ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ АО «ВИТАМИНЫ» 2020 год

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

АТ «ВІТАМІНИ»

2020 рік

 

 

 

 

 

 

Умань-2020

 

Зміст

1.Організаційна структура та опис діяльності підприємства

1.1.Опис бізнесу підприємства

1.2.Організаційна структура підприємства

1.3.Стратегія та цілі підприємства

1.4.Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням підприємства

1.5.Інформація про продукцію та послуги, що виробляється/надаються підприємством, ринкова частка підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність підприємство

1.6.Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

1.7.Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

1) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

2) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

2.Результати діяльності

2.1. Ключові показники. підприємства

2.2. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

    2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

    3) інформація про зобов'язання емітента

 

    4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

 

3. Ліквідність та зобов'язання

4. Екологічні аспекти

5.Соціальні аспекти та кадрова політика

6. Ризики

7. Дослідження та інновації

   7.1. Діяльність у сфері досліджень і розробок.

    1) роль дослідницької діяльності в стратегії підприємства;

    2) витрати на дослідницьку діяльність за звітний рік в порівнянні з минулими періодами;

    3) напрями досліджень;

   4) отримані і очікувані результати.

8. Перспективи розвитку

 

 

 

  1. 1.             Організаційна структура та опис підприємства

1.1. Опис бізнесу підприємства

Відкрите акціонерне товариство "Вiтамiни" виникло в 1994 році у результаті процесу корпоратизації шляхом перетворення державного підприємства "Уманський вiтамiнний завод" виробничого об'єднання "Вiтамiни" у відкрите акціонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацію". Вітамінний завод виник на базі першого в Радянському Союзі заводу з виробництва гуттаперчі "СГ-Р" i був перейменований пізніше в "Расткаучук". Наказом Міністра харчової промисловості СРСР від 16 лютого 1953 року завод було передано управлінню міністерства "Головвітамінпрому". Ця дата вважається датою заснування підприємства. Колектив майбутніх вітамінників налічував 67 чоловік. Основним їх завданням на той час було освоєння технології таблетування вітаміну С. У липні 1953 року було випущено перші тони вітаміну С з глюкозою (0,025 г). Перший рік ознаменувався випуском 50 тн. таблеток, які були направлено споживачам України, РСФРР, Грузії, Естонії, Узбекистану. Обсяги виробництва швидко нарощувалися i у 1954 році досягли 143 тн. на рік. У 1955 році колектив заводу вирішив проблему промислового випуску нікотинової кислоти (вітаміну РР). До 1960 року завод випускав ще i вітамін С для вітамінізації харчів. Частина цієї продукції експортувалася в НДР, Угорщину, В'єтнам . У 1961 році на Уманському вітамінному заводі вперше в СРСР у промислових умовах було отримано нікотинамід. У 1963 році на заводі впроваджено виробництво рацемічного ментолу. До кінця року вироблено 83 кг рідкого ментолу, а до 1965 року обсяги зросли у 6 разів. Досягненням Уманських вітамінників є також освоєння в 1964 році вперше в СРСР у промислових умовах пантотената кальцію (вітаміну Вз) для потреб тваринництва. У 1968 році виготовлено перші партії оптично активного (медичного) пантотената кальцію, який до цього вироблявся тільки в Японії та США. З 1972 року розпочався випуск полівітамінних препаратів у формі таблеток та драже. Виробничий асортимент у той час налічував 17 найменувань лікарських засобів. У 2011 році на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення визначити тип акціонерного товариства як Публічне акціонерне товариство та змінити найменування відкритого акціонерного товариства "Вітаміни" на Публічне акціонерне товариство "Вітаміни". Зараз головний напрямок діяльності підприємства - виробництво готових лікарських засобів. У 2013 р. ПАТ "Вітаміни" отримало сертифікат GMP на дві дільниці виробництва твердих та рідких лікарських форм. Даний сертифікат гарантує можливість ведення експортної діяльності на зовнішніх ринках, здійсненність організації контрактного виробництва для європейських ринків, а також відіграє серйозну роль в підвищенні престижу компанії. У 2019 році на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення визначити тип акціонерного товариства як Приватне акціонерне товариство та змінити найменування Публічного акціонерного товариства "Вітаміни" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІТАМІНИ".

 

1.2. Організаційна структура підприємства

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом без дочірніх підприємств, філій та відокремлених підрозділів. До структури підприємства входять: цех основного виробництва, паросиловий цех (власна котельня), дільниця по воді очищеній, кондиціюванню та вентиляції, ремонтно - механічний відділ, електрична дільниця, господарська дільниця, відділ забезпечення інформації та транспорту, складське господарство, відділ контролю якості, відділ валідації, відділ охорони праці та навколишнього середовища, санітарна лабораторія, відділ фармрозробки, відділи та служби заводоуправління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Стратегія та цілі підприємства

Відповідно до довгострокової стратегії розвитку товариства, направленої на збереження фармацевтичного профілю підприємства після 2020 року, планами розвитку АТ "ВІТАМІНИ" на найближчі роки передбачено: розширення виробництва, побудова нових виробничих дільниць. Стратегія підприємства в області якості, направлена на створення виробництва, що відповідає вимогам GMP, була успішно реалізована. Отримано сертифікат GMP на дві дільниці виробництва: твердих лікарських форм та рідких лікарських форм. План стратегічного розвитку підприємства орієнтований на вихід в нові конкурентні ринки, розширення експорту продукції.

 

1.4. Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням підприємства

Місцезнаходження Товариства: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31.

