Отчет независимого аудитора за 2019 г.

ЄДРПОУ 31200575
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10
тел. +38/044/ 379-32-30
моб. +38/067/ 506-98-48
e-mail: garantaudit3838@gmail.com
www.garant-audit.com.ua


                                                                                          ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонеру та Керівництву
Акціонерного товариства «ВІТАМІНИ»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
                                                                                                                Думка
Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТАМІНИ», надалі по тексту
«Товариство», що складається зі Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року, Звіту про
прибутки та збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до річної фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за
рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в якості національних
стандартів аудиту (далі за текстом - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами
викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.
Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів
Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, та етичними вимогами, застосованими в
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до
цих вимог.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки.
2
ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ»
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
тел./факс: /+38 044/ 379-32-30, моб. /+38 067/ 506-98-48
e-mail: GarantAudit3838@gmail.com www.garant-audit.com.ua
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження були значущими під час
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 10, в якій розкрито інформацію стосовно оцінки керівництвом
Товариства економічної ситуації в країні, а також наслідків впливу пандемії COVID-19 та пов’язаних з
цим обмежувальних заходів на діяльність Товариства. Протягом 2020 року спостерігалось зменшення
обсягів реалізації у порівнянні з 2019 роком. Існує певний ризик у тому, що покупці не зможуть
виконати свої зобов’язання вчасно та в повному обсязі, в т.ч. у зв’язку із зниження купівельної
спроможності населення. За результатами 2020 року вплив економічної кризи, спричиненої
COVID-19, на Товариство є не суттєвим. Невизначеність щодо подальшого економічного зростання,
може в майбутньому більш негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових
результатах Товариства.
У випадку суттєвих змін у діяльності Товариства, або у випадку введення надзвичайного стану в
країні, або настання інших подій, які суттєво вплинуть на діяльність Товариства, керівництво буде
оцінювати вплив цих подій, а також приймати рішення про необхідність коригування даних
фінансової звітності та оприлюднення такої інформації.
Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.
Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. До іншої
інформації входить Звіт про управління, який складений Товариством на підставі Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV з урахуванням
Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 07.12.2018 №982 та який не є фінансової звітністю Товариства й не містить
нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не
поширюється на Звіт про управління і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо
Звіту про управління на дату цього Звіту незалежного аудитора. У зв’язку з аудитом фінансової
звітності нашою відповідальністю є ознайомлення зі Звітом про управління та розгляд, чи існує
суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи Звіт про управління має вигляд такого, що містить суттєве
викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення Звіту про управління, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких
фактів по результатах ознайомлення зі Звітом про управління, які потрібно було б включити до
цього Звіту незалежного аудитора.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової
звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності – МСФЗ та
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та за таку
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал
або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив
цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення
3
ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ»
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
тел./факс: /+38 044/ 379-32-30, моб. /+38 067/ 506-98-48
e-mail: GarantAudit3838@gmail.com www.garant-audit.com.ua
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів,
що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження
або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або
умов, які поставили б під значний сумнів можливість підприємства продовжити безперервну
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту
аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити підприємство припинити свою
діяльність на безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в
основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму
звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне
розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
4
ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ»
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
тел./факс: /+38 044/ 379-32-30, моб. /+38 067/ 506-98-48
e-mail: GarantAudit3838@gmail.com www.garant-audit.com.ua
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності:
Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» надаємо основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів аудит:
повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»
місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 3838
Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є
Аудитор О.Л. Бондарева
номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 101521
Директор, аудитор Т.В. Ліщенко
Номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 101525
ICFM, DipIFRS, № IAS 10912 від 07.07.2016
IFA, DipIFRS, № 03/20019/10085, березень 2019
31 травня 2021 року
Київ, Україна

Електронний цифровий підпис

К списку новостей