Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

20300, м. Умань, Ленiнської Iскри, 31

4. Код за ЄДРПОУ

00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

6. Електронна поштова адреса

plan@vitaminy.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№86   Відомості НКЦПФР

07.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/1525268343

в мережі Інтернет

02.05.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2018

250000

261538

95.59

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.), що вiдбулися 27.04.2018р. прийнято рiшення про надання попередньої згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: придбання, продаж майна (товару, обладнання), надання або придбання послуг, виконання робiт. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв становить 250 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. складає 261 538 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 95,59%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0.
Виконавчому органовi надається право прийняття рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства правочинiв, якi є значними правочинами у розумiннi ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», за умови що вони вiдносяться до правочинiв, визначених у абзацi першому.
Встановити, що укладання договорiв та iнших документiв вiдповiдно до абзацу першого здiйснюється за рiшенням виконавчого органу на наступних умовах:
1. Виконавчий орган Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства визначає та погоджує умови договорiв;
2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, якi змiнюють основнi умови договорiв, здiйснюється за рiшенням Виконавчого органу без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, якщо такi змiни основних умов не пов’язанi iз збiльшенням граничної сукупної вартостi, встановленої для таких правочинiв.
3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на пiдставi Довiреностi, без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, має право вести переговори, визначати умови, укладати, пiдписувати, отримувати, видавати вiд iменi Товариства договори, iншi документи, а також додатковi угоди про внесення змiн до договорiв та будь-яких iнших документiв, з урахуванням обмежень, встановлених частинами другою, третьою та четвертою даного рiшення цього протоколу.

К списку новостей