Основні засоби АТ "ВІТАМІНИ" розміщено за місцезнаходженням товариства на земельній ділянці близько 2,8559 Га. Земельна ділянка 2,0466 Га належить підприємству по праву власності згідно Державного акту серії ЯК №153001 від 19.05.2011 р. та договору купівлі - продажу земельної ділянки від 21.10.2010 р. №4-3829, земельна ділянка 0,8093 Га належить підприємству по праву власності згідно Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №227946061 від 13.10.2020 р. та договору купівлі - продажу земельної ділянки від 13.10.2020 р. №2797. На протязі звітного періоду товариством використовувались виключно власні основні засоби. Екологічних питань, які впливали б на ступінь використання активів, немає. Виробничі потужності у звітному році використовувались наступним чином: обладнання дільниці таблетних лікарських форм №1 - на 71%; обладнання дільниці присипки – на 27%; обладнання дільниці таблетних лікарських форм №2 - на 14%; обладнання для виготовлення драже - на 56%; обладнання для виготовлення рідинних лікарських засобів - на 45%; обладнання для виготовлення екстрактів - 38%; обладнання для виготовлення настойок та розчинів - на 52%.

 

1.5. Інформація про продукцію та послуги, що виробляється/надаються підприємством, ринкова частка підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність підприємство

У звітному періоді виробничий асортимент налічував близько 40 найменувань лікарських препаратів та 14 найменувань біологічно активних добавок. Це - препарати у формі таблеток, драже, спиртових та олійних розчинів, настойок, сиропів, які відносяться до таких фармакотерапевтичних груп: протикашлеві, антианемічні засоби, переферичні вазодилатори, полівітаміни з мікроелементами, психостимулюючі i ноотропні засоби, нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби, ферментні препарати, поліферментні препарати, засоби для лікування ран та виразкових уражень, дерматологічні засоби, препарати з пом'якшувальною та захисною дією препарати цинку, антибактеріальні засоби, засоби , які застосовуються при бiлiарнiй патології, полiвiтамiнний комплекс та iн. Обсяги виробництва та реалізації продукції підприємства мають високу ступінь залежності від сезонних змін: найпродуктивнішими традиційно є перший та четвертий квартали календарного року (осінньо-зимовий період), найменш продуктивний - третій квартал року. Це пов'язано із значним зменшенням попиту населення на вітамінні медикаменти та деякі інші лікарські препарати у літній період з причини природнього зменшення ступеню захворюваності у теплу пору року та сезонною появою природніх вітамінів в овочах, фруктах, ягодах i т.п. Основний ринок збуту товарної продукції підприємства охоплює всі географічні регіони України, здійснюється експорт до Молдови. Порядок розрахунків за відвантажену продукцію чітко вказано у прайс - листах підприємства. Він передбачає надання знижок у залежності від умов продаж. Вся продукція підприємства конкурентоспроможна, та має постійний збут. Технологія виробництва відповідає затвердженим у встановленому порядку фармстаттям на кожен вид лікарського засобу, що забезпечує належний рівень її якості. На підприємстві функціонує система забезпечення якості та багаторівневий контроль якості продукції: наші спеціалісти перевіряють якість вхідної сировини, стежать за дотриманням усіх норм та вимог до якості в процесі виробництва препаратів, здійснюють контроль якості готової продукції. Сировина та матеріали, використовувані у виробництві, мають різні джерела походження та постачання: основна сировина (субстанції), в основному, закордонного виробництва, придбані на українських підприємствах або імпортовані; допоміжна сировина та матеріали, в основному, вітчизняні, але є i імпортні. Особливостями стану розвитку галузі фармацевтичного виробництва є, по перше, високий ступінь конкуренції як на внутрішньому, так i на світовому ринках; по друге, значна залежність виробництва та збуту від сезонних змін. Один постачальник за основними видами сировини та матеріалів займає більше 10% загального об'єму постачання.

У звітному періоді між підприємством та пов'язаними сторонами здійснювались наступні торгівельні операції:

1)    з ТОВ "Софарма Україна", згідно діючих угод

 -  оренда нерухомого майна на суму 8 000 тис. грн.,

 - реалізація матеріалів на суму 14 тис. грн.,

 - реалізація необоротних активів на суму 937 тис. грн.

     2)  з ТОВ "РАП ФАРМА IНТЕРНЕШНЛ", згідно діючих угод

- реалізація (продаж), поставка товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті на суму 3430 тис. грн.,

- придбання послуг на суму 1 065 тис. грн.

      3) з АТ "Софарма", згідно діючих угод

- придбання сировини, матеріалів, товарів на суму 36 526 тис. грн.

 

Витрати на придбання сировини, матеріалів, робіт, послуг від пов'язаних сторін включали придбання сировини та матеріалів у формі "in-bulk"; придбання послуг - включали маркетингові послуги. Всі операції між пов'язаних сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах (умови зазначених правочинів відповідають звичайним ринковим умовам та не порушують інтереси Товариства).

 

 

1.6.Відомості про цінні папери емітента

1) інформація про випуски акцій

Дата  реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 24.05.2011 р

270/1/11

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

UA4000120638

Акція проста без документарна іменна

Бездокументарні іменні

0,05

219 841 115

10 992 055,75

100

Опис

Акції розповсюджено шляхом відкритої підписки. Емітент не володіє інформацією щодо ринкової вартості акцій на біржах, позабіржових торгівельних системах та позабіржовому ринку України чи інших країн. Емітент не здійснював заходів щодо лістингу (делістингу) власних акцій. Додаткової емісії акцій на протязі звітного періоду не здійснювалось.

 

2)  інформація про облігації емітента – в звітному році не випускались

3)    інформація про інші цінні папери, випущені емітентом – в звітному році не випускались

4)    інформація про похідні цінні папери – в звітному році не випускались

5)    інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій – в звітному році не здійснювався

 

 

 1.7.Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

1) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного  року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності, а саме: придбання, продаж майна (товару, обладнання), надання або придбання послуг, виконання робіт, за умови що гранична сукупна вартість за кожним таким правочином становитиме не більше 250 000,0  тис. грн. (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень.

Виконавчому органові надається право прийняття рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів, які є значними правочинами у розумінні ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови що вони відносяться до правочинів, визначених у  частині другій даного рішення цього протоколу.

