Годовая информация эмитента за 2016 г.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I. П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00480968

4. Місцезнаходження

Черкаська обл. , Уманський р-н, 20300, м. Умань, вул. Ленiнської Iскри, 31

5. Міжміський код, телефон та факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

6. Електронна поштова адреса

plan@vitaminy.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№81    Вiдомостi НКЦПФР

 

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/79-Рiчна_iнформацiя_емiтента_цiнних_паперiв_за_2016_рiк

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi послугами рейтингового агенства не користувалось.
ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi дивiдендiв не нараховувало та не виплачувало.
ПАТ "ВIТАМIНИ" облiгацiї у звiтному роцi не випускало.
ПАТ "ВIТАМIНИ" iншi цiннi папери у звiтному перiодi не випускало.
ПАТ "ВIТАМIНИ" похiднi цiннi папери у звiтному роцi не випускало.
ПАТ "ВIТАМIНИ" не здiйснювало викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду.
ПАТ "ВIТАМIНИ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором вiдiв економiчної дiяльностi.
ПАТ "ВIТАМIНИ" не здiйснювало в звiтному роцi випуску боргових цiнних паперiв.
ПАТ "ВIТАМIНИ" фiнансову звiтнiсть за звiтний рiк складає за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

15.04.1994

4. Територія (область)

Черкаська

5. Статутний капітал (грн)

10992055.75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

189

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Дирекцiя (виконавчий орган), Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004439255

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «IНГ Банк Україна», м. Київ

5) МФО банку

300539

6) поточний рахунок

26006213258000

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво фармацевтичних препаратiв

АВ 598019

03.04.2012

Державна служба України з лiкарських засобiв

Необмежена

Опис

Лiцензiя на виробництво лiкарських засобiв у формi: таблеток, теблеток вкритих оболонкою, капсул, драже, настойок, сиропiв, олiйних розчинiв, рiдин, порошкiв, екстрактiв (субстанцiй). Необмежена.

 

Придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв

АЕ 637788

27.04.2015

Державна служба України з контролю за наркотиками

02.04.2020

Опис

Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв (списку 1 таблицi IV та списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв".

 

Iмпорт лiкарських засобiв

АЕ 192407

01.03.2013

Державна служба України з лiкарських засобiв

Необмежена

Опис

Лiцензiя на iмпорт лiкарських засобiв. Необмежена.

 

Оптова торгiвля лiкарськими засобами

№542

03.06.2016

Державна служба України з лiкарських засобiв

Необмежена

Опис

Лiцензiя на оптову торгiвлю лiкарськими засобами. Необмежена.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.08.2013

01.08.2013

Стаднiцький Олег Анатолiйович

(04744) 46760, plan@vitaminy.com.ua

Опис

Наказом генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №226 П вiд 01.08.2013 р. призначено з 01.08.2013 р. на посаду корпоративного секретаря у порядку сумiщення посад Стаднiцького О.А. - начальника внутрiшньоструктурного вiддiлу корпоративних та фiнансових вiдносин. Перед цим працював фiнансовим менеджером ПАТ "ВIТАМIНИ". Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Акцiонерне товариство закритого типу "Криворiзький iнвестицiйний фонд "IК-ФОНД"

21881625

50006 м. Кривий Рiг вул. Постишева, 1

0.0002

ЗВФ "Iнфiко-Iнвест" АТ "Iнфiко"

24418632

18002 м. Черкаси вул. Б. Вишневецькго, 19

0.0003

Перший ЗВФ ВНIК "Укрiнвест"

20818524

79000 м. Львiв вул. Коперника,15

0.0011

ТОВ "ТРИ"

20810310

79000 м. Львiв вул. Кримська, 26 А

0.0027

ДТ "Градостраст"

21597723

02230 м. Київ вул. Демитрова, 1

0.0273

АТ "Софарма"

831902088

1220Болгарiя м. Софiя вул. Iлiєнско шосе, 16

99.5587

ПIДIФ "ЦIФ" ТОВ КУА "Iнеко-Iнвест"

21599716

03039 м. Київ вул. М. Грiнченка, 18

0.0198

Реєстратор комп Варкiдж Лiмiтед

Н.Е94683

1641Кiпр м. Нiкосiя Кеннедi Авеню, 70 ДФ

0.0004

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

17212 осiб

0.3709

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Герасимчук Iгор Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 093268 30.05.1996 Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Освiта вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво АТ "Софарма" (Україна, Молдова) - голова представництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.05.2016 5 рокiв

9) Опис

Обрано на посаду генерального директора строком на 5 рокiв рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 02.05.2016р. протокол №72. Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагорода в звiтному роцi -      371 126,50 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Перед цим займав посаду голови представництва АТ "Софарма" (Україна, Молдова).

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Капштик Iрина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 890913 08.09.1998 Центральний СВМ МВ УМВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Освiта вища.

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Техкомплект К" - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.03.2012 безстроково

9) Опис

Наказом геренального директора вiд 01.03.2012р. №42-П прийнята на посаду головного бухгалтера. Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених посадовою iнструкцiєю. Винагороди в звiтному роцi - 421 132,67 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Ранiше працювала головним бухгалтером в ТОВ "Техкомплект К".

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костов Емiл Георгiєв

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

383865280 18.03.2016 МВС Софiя

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу управлiння грошовими потоками АТ "Софарма".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.05.2016 1 рiк

9) Опис

Обрано до складу Наглядової ради Товариства, як фiзичну особу-представника АТ "Софарма" строком на один рiк рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2016 р. (протокол №01/16). Обрано Головою Наглядової ради строком на один рiк (протокол №71 засiдання Наглядової ради вiд 02.05.2016 р.). Здiйснює повноваження обумовленi Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Начальник вiддiлу управлiння грошовими потоками АТ "Софарма", виконавчий директор "Софарма Бiлдiнгс АДСIЦ".

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Райчев Алєксандр Калоферов

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

383690670 05.11.2015 МВС Софiя

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Освiта вища.

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Продаж та маркетинг в ОТОВ "Iста Болгарiя"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016 1 рiк

9) Опис

Обрано до складу Наглядової ради Товариства, як фiзичну особу - представника АТ "Софарма" строком на один рiк за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2016 р. (протокол №01/16). Здiйснює повноваження обумовленi Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рiк. Радник виконавчого директора з економiчних питань АТ "Софарма", перед цим - продаж та маркетинг ОТОВ "Iста Болгарiя"; ранiше - комерцiйний директор та маркетинг в ОТОВ "Техем Сервiсiс".

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попова Ольга Григоревна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

380839709 28.04.2011 МВС Софiя

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Освiта вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Експерт-координатор, ДМРД, АТ "Софарма"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016 1 рiк

9) Опис

Обрано до складу Наглядової ради Товариства, як фiзичну особу - представника АТ "Софарма", строком на один рiк за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2016 р. (протокол №01/16). Здiйснює повноваження обумовленi Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Експерт-координатор, ДМРД - Болгарiя та третi ринки, АТ "Софарма", експерт-координатор, ДМРД, АТ "Софарма", менеджер регуляторної координацiї, ДМРД, АТ "Софарма, експерт-регулятор упаковок, вiддiлу "Упаковки", ДМРД, АТ "Софарма".

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васiкович Лариса Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 396190 30.05.2000 Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Освiта вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фiнансовий директор ПАТ "Вiтамiни".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.05.2016 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу дирекцiї строком на 5 рокiв рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 02 травня 2016р. протокол №72. Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагороди в звiтному роцi - 322 080,87 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Ранiше працювала фiнансовим директором ПАТ "Вiтамiни".

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Муратова Наталiя Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 014205 14.02.2006 К-Шевченкiвським РВУ МВС України в Черкаськiй обл.

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Освiта вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адмiнiстративний директор ПАТ "Вiтамiни".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.05.2016 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу дирекцiї стороком на 5 рокiв рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 02.05.2016 р. протокол №72. Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагорода в звiтному роцi - 389 966,50 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Ранiше працювала адмiнiстративним директором ПАТ "ВIТАМIНИ", перед цим головний економiст ПАТ "ВIТАМIНИ", до цього економiст з планування ПАТ "ВIТАМIНИ".

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Томах Михайло Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 828876 17.07.1995 Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Генерального директора по сертифiкацiї та лiцензуванню ПАТ "ВIТАМIНИ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.05.2016 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу дирекцiї стороком на 5 рокiв рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 02.05.2016 р. протокол №72. Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагорода в звiтному роцi - 289 977,10 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Ранiше працював заступником Генерального директора по сертифiкацiї та лiцензуванню ПАТ "ВIТАМIНИ", перед цим заступник директора з розвитку ПАТ "ВIТАМIНИ", до цього старший менеджер з реєстрацiї лiкарських засобiв ТОВ "Софарма Україна".

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вовненко Сергiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 283761 08.10.1998 Дзержинським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Генерального директора з виробництва ПАТ "ВIТАМIНИ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.05.2016 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу дирекцiї стороком на 5 рокiв рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 02.05.2016 р. протокол №72. Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагорода в звiтному роцi - 436 037,85 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Ранiше працював заступником Генерального директора з виробництва ПАТ "ВIТАМIНИ", перед цим начальник цеху №1 ПАТ "ВIТАМIНИ", до цього начальник дiльницi №1 ТОВ "АГРОФАРМ".

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бонджова Людмила Крумова

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

380821905 25.05.2011 МВС Софiя

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керiвник вiддiлу "Рiпортiнг" АТ "Софарма".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 5 рокiв рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2016 р. протокол №01/16. Обрана Головою Ревiзiйної комiсiї на пiдставi протоколу №1/16 засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 27.04.2016 р. Здiйснює повноваження обумовленi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю на безоплатнiй основi. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Ранiше працювала керiвником вiддiлу «Рiпортiнг» АТ «Софарма», перед цим директор фiнанси та контролiнг АТ «Дженералi Закрiла Здравно Осiгуряване» та головний бухгалтер АТ «Дженералi Болгарiя Холдинг».

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Герасимчук Iгор Петрович

СН 093268 30.05.1996 Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

2

0.00000091

2

0

0

0

Головний бухгалтер

Капштик Iрина Миколаївна

СК 890913 08.09.1998 Центральний СВМ МВ УМВС України в Київськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Костов Емiл Георгiєв

383865280 18.03.2016 МВС Софiя

1

0.00000045

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Райчев Алєксандр Калоферов

383690670 05.11.2015 МВС Софiя

1

0.00000045

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Попова Ольга Григоревна

380839709 30.06.2011 МВС Софiя

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Бонджова Людмила Крумова

380821905 25.05.2011 МВС Софiя

0

0

0

0

0

0

Член Дирекцiї

Васiкович Лариса Юрiївна

СО 396190 30.05.2000 Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

240400

0.1093517

240400

0

0

0

Член Дирекцiї

Муратова Наталiя Анатолiївна

НЕ 014205 14.02.2002 К-Шевченкiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Дирекцiї

Томах Михайло Юрiйович

ВА 828876 17.07.1997 Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл.

