215               114                                                      10 734        11 063
На

31.12.2013     1 500     90 226     43 716            2 513             6 865                 1 567        2 802       149 189
Накопичена амортизацiя:
На

31.12.2012                     6 725     27 969               833                 11                     593               -         36 131
Коригування

у зв’язку з

переоцiнкою               43 608    (21 343)             219             4 206                    457                          27 147
Нарахування

за 2013 рiк                       758        2 784              166                187                      11                            3 906
Вибуття                                            906               671                   0                      15                            1 592
На

31.12.2013                   51 091       8 504               547            4 404                  1 046                          65 592
Чиста балансова вартiсть:
На

31.12.2012     1 500     43 673     27 435            1 111               362                     379            879        75 339
На

31.12.2013     1 500     39 135     35 212            1 966            2 461                     521         2 802        83 597

5. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
                                                                            Програмне забезпечення                                       Всього
Первiсна вартiсть: 
На 31.12.2012                                                                                          27                                                27
Прибуття                                                                                               172                                              172
Вибуття                                                                                                     -                                                   -
На 31.12.2013                                                                                        199                                              199

Накопичена амортизацiя: 
На 31.12.2012                                                                                          14                                                14
Нарахування за 2013 рiк                                                                        14                                                14
На 31.12.2013                                                                                          28                                                28

Чиста балансова вартiсть: 
На 31.12.2012                                                                                          13                                                13
На 31.12.2013                                                                                        171                                              1716. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ 
(IНВЕСТИЦIЇ, ЩО Є В НАЯВНОСТI ДЛЯ ПРОДАЖУ)
В другому кварталi 2013 року цiннi папери, що знаходились на балансi Товариства, були повнiстю реалiзованi 
                                                                                   31.12.2013                                    31.12.2012
                                                                    % володiння        в тис. грн.         % володiння       в тис. грн.
Пайовi цiннi папери: 
ПАТ «КРИМГАЗ»                                                        -                       -                         9,07             14 730

               ВСЬОГО:                                                                                -                                             14 730

7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
                                                                                                 31.12.2013                                     31.12.2012
                                                                                                 в тис. грн.                                      в тис. грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть: 
- за товари, роботи, послуги                                                      102 834                                            15 915
- за розрахунками з бюджетом                                                      3 463                                                   11
Аванси постачальникам                                                                 2 148                                             1 190
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть                                        39                                                     1
Всього дебiторської заборгованостi:                                        108 484                                            17 117

8. ГРОШОВI КОШТИ 
                                                                                                 31.12.2013                                     31.12.2012
                                                                                                 в тис. грн.                                      в тис. грн.
Готiвковi кошти в касi                                                                           -                                                      -
Поточнi банкiвськi рахунки в укр. грн.                                           200                                                 629
Поточнi банкiвськi рахунки в валютi                                                  9                                                 335
Всього грошових коштiв:                                                                 209                                                 964

Продовження тексту приміток

9. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
                                                                                                 31.12.2013                                     31.12.2012
                                                                                                 в тис. грн.                                      в тис. грн.
Позика материнської компанiї 
Заборгованiсть перед постачальниками, оформлена  

векселем *                                                                                          347                                                 241
Всього довгострокових зобов’язань:                                              347                                                 241
* У складi довгострокової фiнансової заборгованостi враховується вексель виданий за вартiстю, що амортизується, визначеною за допомогою застосування методу ефективної процентної ставки. 

10. ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
                                                                                                 31.12.2013                                     31.12.2012
                                                                                                 в тис. грн.                                      в тис. грн.
Короткостроковi банкiвськi кредити                                          77 291                                                     -
Проценти по позиках                                                                             -                                                     -
Заборгованiсть перед постачальниками                                   181 880                                         168 091
Заборгованiсть перед бюджетом                                                         6                                                 440
Заборгованiсть по зарплатi                                                                 10                                                     4
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними

авансами                                                                                               37                                              6 537
Поточнi забезпечення (резерв вiдпусток)                                       498                                              1 237
Iнша поточна заборгованiсть                                                             12                                                     1
Всього iнших зобов’язань                                                          259 734                                         176 310
14. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Нижче наведена таблиця з кiлькiстю випущених й повнiстю сплачених простих акцiй станом на 31.12.2012 та 31.12.2011:
                                                                                                    31.12.2013                                31.12.2012
                                                                                                           шт.                                            шт.
На початок року                                                                       219 841 115                              219 841 115 
Випуск простих акцiй                                                                               -                                                 - 
На кiнець року                                                                          219 841 115                              219 841 115
Всi акцiї вiдносяться до одного класу i мають один голос. Дивiденди в 2012 та 2013 роках не оголошувались i не виплачувались.

Продовження тексту приміток

15. ДОХОДИ
                                                                                                   За 2013 рiк                                 За 2012 рiк
                                                                                                    в тис. грн.                                   в тис. грн.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, послуг                          368 766                                       272 107
Вирахування з доходу (коригування)                                          -32 296                                        -29 371 
Дохiд вiд купiвлi-продажу валюти                                                       19                                                10
Дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв                              210                                              173 
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi                                          7 789                                           6 683 
Дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi                                                      62                                                  1
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi                               -                                          38 347
Дохiд вiд безоплатно отриманих оборотних активiв                         30                                                  2 
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi                                             192                                                49 
Iншi доходи                                                                                      14 730                                                  2 
Всього                                                                                             359 502                                       288 003


16. ВИТРАТИ 
                                                                                                    За 2013 рiк                                За 2012 рiк
                                                                                                     в тис. грн.                                  в тис. грн.
Амортизацiя                                                                                       3 906                                           2 051
Витрати на оплату працi, в т.ч.                                                        8 427                                           7 096
Витрати на оплату працi управлiнського персоналу                     4 618                                           3 063
Внески до фонду соцiального страхування                                    3 057                                           1 300
Пiльговi пенсiї                                                                                   1 072                                           1 043
Податки                                                                                                   56                                                99
Комунальнi платежi                                                                             378                                            1146
Витрати на оплату послуг з’вязку, Iнтернет                                     116                                              186
Охорона пiдприємства                                                                         600                                              582
Послуги банку                                                                                      850                                              592
Вiдсотки по кредитам                                                                       2 546                                           1 812
Витрати на поточний та капiтальний ремонт                                1 302                                               196
Iнформацiйно-консультативнi послуги                                          1 403                                              420
Iншi операцiйнi валовi витрати                                                     16 396                                           3 468
Аудиторськi, юридичнi, брокерськi послуги                                 1 461                                           1 881
Витрати на охорону працi                                                                   226                                                11
Транспортнi витрати                                                                            351                                              464
Дозволи, сертифiкати                                                                       1 555                                              264
Реклама, маркетинг                                                                           8 592                                         17 855
Витрати на купiвлю-продаж валюти, курсова рiзниця                20 398                                        16 134
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)    283 807                                      216 687
Всього                                                                                              356 499                                      273 287

Генеральний директор                                                                 I. П. Герасимчук 

Головний бухгалтер                                                                      I. М. Капштик 

К списку новостей