Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

20300, м. Умань, Ленiнської Iскри, 31

4. Код за ЄДРПОУ

00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

6. Електронна поштова адреса

plan@vitaminy.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№86  Відомості НКЦПФР

07.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/1525268354

в мережі Інтернет

02.05.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

 

1

2

3

4

5

 

1

27.04.2018

150000

261538

57.35

 

Зміст інформації:

 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.), що вiдбулися 27.04.2018р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. складає 261 538 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,35%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару, оренда рухомого та нерухомого майна шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Софарма Україна», юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 53-Б. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є ТОВ "Софарма Україна" за ознакою:- афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства та є стороною погодженого правочину.

 

2

27.04.2018

150000

261538

57.35

Зміст інформації:

 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.), що вiдбулися 27.04.2018р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. складає 261 538 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,35%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Акцiонерному товариству «Софарма», юридична особа за законодавством Болгарiї, реєстрацiйний номер BG831902088, що має юридичну адресу: 1220, Болгарiя, м. Софiя, Iлiенско шосе, буд. 16. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є АТ "Софарма" за ознакою:- акцiонер, що володiє не менше 25% акцiй Товариства та є стороною погодженого правочину.

 

3

27.04.2018

150000

261538

57.35

Зміст інформації:

 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.), що вiдбулися 27.04.2018р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. складає 261 538 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,35%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Акцiонерному товариству «Момина Крепост», юридична особа за законодавством Болгарiї, реєстрацiйний номер BG104055543, що має юридичну адресу: 5000, Болгарiя, м. Велико Тирново, вул. Магiстральна, 23. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є АТ "Момина Крепост" за ознакою:- афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства та є стороною погодженого правочину.

 

4

27.04.2018

150000

261538

57.35

Зміст інформації:

 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.), що вiдбулися 27.04.2018р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. складає 261 538 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,35%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Софарма Варшава», юридична особа за законодавством Польщi, реєстрацiйний номер 7010273878, що має юридичну адресу: 02-822, Польща м. Варшава, вул. Остробрамська, 91, кв. 3. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є ТОВ "Софарма Варшава" за ознакою:- афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства та є стороною погодженого правочину.

 

5

27.04.2018

150000

261538

57.35

Зміст інформації:

 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.), що вiдбулися 27.04.2018р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. складає 261 538 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,35%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - реалiзацiя (продаж), поставка товару шляхом поставки лiкарських препаратiв та виробiв медичного призначення окремими партiями в асортиментi, кiлькостi та за цiнами визначеними у накладних Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «РАП ФАРМА IНТЕРНЕШНЛ», юридична особа за законодавством Молдови, реєстрацiйний номер 1004601000376, що має юридичну адресу: МД-2001, Республiка Молдова, мун. Кiшiнеу, вул. Метрополита Варлаама, 58. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є ТОВ "РАП ФАРМА IНТЕРНЕШНЛ" за ознакою:- афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства та є стороною погодженого правочину.

 

6

27.04.2018

150000

261538

57.35

Зміст інформації:

 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.), що вiдбулися 27.04.2018р. прийнято рiшення надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними Зборами Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину становитиме не бiльше 150 000 тис. грн. Варiтсть активiв ПАТ "ВIТАМIНИ" за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. складає 261 538 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 57,35%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 219 157 017 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 219 111 468 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0. Iстотнi умови правочину: предмет правочину - надання безвiдсоткової фiнансової допомоги шляхом укладання договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Софарма Україна», юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 53-Б. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину є ТОВ "Софарма Україна" за ознакою: - афiлiйована особа акцiонера, що володiє не менше 25% акцiй Товариства та є стороною погодженого правочину.
Встановити, що рiшення щодо вчинення всiх вищезазначених в цiй особливiй iнформацiї правочинiв приймає виконавчий орган.
Встановити, що виконавчий орган при укладаннi будь-якого з всiх вищезазначених в цiй особливiй iнформацiї правочинiв має право змiнювати наступнi умови правочинiв:
-Розмiр партiї товару, що пiдлягає поставцi (шляхом подiлу чи поєднання партiй товару);
-Вартiсть товару, послуг, робiт в межах 30% вiд зазначеної у проектах;
-Строк поставки, оплати, виконання робiт або послуг;
-Асортимент товару (послуг, робiт), або окремi їхнi характеристики;
-Строки повернення фiнансової допомоги;
-Можливiсть розiрвання правочину з поверненням усього отриманого за ним.

 

К списку новостей