2

0.00000091

2

0

0

0

Член Дирекцiї

Вовненко Сергiй Анатолiйович

АК 283761 08.10.1998 Дзержинським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Усього

240406

0.10935442

240406

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

АТ "Софарма"

831902088

1220 Болгарiя Надєжда м. Софiя Iлiєнско шосе, 16

218871065

99.558749

99.869522

218871065

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

218871065

99.558749

99.869522

218871065

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2016

Кворум зборів**

99.9792

Опис

Вид загальних зборiв - черговi. Дата проведення: 27.04.2016 року. Кворум зборiв: 99,9792% вiд загальної кiлькостi голосiв. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили.
На зборах розглядялись питання:
1. Обрання Лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудiнвест» на виконання повноважень Лiчильної комiсiї.
Пропонується обрати Лiчильну комiсiю з представникiв депозитарної установи ТОВ «Укрекобудiнвест» з 3-х осiб у складi: Голова Миколенко Т.В., члени Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудiнвест» про виконання повноважень Лiчильної комiсiї.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Обрати Лiчильну комiсiю з представникiв депозитарної установи ТОВ «Укрекобудiнвест» з 3-х осiб у складi: Голова Миколенко Т.В., члени Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою - ТОВ «Укрекобудiнвест» про виконання повноважень Лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.
Пропонується обрати головою зборiв Васiкович Л.Ю., секретарем - Стаднiцького О.А. Прийняти наступне рiшення щодо порядку проведення Загальних зборiв: спосiб голосування з усiх питань порядку денного – з використанням бюлетенiв, якi врученi учасникам Загальних зборiв пiд час реєстрацiї. Форма та текст бюлетенiв затвердженi Наглядовою радою.
Порядок прийняття рiшень: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на рiчних Загальних зборах Товариства.
Прийняття рiшення з питань №9,12 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради» та «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї» здiйснюється в порядку кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування застосовується пiд час обрання осiб до складу органiв Товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно.
Рiшення Загальних зборiв з питання №13 «Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Уповноваження особи на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї», приймається бiльш, як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
З усiх iнших питань, рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Обрати головою зборiв Васiкович Л.Ю., секретарем - Стаднiцького О.А. Прийняти наступне рiшення щодо порядку проведення Загальних зборiв: спосiб голосування з усiх питань порядку денного – з використанням бюлетенiв, якi врученi учасникам Загальних зборiв пiд час реєстрацiї. Форма та текст бюлетенiв затвердженi Наглядовою радою.
Порядок прийняття рiшень: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на рiчних Загальних зборах Товариства.
Прийняття рiшення з питань №9,12 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради» та «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї» здiйснюється в порядку кумулятивного голосування.
Кумулятивне голосування застосовується пiд час обрання осiб до складу органiв Товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно.
Рiшення Загальних зборiв з питання №13 «Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Уповноваження особи на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї», приймається бiльш, як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
З усiх iнших питань, рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
3. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.
Пропонується затвердити звiт Дирекцiї ПАТ «ВIТАМIНИ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визнати роботу дирекцiї Товариства задовiльною.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Затвердити звiт Дирекцiї ПАТ «ВIТАМIНИ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк, роботу дирекцiї Товариства визнати задовiльною.
4. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
Пропонується прийняти рiшення та затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк, роботу Наглядової ради визнати задовiльною.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Звiт Наглядової ради за 2015р. затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
Пропонується затвердити звiт за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Звiт за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
Пропонується затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк затвердити.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк.
Пропонується зборам чистий прибуток у розмiрi 1917 тис. грн. розподiлити наступним чином: направити 5% вiд суми чистого прибутку на формування резервного фонду, а саме 95,85 тис. грн., решту чистого прибутку в сумi 1821,15 тис. грн. - на покриття збиткiв минулих рокiв.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Чистий прибуток у розмiрi 1917 тис. грн. розподiлити наступним чином: направити 5% вiд суми чистого прибутку на формування резервного фонду, а саме 95,85 тис. грн., решту чистого прибутку в сумi 1821,15 тис. грн. - на покриття збиткiв минулих рокiв.
8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Пропонується вiдкликати (припинити повноваження) Голови та членiв Наглядової ради Товариства у наступному складi: Голова Наглядової ради - АТ "Софарма",
Члени Наглядової ради: Райчев Алєксандр Калоферов, Костов Емiл Георгiєв.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства у наступному складi: Голова Наглядової ради - АТ "Софарма",
Члени Наглядової ради: Райчев Алєксандр Калоферов, Костов Емiл Георгiєв.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
Пропонується обрати членiв Наглядової ради у кiлькостi 3-х осiб персонально: Костов Емiл Георгiєв фiзична особа - представник АТ «Софарма», Попова Ольга Григоревна фiзична особа-представник АТ «Софарма», Райчев Алєксандр Калоферов фiзична особа-представник АТ «Софарма».
Голосували:
За кандидатуру Костов Е.Г. - фiзична особа-представник АТ «Софарма» - 219 111 468 голосiв;
За кандидатуру Райчев А.К. - фiзична особа-представник АТ «Софарма» - 219 111 468 голосiв;
За кандидатуру Попова О. Г. - фiзична особа-представник АТ «Софарма» - 219 111 468 голосiв.
Рiшення прийнято:
Обрано членами Наглядової ради з 1 травня 2016 р.: Костова Е.Г.- фiзичну особу-представника АТ «Софарма», Райчева А.К.- фiзичну особу-представника АТ «Софарма», Попову О. Г. - фiзичну особу-представника АТ «Софарма».
10. Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Пропонується затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Герасимчука I.П. на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Герасимчука I.П. на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
11. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
Пропонується припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у наступному складi: Голова Ревiзiйної комiсiї - Дудiк Олена Сергiївна, члени Ревiзiйної комiсiї - Муратова Наталiя Анатолiївна, Сокол Ольга Олександрiвна.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Припинено повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у наступному складi: Голова Ревiзiйної комiсiї - Дудiк Олена Сергiївна, члени Ревiзiйної комiсiї - Муратова Наталiя Анатолiївна, Сокол Ольга Олександрiвна.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
Пропонується обрати членiв Ревiзiйної комiсiї у кiлькостi 3-х осiб персонально: Бонджова Людмила Крумова, Папазов Владiмiр Райчев, Тимощук Любов Петрiвна. Термiн повноважень – 5 рокiв.
Голосували:
За кандидатуру Бонджова Людмила Крумова - 219 111 468 голосiв;
За кандидатуру Папазов Владiмiр Райчев - 219 111 468 голосiв;
За кандидатуру Тимощук Любов Петрiвна - 219 111 468 голосiв.
Рiшення прийняте:
Обрано членами Ревiзiйної комiсiї Бонджову Людмилу Крумову, Папазова Владiмiра Райчева, Тимощук Любов Петрiвну. Термiн повноважень – 5 рокiв.
13. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Уповноваження особи на пiдписання та здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
Пропонується внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту. Надати повноваження Генеральному директору Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту та здiйснити всi необхiднi дiї по державнiй реєстрацiї Статуту пiсля 1 травня 2016 року.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту. Надати повноваження Генеральному директору Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту та здiйснити всi необхiднi дiї по державнiй реєстрацiї Статуту пiсля 1 травня 2016 року.
14. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень та затвердження Положень в нових редакцiях. Уповноваження особи на пiдписання Положень у нових редакцiях.
Пропонується затвердити «Положення про Дирекцiю ПАТ «Вiтамiни» та «Положення про Наглядову раду ПАТ «ВIТАМIНИ» у нових редакцiях. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати «Положення про Дирекцiю ПАТ «ВIТАМIНИ» та «Положення про Наглядову раду ПАТ «ВIТАМIНИ» у нових редакцiях.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Затвердити «Положення про Дирекцiю ПАТ «ВIТАМIНИ» та «Положення про Наглядову раду ПАТ «ВIТАМIНИ» у нових редакцiях, що набувають чинностi з 1 травня 2016 р. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати «Положення про Дирекцiю ПАТ «ВIТАМIНИ» та «Положення про Наглядову раду ПАТ «ВIТАМIНИ» у нових редакцiях.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Лiчильної комiсiї.
Пропонується припинити повноваження Лiчильної комiсiї у складi: Голова Лiчильної комiсiї Миколенко Т.В, члени комiсiї – Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В.
Голосували:
ЗА - 219 111 468, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ПРОТИ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
УТРИМАВСЯ - 0, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення прийнято одноголосно.
Припинено повноваження Лiчильної комiсiї у складi: Голова Лiчильної комiсiї Миколенко Т.В, члени комiсiї – Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв, надає послуги, пов’язанi iз провадженням депозитарної дiяльностi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Аудиторська фiрма "Блискор Гарант"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

16463676

Місцезнаходження

01042 Україна м. Київ Печерський м. Київ бул. Марiї Приймаченко, 1/27, оф. 501

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0218

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська плата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 285-42-25

Факс

(044) 285-42-25

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Надає послуги зовнiшнього аудитора

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Укрекобудiнвест"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34355660

Місцезнаходження

04116 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Старокиївська, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263416

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державнв комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 486-91-37

Факс

(044) 379-29-23

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної установи

Опис

Виконує функцiї щодо депозитарного облiку цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Приймає участь в органiзацiї та проведеннi загальних зборiв акцiонерiв Емiтента.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.05.2011

270/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000120638

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

219841115

10992055.75

100

Опис

Акцiї розповсюджено шляхом вiдкритої пiдписки. Емiтент не володiє iнформацiєю щодо ринкової вартостi акцiй на бiржах, позабiржових торгiвельних системах та позабiржовому ринку України чи iнших країн. Емiтент не здiйснював заходiв щодо лiстингу (делiстингу) власних акцiй. Додаткової емiсiї акцiй на протязi звiтного перiоду не здiйснювалось.

 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiтамiни" виникло в 1994 роцi у результатi процесу корпоратизацiї шляхом перетворення державного пiдприємства "Уманський вiтамiнний завод" виробничого об'єднання "Вiтамiни" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю".

Вiтамiнний завод виник на базi першого в Радянському Союзi заводу з виробництва гуттаперчi "СГ-Р" i був перейменований пiзнiше в "Расткаучук". Наказом Мiнiстра харчової промисловостi СРСР вiд 16 лютого 1953 року завод було передано управлiнню мiнiстерства "Головвiтамiнпрому". Ця дата вважається датою заснування пiдприємства.

Колектив майбутнiх вiтамiнникiв налiчував 67 чоловiк. Основним Їх завданням на той час було освоєння технологiї таблетування вiтамiну С. У липнi 1953 року було випущено першi тони вiтамiну С з глюкозою (0,025 г). Перший рiк ознаменувався випуском 50 тн таблеток, якi були направлено споживачам України, РСФРР, Грузiї, Естонiї, Узбекистану. Обсяги виробництва швидко нарощувалися i у 1954 роцi досягли 143 тн. на рiк.

У 1955 роцi колектив заводу вирiшив проблему промислового випуску нiкотинової кислоти (вiтамiну РР). До 1960 року завод випускав ще i вiтамiн С для вiтамiнiзацiї харчiв. Частина цiєї продукцiї експортувалася в НДР, Угорщину, В'єтнам.

У 1961 роцi на Уманському вiтамiнному заводi вперше в СРСР у промислових умовах було отримано нiкотинамiд.

У 1963 роцi на заводi впроваджено виробництво рацемiчного ментолу. До кiнця року вироблено 83 кг рiдкого ментолу, а до 1965 року обсяги зросли у 6 разiв.

Досягненням Уманських вiтамiнникiв є також освоєння в 1964 роцi вперше в СРСР у промислових умовах пантотената кальцiю (вiтамiну Вз) для потреб тваринництва.

У 1968 роцi виготовлено першi партiї оптично активного (медичного) пантотената кальцiю, який до цього вироблявся тiльки в Японiї та США.

З 1972 року розпочався випуск полiвiтамiнних препаратiв у формi таблеток та драже. Виробничий асортимент у той час налiчував 17 найменувань лiкарських засобiв.

У 2011 роцi на виконання вимог Закуону України "Про акцiонернi товариства" Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшеення визначити тип акцiонерного товариства як Публiчне акцiонерне товариство та змiнити найменування вiдкритого акцiонерного товариства "Вiтамiни" на Публiчне акцiонерне товариство "Вiтамiни". Зараз головний напрямок дiяльностi пiдприємства - виробництво готових лiкарських засобiв.

У 2013 р. ПАТ "Вiтамiни" отримало сертифiкат GMP на двi дiльницi виробництва твердих та рiдких лiкарських форм. Даний сертифiкат гарантує можливiсть ведення експортної дiяльностi на зовнiшнiх ринках, здiйсненнiсть органiзацiї контрактного виробництва для європейских ринкiв, а також вiдiграє серйозну роль в пiдвищеннi престижу компанiї.

 

Пiдприємство є самостiйним господарюючим суб'єктом без дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та вiдокремлених пiдроздiлiв. До структури пiдприємства входять: цех основного виробництва, паросиловий цех (власна котельня), дiльниця по водi очищенiй, кондицiонуванню та вентиляцiї, ремонтно-механiчний вiддiл, електрична дiльниця, господарська дiльниця, вiддiл забезпечення iнформацiї та транспорту, склади сировини та матерiалiв, склад готової продукцiї, аптечний склад №1, вiддiл контролю якостi, вiддiл охорони працi та навколишнього середовища, санiтарна лабораторiя, вiддiл фармрозробки, вiддiли та служби заводоуправлiння.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний рiк склала - 181 чол. (103,4% порiвняно з попереднiм роком); середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 5 чол.; середня чисельнiсть працюючих за цивiльно-правовими договорами - 3 чол. З числа штатних працiвникiв на умовах неповної зайнятостi працювали - 4 чол. Рiчний фонд оплати працi (ФОП) усiх працiвникiв склав - 13 826,7 тис. грн. (119,4% порiвняно з попереднiм роком), у тому числi ФОП штатних працiвникiв - 13 006,8 тис. грн. (118,3% порiвняно з попереднiм роком). Реалiзовано програму, спрямовану на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на сумму 104,0 тис. грн.

