Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.06.2018

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

20300 м. Умань Ленiнської Iскри, 31

4. Код за ЄДРПОУ

00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

6. Електронна поштова адреса

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.06.2018

(дата)

2. Повідомлення

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.06.2018

припинено повноваження

Головний бухгалтер

Капштик Iрина Миколаївна

- -
-

0

Зміст інформації:

З 11.06.2018 р. припинено повноваження головного бухгалтера Капштик Iрини Миколаївни, у зв'язку з тимчасовою вiдсутнiстю, пов'язанною з вiдпусткою по вагiтностi i пологам. Пiдстава припинення повноважень - наказ генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №259- п вiд 11.06.2018 р. На посадi головного бухгалтера перебувала з 2012 року. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

11.06.2018

набуто повноважень

В.о. Головного бугхалтера

Тимощук Любов Петрiвна

- -
-

0

Зміст інформації:

З 11.02.2018 р. (на час вiдпустки по вагiстностi i пологам головного бухгалтера) покласти виконання обов'язкiв за посадою головного бухгалтера на заступника головного бухгалтера Тимощук Любов Петрiвну. Пiдстава набуття повноважень - наказ генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №259-п вiд 11.06.2018 р. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

К списку новостей