Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

20300, м. Умань, Ленiнської Iскри, 31

4. Код за ЄДРПОУ

00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

6. Електронна поштова адреса

plan@vitaminy.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№86     Відомості НКЦПФР                                      

07.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/1524834417

в мережі Інтернет

27.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2018

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Тодоров Iво Нiколаєв

- -
-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядвої ради ПАТ "ВIТАМIНИ" (Протокол №3/18 вiд 26.04.2018 р.) з 26.04.2018 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Тодорова Iво Нiколаєва, як представника акцiонера АТ "Софарма" у зв'язку з отриманням повiдомлення вiд акцiонера АТ «Софарма», про вiдкликання та припинення його повноважень вiдповiдно до п.7 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства». На посадi Голови Наглядової ради перебував з 26.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних данних не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiонер АТ «Софарма» не призначив на замiну нового представника – члена Наглядової ради до проведення найближчих Загальних зборiв акцiонерiв.

К списку новостей