Встановити, що укладання договорів та інших документів відповідно до частини другої даного рішення цього протоколу здійснюється за рішенням виконавчого органу на наступних умовах:

  1. Виконавчий орган Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства визначає та погоджує  умови договорів.
  2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови договорів, здійснюється за рішенням Виконавчого органу без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані із збільшенням граничної сукупної вартості, встановленої для таких правочинів.
  3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на  підставі Довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати від імені Товариства договори, інші документи, а також додаткові угоди про внесення змін до договорів та будь-яких інших документів, з урахуванням обмежень, встановлених частинами другою, третьою та  четвертою даного рішення цього протоколу.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на   31 грудня 2020 р.: 308 604  тис. грн. (триста вісім мільйонів шістсот чотири тисячі гривень).

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 р. (у відсотках): 81,01%.

 

2) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними Зборами Товариства у зв’язку із залученням:        

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Софарма Україна», юридична особа за законодавством України, код за ЄДРПОУ 38323318, що має юридичну адресу: Україна, 04213,  м. Київ, вул. Прирічна, 9, з реалізації (продажу), поставки товару, оренди рухомого та нерухомого майна шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 р. (вартість активів складає 308 604  тис. грн. (триста вісім мільйонів шістсот чотири тисячі гривень) у відсотках становить 48,61%.

- Акціонерне товариство «Софарма», юридична особа за законодавством Болгарії, реєстраційний номер BG831902088, що має юридичну адресу: 1220, Болгарія, м. Софія, Іліенско шосе, буд. 16. з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень).

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 р. (вартість активів складає 308 604  тис. грн. (триста вісім мільйонів шістсот чотири тисячі гривень) у відсотках становить 48,61%.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «РАП ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ», юридична особа за законодавством Молдова, реєстраційний номер 1004601000376, що має юридичну адресу: МД-2001, Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Митрополита Варлаама, 58, з реалізації (продажу), поставки товару шляхом поставки лікарських препаратів та виробів медичного призначення окремими партіями в асортименті, кількості та за цінами визначеними у накладних, за умови що гранична сукупна вартість за таким правочином становитиме не більше 150 000,0 тис. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень) (додаткова угода додається).

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 р. (вартість активів складає 308 604  тис. грн. (триста вісім мільйонів шістсот чотири тисячі гривень) у відсотках становить 48,61%.

Рішення щодо вчинення вищезазначених правочинів приймає виконавчий орган.

Виконавчий орган при укладанні будь-якого з вищезазначених правочинів має право змінювати наступні умови правочинів:

            - розмір партії товару, що підлягає поставці (шляхом поділу чи поєднання партій товару);

- вартість товару, послуг, робіт в межах 30% від зазначеної у проектах;

- строк поставки, оплати, виконання робіт або послуг;

- асортимент товару (послуг, робіт), або окремі їхні характеристики;

- строки повернення фінансової допомоги;

- можливість розірвання правочину з поверненням усього отриманого за ним.

 

2. Результати діяльності

2.1. Ключові показники підприємства

 

АТ «ВІТАМІНИ» - український виробник лікарських засобів, дієтичних добавок та  субстанції (екстракт шипшини).

На підприємстві функціонує 7 виробничих дільниць, на яких здійснюється повний цикл виробництва продуктів та вторинного пакування.

Окрім виробництва лікарських засобів та дієтичних добавок, підприємство надає послуги з контрактного виробництва.

Асортимент підприємства представлений без рецептурними препаратами, рецептурними препаратами та дієтичними добавками.

Продукція підприємства реалізується в основному на внутрішньому ринку, а також підприємство експортує продукцію до Республіки Молдова, до Киргизької Республіки,  ОАЕ.

Основні бренди, які формують більше 50% доходу підприємства – це Панкреатин, Табекс, Циннаризин та Сиднофарм.

Для рекламування без рецептурних препаратів власного виробництва підприємство використовує різні види реклами (ТВ, інтернет). Для інформування лікарів про рецептурні препарати підприємством організовується участь у тематичних конференціях та семінарах-практикумах для лікарів.

Основні показники діяльності компанії наведені у пункті 2 цього звіту «Результати діяльності».

При оцінці ринкових позицій підприємства використовуються дані, представлені аналітичною компанією “ProximaResearch”.

Основні продукти компанії оцінюються в конкурентних ринках та в роздрібному фармацевтичному ринку України в цілому.

 

АТ «ВІТАМІНИ» займає 19 місце у рейтингу вітчизняних виробників за результатами роздрібних продажів у 2020 році. Ринкова частка компанії серед вітчизняних виробників – 1,24%. Детальна інформація в таблиці нижче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1. Рейтинг вітчизняних фармацевтичних виробників за результатами роздрібних продажів у гривні.

 

Маркетуюча організація

Об'єм роздрібних продажів у гривні, 2020, грн, з ПДВ

Ринкова частка компанії серед вітчизняних виробників, %

ТОП-25 українських виробників (за назвою маркетуючої організації)

36 450 503 472

87,0%

1

Farmak OJSC (Ukraine, Kiev)

5 323 496 999

12,7%

2

Darnitsa PrJSC (Ukraine, Kiev)

3 623 383 606

8,6%

3

Arterium Corporation OJSC (Ukraine, Kiev)

3 521 346 970

8,4%

4

Sanofi (France)

3 178 719 867

7,6%

5

Kiev vitamin factory JSCo (Ukraine, Kiev)

2 658 262 654

6,3%

6

Zdoroviye LLC (Ukraine, Kharkiv)

2 247 953 617

5,4%

7

Yuria-Pharm LLC (Ukraine, Kiev)

2 043 057 365

4,9%

8

Teva  (Israel)

2 008 498 574

4,8%

9

Acino (Switzerland)

1 626 376 350

3,9%

10

Borschagovsky ChPhP PJSC (Ukraine, Kiev)

1 297 277 641

3,1%

11

Kusum Pharm LLC (Ukraine, Kiev)

1 073 365 206

2,6%

12

InterChem ALC (Ukraine, Odesa)

1 034 151 896

2,5%

13

Lekhim PrJSC (Ukraine, Kiev)

806 815 056

1,9%

14

Sperco Ukraine JV LLC (Ukraine, Vinnytsia)

800 784 231

1,9%

15

Viola PhF PrJSC (Ukraine, Zaporizhzhia)

