Отчет о движении денежных средств (по прямому методу) за 2020 г.
Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31
за ЄДРПОУ 00480968
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ"
(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 р.
Форма №3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код
рядка
За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від:      
  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 335 581 354 585
  Повернення податків і зборів 3005 5 681 5 705
    у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
  Цільового фінансування 3010 - -
    Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 19 332 27 593
Надходження від повернення авансів  3020 208 935
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
3025 405 139
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 12 -
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 812 369
Витрачання на оплату:      
  Товарів (робіт, послуг) 3100 (94 098) (101 587)
  Праці 3105 (35 312) (29 055)
  Відрахувань на соціальні заходи 3110 (10 224) (8 424)
  Зобов’язань із податків і зборів 3115 (16 594) (12 372)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (4 440) -
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 - -
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (12 154) (12 372)
Витрачання на оплату авансів 3135 (173 851) (165 514)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - (1 190)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - -
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами 3150 - -
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 - -
Інші витрачання 3190 (836) (948)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 31 116 70 236
 ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Надходження від реалізації:
  фінансових інвестицій 3200 - -
  необоротних активів 3205 1 125 117
Надходження від отриманих:      
  відсотків 3215 - -
  дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 253 -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
3235 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:      
  фінансових інвестицій 3255 - -
  необоротних активів 3260 (11 062) (17 604)
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 (1 363) -
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
3280 - -
Інші платежі 3290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (11 047) (17 487)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження від:    
  Власного капіталу 3300 - -
  Отримання позик 3305 580 000 1 056 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - -
Інші надходження 3340 30 000 40 000
Витрачання на:      
  Викуп власних акцій 3345 - -
  Погашення позик 3350 (595 000) (1 096 500)
  Сплату дивідендів 3355 - -
Витрачання на сплату відсотків 3360 (11 404) (30 496)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 - -
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 - -
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
3375 - -
Інші платежі 3390 (30 000) (10 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (26 404) (40 496)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (6 335) 12 253
Залишок коштів на початок року 3405 21 854 9 895
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 171 (294)
Залишок коштів на кінець року 3415 15 690 21 854
 
Керівник Томах М.Ю.
Головний бухгалтер Капштик І.М.

Електронний цифровий підпис

К списку новостей