Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

20300, м. Умань, Ленiнської Iскри, 31

4. Код за ЄДРПОУ

00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

6. Електронна поштова адреса

plan@vitaminy.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.10.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№189 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

05.10.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/99-Особлива_інформація_емітента

в мережі Інтернет

03.10.2017

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.09.2017

звільнено

Член Дирекцiї

Вовненко Сергiй Анатолiйович

- -
-

0

Зміст інформації:

З 29.09.2017 р. звiльнено члена Дирекцiї Вовненка Сергiя Анатолiйовича, за власним бажанням, у зв'язку iз переїздом на нове мiсце проживання. На посадi члена Дирекцiї перебував з 2016 року. Пiдстава звiльнення - наказ Генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №256 п вiд 29.09.2017 р. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду звiльненої особи нiкого не обрано.

К списку новостей