 

ПАТ "ВIТАМIНИ" не належить нi до яких об'єднань пiдприєств.

 

ПАТ "ВIТАМIНИ" не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Протягом звiтного перiоду до Товариства з боку третiх осiб не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї.

 

На вимогу статтi 11 «Застосування мiжнародних стандартiв» Закону про бухоблiк, починаючи з 01 сiчня 2012 року ПАТ «ВIТАМIНИ» (Товариство) складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, у зв’язку з чим у 2012 роцi облiкова полiтика Товариства була змiнена.
Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, складається на основi даних бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення фiнансового положення та результатiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, з наданням порiвняльної iнформацiї за 2015 рiк.

Визнання, оцiнка й розкриття iнформацiї про основнi засоби та нематерiальнi активи здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи».
Для нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв в бухгалтерському облiку Товариством застосовувався, згiдно прийнятої облiкової полiтики, прямолiнiйний метод.
Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей, їх оприбуткування та вибуття, оформлення первинними документами здiйснюється у вiдповiдностi з МСФЗ 2 «Запаси». Вибуття (списання) запасiв у виробництвi здiйснюється за методом ФIФО.

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається Товариством з урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Емiсiйнi власнi акцiї вiдображаються у складi власного капiталу.

Визначення чистого прибутку проводилось за допомогою вимог МСФЗ (в тому числi МСФЗ 18 «Виручка»).
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам.

 

У звiтному перiодi виробничий асортимент налiчував близько 24 найменуваннь лiкарських препаратiв та 6 найменувань бiологiчно активних добавок. Це - препарати у формi таблеток, драже, спиртових та олiйних розчинiв, настойок, сиропiв, якi вiдносяться до таких фармакотерапевтичних груп: антианемiчнi засоби, переферичнi вазодилатори, полiвiтамiни з мiкроелементами, психостимулюючi i ноотропнi засоби, нестероїднi протизапальнi та протиревматичнi засоби, ферментнi препарати, полiферментнi препарати, засоби для лiкування ран та виразкових уражень, дерматологiчнi засоби, препарати з пом'якшувальною та захисною дiєю препарати цинку, антибактерiальнi засоби, засоби, якi застосовуються при бiлiарнiй патологiї, полiвiтамiнний комплекс та iн. Обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї пiдприємства мають високу ступiнь залежностi вiд сезонних змiн: найпродуктивнiшими традицiйно є перший та четвертий квартали календарного року (осiнньо-зимовий перiод), найменш продуктивний - третiй квартал року. Це пов'язано iз значним зменшенням попиту населення на вiтамiннi медикаменти та деякi iншi лiкарськi препарати у лiтнiй перiод з причини природнього зменшення ступеню захворюваностi у теплу пору року та сезонною появою природнiх вiтамiнiв в овочах, фруктах, ягодах i т.п. Основий ринок збуту товарної продукцiї пiдприємства охоплює всi географiчнi регiони України, здiйснюється експорт до Польщi, Молдови та Азербайджану. Порядок розрахункiв за вiдвантажену продукцiю чiтко вказано у прайс-листах пiдприємства. Вiн передбачає надання знижок у залежностi вiд умов продажу Вся продукцiя пiдприємства конкурентоспроможна, та має постiйний збут. Технологiя виробництва вiдповiдає затвердженим у встановленому порядку фармстаттям на кожен вид лiкарського засобу, що забезпечує належний рiвень її якостi. На пiдприємствi функцiонує система забезпечення якостi та багаторiвневий контроль якостi продукцiї: нашi спецiалiсти перевiряють якiсть вхiдної сировини, стежать за дотриманням усiх норм та вимог до якостi в процесi виробництва препаратiв, здiйснюють контроль якостi готової продукцiї. Сировина та матерiали, використовуванi у виробництвi, мають рiзнi джерела походження та постачання: основна сировина (субстанцiї), в основному, закордонного виробництва, придбанi на українських пiдприємствах або iмпортованi; допомiжна сировина та матерiали, в основному, вiтчизнянi, але є i iмпортнi. Особливостями стану розвитку галузi фармацевтичного виробництва є, по-перше, високий ступiнь конкуренцiї як на внутрiшньому, так i на свiтовому ринках; по-друге, значна залежнiсть виробництва та збуту вiд сезонних змiн. Два постачальника за основними видами сировини та матерiалiв займають бiльше 10% загального об'єму постачання.

 

З метою оновлення основних фондiв за останнi 5 рокiв товариством було придбано активiв на загальну суму 52 434 тис. грн., у тому числi понад 28,83% (15 119 тис. грн.) - капiтальнi ремонти. В той же перiод списано та реалiзовано основних фондiв, що не використовуються у виробництвi у зв'язку з їх моральним та фiзичним зносом на загальну суму 6 586 тис. грн. за первiсною вартiстю.

Правочини, щодо вчинення яких є заiнтерисованнiсть в звiтному роцi не здiйснювались.

Основнi засоби ПАТ "Вiтамiни" розмiщено за мiсцезнаходженням товариства на земельнiй дiлянцi близько 2,0466 Га. Земельна дiлянка належить пiдприємству по праву власностi згiдно Державного акту серiї ЯК №153001 вiд 19.05.2011 р. та договору куплi-продажу земельної дiлянки вiд 21.10.2010 р. №4-3829. На протязi звiтного перiоду товариством використовувались виключно власнi основнi засоби. Екологiчних питань, якi впливали б на ступiнь використання активiв, немає. Виробничi потужностi у звiтному роцi використовувались наступним чином: обладнання дiльницi таблетних лiкарських форм №1 - на 42%; обладнання дiльницi таблетних лiкарських форм №2 - на 19%; обладнання для виготовлення драже - на 47%; обладнання для виготовлення рiдинних лiкарських засобiв - на 27%; обладнання для виготовлення екстрактiв - 23%; обладнання для виготовлення настойок та розчинiв - на 62%. Вiдповiдно до довгострокової стратегiї розвитку товариства, направленої на збереження фармацевтичного профiлю пiдприємства пiсля 2016 року, планами розвитку ПАТ "Вiтамiни" на найближчi роки передбачено: збiльшення об'ємiв виробництва, побудова нових виробничих дiльниць. Стратегiя пiдприємства в областi якостi, направлена на створення виробництва, що вiдповiдає вимогам GMP, була успiшно реалiзована. Отримано сертифiкат GMP на двi дiльницi виробництва: твердих лiкарських форм та рiдких лiкарських форм. План стратегiчного розвитку пiдприємства орiєнтований на перетворення пiдприємства в компанiю європейського типу.

 

Обмежувальна полiтика держави у галузi пiдприємництва. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень - абсолютна.

 

На протязi звiтного року до Товариства було застосовано фiнансовi санкцiї на загальну суму 13 655 грн., у тому числi: штраф за порушення законодавства з валютного контролю - 2 749 грн., грошове зобов'язання згiдно податкового повiдомлення-рiшення - 10 904 грн., пеня - 1 грн.

 

Фiнансування дiяльностi емiтента базується на грунтi самофiнансування та повної самоокупностi, спрямованих на посилення процесiв, направлених на зменшення непродуктивних витрат та оптимiзацiю фiнансових потокiв.

 

На кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi немає невиконаних договорiв, по яким очiкується прибуток вiд їх виконання.

 

Перспективним планом розвитку пiдприємства на найближчi три роки заплановано нарощування темпiв виробництва та реалiзацiї продукцiї щороку не менше нiж на 10,0% порiвняно зпопереднiм.

 

На пiдприємствi функцiонує вiддiл фармрозробки. Робота вiддiлу є: напрацювання лабораторних серiй, дослiдно-промислових серiй лiкарських засобiв та їх фiзико-хiмiчний контроль, органiзацiя контролю напрацьованих серiй ЛЗ в зовнiшнiх лабораторiях, напрацювання складових для дiючої номенклатури лiкарських засобiв та потенцiйного розширення асортименту готової продукцiї, напрацювання технологiй для потенцiйного технологiчного оновлення iснуючих виробничих процесiв. Створено матерiально-технiчну базу вiддiлу фармрозробки, планується придбання додаткового обладнання, iнвентаря та витратних матерiалiв.

 

На протязi звiтного року Товариство виступало вiдповiдачем в однiй судовiй справi, яку було виграно Товариством.

Товариство у звiтному роцi виступало позивачем по одинадцятьом судовим справам (в т.ч. 8 адмiнiстративних судових справ та 3 господарськi судовi справи). Загальна сума позовних вимог становить 12 588 тис. грн.

Справи адмiнiстративного судочинства:

1). За позовом до Черкаської митницi ДФС України про визнання протиправним та скасування рiшення про коригування митної вартостi товару та карти вiдмови в прийняттi митної декларацiї. Черкаська митниця ДФС України в процесi розгляду справи скасувала своє рiшення про коригування митної та прийняли митну декларацiю.

2). За позовом до Київської мiської митницi ДФС України про визнання протиправним та скасування рiшення i картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї. Справа виграна в судi першої iнстанцiї. Подано апеляцiйну скаргу.

3). За позовом до Київської мiської митницi ДФС України про визнання протиправним та скасування рiшення i картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї. Справа виграна в судi першої iнстанцiї та в Київському апеляцiйному адмiнiстративному судi.

4). За позовом до Київської мiської митницi ДФС України про визнання бездiяльностi протиправною та зобовязання вчинити дiї. Справа виграна в судi першої iнстанцiї. Подано апеляцiйну скаргу.

5). За позовом до Київської мiської митницi ДФС України про визнання протиправним та скасування рiшення. Справа розглядається Окружним адмiнiстративним судом м. Києва.

6). За позовом до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про визнання наказу протиправним, визнання протиправною бездiяльностi та вiдшкодування шкоди, заподiяної неправомiрними дiями. Сума позову 7 590тис. грн. Рiшенням суду у позовi вiдмовлено. Апеляцiйну скаргу частково задоволено в частнi визнання бездiяльностi незаконною про стягнення вiдшкодування шкоди – вiдмовлено. Подано касацiйну скаргу.

7). Оскарження рiшення Уманського мiськрайонного суду Черкаської областi про призначення пенсiї на пiльгових умовах Горбонос П.А. Справу виграно в Вищому адмiнiстративному судi України.
8). За озовом до Київської мiжрегiональної митницi Мiндоходiв про зобовязання вчинити дiї. Сума позову 1 704тис. грн. Справу виграно в Вищому адмiнiстративному судi України. Виконавче провадження закрито.

Справи господарського судочинства:

1). За позовом до Державної служби iнтелектуальної власностi про дострокове припинення дiї свiдоцтва України на знаки для товарiв та послуг «Холосас» зареєтрованого на ОПХФП «БIОСТИМУЛЯТОР у формi ТОВ. Справа виграна в судi.

2). За позовом до ТОВ «СОРС» про стягнення суми боргу. Сум позову 925тис. грн. Справу виграно в Київському апеляцiйному господарському судi. Вiдкрито виконавче провадження.
3). Подано заяву до боржника ТОВ «Альба Україна» у справi про банкрутство. Сума позову 74 тис. грн. Справа розглядається Господарським судом Київської областi.

 

У звiтному роцi Товариством дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

187398

180492

0

0

187398

180492

будівлі та споруди

84481

74379

0

0

84481

74379

машини та обладнання

87575

90234

0

0

87575

90234

транспортні засоби

4264

4369

0

0

4264

4369

земельні ділянки

6530

4841

0

0

6530

4841

інші

4548

6669

0

0

4548

6669

2. Невиробничого призначення:

5813

4223

0

0

5813

4223

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

5813

4223

0

0

5813

4223

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

193211

184715

0

0

193211

184715

Опис

Товариство у звiтному роцi не орендувало основнi засоби. Облiк основних засобiв проведено у вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи». Для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовано прямолiнiйний метод. Основнi засоби емiтента не обмеженi термiнами користування та умовами використання. Основнi засоби всiх груп використовуються повнiстю. Обмежень на використання майна ПАТ "ВIТАМIНИ" не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-12865

43329

Статутний капітал (тис. грн.)

