Уведомление о проведении очередного общего собрания акционеров

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів ПАТ «ВІТАМІНИ»

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ВІТАМІНИ»

Місцезнаходження: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: 22 квітня 2019 р. об 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область,     м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2019 р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою зборів – Муратову Н.А., секретарем загальних зборів - Стадніцького О.А.

Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питань №10 «Прийняття рішення про зміну типу та зміну найменування Товариства.» та №11 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження  осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голосування з питання №15 «Обрання членів Наглядової ради.» здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Голосування з питання №17 «Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів.» - рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування з питання №18 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.» - у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

3. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:   Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової  ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік . Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

5. Розгляд звіту Дирекції про  результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції .

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Дирекції  задовільною.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік не затверджувати.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:   Чистий прибуток у розмірі 49 041 тис. грн. розподілити наступним чином: направити 5% від суми чистого прибутку на формування резервного фонду, а саме 2 452,05 тис. грн., решту чистого прибутку в сумі 46 588,95 тис. грн. - на покриття збитків минулих років.

10. Прийняття  рішення  про  зміну  типу та зміну найменування  Товариства.

Проект рішення: Визначити  тип  Товариства  -  приватне.  Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного на приватне акціонерне; змінити найменування Товариства у частині зміни типу Товариства з «Публічне акціонерне  товариство «ВІТАМІНИ»  на  «Акціонерне товариство «ВІТАМІНИ».

11. Затвердження  нової  редакції  Статуту. Уповноваження  осіб на  підписання  та  здійснення  державної  реєстрації  Статуту  в  новій  редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту АТ «ВІТАМІНИ» шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Генерального директора  Герасимчука Ігоря Петровича підписати Статут у новій редакції, затверджений Загальними Зборами акціонерів. Доручити Генеральному директору здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту АТ «ВІТАМІНИ» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів.

12. Затвердження  внутрішніх  Положень Товариства. Уповноваження осіб на  підписання  Положень у новій редакції.

Проект рішення:  Затвердити,  у  зв’язку   зі  зміною  типу  Товариства  та   зміною  його найменування, внутрішні  Положення Товариства. Уповноважити Генерального директора  підписати внутрішні Положення у новій редакції.

13. Затвердження рішення Наглядової ради про обрання аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:  Затвердити рішення Наглядової ради про обрання ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор Гарант" аудиторською компанією для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:  Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі:

 Голова Наглядової Ради - Тодоров Iво Ніколаєв

Члени наглядової ради: Райчев Алєксандр Калоферов, Донев Сiмеон Огнянов.

15. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

16. Затвердження  умов  цивільно – правових  договорів, трудових  договорів (контрактів),  що укладатимуться  з  членами   Наглядової  ради. Встановлення розміру  їх  винагороди. Обрання  особи, яка  уповноважується  на  підписання  договорів (контрактів)  з членами  Наглядової  ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Генеральному директору на підписання цивільно-правових договорів (контрактів).

17. Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного  року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства  значних правочинів, які можуть вчинятися  у ході поточної господарської діяльності, а саме: придбання, продаж майна (товару, обладнання), надання або придбання послуг, виконання робіт, за умови що гранична сукупна вартість за кожним таким правочином становитиме не більше 250 000,0 тис. грн. (двісті пятдесят мільйонів гривень).

 Виконавчому органові надається право прийняття рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів, які є значними правочинами у розумінні ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови що вони відносяться до правочинів, визначених у  частині другій даного рішення цього протоколу.

Встановити, що укладання договорів та інших документів відповідно до частини другої даного рішення цього протоколу здійснюється за рішенням виконавчого органу на наступних умовах:

  1. 1.      Виконавчий орган Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства визначає та погоджує  умови договорів;
  2. 2.      Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови договорів, здійснюється за рішенням  Виконавчого органу  без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані із збільшенням граничної сукупної вартості, встановленої для таких правочинів.
  3. 3.      У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на  підставі Довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати від імені Товариства договори, інші документи, а також додаткові угоди про внесення змін до договорів та будь-яких інших документів, з урахуванням обмежень, встановлених частинами другою, третьою та  четвертою даного рішення цього протоколу.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р.: 285 136,0 тис. грн.(двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень).