652 839 135

1,6%

16

Fitofarm PrJSC (Ukraine, Kiev)

597 819 077

1,4%

17

Microkhim LLC RDF (Ukraine, Rubezhnoye)

527 960 152

1,3%

18

Zhitomir PhF LLC (Ukraine, Станишовка)

525 945 633

1,3%

19

Sopharma  (Bulgaria) - Vitaminy PJSC

519 482 644

1,24%

20

Stada  (Germany)

501 061 648

1,2%

21

Bayer Consumer Health (Switzerland)

440 477 986

1,1%

22

Astrapharm LLC (Ukraine, Vishneve)

439 733 452

1,0%

23

CHERVONA ZIRKA OJSC (Ukraine, Kharkiv)

342 899 392

0,8%

24

Takeda (Japan)

331 910 837

0,8%

25

Ecopharm LLC RDCo (Ukraine, Kiev)

326 883 484

0,8%

Усього аптечний роздрібний ринок України, грн., тільки вітчизняні виробники

41 892 459 207

100,0%

 

ТОП-4 продукти компанії розглядаються у конкурентних ринках.

Продукти сформовані у конкурентні ринки за наступними критеріями:

  • Однакова діюча речовина
  • Схожий механізм дії
  • Вирішують одну і ту ж проблему у пацієнта

 

Панкреатин – ферментний препарат з підшлункових залоз великої рогатої худоби та свиней. Панкреатичні ферменти, що входять до складу препарату: ліпаза, a-амілаза, трипсин, хімотрипсин – полегшують процес перетравлювання білків, вуглеводів і жирів їжі, сприяючи повнішому всмоктуванню харчових речовин у тонкому кишечнику.

В ринку ферментних препаратів за результатами 2020 року Панкреатин АТ «ВІТАМІНИ» займає друге місце у гривні з ринковою часткою 13,2 % та приростом до 2019 +3,7%.

Детальна інформація по даному конкурентному ринку наведена в таблиці нижче.

 

 

Таблиця 2. Динаміка продажів ферментних препаратів 2019 – 2020, у гривні, з приростом до 2019

 

Бренди у конкурентному ринку ферментних препаратів

Роздрібні продажі 2020, грн, з ПДВ

Ринкова частка, %, 2020

Приріст до 2019, %

1 008 017 815

 

1,9%

01. KREON Abbott Products GmbH (Germany)

324 822 877

32,2%

11,6%

02. PANCREATIN Sopharma  (Bulgaria)

133 340 655

13,2%

3,7%

03. MEZYM Berlin-Chemie/Menarini Group  (Germany)

121 898 844

12,1%

-0,3%

04. FESTAL Sanofi (France)

105 170 722

10,4%

-9,7%

05. PANCREATIN Lekhim PrJSC (Ukraine, Kiev)

93 676 734

9,3%

9,2%

06. PANCREATIN Zdoroviye LLC (Ukraine, Kharkiv)

49 954 979

5,0%

-12,1%

07. ERMITAL Stada  (Germany)

43 815 085

4,3%

1,3%

08. PANCREAZIM Universal Agency PRO-PHARMA LLC (Ukraine, Kiev)

40 885 817

4,1%

-5,3%

09. PANZYNORM KRKA  (Slovenia)

32 477 322

3,2%

-8,5%

10. PANCREATIN Ternopilska PhF OJSC (Ukraine, Ternopil)

23 198 004

2,3%

-9,5%

Інші

38 776 775

3,8%

-4,7%

Табекс – препарат для лікування нікотинової залежності.

В ринку продуктів для лікуванні нікотинізму Табекс займає перше місце з ринковою часткою 61,6% та приростом, показник якого становить -12,8% до 2019 року у гривні. Детальна інформація по даному конкурентному ринку наведена в таблиці нижче.

Таблиця 3. Динаміка продажів препаратів для лікування нікотинової залежності 2019– 2020, у гривні, з приростом до 2019

Бренди у конкурентному ринку препаратів  для лікування нікотинової залежності

Роздрібні продажі 2020, грн, з ПДВ

Ринкова частка, %, 2020

Приріст до 2019, %

103 387 109

 

3,5%

01. TABEX Sopharma  (Bulgaria)

63 718 758

61,6%

-12,8%

02. NICORETTE Johnson & Johnson  (USA)

38 080 458

36,8%

48,4%

03. CHAMPIX Pfizer Inc.  (USA)

1 587 892

1,5%

40,9%

 

Сиднофарм – рецептурний кардіологічний препарат для профілактики виникнення приступів стенокардії.

У ринку коронарних вазодилятаторів Сиднофарм займає перше місце з ринковою часткою 27,4% та негативним показником приросту -0,4% до 2019 року у гривні.

Детальна інформація по даному конкурентному ринку наведена в таблиці нижче.

Таблиця 4. Динаміка продажів препаратів для профілактики виникнення приступів стенокардії 2019 – 2020, у гривні, з приростом до 2019

Бренди у конкурентному ринку кардіологічних препаратів

Роздрібні продажі 2020, грн, з ПДВ

Ринкова частка, %, 2020

Приріст до 2019, %

212 207 015

 

9,7%

01. SYDNOPHARM Sopharma  (Bulgaria)

58 117 436

27,4%

-0,4%

02. ADVOCARD PharCoS LLC (Ukraine, Kiev)

35 974 142

17,0%

5,3%

03. RANEXA Berlin-Chemie/Menarini Group  (Germany)

28 295 852

13,3%

54,5%

04. CARDIKET Zentiva  (Czech Republic)

20 089 116

9,5%

13,7%

05. ISO-MICK Microkhim LLC RDF (Ukraine, Rubezhnoye)

14 377 177

6,8%

1,1%

06. SIDOCARD Kiev vitamin factory JSCo (Ukraine, Kiev)

12 685 800

6,0%

38,1%

07. DICOR Microkhim LLC RDF (Ukraine, Rubezhnoye)

9 627 917

4,5%

15,3%

08. ISOKET Zentiva  (Czech Republic)

5 286 933

2,5%

-13,4%

09. NITROGLYCERIN Microkhim LLC RDF (Ukraine, Rubezhnoye)

5 453 698

2,6%

-4,6%

10. MONOSAN PRO.MED.CS Praha (Czech Republic)

4 152 694

2,0%

29,5%

Інші

18 146 250

8,6%

0,0%

Циннаризин – препарат для покращення мозкового кровообігу.