10992.000

10992.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10992.000

10992.000

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди розраховано як вартiсть активiв вiдповiдного перiоду, зменшену на суму зобов'язань того ж перiоду (значення рядку 1300 балансу мiнус значення рядкiв 1595 та 1695 балансу Товариства на 31.12.2016р.).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв менша статутного капiталу на 23 857 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв менша скоригованого статутного капiталу на 23 857 тис. грн. Вимоги частини 3-ї ст. 155 Цивiльного Кодексу України не дотримано.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

77000

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковий кредит банку

27.02.2013

77000

16.3

13.02.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

500

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

500

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

15

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

195742

X

X

Усього зобов'язань

X

273257

X

X

Опис:

Податковi зобов'язання: мiсцевi податки та збори - 15 тис. грн. Iншi зобов'язання: за одержаними авансами - 5 363 тис. грн., з постачальниками та пiдрядниками - 54 217 тис. грн., з iншими кредиторами - 363 тис. грн., з iнших довгострокових зобов'язань по договору переуступки боргу з ТОВ "Софарма Україна" - 135 799 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.04.2016

28.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.05.2016

04.05.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0218 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

348 П 000348 29.01.2016 по 24.09.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0218 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

348 П 000348 29.01.2016 по 24.09.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторський висновок
(Звiт незалежних аудиторiв)
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВIТАМIНИ»
станом на 31 грудня 2016 року


Власникам акцiй та керiвництву
ПАТ «ВIТАМIНИ»
Центральний територiальний департамент
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТАМIНИ» (далi по тексту – Товариство або ПАТ «ВIТАМIНИ»), що додається, яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, за рiк, що закiнчився на визначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що дiяли на звiтну дату, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.


Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2014 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року (далi - МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi Товариства, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом Товариства, та загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТАМIНИ» на 31.12.2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

1. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
Формування та сплата статутного капiталу
Згiдно Статуту в редакцiї, затвердженiй протоколом № 01/16 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 р., Статутний капiтал Товариства складає 10 992 055,75 (десять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто двi тисячi п'ятдесят п'ять гривень, 75 копiйок) грн., розподiлений на 219 841 115 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна.
Випуск простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму 10 992 055,75 грн. видане Товариству Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 24 травня 2011 р., реєстрацiйний № 270/1/11.
Станом на 31.12.2016 року сума оплачених акцiонерами акцiй становить 10 992 055,75 грн.
Заборгованостi акцiонерiв перед Товариством по внесках до Статутного капiталу не встановлено.
Висновок.
Отже, розмiр сплаченого грошовими коштами Статутного капiталу ПАТ «ВIТАМIНИ», станом на 31.12.2016 р. вiдповiдає установчим документам та пiдтверджується в сумi 10992 тис. грн.

2. Вiдповiднiсть розмiру вартостi чистих активiв встановленим вимогам
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2016 рiк наведенi нижче:

тис. грн.
Активи Зобов’язання Вартiсть чистих активiв
(гр. 1 – гр. 2)
1 2 3
261 315 274 180 -12 865
Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у вiдповiдностi до вимог статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:

тис. грн.
Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця
(гр. 2 – гр. 3)
1 2 3 4
2016 р. -12 865 10 992 -23 857
Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2016 роцi вартiсть чистих активiв Товариства нижча за розмiр Статутного капiталу та менша вiд визначеного законом мiнiмального розмiру статутного капiталу.

3. Чистий прибуток (збиток)
Основним узагальнюючим показником фiнансових результатiв господарської дiяльностi Товариства є прибуток або збиток.
За перiод 01.01.2016 р. – 31.12.2016 р. фiнансовим результатом дiяльностi Товариства є збиток в сумi 56 098 тис. грн.
Аналiз фiнансових результатiв Товариства за 2016 рiк порiвняно з попереднiм перiодом свiдчить про те, що основним фактором, який вплинув на збитки, отриманi в сумi 56 098 тис. грн. за результатами 2016 року, порiвняно з розмiром прибуткiв, отриманих в сумi 1 917 тис. грн. за аналогiчний перiод попереднього року, є збiльшення витрат в результатi вiдображення у складi фiнансових витрат амортизацiї дисконту довгострокової кредиторської заборгованостi перед пов'язаною особою.

4. Вiдповiднiсть прийнятої керiвництвом Товариства облiкової полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та Мiжнародними стандартам фiнансової звiтностi
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 31 грудня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Прийнята керiвництвом Товариства облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
Iнформацiйною базою для ознайомлення зi змiстом облiкової полiтики Товариства є наказ про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику № 1 вiд 08 сiчня 2015 р. iз змiнами та доповненнями.

5. Формування резервiв
Згiдно Статуту в Товариствi створюється резервний фонд в розмiрi 15% статутного (складеного) капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду не може бути меншим нiж 5% суми чистого прибутку Товариства за рiк.
Розподiл чистого прибутку 2015 року до резервного фонду в сумi 96 тис. грн. затверджений 27.04.2016 р. Протоколом № 01/06 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, i, вiдповiдно, вiдображений у фiнансовiй звiтностi за другий квартал 2016 року.
Порядок покриття збиткiв 2016 року буде визначатись на зборах учасникiв Товариства 26 квiтня 2017 року.

6. Стан корпоративного управлiння
Корпоративне управлiння ПАТ «ВIТАМIНИ» здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України.
Так, в Статутi Товариства (редакцiя, затверджена протокол № 01/16 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 р.) закрiпленi мета дiяльностi Товариства, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв Товариства, система монiторингу та контролю за дiяльнiстю Товариства, функцiї посадових осiб Товариства, порядок розкриття iнформацiї про Товариство, умови iснування Товариства в суспiльствi.
ПАТ «ВIТАМIНИ» дотримується затверджених процедур та правил власної корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.

Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:
– статутними документами;
– протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
– Положеннями Про загальнi збори акцiонерiв, Про Наглядову раду, Про Ревiзiйну комiсiю, Про Виконавчий орган (Дирекцiю), Про порядок придбання та Про вiдчуження акцiй Товариства;
– iснуванням органiв, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї;
– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Товариства i його фiнансовi результати, яка затверджуються щорiчно Ревiзiйною комiсiєю й аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi Iнтернет;
– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння аудитор дiйшов висновку про те, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.

7. Виконання значних правочинiв
Статутом Товариства (в редакцiї, затвердженiй протоколом 01/16 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 р.) визначенi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, а саме: ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме: укладання кредитного договору.
Товариство виконувало значнi правочини у 2016 роцi, суми яких перевищували 10 вiдсоткiв вiд вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (38330 тис. грн.) вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi прийняття рiшення Наглядовою радою про вчинення всiх значних правочинiв, та дiйшов висновку, що Товариство дотримувалась вимог законодавства з виконання значних правочинiв.

8. Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства
За результатами аудиторської перевiрки аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є незалежними та достатнiми i надають пiдстави для висловлення думки про те, що подiї пiсля дати балансу до дати Аудиторського висновку, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан ПАТ «ВIТАМIНИ» станом на 31.12.2016 р. вiдсутнi.
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати Аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Товариства.

9. Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи в майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу
9.1. Iнформацiя щодо активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованих територiях України, та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi
Увагу аудитора не привернув жодний факт, який дає пiдстави вважати, що у складi активiв Товариства станом на 31.12.2016 року є активи, якi знаходяться на тимчасово окупованих територiях України.
9.2 Розмiр прострочених зобов’язань Товариства та його клiєнтiв
Станом на 31.12.2016 р. у складi зобов’язань Товариства сума прострочених зобов’язань складає 37 637,5 тис. грн. перед пов'язаною особою.

10. Можливiсть (спроможнiсть) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв:
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Товариства припущення про безперервнiсть його дiяльностi, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що ПАТ «ВIТАМIНИ» здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi Товариства на безперервнiй основi.

11. Iнформацiя про дiї, що визначенi частиною першою ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» розкрита в таблицi нижче:

з/п Перелiк подiй,
що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2016 роцi
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу
не було
2. Прийняття рiшення про викуп власний акцiй не було
3. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було
4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу
отримувались
5. Змiна складу посадових осiб Товариства вiдбулась змiна у складi Дирекцiї
6. Змiна власникiв часток, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу не було
7. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
8. Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було
9. Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю
не було
10. Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента
не було

Iншi елементи
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство
«ВIТАМIНИ»
Код ЄДПРОУ
00480968
Витяг з ЄДРПОУ юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Дата видачi: 10.06.2016 р.
Дата державної реєстрацiї: 15.04.1994 р.
Реєстрацiйний номер юридичної особи в ЄДР: 1 025 120 0000 000054
Орган, що видав Виписку Державна реєстрацiйна служба України
Мiсцезнаходження 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленiнської iскри, 31
Банкiвськi рахунки в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805
1. № 26004439255 – в укр. грн.
2. № 26004497576 - в USD
в АТ «Банк «Нацiональнi iнвестицiї», м. Київ, МФО 300498
3. № 260093018966– в укр. грн., в EUR, USD, RUB
в ПАТ «IНГ Банк Україна», м. Київ, МФО 300498
4. № 26001003258000 – в укр. грн.
5. № 26006213258000 – в EUR
6. № 26002013258000 – в USD
Види дiяльностi згiдно Довiдки Управлiння статистики в Уманському районi
№ 34-02/112 вiд 03.12.2015 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
46.19 Дiяльнiсть посередникiв торгiвлi у торгiвлi широкого асортименту
46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами
46 90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
Лiцензiї - Лiцензiя Державної iнспекцiї з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я № 542 вiд 03.06.2016р.
- Лiцензiя Державного комiтету України з питань контролю за наркотиками (серiя АЕ № 637788 вiд 27.04.2015р. термiн дiї з 02.04.2015р. по 02.04.2020р.)
- Лiцензiя Державної служби України з лiкарських засобiв серiї АВ № 598019 вiд 03.04.2012р. на виробництво лiкарських засобiв, строк дiї: з 13.03.2012 (безстрокова);
- Лiцензiя Державної служби України з лiкарських засобiв серiї АЕ № 192407 вiд 01.03.2013 р. на iмпорт лiкарських засобiв, строк з 01.03.2013 р. (безстрокова)
Кiлькiсть акцiонерiв
на 31.12.2016 17 220 (з них: 17212 – фiзичних осiб, 8 – юридичних осiб)
Облiкова кiлькiсть працюючих на 31.12.2016 206

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

Повна найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«БЛИСКОР ГАРАНТ»
Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв 16463676
Мiсцезнаходження 01042, м. Київ, Печерський район,
бульвар Марiї Приймаченко, 1/27
Дата державної реєстрацiї 29.11.1993 р.
Свiдоцтво АПУ Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України № 315/3 вiд 24.09.2015 р.
Свiдоцтво НКЦПФР
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер свiдоцтва 348 серiя та номер Свiдоцтва П 000348,
строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Дата та номер договору на проведення аудиту
Договiр № 21-01/12-15 вiд 21.12.2015 р.

Дата початку i дата закiнчення аудиту
Аудит розпочатий 10.02.2017 р. та закiнчений 11.04.2017 р.

