Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

17.10.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

653/06

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук Iгор Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

6. Адреса електронної пошти

plan@vitaminy.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

17.10.2019

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

Акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

Зміст інформації:

22.04.2019 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВIТАМIНИ" (протокол №01/19 вiд 22.04.2019 р.) прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного на приватне акцiонерне. Дата державної реєстрацiї змiн в ЄДР - 17.10.2019 р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ".

К списку новостей