Отчет о собственном капитале за 2020 г.
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
за ЄДРПОУ 00480968
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ"
(найменування)
Звіт про власний капітал
за  2020 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код
рядка
 
Зареєст-
рований
(пайовий)
капітал
Капітал у
дооцінках
Додатко-
вий
капітал
Резерв-
ний
капітал
Нерозподі-лений прибуток (непокри-
тий збиток)
Неопла-
чений
капітал
Вилуче-
ний
капітал
Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 10 992 146 271 - 3 352 (66 165) - - 94 450
Коригування :                             
   Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
    Виправлення помилок 4010 - - - - 455 - - 455
    Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 10 992 146 271 - 3 352 (65 710) - - 94 905
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 15 666 - - 15 666
Інший сукупний дохід
за звітний період
4110 - 5 763 - - - - - 5 763
   Дооцінка (уцінка)
   необоротних активів
4111 - 5 763 - - - - - 5 763
   Дооцінка (уцінка)
   фінансових інструментів
4112 - - - - - - - -
   Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
   Частка іншого сукупного доходу
   асоційованих і спільних
   підприємств
4114 - - - - - - - -
    Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку :                    
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
   Спрямування прибутку до
   зареєстрованого капіталу
4205 - - - - - - - -
   Відрахування до резервного
   капіталу
4210 - - - - - - - -
   Сума чистого прибутку, належна
   до бюджету відповідно
   до законодавства
4215 - - - - - - - -
   Сума чистого прибутку на
   створення спеціальних
   (цільових) фондів
4220 - - - - - - - -
   Сума чистого прибутку на
   матеріальне заохочення
4225 - - - - - - - -
Внески учасників:                  
   Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
   Погашення заборгованості з
   капіталу
4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:                  
   Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
   Перепродаж викуплених акцій
   (часток)
4265 - - - - - - - -
   Анулювання викуплених акцій
   (часток)
4270 - - - - - - - -
   Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
    Зменшення номінальної вартості
   акцій
4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - (2 916) - - 2 916 - - -
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4291 - - - - - - - -
Разом змін в капіталі 4295 - 2 847 - - 18 582 - - 21 429
Залишок на кінець року 4300 10 992 149 118 - 3 352 (47 128) - - 116 334
Керівник Томах М.Ю.
Головний бухгалтер  Капштик І.М.

Електронний цифровий підпис

К списку новостей