Дата видачi Аудиторського висновку: 11 квiтня 2017 року
Київ, Україна

Генеральний директор Вавiлова В. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004056 вiд 24.12.1999 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

2

1

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнформацiя наведена вище

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Вiдкрите голосування з використанням бюлетенiв.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iнформацiя наведена вище

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Не проводила

 

Не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Iншi комiтети не створювались

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створено

 

Оцiнка не проводилась

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя неведена вище

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Дирекцiї та (або) Ревiзiйної комiсiї Товариства Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Член Наглядової ради для виконання своїх обов’язкiв повинен мати належну квалiфiкацiю, освiту, досвiд та дiлову репутацiю, включаючи: - досвiд роботи не менше 3-х рокiв (в тому числi на керiвних посадах у якостi керiвника або заступника керiвника не менше 2-х рокiв); - бездоганну репутацiю; - високий рiвень комунiкацiйних та особистих якостей; - достатньо часу для виконання функцiй, покладених на нього. До складу Наглядової ради не можуть висуватися та обиратися особи, якi: - є учасниками або членами органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства; - мають родинi та/або сiмейнi стосунки з членами Дирекцiї та головним бухгалтером Товариства.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнформацiя наведена вище

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Причин для змiни аудитора не було

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя наведена вище

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнформацiя наведена вище

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу корпоративного управлiння не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу корпоративного управлiння не має

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодексу корпоративного управлiння не має


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

Територія

за КОАТУУ

7110800000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

21.20

Середня кількість працівників

189

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленiнської Iскри, 31

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

256

185

0

первісна вартість

1001

461

567

0

накопичена амортизація

1002

-205

-382

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

188195

190089

0

первісна вартість

1011

577248

582669

0

знос

1012

-389053

-392580

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

5813

4223

0

первісна вартість

1016

5813

4223

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

194264

194497

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

24645

41298

0

Виробничі запаси

1101

8391

24187

0

Незавершене виробництво

1102

735

516

0

Готова продукція

1103

10809

16595

0

Товари

1104

4710

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

151597

7863

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


8094


4634


0

з бюджетом

1135

678

2635

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

599

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1633

1650

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2235

8253

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

2235

8253

0

Витрати майбутніх періодів

1170

35

31

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

122

454

0

Усього за розділом II

1195

189039

66818

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

383303

261315

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10992

10992

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

148838

150679

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

233

329

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-116734

-174865

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

43329

-12865

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

158128

136299

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

158128

136299

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

149952

77000

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

30793

54217

0

за розрахунками з бюджетом

1620

21

15

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

130

5363

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

746

923

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

204

363

0

Усього за розділом IІІ

1695

181846

137881

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

383303

261315

0

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

131262

163250

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 77978 )

( 87144 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


53284


76106

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

16974

188626

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

2614

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 16024 )

( 25647 )

Витрати на збут

2150

( 16104 )

( 4320 )

Інші операційні витрати

2180

( 10789 )

( 113557 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


27341


121208

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

9

9

Інші доходи

2240

23

14593

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 72705 )

( 75498 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 10766 )

( 58395 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


1917

 збиток

2295

( 56098 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


1917

 збиток

2355

( 56098 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

1841

67483

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

1841

67483

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

1841

67483

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-54257

69400

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

60031

35731

Витрати на оплату праці

2505

14144

11793

Відрахування на соціальні заходи

2510

3076

4183

Амортизація

2515

13326

11102

Інші операційні витрати

2520

33475

134441

Разом

2550

124052

197250

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

219841115

219841115

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

219841115

219841115

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.25518

0.00872

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.25518

0.00872

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


290249


238485

Повернення податків і зборів

3005

599

4925

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

8270

10731

Надходження від повернення авансів

3020

322

11608

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

9

9

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

1705

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

179

10173

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 34653 )


( 81846 )

Праці

3105

( 11242 )

( 9370 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4053 )

( 5603 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 3741 )

( 6993 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 2278 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 889 )

( 2598 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 2852 )

( 2117 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 55682 )

( 55853 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 58 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 80452 )

( 86727 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

111510

29481

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

83

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 6658 )

( 5171 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-6575

-5171

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

794004

457156

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

876377

485572

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 15688 )

( 12131 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-98061

-40547

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

6874

-16237

Залишок коштів на початок року

3405

2235

19746

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-856

-1274

Залишок коштів на кінець року

3415

8253

2235

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Iнформацiя вiдсутня

Головний бухгалтер

Iнформацiя вiдсутня

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

10992

148838

0

233

-116734

0

0

43329

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

10992

148838

0

233

-116734

0

0

43329

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-56098

0

0

-56098

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

1841

0

0

3713

0

0

5554

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

1841

0

0

3713

0

0

5554

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

96

-96

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

-5650

0

0

-5650

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

1841

0

96

-58131

0

0

-56194

Залишок на кінець року

4300

10992

150679

0

329

-174865

0

0

-12865

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Звiт про прибутки та збитки
та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
Примiтка Рiк, що закiнчився 31 грудня
2016 2015
1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.1 131 262 163 250
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.2 (77 978) (87 144)
Iншi операцiйнi доходи 5.3 16 974 188 626
Адмiнiстративнi витрати 5.5 (16 024) (25 647)
Витрати на збут 5.4 (16 104) (4 320)
Iншi операцiйнi витрати 5.3 (10 789) (113 557)
Фiнансовi доходи 5.6 9 9
Iншi доходи 5.3 23 14 593
Фiнансовi витрати 5.6 (72 705) (75 498)
Iншi витрати 5.3 (10 766) (58 395)
Прибуток до оподаткування (56 098) 1 917
Витрати з податку на прибуток 5.7
ПРИБУТОК ЗА РIК (56 098) 1 917
Iншi сукупнi прибутки 1 841 67 483
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК (54 257) 69 400

Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 року
Примiтка 31 грудня 2016 31 грудня 2015
1 2 3 4
АКТИВИ
Непоточнi активи
Нематерiальнi активи 5.10 185 256
Основнi засоби 5.8 190 089 188 195
Iнвестицiйна нерухомiсть 5.9 4 223 5 813
Фiнансовi iнвестицiї
Поточнi активи
Запаси 5.11 41 298 24 645
Торговельна дебiторська заборгованiсть 5.12 7 863 151 597
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 5.12 7 269 8 772
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5.12 1 650 1 633
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5.13 8 253 2 235
Витрати майбутнiх перiодiв 31 35
Iншi оборотнi активи 454 122
ВСЬОГО АКТИВИ 261 315 383 303
Власний капiтал
Статутний капiтал 5.18 10 992 10 992
Капiтал у дооцiнках 5.18 150 679 148 838
Резервний капiтал 5.18 329 233
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 5.18 (174 865) (116 734)
Всього власний капiтал (12 865) 43 329
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Iншi довгостроковi зобов’язання 5.14 136 299 158 128
Всього довгостроковi зобов'язання 136 299 158 128
Поточнi зобов`язання та забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 5.15 77 000 149 952
Торговельна кредиторська заборгованiсть 5.15 54 217 30 793
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками 5.15 5 378 151
Поточнi забезпечення 5.15 923 746
Iншi поточнi забезпечення 5.15 363 204
Всього зобов'язання 137 881 181 846
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 261 315 383 303

Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року (примiтка 9,1)
Статутний капiтал Капiтал у дооцiнках Резервний капiтал Нерозподi
ленi прибутки Всього
власний капiтал
1 2 3 4 5 6
Залишок на 31 грудня 2014 року 10 992 81 380 233 (112 306) (19 701)
Чистий прибуток 2015 року 1 917 1 917
Переоцiнка основних засобiв 67 458 67 458
Коригування витрат минулих перiодiв (6 345) (6 345)
Усього сукупний прибуток за рiк - 67 458 - (4 428) 63 030
Залишок на 31 грудня 2015 року 10 992 148 838 233 (116 734) 43 329
Чистий прибуток 2016 року (56 098) (56 098)
Використання прибутку 96 (96) -
Переоцiнка основних засобiв 1 841 1 841
Коригування витрат минулих перiодiв (1 937) (1 937)
Усього сукупний прибуток за рiк - 1 841 96 (58 131) (56 194)
Залишок на 31 грудня 2016 року 10 992 150 679 329 (174 865) (12 865)

Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року

Прим. Рiк, що закiнчився 31 грудня
2016 2015
1 2 3 4
Операцiйна дiяльнiсть
Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 290 249 238 485
Повернення податкiв i зборiв 599 4 925
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 8 270 10 731
Надходження вiд повернення авансiв 322 11 608
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 9 9
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 1 705
Iншi надходження 179 10 173
Витрачання на оплату:
товарiв, робiт, послуг (34 653) (81 846)
працi (11 242) (9 370)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи (4 053) (5 603)
зобов'язань з податкiв та зборiв (37 41) (6 993)
авансiв (55 682) (55 853)
Повернення авансiв (58)
iншi витрачання (80 452) (86 727)
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 111 510 29 481
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв 83
Витрачання на придбання необоротних активiв (6 658) (5 171)
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (6 575) (5 171)
Фiнансова дiяльнiсть
Отримання позики 794 004 457 156
Погашення позики (876 377) (485 572)
Витрати на оплату вiдсоткiв (15 688) (12 131)
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (98 061) (40 547)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 6 874 (16 237)
Залишок коштiв на початок перiоду 5.13 2 235 19 746
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв (856) (1 274)
Залишок коштiв на кiнець перiоду 5.13 8 253 2 235

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО
ПАТ «ВIТАМIНИ» перейменоване з ВАТ «ВIТАМIНИ» у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства (протокол № 01/11 вiд 12 квiтня 2011 р. чергових загальних зборiв акцiонерiв та наказ Товариства № 49_од вiд 15.07.2011р.). Рiшення прийняте у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».
ВАТ «ВIТАМIНИ» було засноване вiдповiдно до рiшення Державного комiтету з медичної та мiкробiологiчної промисловостi вiд 31.03.1994 року № 27 шляхом перетворення державного пiдприємства Уманського вiтамiнного заводу виробничого об'єднання «Вiтамiни» у ПУБЛIЧНЕ акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. Засновником Товариства був Державний комiтет з медичної та мiкробiологiчної промисловостi.
Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося.
Зараз головний напрямок дiяльностi Товариства – виробництво готових лiкарських засобiв.
ПАТ «ВIТАМIНИ» є дочiрнiм пiдприємством АТ «СОФАРМА» (Болгарiя).
Мiсцезнаходження Товариства: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленiнської iскри, 31.
Загальна кiлькiсть працiвникiв Товариства становила 190 чоловiк на 31.12.2016 р. та 183 чоловiк на 31.12.2015 р. вiдповiдно.


Наявнiсть лiцензiй :
- Лiцензiя Державної iнспекцiї з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я № 542 вiд 03.06.2016р.
- Лiцензiя Державного комiтету України з питань контролю за наркотиками (серiя АЕ № 637788 вiд 27.04.2015р. термiн дiї з 02.04.2015р. по 02.04.2020р.)
- Лiцензiя Державної служби України з лiкарських засобiв серiї АВ № 598019 вiд 03.04.2012р. на виробництво лiкарських засобiв, строк дiї: з 13.03.2012 (безстрокова);
- Лiцензiя Державної служби України з лiкарських засобiв серiї АЕ № 192407 вiд 01.03.2013 р. на iмпорт лiкарських засобiв, строк з 01.03.2013 р. (безстрокова)
Станом на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2015 р. акцiї Товариства розподiлялись наступним чином:
Акцiонери Товариства 31.12.2016 31.12.2015
% %
Юридична особа - нерезидент України 99,55911 99,55911
Юридична особа - резидент України 0,051476
Фiзичнi особи
0,370906
Iншi 0,018504
Разом 100,0 100,0

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 31 грудня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалось також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком окремих статей, врахованих за справедливою або дисконтованою вартiстю.


2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
Стандарти та поправки до них
Основнi вимоги
Ефективна дата
Достроко- ве застосу- вання Застосування у фiнансовiй
звiтностi за 2016 рiк
Вплив поправок
МСФЗ (IFRS) Введено пятиступеневу мо- 01.01.2018 р. Нi Не застосовано Керiвництво розглядає можливостi потенцiйного впливу цих змiн на фi- нансову звiт- нiсть
15 «Виручка вiд дель визнання виручки. Вели-
контрактiв з клi- чина виручки визначається у
єнтами» сумi очiкуваної оплати за пе-
реданий товар або надану по-
слугу (а не за справедливою
вартiстю вiдшкодування).
МСФЗ (IFRS) 9
«Фiнансовi iн- струменти» Нова класифiкацiя та вимоги до оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, полiпшена мо- дель облiку операцiй хеджу- вання, нова модель знецiнен- ня фiнансових iнструментiв на основi очiкуваних збиткiв 01.01.2018 р. Нi Не застосовано Керiвництво розглядає можливостi потенцiйного впливу цих змiн на фi- нансову звiт- нiсть
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» Новий пiдхiд до порядку облiку оренди з боку орендаря, згiдно з яким орендар визнає активи i
зобов'язання вiдносно прав i обов'язкiв, що виникають з договорiв оренди (з обмеженим числом виключень), а також розширення вимог до розкриття iнформацiї про оренду.
01.01.2019 Нi Не застосовано Керiвництво розглядає можливостi потенцiйного впливу цих змiн на фi- нансову звiт- нiсть

13 сiчня 2017 р. Верховна Рада України оприлюднила новий стандарт – МСФЗ16 «Оренда». Новий стандарт буде застосовуватися для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Можливе й бiльш раннє його застосування, але з одночасним використанням МСФЗ 15, який ще не опублiкований.
Керiвництво Товариства прийняло рiшення при складаннi фiнансової звiтностi за 2016 рiк керуватися стандартом 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», стандарт 9 «Фiнансовi iнструменти» почати застосовувати з дати набрання його чинностi.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску керiвництвом Товариства 09.02.2017 року.
Фiнансова звiтнiсть буде затверджена з метою оприлюднення на засiданнi Зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбудуться 26 квiтня 2017 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не будуть мати права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження з метою оприлюднення.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.