У ринку засобів, що використовуються при вестибулярних порушеннях, Циннаризин займає перше місце з ринковою часткою 71.0% та приростом до 2018 +0,5% у гривні.

Детальна інформація по даному конкурентному ринку наведена в таблиці нижче.

Таблиця 5. Динаміка продажів препаратів для лікування вестибулярних порушень 2019 – 2020, у гривні, з приростом до 2019

Бренди у конкурентному ринку препаратів для покращення мозкового кровообігу

Роздрібні продажі 2020, грн, з ПДВ

Ринкова частка, %, 2020

Приріст до 2019, %

39 436 392

 

3,5%

01. CINNARIZINUM Sopharma  (Bulgaria)

27 999 269

71,0%

0,5%

02. STUGERON Gedeon Richter  (Hungary)

7 049 566

17,9%

25,1%

03. CINNARIZINUM Arterium Corporation OJSC (Ukraine, Kiev)

2 847 424

7,2%

7,2%

04. CINNARIZINUM Lekhim PrJSC (Ukraine, Kiev)

759 583

1,9%

-23,2%

05. CINNARIZINUM Zdoroviye LLC (Ukraine, Kharkiv)

713 031

1,8%

-8,1%

06. STUGERON Janssen-Cilag  (Belgium-Switzerland)

67 518

0,2%

-67,9%

2.2. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Основні засоби (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

1.Виробничого призначення:

165 868

184 943

Будівлі та споруди

72 865

113 714

Машини та обладнання

78 541

57 723

Транспортні засоби

3 017

2 714

Земельні ділянки

4 841

6 701

Інші

6 604

4 091

2.Невиробничого призначення:

4 611

4 957

Будівлі та споруди

 

 

Машини та обладнання

 

 

Транспортні засоби

 

 

Земельні ділянки

 

 

Інвестиційна нерухомість

4 611

4 957

Інші

 

 

Всього

170 479

189 900

Опис

Облік основних засобів емітента проведено у відповідності з МСФЗ 16 «Основні засоби» та МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод. Основні засоби товариства не обмежені термінами користування та умовами використання. Основні засоби всіх груп використовуються повністю. Обмежень на використання майна АТ «ВІТАМІНИ» не має.

 

2) Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн.)

116 334

94 905

Статутний капітал (тис. грн.)

10 992

10 992

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

10 992

10 992

Опис

Вартість чистих активів за звітний та попередній період розраховано як вартість активів відповідного періоду, зменшену на суму зобов’язань того ж періоду (значення рядка 1300 Балансу мінус значення рядків 1595 та 1695 Балансу Товариства на 31.12.2020р.)

Висновок

Станом на 31.12.2020р. сума чистих активів Товариства більша за розмір статутного капіталу. Вимоги частини 3-ї ст. 155 Цивільного Кодексу України дотримано.

 

3) Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язання

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (тис. грн. )

Дата погашення

Кредити банку

Х

95 000

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

Короткостроковий кредит банку:

11.12.2020

95 000

9,6

09.02.2021

Зобов’язання за цінними паперами

Х

0

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

Х

0

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0

Х

Х

за векселями (всього)

Х

0

Х

Х

за іншими цінними паперами ( у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0

Х

Х

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0

Х

Х

Податкові зобов’язання

Х

 

714

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0

Х

Х

Інші зобов’язання та забезпечення

Х

96 556

Х

Х

Усього зобов’язання та забезпечення

Х

192 270

Х

Х

Опис

Податкові зобов’язання: НДФЛ – 248 тис. грн., податок на прибуток – 433 тис. грн., місцеві податки та збори - 13 тис. грн., військовій збір – 21 тис. грн. Інші зобов’язання: за одержаними авансами – 270 тис. грн., за торгівельною кредиторською заборгованістю – 17 146 тис. грн., поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 638 тис. грн., за розрахунками із страхування - 288 тис. грн., за розрахунками з оплати праці – 1 182 тис. грн., за резервом відпусток – 1 812 тис. грн., за процентами позики 523 тис. грн., з заборгованості перед пов’язаними особами – 74 000 тис. грн., за іншими поточними зобов’язаннями – 697 тис. грн.

 

 

 

4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Таблиця 4.1 Загальний продаж препаратів 2018 -2020 р. (реалізація готової продукції,  рах. 26)

Номенклатура

2018

2019

2020

Об'єми продажів в натуральному вираженні, шт.

Об'єми продажів в грошовому вираженні, грн.

Об'єми продажів в натуральному вираженні, шт.

Об'єми продажів в грошовому вираженні, грн.

Об'єми продажів в натуральному вираженні, шт.

Об'єми продажів в грошовому вираженні, грн.

Всього

11 906 672

270 775 782

12 121 253

285 822 500

11 335 221

260 148 694

 

Таблиця 4.2 Загальний обсяг виробництва продукції 2018 -2020 р.

Номенклатура

2018

2019

2020

Обсяги виробництва продукції, шт.

Обсяги виробництва продукції, грн.

Обсяги виробництва продукції, шт.

Обсяги виробництва продукції, грн.

Обсяги виробництва продукції, шт.

Обсяги виробництва продукції, грн.

Всього

12 966 717

136 032 873,07

10 870 532

126 937 024,92

11 860 014

133 651 755,05

 

 

Таблиця 4.3 Продаж основних брендів підприємства  2018 -2020 р.

Номенклатура

2018

2019

2020

Об'єми продажів в натуральному вираженні, шт.

Об'єми продажів в грошовому вираженні, грн.

Об'єми продажів в натуральному вираженні, шт.

Об'єми продажів в грошовому вираженні, грн.

Об'єми продажів в натуральному вираженні, шт.

