Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

19.08.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

522/06

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленiнської Iскри, 31

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

04744 4-67-60 04744 3-23-25

6. Адреса електронної пошти

plan@vitaminy.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

20.08.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

19.08.2019

Акцiонерне товариство "Софарма"

831902088

99.5587

100

Зміст інформації:

19.08.2019 р. емітентом Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ" було отримано вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв повiдомлення листом вiд 07.08.2019 р. вих. №2655 про завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем простих iменних акцiй  ПАТ "ВIТАМIНИ"  (код за ЄДРПОУ 00480968)  акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України "Про акцiонернi товариства", внаслiдок чого Акцiонерне товариство "Софарма" / Joint Stock Company Sofarma, мiсцезнаходження: Республiка Болгарiя, м. Софiя 1220, Область Софiя (столиця), община Столична, Район р-н Надежда вул. IЛЛIЄНСЬКО ШОСЕ, №16/ Bulgaria , city Sofia 1220, Оblast Sofia (capital city), community capital city ,district Nadezhda, street Illinsko road, 16, iдентифiкацiйний номер 831902088, набуло акцiї напряму.

Розмiр частки акцiонера Акцiонерне товариство "Софарма" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi становив 218 871 065 акцiй, що становить 99, 5587%. 

Розмiр частки акцiонера Акцiонерне товариство "Софарма" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становить 219 841 115 акцiй, що становить 100%.

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня.

К списку новостей