Продовження тексту приміток

3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком окремих фiнансових iнструментiв, врахованих за методом участi в капiталi. Керiвництво припускає, що балансова вартiсть всiх основних засобiв та нематерiальних активiв приблизно порiвняна з їх справедливою вартiстю.
Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облiкової полiтики не слiд застосовувати, коли вплив їх застосування несуттєвий.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики – конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ.
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Формат фiнансової звiтностi МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» не встановлює єдиного формату фiнансових звiтiв, у стандартi наводиться перелiк показникiв, якi необхiдно наводити в кожнiй з форм звiтностi та у примiтках.
Перелiк, форми та назви фiнансової звiтностi Товариства застосованi вiдповiдно НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно МСБО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 5.2 - 5.6 цих Примiток.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.


3.3. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв та основних засобiв
3.3.1. Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю в момент придбання з урахуванням витрат на їх доведення до робочого стану.
Товариством обраний альтернативний пiдхiд вiдносно подальшої балансової оцiнки об'єктiв нерухомостi, машин i устаткування згiдно МСФО 16 – переоцiнена вартiсть, за вирахуванням нарахованої амортизацiй i накопичених збиткiв в результатi знецiнення.
Переоцiнка об'єктiв нерухомостi, машин i устаткування здiйснюється лiцензованими оцiнювачами зазвичай раз в 5 рокiв. Коли їх справедлива вартiсть змiнюється iстотно за коротшi iнтервали часу, переоцiнка проводиться в коротшi термiни.
Амортизацiя нараховується з метою списання активiв протягом строку їх корисного використання.
Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом. Нижче наведенi строки експлуатацiї, якi застосовуються до наступних груп основних засобiв:
Будiвлi не менше 240 мiсяцiв
Машини та обладнання не менше 24 мiсяцiв
Транспортнi засоби не менше 60 мiсяцiв
Господарський iнвентар не менше 48 мiсяцiв
Iншi не менше 144 мiсяцiв
Земля не амортизується.
Будь-яке збiльшення вартостi основних засобiв, що виникає в результатi переоцiнки, вiдображається у складi фонду переоцiнки основних засобiв, за винятком випадку, коли воно компенсує зменшення вартостi того ж активу, що визнане ранiше. У цьому випадку збiльшення вартостi у розмiрi визнаного ранiше зменшення вартостi активу вiдноситься на прибутки та збитки за перiод.
Зменшення балансової вартостi активу, що виникло в результатi переоцiнки, визнається в тiй мiрi, в якiй воно перевищує його переоцiнену вартiсть, що виникла в результатi попередньої переоцiнки даного активу.
Амортизацiя переоцiнених основних засобiв вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний доход). При подальшiй реалiзацiї або вибуттi переоцiненого активу вiдповiдний позитивний результат переоцiнки, що врахований у складi фонду переоцiнки активiв, переноситься на рахунок нерозподiленого прибутку.
Товариством встановлене граничне значення в розмiрi 6000,00 грн., й активи, що придбанi, нижче цього розмiру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточнi витрати в момент їх придбання.
У складi основних засобiв враховуються витрати на їх придбання та ремонти з урахуванням процентних витрат на позики.
Витрати на позики
Витрати по позиках (вiдсотки по довгострокових i короткострокових кредитах, вiдсотки по банкiвських овердрафтах, курсовi рiзницi, що виникають в результатi позик в iноземнiй валютi, в тiй мiрi, в якiй вони вважаються коригуванням витрат на виплату вiдсоткiв), що вiдносяться до квалiфiкованих активiв – капiталiзуються.
Сума витрат по позиках, дозволена для капiталiзацiї, визначати шляхом застосування ставки капiталiзацiї до витрат на вiдповiдний актив.
Ставка капiталiзацiї – середньозважене значення витрат по позиках, вiдносно тих з них, якi залишаються непогашеними упродовж звiтного перiоду, за винятком позик, отриманих для придбання конкретного квалiфiкованого активу.


3.3.2. Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
(а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або
(б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:
(а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю,
(б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнювалась за собiвартiстю з урахуванням витрат на здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв або збиткiв, отриманих у результатi змiн справедливої вартостi, у складi прибутку або збитку за перiод, у якому вони виникли.
3.3.3. Нематерiальнi активи
Лiцензiї
Вартiсть лiцензiй представляє собою виплати державi на їх отримання. Товариство враховує лiцензiї на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартiстю й використовує справедливу вартiсть як фактичну на дату переходу. Пiсля первiсного визнання лiцензiї вiдображаються за вартiстю придбання з вирахування накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Строк корисного використання безстрокових лiцензiй оцiнюється Товариством як не визначений.
Строк корисного використання iнших отриманих лiцензiй - встановлюється на строк їх дiї.
Лiцензоване програмне забезпечення
Програмне забезпечення при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи у виглядi програмного забезпечення вiдображаються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання
Авторськi права
Майновi авторськi права на ролик та музичний твiр при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи у виглядi авторських прав вiдображаються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизується такi нематерiальнi активи прямолiнiйним методом протягом строку дiї прав на використання виконання акторiв. якi брали участь у зйомках роликiв, що встановлюється договором.
Строк корисного використання майнових авторських прав на ролик для продукту пiд назвою "Холосас" - встановлений 2 роки.
3.3.4. Фiнансовi iнструменти
Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi коли Товариство стає стороною по договору у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Всi угоди купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують поставку активiв у строк, що встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов’язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть, iншi суми до отримання,.
Фiнансовi зобов’язання включають обумовленi договорами зобов’язання надати грошовi кошти або фiнансовi активи iншому Товариству,
Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань здiйснюється за їх справедливою вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, що не вiдображаються за їх справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни їх вартостi у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Товариство класифiкує фiнансовi активi й фiнансовi зобов’язання як довгостроковi або короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що обмежують можливостi Товариства, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов’язань протягом 12 мiсяцiв з дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати.
Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли Товариство передає договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу стану дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника.
Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дебiторська заборгованiсть може бути не скасовно призначена як така, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають «неузгодженiстю облiку»), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов’язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.
Зобов'язання. Кредити банкiв
Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань.
Вартiсть довгострокової дебiторської заборгованостi визначається за допомогою методу ефективної процентної ставки.
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.

Позики пiд вiдсотки та iншi залученi фiнансовi ресурси
Усi позики та iншi залученi фiнансовi ресурси (векселi) спочатку вiдбиваються за собiвартiстю (номiнальна сума), яка береться за справедливу вартiсть отриману по угодi, за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з цими позиками i залученими ресурсами. Пiсля первинного визнання позики, отриманi пiд вiдсотки, та iншi залученi фiнансовi ресурси (векселi), згодом оцiнюються за вартiстю, що амортизується, визначеною за допомогою застосування методу ефективної процентної ставки.
Прибутки та збитки признаються в звiтi про фiнансовi результати як «фiнансовi доходи» або «фiнансовi витрати» за перiод амортизацiї або при списаннi заборгованостей.
Позики пiд вiдсотки та iншi залученi фiнансовi ресурси класифiкуються як поточнi, окрiм частини з них, по яких Товариство має безумовне право на врегулювання своєї заборгованостi впродовж бiльше 12 мiсяцiв вiд дати балансу
Залiк фiнансових активiв i зобов’язань
Фiнансовий актив i фiнансове зобов’язання залiковуються i в балансi (звiтi про фiнансовий стан) вiдображається сума, що їх сальдує, коли Товариство має юридично закрiплене право здiйснити залiк цих сум та має намiр або здiйснити залiк по сумi, що їх сальдує, або реалiзувати актив й виконати зобов’язання одночасно.

Знецiнення фiнансових iнструментiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об’єктивних ознак знецiнення фiнансових активiв або зобов’язань. Фiнансовий актив або зобов’язання вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi свiдчення знецiнення в результатi однiєї чи бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання та здiйснили вплив, якiй пiддається надiйнiй оцiнцi
3.3.5. Запаси
Матерiальнi запаси при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання.
Матерiальнi запаси оцiнюються на дату звiтностi по найбiльш низькiй цiнi, нiж: цiна придбання (собiвартiсть) та їх чиста цiна реалiзацiї.
При використаннi матерiальних запасiв застосовується метод FIFO.
Отриманi вiд материнської компанiї «кредит-ноти» вiдображаються в облiку наступним чином:
- у разi, якщо на момент отримання «кредит-ноти» (що є основою для внесення вiдповiдних змiн до основного договору), продаж товару ще не вiдбулося, то в бухгалтерському облiку коригування первинної вартостi товару проводиться шляхом зменшення його вартостi i зменшення заборгованостi перед постачальником (бухгалтерським записом: по Д-т «Товари» i по К-т «Розрахунки з постачальниками» методом "червоне сторно");
- у разi, коли товар вже проданий, то вiдповiдна сума «кредит-ноти» зменшує собiвартiсть проданих товарiв i суму заборгованостi перед постачальником (бухгалтерським записом: по Д-т «Собiвартiсть товарiв» i по К-т «Розрахунки з постачальниками» методом "червоне сторно").

3.5. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
3.5.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.5.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
3.5.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду (у складi єдиного соцiального внеску). Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
3.6. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.6.1. Доходи
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань.
При продажу продукцiї, товарiв i матерiалiв доходи визнаються тодi, коли всi iстотнi ризики й вигоди вiд володiння цими товарами переходять до Товариства (що обмовляється умовами договорiв, угод).
Доходи оцiнюються на основi справедливої цiни реалiзованої продукцiї, товарiв i послуг, без урахування непрямих податкiв (акциз i податок на додану вартiсть) i наданих пiльг i знижок.
Курсовi рiзницi (чистi) вiд змiни валютних курсiв, пов'язанi з грошовими коштами, торговою дебiторською заборгованiстю i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, включаються в звiт про фiнансовi результати в момент виникнення, розглядаються як «iншi доходи/ (збитки) вiд дiяльностi» i наводяться на нетто-основi.
3.6.2. Витрати
Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати майбутнiх перiодiв вiдкладаються до визнання їх у складi поточних витрат за перiод, впродовж якого виконуються договори, до яких вони вiдносяться.

3.6.3. Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
3.6.4. Статутний капiтал
Статутний капiтал вiдображається за первiсною вартiстю. Витрати, що безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй, як зменшення власних коштiв акцiонерiв
Дивiденди за простими акцiями вiдображаються як зменшення власних коштiв в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. Дивiденди, що оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiї пiсля звiтної дати, iнформацiя про них розкривається вiдповiдним чином.
3.6.5. Резерви
Резервний фонд
Згiдно з положеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку й Статуту Товариство зобов'язане сформувати «Резервний фонд», причому джерелами фонду можуть бути:
- не менше 5% суми чистого прибутку, який вiддiляється до досягнення коштiв у фондi розмiру 15 % статутного капiталу або бiльшої частини, визначеної рiшенням загальних зборiв акцiонерiв;
- засоби, отриманi понад номiнальної вартостi акцiй при їх випуску (премiальний резерв);
- iншi джерела, що передбачаються рiшенням загальних зборiв.
Засоби фонду можуть використовуватися тiльки для покриття рiчних збиткiв i збиткiв попереднiх рокiв. Якщо засоби у фондi досягнуть визначеного в Статутi мiнiмального розмiру, засоби, що перевищують цю суму, можуть бути використанi для збiльшення акцiонерного капiталу.
Резерв вiдпусток
На дату кожного рiчного фiнансового звiту Товариством створюється резерв забезпечення витрат на оплату вiдпусток працiвникам. Величина забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначається як видобуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.
Резерв переоцiнки основних засобiв
Резерв переоцiнки – по нерухомостi, машинам та обладнанню – формується з:
• позитивної рiзницi мiж балансовою вартiстю нерухомостi, машин, обладнання та їх справедливою вартiстю на дату проведення кожної переоцiнки;
й
• позитивної рiзницi мiж балансовою вартiстю нерухомостi, що враховується у складi групи «нерухомiсть для використання у власнiй дiяльностi» та її справедливою вартiстю на дату переводу в групу «iнвестицiйна нерухомiсть».
3.6.6. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються у вiдповiдностi з вимогами податкового законодавства України. Податок на прибуток представляє собою суму поточного податку на прибуток. Сума витрат з податку на прибуток в поточному перiодi нараховується з урахуванням розмiру оподаткованого прибутку, визначеного за правилами оподаткування, встановленими Податковим кодексом України (ПКУ).
Нарахування поточного податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображається в тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть.
3.6.7. Операцiйнi сегменти
Облiковий сегмент є обмежуваним компонентом Товариства, який вiдображає виробництво певного продукту/товару або послуги (бiзнес-сегмент) або виробництво певного продукту/товару або послуги в/для певної економiчної областi (географiчний сегмент), i який є носiєм ризикiв i вигод, що вiдрiзняються вiд iнших сегментiв.
Товариство повiдомляє додаткову iнформацiю про кожний сегмент, в якому доходи вiд продажiв, загальна балансова вартiсть активiв i загальнi витрати за перiод, здiйсненi на придбання активiв, складають 10 % або бiльше, нiж вiдповiднi загальнi вартiснi показники.
Бiзнес-сегменти
Бiзнес-сегменти, за якими Товариство спостерiгає, вимiрює i контролює ризики i вигоди, роздiленi вiдповiдно до основних видiв самостiйних виробництв :
- виробництво фармацевтичних продуктiв
- дистриб'юцiя фармацевтичних продуктiв
- послуги з виробництва
Географiчнi сегменти
Географiчнi сегменти вiдокремленi у вiдповiдностi з мiсцем знаходження основних ринкiв i клiєнтiв Товариства. Вони включають: Україну та iншi країни.
3.6.8. Подiї пiсля дати балансу
Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими, що коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної дати, якi потребують коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов’язанi з пiдтвердженням або спростуванням обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату.
Вiдповiдно, Товариство розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї не коригованих подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати.