Об'єми продажів в грошовому вираженні, грн.

Панкреатин дит. таб. в/о № 10х2

143 927

4 222 432

135 272

3 970 712

93 258

2 825 277

Панкреатин таб. в/о 250 мг  № 10х6 Мол

116 344

3 905 752

167 018

5 344 162

35 483

1 073 396

Панкреатин таб. в/о 250 мг № 10х5 Мол.

127 240

3 217 586

213 166

5 128 742

78 685

1 957 308

Панкреатин таб. в/о 250 мг № 10х6

1 449 297

45 704 287

1 431 374

46 562 596

1 638 714

57 687 445

Панкреатин таб. в/о 250 мг №10х2

105 228

996 132

87 736

894 057

63 708

743 141

Панкреатин Форте таб. в/о  № 10х5

758 334

27 236 581

812 392

33 163 992

872 864

43 249 120

Панкреатин Форте таб. в/о № 10х2

93 421

2 106 515

82 804

2 131 020

67 454

1 893 387

Табекс® табл.,п/о 1,5 мг №100

93 131

21 317 686

246 500

65 866 860

154 383

47 710 043

Табекс® табл.,п/о 1,5 мг №20х5

115 155

24 208 230

0

0

0

0

Сиднофарм, табл.  по 2 мг №10х3

661 526

45 036 690

727 693

51 003 876

409 002

30 426 563

Циннаризин Софарма таблетки по 25 мг,  №50х1

1 739 219

25 215 537

1 622 571

23 624 634

819 548

12 642 406

 

Таблиця 4.4 Обсяг виробництва основних брендів підприємства  2018 -2020 р.

Номенклатура

2018

2019

2020

Обсяги виробництва продукції, шт.

Обсяги виробництва продукції, грн.

Обсяги виробництва продукції, шт.

Обсяги виробництва продукції, грн.

Обсяги виробництва продукції, шт.

Обсяги виробництва продукції, грн.

Панкреатин дит. таб. в/о № 10х2

116 032

721 753

156 443

1 057 241

76 354

699 148

Панкреатин таб. в/о 250 мг  № 10х6 Мол

106 268

1 419 888

202 501

2 825 730

0

0

Панкреатин таб. в/о 250 мг № 10х5 Мол.

115 098

1 374 795

237 476

2 977 693

54 379

759 645

Панкреатин таб. в/о 250 мг № 10х6

1 479 156

19 704 511

1 324 965

18 612 539

1 689 855

25 993 435

Панкреатин таб. в/о 250 мг №10х2

120 981

607 732

91 250

465 694

75 277

433 741

Панкреатин Форте таб. в/о  № 10х5

716 619

14 285 791

807 350

15 749 408

911 737

23 093 885

Панкреатин Форте таб. в/о № 10х2

115 197

1 009 642

57 255

527 997

77 197

769 633

Сиднофарм, табл.  по 2 мг №10х3

966 391

17 924 362

423 575

7 518 308

409 002

6 682 955

Табекс® табл. п/о 1,5 мг №20х5

70 377

2 814 856

0

0

0

0

Циннаризин Софарма таблетки по 25 мг,  №50х1

1 884 548

16 954 604

1 387 784

11 986 432

819 548

7 268 489

 

3. Ліквідність та зобов’язання

Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан АТ «ВІТАМІНИ»

 

N з/п

Показники, одиниця виміру

Порядок розрахунку показників

Фактичне значення за два попередні роки

Примітки (висновки), нормативне значення

2020

2019

зміни (+/-)

1.1. Загальні показники діяльності підприємства

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

Ф №2

р. 2000

313 592

356 253

-42 661

 

2

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

Ф №2

р. 2350/2355

15 666

48 793

-33 127

 

3

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

 

 

266

209

57

 

4

Фонд оплати праці, тис. грн.

 

 

43 925

37 109

6 816

 

5

Вартість чистих активів,

тис. грн.

 

 

ВЧА - Вартість чистих активів

СК – статутний капітал

 

Ф №1

(Активи – Зобов’язання)

р.1300 – р.1595 – р.1695

116 334

94 905

21 429

Після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року АТ (ст.155 ЦКУ) порівнює ВЧА зі СК.

 

ВЧА < СК

 - зменшення статутного капіталу ТОВ чи АТ;     АБО

- внесення додаткових вкладів учасниками ТОВ.

 

ВЧА < мінім. розміру СК, визначеного законом

- ліквідація АТ (за рішенням вищого органу управління).

1.2. Показники ліквідності

 (спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання)

6

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

Ф №1

(гр. кошти + поточні фінансові інвестиції)/ поточні зобов’язання

 

(р.1165+р.1160)/р.1695

0,08

0,11

-0,03

показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, найбільш жорсткий критерій ліквідності,

 <0,1 зменшення

7

Коефіцієнт покриття

Ф №1

Обор. Активи  / поточні зобов'язання

 

р.1195/р.1695

0,59

0,54

0,05

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань, нормативне значення  >1

1.3. Показники платоспроможності (фінансової стійкості)

(структура джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності)

8

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

Ф №1

Власний капітал / Баланс

 

р.1495/р.1900 або 1300

0,38

0,31

0,07

показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність;  зростання показника свідчить про припинення фінансової залежності підприємства від позикових коштів,

нормативне значення  > 0,5

1.4. Показники рентабельності

(ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання)

9

Рентабельність активів, %

Ф №1

Ф №2

Чистий прибуток / Середньорічна вартість активів

р.2350 /(р.1300 на початок періоду  + р.1300 на кінець періоду)/2*100

 

5,14

16,59

-11,45

 

характеризує ефективність використання активів підприємства,

< 0 зменшення

1.5. Аналіз ділової активності

(ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства)

10

Коефіцієнт оборотності активів

Ф №1

Ф №2

Чистий дохід від реалізації / Середньорічна вартість активів

 

р.2000/(р.1300 на початок періоду  + р.1300 на кінець періоду)/2

 

1,03

1,21

-0,18

характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення,

зменшення

 

 

