Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) за 2020 г.
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
за ЄДРПОУ 00480968
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ"
(найменування)

Форма №2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 313 592 356 253
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (164 164) (170 076)
Валовий :      
     прибуток 2090 149 428 186 177
     збиток 2095 - -
Інші операційні доходи  2120 12 136 11 975
     Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 346 -
Адміністративні витрати 2130 (31 087) (30 025)
Витрати на збут 2150 (91 414) (86 020)
Інші операційні витрати 2180 (7 589) (4 810)
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток 2190 31 474 77 297
     збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 463 -
Інші доходи 2240 1 631 88,07
Фінансові витрати 2250 (11 852) (27 542)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (1 464) (722)
Фінансовий результат до оподаткування:      
     прибуток 2290 20 252 49 033
     збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (4 586) (250)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305 - -
Чистий фінансовий результат:        
     прибуток 2350 15 666 48 783
     збиток 2355 - -
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Найменування показника Код рядка За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 2 848 (28)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 2 848 (28)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2 848 (28)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 18 514 48 755
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 107 262 104 428
Витрати на оплату праці 2505 43 925 37 109
Відрахування на соціальні заходи 2510 9 241 7 536
Амортизація 2515 13 633 12 384
Інші операційні витрати 2520 108 164 100 262
Разом 2550 282 225 261 719
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті  Код рядка За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 219 841 115 219 841 115
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 219 841 115 219 841 115
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,07 0,22
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     2615 0,07 0,22
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -
Керівник    Томах М.Ю.
Головний бухгалтер Капштик І.М.

Електронний цифровий підпис

К списку новостей