Продовження тексту приміток

4. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
З приводу необхiдностi проведення тесту на знецiнення активiв Товариством отримана Консультацiя № 03-01/2016 вiд 14.01.2016 р. ТОВ "Гарант Експерт Сервiс", на пiдставi якої зроблено обґрунтований висновок про те, що проводити тест га знецiнення (адекватну прибутковiсть) активiв, що облiковуються на балансi Товариства, станом на 31 грудня 2016 року недоцiльно.
4.3. Судження визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»
Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними i якiсними.
Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать, що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки наблизився та перевищiв 100%. Цей показник незначно вище за 100% i складає лише 101,2% на кiнець 2016 року. Ми очiкуємо, що за результатами 2017 року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України прогнозує рiвень iнфляцiї на 2017 рiк – 9,1 %, на 2018 рiк – 6%. Мiжнародний валютний фонд прогнозує рiвень iнфляцiї в Українi на 2017 рiк у розмiрi 8,5 %. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав: за 2014 рiк – 24,9 %, за 2015 рiк – 43,3 %, за 2016 рiк – 12,3 %. Тобто у наступнi роки кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не буде перевищувати 100%.
Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка України є гiперiнфляцiйною, а саме:
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi кошти;
- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та пропозицiю) i не обов’язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише частка заробiтної плати i лише при деяких умовах;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким.
До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства.
Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, Товариство дiйшло висновку щодо недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом Товариства було прийняте рiшення не застосовувати за результатами 2016 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової звiтностi.
Але, поряд з тим, пiдприємство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2017 та наступних рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня.
Такими чином, управлiнський персонал вважає, що МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» до фiнансової звiтностi ПАТ «Вiтамiни» не застосовується.

5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ
5.1. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ

2016 рiк 2015 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 136 793
61 612
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 4 495 171 767
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 2 006 1 349
Вирахування з доходу (повернення та знижки) (12 032) (71 478)
Всього доходи вiд реалiзацiї 131 262 163 250
5.2. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ

2016 рiк 2015 рiк
Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї 72 552 44 009
Собiвартiсть реалiзацiї товарiв 4 423 42 872
Собiвартiсть реалiзацiї послуг 1 003 263
Всього 77 978 87 144
5.3. IНШI ДОХОДИ, IНШI ВИТРАТИ

Iншi доходи 2016 рiк 2015 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв 502 101
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 6 563 3 731
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 4 312
12 211
Дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi -
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 5
Дохiд вiд безоплатно отриманих оборотних активiв 35 -
Дохiд вiд дисконтування кредиторської заборгованостi 172 578
Дохiд вiд переоцiнки 2 614
Дохiд вiд отримання знижок (кредит-нота) 1 193
Повернення надлишково сплаченого ввiзного мита 1 705
Дохiд вiд не операцiйної курсової рiзницi 14 546
Iншi доходи 73
47
Всього 16 997 203 219
Iншi витрати 2016 рiк 2015 рiк
Результат вiд операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти*
(нетто-сума, яка за 2016 рiк складається з доходiв в сумi 67 тис. грн. та витрат 1160 тис. грн.;
за 2015 рiк складається з доходiв в сумi 1212 тис. грн. та витрат 2929 тис. грн. )

1093
1 717
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 368 84
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 22 14 477
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 7 173 94 451
Витрати вiд псування запасiв 507 968
Визнаннi штрафи 15 172
Iншi операцiйнi витрати 1 776 1 688
Витрати вiд не операцiйної курсової рiзницi 9 421 58 283
Уцiнка необоротних активiв 1 173 7
Списання необоротних активiв 7 105
Всього 21 555 171 952
5.4. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

2016 рiк 2015 рiк
Витрати на персонал 284 272
Маркетинг та реклама 14 480 2 427
Амортизацiя 263 284
Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання
449 350
Витрати на транспортування
556 435
Оренда складу 203
Послуги з контролю якостi, експертизi лiкарських
Препаратiв 299
Iншi 72 50
Всього витрат на збут 16 104 4 320
5.5. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ

2016 рiк 2015 рiк
Витрати на персонал 7 934
8 106
Утримання основних засобiв 312 759
Витрати на охорону 708 662
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 1 709 1 370
Витрати ПММ 346 339
Консультацiйнi послуги 1 488 1 659
Вiдрядження 98 423
Послуги зв’язку 93 98
Плата за РКО 908 10 648
Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання
384 276
Оренда офiсу 262 199
Оплата семiнарiв 116 87
Податки 87 127
Страхування 188 183
Iншi 1 391
0 711
Всього адмiнiстративних витрат 16 024 25 647
5.6. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ


2016 рiк 2015 рiк
Доходи
Вiдсотки за залишки коштiв на рахунку в банку 9 9
Всього 9 9
Витрати
Вiдсотки по банкiвським кредитам 14 534 11 792
Амортизацiя дисконту довгострокової кредиторської заборгованостi (в т.ч. по векселю) 58 172
63 706
Всього 72 706 75 498

5.7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:
31.12.2016 31.12.2015
Прибуток до оподаткування (56 098) 1 917
Сума вiд`ємного значення об’єкту оподаткування
минулих податкових звiтних рокiв - 96 693
Вплив податкових рiзниць 20 258
Всього прибуток до оподаткування - 74 518 -
Податкова ставка 18% 18%
Податок за встановленою податковою ставкою 0 0
Витрати з податку на прибуток -
На кiнець звiтного перiоду вiдстроченi податки вiд тимчасових рiзниць вiдсутнi.
5.8. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Земля Будiвлi Машини та обладнання Транспортнi засоби Господарський iнвентар Iншi Капiтальнi iнвестицiї
Всього
Первiсна вартiсть:
На 31.12.2015 6 530 274 950
277 477 5 793 4 961 927 6 610 577 248
Коригування у зв’язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення (1 689) (59 589) 58 160 1 324 350 1915 471
Прибуття 1 655 421 182 5 212 7 470
Вибуття 287 2 6 2 225 2 520
На 31.12.2016 4 841 215 361 337 005 7 117 5 730 3 018 9 597 582 669
Накопичена амортизацiя:
На 31.12.2015 196 282 189 902 1 530 1 158 181 389 053
Коригування у зв’язку з переоцiнкою та змiною податкового призначення


(57 300) 49 331 614 (1 222) 406 (8 171)
Нарахування за 2016 рiк 2 000 7 718 604 1 520 38 11 880
Вибуття 180 1 1 182
На 31.12.2016
140 982 246 771 2 748 1 455 624 392 580
Чиста балансова вартiсть:
На 31.12.2015 6 530 78 668 87 575 4 263 3 803 746 6 610 188 195
На 31.12.2016 4 841 74 379 90 234 4 369 4 275 2 394 9 597 190 089
5.9. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
2016 2015
Будiвля (нежитлове примiщення : склад) 4223 5813

5.10. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Програмне забезпечення Вiдеоролики та майновi авторськi права Всього
Первiсна вартiсть:
На 31.12.2015 252 209 461
Прибуття 42 64 106
Вибуття -
На 31.12.2016 294 273 567
Накопичена амортизацiя:
На 31.12.2015 101 104 205
Нарахування за 2016рiк 74 104 178
Вибуття
На 31.12.2016 175 208 383
Чиста балансова вартiсть:
На 31.12.2015 151 105 256
На 31.12.2016 119 65 184

5.11. ЗАПАСИ
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Виробничi запаси (за iсторичною собiвартiстю) 24 187 8 391
Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю) 516 735
Готова продукцiя (за iсторичною собiвартiстю) 16 595
10 809
Товари (за iсторичною собiвартiстю) 4 710
Всього запаси 41 298 24 645
5.12. ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Торговельна дебiторська заборгованiсть 7 863 151 634
Аванси виданi 4 634 8 094
Розрахунки з бюджетом 2 635 678
Iнша дебiторська заборгованiсть
(в т.ч. залишок коштiв на рахунку в АБ "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" в сумi 16 026 тис. грн.)
16 129
16 056
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (14 479) (14 460)
Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 16 782 162 002
В жовтнi 2015 року ПАТ "Банк "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" був вiднесений до категорiї неплатоспроможних. В результатi цього грошовi кошти Товариства в сумi 16 026 тис. грн., що знаходились на поточних рахунках в зазначеному банку, були переведенi у склад поточної дебiторської заборгованостi, та станом на 31.12.2016 були знецiненi на 90 % (14 423 тис. грн.) за рахунок резерву сумнiвних боргiв
Аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення представлено наступним чином:
31 грудня 2016 31 грудня 2015
До 30 днiв 7285
12 487
31- 91 днiв 506 466
91- 180 днiв 14 3 442
180 – 365 днiв 54 134 266
Бiльше 365 днiв 4
973
Всього 7863 151 634
В тому числi контрагенти-боржники: 2016 2015
ТОВ БаДМ 3 806 4 881
Вента.ЛТД ТОВ 430
Медео ПП м. Київ 142
Оптiма-Фарм ЛТД СП 2 607
Рекордатi Україна 312
ТОВ Софарма Україна 144277
Укрмедекспорт ТОВ 104
ФРАМ КО ТОВ 441
Iншi (менше 1%) 21 2476
Всього 7 863 151 634
Станом на 31 грудня 2016 року торговельна дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 74 тис. грн. була знецiнена на iндивiдуальнiй основi. Змiни у резервах пiд торговельну дебiторську заборгованiсть представлено нижче.
2016 2015
Резерв на початок перiоду 14 460 0
Збiльшення 19 14 460
Списання активiв за рахунок резерву 0
Резерв на кiнець перiоду 14 479 14 460

5.13. ГРОШОВI КОШТИ
31.12.2016 31.12.2015
в тис. грн. в тис. грн.
Готiвковi кошти в касi - -
Поточнi банкiвськi рахунки в укр. грн. 7 920 2335
Поточнi банкiвськi рахунки в валютi 333
Всього грошових коштiв: 8 253 2335

Найменування банкiвських установ: 31.12.2016 31.12. 2015
АППБ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ 1 782 118
АБ "IНГ БАНК", м. Київ 6 471 2 117
Всього 8253 2 235

5.14. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
31.12.2016 31.12.2015
в тис. грн. в тис. грн.

Заборгованiсть перед постачальниками, оформлена векселем *
Iнша довгострокова заборгованiсть
500
135 799

417
157 711
Всього довгострокових зобов’язань: 136 299 158 128
* У складi довгострокової фiнансової заборгованостi враховується вексель виданий за вартiстю, що амортизується, визначеною за допомогою застосування методу ефективної процентної ставки.

Iнша довгострокова заборгованiсть
в т.ч. за Контрагентами 2016 2015
ТОВ Торговий дiм "Вiтамiни" 500 417
ТОВ "Софарма Україна" (пов'язана особа) 135 799 157 711
Всього 136 299 158 128
5.15. ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
31.12.2016 31.12.2015
в тис. грн. в тис. грн.

