Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.02.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

20300, м. Умань, вул. Ленiнської Iскри, 31

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

6. Електронна поштова адреса

plan@vitaminy.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.02.2019

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/1551352991

в мережі Інтернет

28.02.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.06.2018

припинено повноваження

Головний бухгалтер

Капштик Iрина Миколаївна

-

0

Зміст інформації:

З 11.06.2018 р. припинено повноваження головного бухгалтера Капштик Iрини Миколаївни, у зв'язку з тимчасовою вiдсутнiстю, пов'язанною з вiдпусткою по вагiтностi i пологам. Пiдстава припинення повноважень - наказ генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №259- п вiд 11.06.2018 р. На посадi головного бухгалтера перебувала з 2012 року. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

11.06.2018

набуто повноважень

В.о. Головного бугхалтера

Тимощук Любов Петрiвна

-

0

Зміст інформації:

З 11.06.2018 р. (на час вiдпустки по вагiстностi i пологам головного бухгалтера) покласти виконання обов'язкiв за посадою головного бухгалтера на заступника головного бухгалтера Тимощук Любов Петрiвну. Пiдстава набуття повноважень - наказ генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №259-п вiд 11.06.2018 р. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "ВIТАМIНИ".

К списку новостей