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. (у відсотках): 87,68%.

18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства у зв’язку із залученням:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Софарма Україна», юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 53-Б, з реалізації (продажу), поставки товару, оренди рухомого та нерухомого майна шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше       150 000,0 тис. грн. (сто пятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.

- Акціонерне товариство «Софарма», юридична особа за законодавством Болгарії, реєстраційний номер BG831902088, що має юридичну адресу: 1220, Болгарія, м. Софія, Іліенско шосе, буд. 16. з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто пятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.

- Акціонерне товариство «Момина Крепост», юридична особа за законодавством Болгарії, реєстраційний номер BG104055543, що має юридичну адресу: 5000, Болгарія, м. Велико Тирново,  вул. Магістральна, 23, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто пятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Софарма Варшава», юридична особа за законодавством Польщі, реєстраційний номер 7010273878, що має юридичну адресу: 02-822, Польща м. Варшава, вул. Остробрамська, 91, кв. 3, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто пятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «РАП ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ», юридична особа за законодавством Молдова, реєстраційний номер 1004601000376, що має юридичну адресу: МД-2001, Республіка Молдова, мун. Кішінеу, вул. Узінелор, 9/1, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто пятдесят мільйонів гривень)  (додаткова угода додається). Затвердити проекти відповідних правочинів.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.

Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства правочинів із заінтересованістю із залученням Товариства з обмеженою відповідальністю «Софарма Україна» Україна, 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 53-Б з надання безвідсоткової фінансової допомоги шляхом укладання договору, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто пятдесят мільйонів гривень)  (проект договору додається). Затвердити проекти відповідного правочину.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. вартість активів складає 285 136,0 тис. грн. (двісті вісімдесят п’ять мільйонів сто тридцять шість тисяч гривень) (у відсотках) становить 52,61%.

Встановити, що рішення щодо вчинення вищезазначених правочинів приймає виконавчий орган.

Встановити, що виконавчий орган при укладанні будь-якого з вищезазначених правочинів має право змінювати наступні умови правочинів:

-Розмір партії товару, що підлягає поставці (шляхом поділу чи поєднання партій товару);

-Вартість товару, послуг, робіт в межах 30% від зазначеної у проектах;

-Строк поставки, оплати, виконання робіт або послуг;

-Асортимент товару (послуг, робіт), або окремі їхні характеристики;

-Строки повернення фінансової допомоги;

-Можливість розірвання правочину з поверненням усього отриманого за ним.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

Проект рішення: припинити повноваження лічильної комісії  у складі:голова лічильної комісії  Миколенко Т.В, члени комісії – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

звітний

2018 р.

попередній  2017 р.

звітний

2018 р.

попередній 2017р.

Усього активів

285 136

261 538

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10 992

10 992

Основні засоби (за залишковою вартістю)

179 342

186 750

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

20 358

20 752

Поточні зобов'язання і забезпечення

239 441

262 999

Запаси

 

68 710

 

37 635

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

49 041

11 432

Гроші та їх еквіваленти

9 895

10 756

Середньорічна кількість акцій (шт.)

219 841 115

219 841 115

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(113 224)

(163 221)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію ( грн.)

0,22307

0,052

 

Власний капітал

45 695

(1 461)

 

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.vitaminy.com.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, 2-й поверх, каб. №1, №2, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовими особами товариства, відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є члени Дирекції – Муратова Наталія Анатоліївна, Томах Михайло Юрійович.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (06.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –  219 841 115  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих  акцій станом на дату складання переліку осіб (06.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –  219 157 017 штук простих іменних акцій.

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати  паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Довідки за телефоном:  (04744) 4-67-60                                                              Наглядова рада

                                                                                                                                                                                                Подпись

К списку новостей