Отчет о финансовом состоянии на 31 декабря 2019 г.
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
Підприємство  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ" за ЄДРПОУ 00480968
Територія Черкаська за КОАТУУ 7110800000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів  за КВЕД 24.42.0; 51.46.0
Середня кількість працівників 256
Адреса, телефон вул. Успенська, 31, м. Умань, Черкаська обл., 20300, (04744) 3-23-25
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.
Форма №1  Код за ДКУД 1801001
Актив Код
рядка
На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Необоротні  активи              
Нематеріальні активи 1000 1 620 2 309
     первiсна вартiсть 1001 2 664 4 225
     накопичена амортизація  1002 (1 044) (1 916)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 181 564 182 838
     первiсна вартiсть 1011 512 634 521 531
     знос  1012 (331 070) -338 693
Інвестиційна нерухомість 1015 4 751 4 611
     первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 4 751 4 611
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 - -
     інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 187 935 189 758
II. Оборотні активи      
Запаси 1100 68 710 52 230
     Виробничi запаси  1101 36 074 36 074
     Незавершене виробництво  1102 1 072 827
      Готова  продукцiя  1103 20 456 7 877
     Товари 1104 11 108 7 452
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 8 486 20 938
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами
1130 6 234 8 875
     з бюджетом 1135 5 511 6 722
          у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - 18
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 44 -
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти  1165 9 895 21 854
     Готівка 1166 1 1
     Рахунки в банках 1167 9 894 21 853
Витрати майбутніх періодів 1170 138 125
Інші оборотні активи 1190 322 281
Усього за роздiлом II 1195 99 340 111 043
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 287 275 300 801
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 992 10 992
Капітал у дооцінках 1405 147 027 146 271
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 900 3 352
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 -113224 (66 165)
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал  1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 45 695 94 450
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв  1510 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 1 458 638
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 1 458 638
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банкiв 1600 150 000 110 000
Векселі видані 1605 600 600
Поточна кредиторська заборгованість за:          
     довгостроковими зобов'язаннями 1610 681 820
     товари, роботи, послуги  1615 8 543 11 441
     розрахунками з бюджетом 1620 260 488
        у тому числі з податку на прибуток 1621 - 250
     розрахунками зі страхування 1625 292 247
     розрахунками з оплати праці 1630 1 164 1 024
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 1 418 971
Поточні забезпечення 1660 276 1 527
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 76 888 78 595
Усього за роздiлом ІII 1695 240 122 205 713
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
Баланс 1900 287 275 300 801
Керівник Томах М.Ю.
Головний бухгалтер Капштик І.М.
     
1  Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Електронний цифровий підпис

К списку новостей