Уведомление о намерении воспользоваться правами, предусмотренными 65_2 Закона Украины "Об акционерных обществах"

 

Генеральному директору

ПАТ ВІТАМІНИ

Герасимчуку І.П.

адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської Іскри (Успенська), 31

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652

Закону України «Про акціонерні товариства»

 

1. Повне найменування: Акціонерне товариство «Софарма» / Joint Stock Company Sofarma, місцезнаходження: БОЛГАРІЯ 1220,  м. Софія, район Надежда. вул. ІЛІЄНСКО ШОСЕ, №16/ Bulgaria 1220 , city  Sofia, street Illinsko road, 16,  ідентифікаційний код  831902088, акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІТАМІНИ” (надалі - ПАТ “ВІТАМІНИ”), станом на дату набрання чинності Законом України № 1983-VIII від 23 березня 2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах", є прямим власником домінуючого контрольного пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІТАМІНИ” , ідентифікаційний код юридичної особи 00480968, в кількості 218 871 065 (двісті вісімнадцять мільйонів  вісімсот сімдесят одна тисяча шістдесят п’ять) штук, що становить 99,5587% статутного капіталу ПАТ "ВІТАМІНИ", має намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства".

2.Кількість акцій Товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом України № 1983-VIII від 23 березня 2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах":  Акціонерне товариство «Софарма»  станом на дату набрання чинності Законом України № 1983-VIII від 23 березня 2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах", належали 218 871 065 (двісті вісімнадцять мільйонів  вісімсот сімдесят одна тисяча шістдесят п’ять)  штук простих акцій ПАТ "ВІТАМІНИ", що становить 99,5587% від статутного капіталу ПАТ "ВІТАМІНИ".

В порядку, передбаченому п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, ПАТ "ВІТАМІНИ",  не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання цього Повідомлення, затверджує ціну обов’язкового продажу акцій акціонерами ПАТ "ВІТАМІНИ", та повідомляє таку ціну Акціонерному товариству «Софарма».

Акції ПАТ "ВІТАМІНИ" включено до біржового списку, але за останні три місяці, що передують дню отримання ПАТ "ВІТАМІНИ" повідомлення,  їх  обіг відсутній.  Отже, ціною обов’язкового продажу акцій є їх ринкова вартість, визначена  суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання ПАТ "ВІТАМІНИ"  даного повідомлення.

3. Структура власності АТ «Софарма», що набуло право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства, та його афілійованих осіб станом на 21 травня 2019 року - дату направлення цього повідомлення:

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті доміную­чого контроль­ного пакета акцій

Участь особи в товаристві %

Кінцевий бенефі­ціарний власник (контро­лер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосеред­кокована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Акціонерне товариство «Софарма».

ЮО

1

99, 5587

0

99,5587

Відсутній, оскільки акції торгуються на біржі

0

2

Огнян Іванов Донєв

Ф.О

3

0

97.21

97.21

        -

 

0

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Представник  АТ «Софарма»                                                                 Герасимчук Ігор Петрович

(довіреність від  07.05.2019р. )                                                                                  

                                                                                       Підпис м.п.

21 травня 2019 року      

К списку новостей