Баланс (Отчет о финансовом состоянии) на 31 декабря 2020 г.
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Підприємство  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ" за ЄДРПОУ 00480968
Територія  Черкаська за КОАТУУ 7110800000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; оптова торгівля фармацевтичними товарами  за КВЕД 24.42.0; 51.46.0
Середня кількість працівників 1 266
Адреса, телефон вул. Успенська, 31, м. Умань, Черкаська обл., 20300, (04744) 3-23-25
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 р.
Форма №1  Код за ДКУД 1801001
Актив Код
рядка
На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Необоротні  активи              
Нематеріальні активи 1000 2 309 1 969
     первiсна вартiсть 1001 4 225 4 971
     накопичена амортизація  1002 (1 916) (3 002)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 182 838 187 509
     первiсна вартiсть 1011 521 531 492 586
     знос  1012 (338 693) (305 077)
Інвестиційна нерухомість 1015 4 611 4 957
     первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 4 611 4 957
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 - -
     інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - 636
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 189 758 195 071
II. Оборотні активи      
Запаси 1100 52 230 64 192
     Виробничi запаси  1101 36 074 35 918
     Незавершене виробництво  1102 827 610
      Готова  продукцiя  1103 7 877 14 156
     Товари 1104 7 452 13 507
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 20 938 11 252
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами
1130 8 741 5 427
     з бюджетом 1135 6 722 16 524
          у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 18 2
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - 233
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти  1165 21 854 15 690
     Готівка 1166 1 1
     Рахунки в банках 1167 21 853 15 689
Витрати майбутніх періодів 1170 125 115
Інші оборотні активи 1190 281 98
Усього за роздiлом II 1195 110 909 113 533
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 300 667 308 604
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 992 10 992
Капітал у дооцінках 1405 146 271 149 118
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 3 352 3 352
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 (65 710) (47 128)
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал  1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 94 905 116 334
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв  1510 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 638 -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 638 -
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банкiв 1600 110 000 95 000
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:          
     довгостроковими зобов'язаннями 1610 820 638
     товари, роботи, послуги  1615 11 441 17 146
     розрахунками з бюджетом 1620 499 714
        у тому числі з податку на прибуток 1621 261 433
     розрахунками зі страхування 1625 247 288
     розрахунками з оплати праці 1630 1 024 1 182
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 971 270
Поточні забезпечення 1660 1 527 1 812
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 78 595 75 220
Усього за роздiлом ІII 1695 205 124 192 270
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
Баланс 1900 300 667 308 604
Керівник Томах М.Ю.
Головний бухгалтер Капштик І.М.
     
1  Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Електронний цифровий підпис

К списку новостей