  1. 4.    Екологічні аспекти

АТ «ВІТАМІНИ» підтримує екологічні проекти та ініціативи, екологічну культуру, веде екологічну політику в плані зменшення забруднення навколишнього середовища, яке викликане негативним впливом відходів. Для досягнення даної мети, на АТ «ВІТАМІНИ» було вжито заходів для окремого збору відходів. Вся картонна і полімерна упаковка від сировини, допоміжних речовин і матеріалів, які поставляється на АТ «ВІТАМІНИ» передається в якості вторинної сировини компаніям, які займаються збором з подальшою передачею на переробку таких відходів. Такі виробничі відходи, як вирубка і висічка блістерів, що утворюється від процесу фасування таблеток в блістерну упаковку передаються на переробку підприємствам, що спеціалізуються на переробці такої вторсировини. Починаючи з 2018 року в обсязі  100% передається вирубки і висічки блістерів на переробку, що відноситься до ІІІ класу небезпеки.

АТ «ВІТАМІНИ»  використовує обладнання і устаткування, яке відповідає науково – технічному рівню, досягнутому в нашій країні. Технологія традиційна, загальноприйнята на всіх підприємствах , які використовують аналогічне обладнання. Виходячи з цього, викиди не є винятковими і відповідають діючим нормативам утворення забруднюючих речовин. На підприємстві ведеться постійний контроль за станом атмосферного повітря та води для попередження ризику виникнення забруднення понад установлені норми. Для досягнення даної мети АТ «ВІТАМІНИ» має свою сертифіковану державним центром стандартизації, метрології та сертифікації лабораторію, яка проводить заміри викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел і аналіз стічної і зливової води. Відповідальною особою з охорони навколишнього середовища на підприємстві ведеться моніторинг отриманих результатів вимірювань і проводиться оцінка встановлення відповідності законодавчим вимогам і умовам наявних дозволів.

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА АТ «ВІТАМІНИ»

Мета Підприємства – постійне зростання обсягів виробництва і продаж, з дотриманням вимог високої  якості і відмінних результатів.

Підприємство підтримує прагнення  клієнтів і партнерів до відмінної якості, а тому активно шукає та залучає до роботи тільки професіоналів у своїх сферах компетенції і самостійних молодих фахівців з великим потенціалом і прагненням до власного розвитку. Підприємство допомагає співробітникам розвиватися і рости, як в особистому, так і в професійному плані.

Підприємство винагороджує професіоналізм і прагне створити оптимальні умови, необхідні для виконання ними своїх обов’язків  на найвищому рівні.

Відносини між роботодавцем і працівниками, а також між працівниками підприємства будуються на засадах ґендерної рівності та недопущення будь-яких дискримінаційних дій, а саме

- вживаються заходи, спрямовані на формування ґендерної культури трудового колективу;

- забезпечуються рівні права та можливості жінок і чоловіків;
         - створюються умови праці, які дозволяють жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;

- забезпечується жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обставинами;

- забезпечується надання працівникам можливості роботи на умовах неповного робочого часу, оформлення гнучкого робочого графіку;

- жінкам і чоловікам забезпечується рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищення кваліфікації та перепідготовки;

- здійснюється рівна оплата праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;

- вживаються заходи щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці.

Так за 2020 рік, з 272 робітників підприємства жінок працює 158 чол. або 58,09%.

15 жінок підприємства займають керівні посади або 50% серед загальної кількості керівників.

На Підприємстві працює працівники за віком, а саме:

-       Від 18 до 30 років – 63 чол. (23,2%);

-       Від 31-до 40 років – 65 чол. (23,9%);

-       Від 41 до 50 років – 82 чол. (30,1%);

-       Від 51 до 60 років – 49 чол.(18%);

-       Від 61 років – 13 чол. (4,8 %).

Підприємство  поважає  права людини та виконує їх.

Стосовно методів прийому на роботу та організації праці Підприємство  поважає принцип рівних можливостей та ставлення без огляду на стать, етнічну та національну приналежність, вік, віросповідання, політичні погляди або соціальний стан.

Підприємство  поважає право всіх співробітників приймати рішення щодо вступу до профспілок. На Підприємстві діє Профспілкова організація, з якою Роботодавець заключив Колективний договір. Рішення Колективного договору контролюються з боку Профспілок і дотримуються Роботодавцем.

 

АТ «ВІТАМІНИ» забезпечує охорону праці та безпеку персоналу. Для досягнення даної мети постійно проводяться освітні заходи з питань охорони праці, пожежної безпеки, запобігання травмування та практичні методи надання першої медичної долікарської допомоги. Весь персонал, без винятку, щорічно проходить періодичний медичний огляд. Всі працівники згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та засобів індивідуального захисту, забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту.

Ми вимагаємо від наших підрядників суворого дотримання національного та міжнародного законодавства та норм щодо боротьби з корупцією, зокрема, шляхом:

- проведення відповідної юридичної експертизи підрядників з використанням анкетування та інтерв’ю;

- включення спеціальних антикорупційних положень та застережень у контракти та ретельного моніторингу взаємовідносин з підрядниками.

Ми прагнемо ставлення, що гідне добросовісного партнера, і співпрацюватимемо лише з надійними постачальниками та партнерами.

Співробітники Підприємства не повинні приймати чи пропонувати особам або компаніям подарунки чи послуги від імені Підприємства, а також на свій власний рахунок чи для третіх сторін, розпочинаючи чи підтримуючи ділові стосунки з Підприємством.

Ми надаємо перевагу довгостроковим стосункам та укладаємо всі важливі угоди в письмовій формі. Підприємство та її співробітники за жодних обставин не повинні пропонувати, вимагати та приймати хабарів у жодній формі. Співробітникам Підприємства забороняється приймати або пропонувати будь-які матеріальні блага чи розваги, за винятком стандартних ділових подарунків та виявів гостинності.

 

6. Ризики

 

Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські кредити. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як: торгова дебіторська заборгованість, інша поточна дебіторська заборгованість, грошові кошті.