Короткостроковi банкiвськi кредити 77 000 149 952
Проценти по позиках
Торговельна кредиторська заборгованiсть 54 217 30 793
Заборгованiсть перед бюджетом 15 21
Заборгованiсть по зарплатi -
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування -
Поточна кредиторська заборгованiсть
за одержаними авансами 5 363 130
Поточнi забезпечення (в т.ч. нарахований резерв вiдпусток - 774 тис. грн., авансовi виплати за рахунок резерву вiдпусток - 28 тис. грн.) 923 746
Iнша поточна заборгованiсть 363 204

Всього iнших зобов’язань 137 881 181 846
Найменування 2016 2015
В нацiональнiй валютi В т.ч. в iноземнiй валютi В нацiональнiй валютi В т.ч. в iноземнiй валютi
грн. євро грн. грн. євро грн.
1 2 3 4 5 6 7
Короткостроковi банкiвськi кредити 77000 77 000 149 952 3 812 99 952
Торговельна кредиторська заборгованiсть 54 217 1 892 54 217 30 793 1 172 30 723
Поточна заборгованiсть по податкам 15 21
Поточна заборгованiсть по зарплатi -
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування -
Одержанi аванси за послуги (торгова) 5 363 130
Резерв вiдпусток 923 746
Податковий кредит 363 204
Поточна заборгованiсть за розрахунками з проф.. внескiв
Всього 137 881 тис. грн. 1 892 тис. євро 131 216 тис. грн. 181 846 тис. грн. 4 984
тис. євро 130 675
тис. грн.

Заборгованiсть перед постачальниками:
в т.ч. за Контрагентами: 2016 2015
АТ "Софарма" 51 274 30 561
PCC plc 2 486
Iншi (менше 1%) 457 232
Всього 54 217 30 793

5.16. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Нижче наведена таблиця з кiлькiстю випущених й повнiстю сплачених простих акцiй станом на 31.12.2016 та 31.12.2015 в загальнiй сумi 10 992 тис. грн.:
31.12.2016 31.12.2016
шт. шт.
На початок року 219 841 115 219 841 115
Випуск простих акцiй -

На кiнець року 219 841 115 219 841 115
Всi акцiї вiдносяться до одного класу i мають один голос. Дивiденди в 2016 та 2015 роках не оголошувались i не виплачувались.

5.17. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
Звiт грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть – це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть – це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi отримання та погашення позик.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є позитивне значення грошових коштiв в сумi – 6 874 тис. грн.

5.18. ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Товариство складає Звiт про власний капiтал де iнформує про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО 1. Звiт про власний капiтал за 2016 р. включає таку iнформацiю:
- загальний сукупний прибуток / збиток за перiод;
- змiни власного капталу в результатi отриманого прибутку (збитку), проведення оцiнки основних засобiв станом на 01.04.2016 р.
До статей власного капiталу в балансi Товариства входять:
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Статутний капiтал 10 992 10 992
Капiтал у дооцiнках (переоцiнка основних засобiв) 150 679 148 838
Резервний капiтал 329 233
Нерозподiленi прибутки / непокритi збитки (174 865) (116 734)
Всього власний капiтал (12 865) 43 329
Змiни по статтi "Капiтал у дооцiнках" в сумi 1 841 тис. грн. вiдбулись в результатi проведення дооцiнки основних засобiв.
Змiни по статтi "Резервний капiтал" в сумi 96 тис. грн. вiдбулись в результатi розподiлу прибутку 2015 року та здiйснення нарахування резервного фонду.
Змiни по статтi "Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)" на загальну суму 58 131 тис. грн. вiдбулись в наслiдок:
- отриманого за результатами 2016 року збитку в сумi 56 098 тис. грн.( вiд’ємне значення)
- списання витрат 2015 року в сумi 5 650 тис. грн. (вiд’ємне значення).
- списання дооцiнки лiквiдованих та реалiзованих основних засобiв у 2016 року в сумi 173 тис. грн. (позитивне значення).
- списання дооцiнки основних засобiв, переведених до складу iнвестицiйної нерухомостi та оцiнених по справедливiй (ринковi вартостi) у 2016 року в сумi 3 540 тис. грн. (позитивне значення).
- нарахування резервного капiталу згiдно рiшення Зборiв акцiонерiв з прибутку за 2015 рiк в сумi 96 тис. грн. (вiд’ємне значення).

Продовження тексту приміток

6. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
6.1. Судовi позови
Проти Товариства клiєнтами не подано жодних судових позовiв.
Товариство є позивачем:
№ Опис судових справ Сума позову Прогнозне рiшення за позовом Отриманi суми
1 Черкаська митниця ГФС України 116 955 Скасування митницею свого рiшення про коригування митної вартостi (аскорбiнова кислота) -
2 Київська мiська митниця ГФС України (Табекс in-bulk) 2 173 577 Виграли суд першої iнстанцiї, подана апеляцiя -
3 Київська мiська митниця ГФС України (Табекс in-bulk) 1 167 691 17.01.17 року було виграно апеляцiю -
4 Київська мiська митниця ГФС України 120 771 Виграли суд першої iнстанцiї, подана апеляцiя -
5 Київська мiська митниця ДФС України (рiшення № 100000000-0065-2016 вiд 12.05.2016г. по Табексу) Очiкується рiшення за письмовим провадженням -
6 ТОВ"СОРС" 925 818 Виграно справу, вiдкрито виконавче провадження про стягнення -
7 ПАТ "Альба Украина" 73 793 Подано заяву з вимогою до боржника у справi про банкрутство. Чекаємо рiшення суду. -
8 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України (про визнання неправомiрними дiй та вiдшкодування шкоди заподiяного такими дiями) 7 590 960 Позов в частинi визнання бездiяльностi незаконною - задоволений. В позовi про стягнення збиткiв вiдмовлено. Подана касацiя. -
9 АТ "Банк Национальнi iнвестицiї" 16 026 270 - -
10 Київськя регiональна митниця (Табекс) 1 704 848 справа виграна. Виконавче провадження закрито. 1 704 848
29 900 682 1 704 848

6.2. Бiзнес середовище
Всi свої операцiї Товариство здiйснює на територiї України. Як наслiдок, Товариство може бути пiддане ризикам, що характернi для економiчних та фiнансових ринкiв України, яким притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й податкове законодавство продовжує розвиватися, тому характеризується наявнiстю рiзноманiтних тлумачень i внесенням частих змiн, що поряд з iншими законодавчими та податковими бар’єрами накладає додатковi складностi на компанiї, якi здiйснюють дiяльнiсть в Українi.

6.3. Оподаткування
Податкова система України продовжує розвиватись й характеризується частими змiнами законодавчих норм, офiцiйних роз’яснень та судових рiшень, що допускає їх неоднозначне тлумачення рiзними податковими органами. Правильнiсть нарахування податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена протягом останнiх трьох рокiв. Останнiм часом склалась така практика, що податковi органи займають бiльш жорстку позицiю в частинi iнтерпретацiї та вимог дотримання податкового законодавства. Данi обставини можуть привести до того, що податковi ризики в України будуть набагато вищими, нiж в iнших країнах.
Керiвництво Товариства, виходячи зi свого розумiння застосування українського законодавства, офiцiйних роз’яснень, вважає, що податковi зобов’язання вiдображенi в адекватнiй сумi. Проте, трактування цих положень вiдповiдними органами може бути iншим та, у разi якщо вони зможуть довести правомiрнiсть своєї позицiї, це може значно вплинути на фiнансову звiтнiсть.
6.4. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
6.5. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
У данiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю. Пов’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж незв’язаними сторонами.
Пов'язанi сторони включають:
- учасникiв (акцiонерiв);
- дочiрнi пiдприємства учасникiв (акцiонерiв)
- ключовий керуючий персонал i близьких членiв їх сiмей.
Отже, пов'язаними сторонами у вiдношеннi до ПАТ "Вiтамiни" є:
- акцiонер - АТ СОФАРМА (Болгарiя)
- АТ «Момина Крепост» (Болгарiя) - входить в групу АТ "СОФАРМА"
- ТОВ «Софарма Україна» - входить в групу АТ "СОФАРМА"
- ТОВ «Софарма Варшава» - входить в групу АТ "СОФАРМА"
Протягом 2016 року з пов’язаними сторонами здiйснювались торгiвельнi операцiї на постiйнiй основi.

2016 2015
В т.ч. операцiї з пов'язаними сторонами Всього В т.ч. операцiї з пов'язаними сторонами Всього
Реалiзацiя продукцiї, товарiв, послуг 18 608 131 262 129 191 163 250
Придбання сировини та товарiв 27 889 73 004 37 493 62 908
Торговельна дебiторська заборгованiсть 0 7 863 144 277 151 634
Торговельна кредиторська заборгованiсть 51 295 54 217 30 561 30 793
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу 1751 14 144 701 11 793
7. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
7.1 Кредитний ризик
Дiяльнiсть, яка веде до появи кредитного ризику i пов'язаної з ним максимальної схильностi кредитному ризику, включає надання дебiторської заборгованостi клiєнтам. Максимальна схильнiсть кредитному ризику дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових активiв.
Для нiвелювання кредитного ризику Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. На 31 грудня 2015р. по укладенню керiвництва вiрогiднiсть невиконання контрагентами своїх зобов'язань була низькою.
7.2 Ризик лiквiдностi
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки гро¬шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя щодо не дисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
Короткостроковi позики банка - 77 000 - - - 77 000
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть - 8 316 51 264 - - 59 580
Заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - - - 136 299 - 136 299
Всього - 85 316 51 264 136 299 - 272 879
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
Короткостроковi позики банка - 50 000 - 99 952 - 149 952
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть - 355 30 568 - - 30 923
Заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - - - 158 128 - 158 128
Всього - 50 355 30 568 258 080 - 339 003

7.3 Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення таких цiлей, як збереження спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для її учасникiв та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щоквартальнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2016 рiк наведенi нижче:
тис. грн.
Активи Зобов’язання Власний капiтал
(гр. 1 – гр. 2)
261 315 274 180 (12 865)
Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2016 роцi вартiсть чистих активiв Товариства менша за розмiр Статутного капiталу.

8. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ
Iнформацiя за бiзнес-сегментами та географiчними сегментами наведена у таблицi нижче:
тис. грн.
Бiзнес-сегменти
Виробництво фармацевтичних продуктiв Дистриб"юцiя фармацевтичних продуктiв Послуги з виробництва та фарм.розробки Всього
Продаж 126 717 2 539 2 006 131 262
Собiвартiсть продажу - 72 552 - 4 423 -1 003 -77 978
Результат сегменту 54 165 -1 884 1 003 53 284
Нерозподiленi операцiйнi доходи вiд дiяльностi 16 974 16 974
Нерозподiленi операцiйнi витрати вiд дiяльностi - 42 917 - 42 917
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi 27 341
Фiнансовi доходи / (витрати), нетто - 83 439 -83 439
Прибуток до оподаткування -56 098
Витрати на оподаткування прибутку -
Нетто прибуток за рiк - 56 098

Активи по бiзнес сегментам Виробництво фармацевтичних продуктiв Дистриб"юцiя фармацевтичних продуктiв Послуги з виробництва та фарм.розробки Всього
тис. грн. тис. грн. тис.грн. тис. грн.
Нерухомiсть, машини, обладнання 194 312 - - 194 312
Матерiальнi запаси 41 298 - - 41 298
Дебiторська заборгованiсть пов"язанних пiдприємств - - - -
Дебiторська заборгованiсть iнших пiдприємств 7 551 - 312 7 863
Активи сегменту 243 161 - 312 243 473
Нерозподiленi активи 17 842 17 842
Всього активiв 261 315
Пасиви по бiзнес сегментам Виробництво фармацевтичних продуктiв Дистриб"юцiя фармацевтичних продуктiв Послуги з виробництва та фарм.розробки Всього
грн. грн. грн. грн.
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування та з оплати працi 923 - - 923
Кредиторська заборгованiсть перед пов"язанними пiдприємствами 51 295 - - 51 295
Кредиторська заборгованiсть перед iншими пiдприємствами 2 922 - - 2 922
Пасиви сегменту 55 140 - - 55 140
Нерозподiленi пасиви 206 175 206 175
Всього пасивiв 261 315


Географiчний сегмент Надходження вiд продажу
грн.
Україна 129 649
Iншi країни 1 613
Всього 131 262

9. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства та подiї якi могли б вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв – вiдсутнi.
На зборах учасникiв Товариства 26 квiтня 2017р. будуть визначенi порядок покриття збиткiв 2016 року

Генеральний директор I. П. Герасимчук

Головний бухгалтер I. М. Капштик 

К списку новостей