Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 468/06

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук І.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публічне акціонерне товариство "ВІТАМІНИ"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            20300 м. Умань, влу. Ленінської Іскри, 31

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

            (04744) 4-67-60, 3-23-25

6. Адреса електронної пошти

            plan@vitaminy.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

23.07.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.07.2019

припинено повноваження

В.о. Головного бухгалтера

Тимощук Любов Петрівна

-

0

Зміст інформації:

Рішенням генерального директора з 22.07.2019 р. припинено повноваження виконуючої обов'язки головного бухгалтера Тимощук Любов Петрівни у зв`язку з достроковим виходом з відпустки по догляду за дитиною головного бухгалтера. Підстава припинення повноважень - наказ генерального директора ПАТ "ВІТАМІНИ" №250-п від 22.07.2019 р. Тимощук Л.П. виконувала обов`язки головного бухгалтера з 11.06.2018 р. До цього протягом останніх п`яти років обіймала посаду заступника головного бухглатера ПАТ "ВІТАМІНИ". Акціями товариства не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Особа судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

22.07.2019

набуто повноважень

Головний бухгалтер

Капштик Ірина Миколаївна

-

0

Зміст інформації:

Рішенням генерального директора з 22.07.2019 р. набула повноважень головного бухгалтера Капштик Ірина Миколаївна у зв`язку з достроковим виходом з відпустки по догляду за дитиною. Підстава набуття повноважень - наказ генерального директора ПАТ "ВІТАМІНИ" №248-п від 22.07.2019 р. Акціями товариства не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Особа судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа набула повноважень безстроково. Протягом останніх п`яти років до відпустки обіймла посаду головного бухгалтера ПАТ "ВІТАМІНИ".

К списку новостей