 

Основні ризики включають: ринковий ризик (валютний ризик, кредитний ризик), ризик ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:

 

Ринковий ризик

Для діяльності Підприємства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізів чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

 

Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют.

Валютний ризик Підприємства, в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та євро, яких зазнають українські підприємства.

Офіційні курси обміну гривні щодо вищевказаних іноземних валют, встановлені Національним банком України станом на відповідні дати, були представлені таким чином:

                                                                Євро                                    Дол. США

                 На 31 грудня 2020           34,7396                                         28,2746

На 31 грудня 2019         26,422                                          23,6862

Станом на звітні дати балансова вартість виражених в іноземних валютах монетарних активів та зобов'язань була представлена таким чином:

 

 

 тис. євро

тис. дол. США

 

2020

2019

2020

2019

Фінансові активи :

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

-

-

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

-

1

66

251

Всього фінансових активів:

-

1

66

251

Фінансові зобов'язання :

 

 

 

 

Кредити

-

-

-

-

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 

337

295

170

44

Всього фінансових зобов'язань:

337

295

170

44

 

Загальна чиста позиція :

 

(337)

(294)

(104)

207

 

Деноміновані в іноземній валюті короткострокові кредити, грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська і кредиторська заборгованість та зобов'язання наражають Підприємство на валютний ризик. Підприємство не вступало в операції, призначені для хеджування цих валютних ризиків.

 

Кредитний ризик

Діяльність, яка веде до появи кредитного ризику і пов'язаної з ним максимальної схильності кредитному ризику, включає  надання дебіторської заборгованості клієнтам. Максимальна схильність кредитному ризику дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових активів.

Для нівелювання кредитного ризику Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. На 31 грудня 2020р. по  укладенню керівництва вірогідність невиконання  контрагентами  своїх  зобов'язань  була  низькою.

 

Ризик ліквідності

Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки гро­шових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо не дисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

 

Рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

До 1 місяця

Від 1 місяця до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

Від 1 року до 5 років

Більше 5 років

Всього

Короткострокові позики банка

 

110 000

 

 

 

110 000

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

1 237

11 046

113

 16

 

12 412

Векселі видані

 

 

 

 

600

600

Інша поточна заборгованість

38

1 525

77 032

 

 

78 595

Всього

  1 275

122 571

77 145

16

600

201 607

Рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

До 1 місяця

Від 1 місяця до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

Від 1 року до 5 років

Більше 5 років

Всього

Короткострокові позики банка

 

95 000

 

 

 

95 000

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

15 332

1 670

395

19

 

17 416

Векселі видані

 

 

 

 

 

 

Інша поточна заборгованість

697

523

 

74 000

 

75 220

Всього

16 029

97 193

395

74 019

0

187 636

 

Управління капіталом

 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення таких цілей, як збереження спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для її учасників та виплати іншим зацікавленим сторонам;

 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щоквартальній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

 

Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства за 2020 рік наведені нижче:

Рік

Активи

Зобов’язання

Чисті активи

Статутний капітал

2019

300 667

205 762

         94 905

10 992

2020

308 604

192 270

       116 334

10 992

 

Як вбачається, за результатами господарської діяльності у 2020 році вартість чистих активів Товариства більша за розмір Статутного капіталу.

 

7. Дослідження та інновації

 

7.1.Діяльність у сфері досліджень і розробок.

1) роль дослідницької діяльності в стратегії Компанії;

Дослідницька діяльність АТ «ВІТАМІНИ» пов’язана із загальною стратегією розвитку підприємства, а саме: розробка рецептур та методів контролю для нових продуктів, удосконалення технологічних процесів виробництва фармацевтичної продукції з урахуванням сучасних вимог.

 

2) витрати на дослідницьку діяльність за звітний рік в порівнянні з минулими періодами;

 

2019 рік

2020 рік

2 437 041 грн.

2 992 043 грн.

 

3) напрями досліджень;

Визначені такі напрямками дослідницької діяльності підприємства:

-         розробка та дослідження нових рецептур та процесів для подальшого трансферу у виробництво

-     розробка нових продуктів (лікарські засоби, дієтичні добавки) на замовлення третіх осіб (виконання робіт за контрактом).

-     розробка методів контролю для нових лікарських засобів та дієтичних добавок;

-     розробка актуальних методів контролю для існуючих продуктів у відповідності до сучасних вимог.

-     перенесення (трансфер) з дільниці одного виробника на існуючі виробничі потужності підприємства.

 

4) отримані і очікувані результати.

В період 2020 роки було розроблено та подано на реєстрацію новий лікарський засіб, також було вперше проведений промисловий випуск нового препарату.

Був здійснений промисловий випуск дієтичних добавок, а також після вдалого трансферу технології з дільниці іншого виробника були напрацьовані та випущені серії ЛЗ.

Очікується промисловий випуск ЛЗ Аскорутин, після реєстрації та розробка складу ЛЗ Вітамін С таблетки по 500 мг у зв’язку з необхідністю внесення змін в рецептуру.

 

8. Перспективи розвитку

 

Управлінський персонал (генеральний директор – Томах М.Ю.)  передбачає, що  АТ «ВІТАМІНИ»  буде функціонувати в майбутньому і  не має наміру ліквідувати або суттєво скоротити свою діяльність.

Оцінка активів та зобов’язань АТ «ВІТАМІНИ»  здійснюється виходячи із припущення, що його діяльність буде тривати далі, тобто немає ні наміру, ні потреби ліквідуватися або суттєво скоротити свою діяльність, або не існує реальної альтернативи цьому.

Товариством проведено розрахунок і аналіз розміру чистих активів, основних показників, що визначають фінансово-господарський стан, що додається. За результатами проведеного аналізу та з врахуванням  історії прибуткової діяльності та безперешкодного доступу до фінансових ресурсів, керівництво дійшло висновку про здатність АТ «ВІТАМІНИ»  продовжувати діяльність на безперервній основі без детального аналізу.  

Оцінюючи доречність припущення безперервної діяльності управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього (але не обмежуючись ним) - принаймні 12 місяців з дати балансу.

 

К списку новостей