Календарный план

Календарний план на 2019 рік розміщення інформації, повідомлень та документів (крім особливої інформації) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (надалі за текстом – «База даних НКЦПФР») та на власному веб-сайті ПАТ «ВІТАМІНИ» (надалі за текстом – «Веб-сайт»)

 

№ з/п

Вид інформації,

документів,

повідомлень.

орієнтована дата розміщення

адреси сайтів для розміщення

примітки

1.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та проект порядку денного

 

 Не пізніше 30 березня 2019 р.

База даних НКЦПФР,

Веб-сайт

Не пізніше тридцяти днів до дати проведення загальних зборів

2.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар виконавчого органу Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

 

 

 

 

Не пізніше 30.03.2019 р.

 

 

 

 

Веб-сайт

 

3.

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів

 

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

База даних НКЦПФР,

Веб-сайт

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів 

4.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах

Не пізніше 24 години станнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів.

Веб-сайт

 

5.

Регулярна річна інформація товариства за 2018 рік.

 

Не пізніше 30.04.2019 р.

База даних НКЦПФР,

Веб-сайт

 

6.

Фінансова звітність товариства за 2018 рік. 

Не пізніше 30.04.2019 р.

Веб-сайт

 

7.

Звіт аудитора за 2018 рік. 

Не пізніше 30.04.2019 р.

Веб-сайт

 

8.

Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах

Не пізніше 08.05.2019 р.

Веб-сайт

 

9.

Протокол річних загальних зборів товариства 

Не пізніше 08.05.2019 р.

Веб-сайт

 

10.

Нові редакції внутрішніх Положень

Не пізніше 08.05.2019 р.

Веб-сайт

У разі затвердження нових редакцій Положень на річних загальних зборах акціонерів

11.

Нова редакція Статуту

Протягом  5 робочих днів з дати державної реєстрації Статуту в новій редакції.  

Веб-сайт

У разі затвердження нової редакції Статуту  на річних загальних зборах акціонерів

12.

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства. 

Протягом 10 днів з дати подання такої звітності

Веб-сайт

Розміщуються по мірі подання  звітності до державних органів

 

 

 

 

 

 

 

 

К списку новостей