Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00480968

4. Місцезнаходження

Черкаська , Уманський, 20300, м. Умань, вул. Ленiнської Iскри, 31

5. Міжміський код, телефон та факс

(04744) 46760 (04744) 46748

6. Електронна поштова адреса

plan@vitaminy.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України №78 (4122)

 

30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/ua/news

в мережі Інтернет

29.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi послугами рейтингового агенства не користувалось.
ПАТ "ВIТАМIНИ" у звiтному роцi дивiдендiв не нараховувало та не виплачувало.
ПАТ "ВIТАМIНИ" облiгацiї у звiтному роцi не випускало.
ПАТ "ВIТАМIНИ" iншi цiннi папери у звiтному перiодi не випускало.
ПАТ "ВIТАМIНИ" похiднi цiннi папери у звiтному роцi не випускало.
ПАТ "ВIТАМIНИ" не здiйснювало викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду.
ПАТ "ВIТАМIНИ" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором вiдiв економiчної дiяльностi.
ПАТ "ВIТАМIНИ" не здiйснювало в звiтному роцi випуску боргових цiнних паперiв.
ПАТ "ВIТАМIНИ" фiнансову звiтнiсть за звiтний рiк складає за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

15.04.1994

4. Територія (область)

Черкаська

5. Статутний капітал (грн)

10992055.75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

174

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Дирекцiя (виконавчий орган) Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АППБ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ

2) МФО банку                              380805

3) поточний рахунок

26004439255

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", м. Київ

5) МФО банку                              300498

6) поточний рахунок

260093018966

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво фармацевтичних препаратiв

АВ 598019

03.04.2012

Державна служба України з лiкарських засобiв

Необмежена

Опис

Лiцензiя на виробництво лiкарських засобiв у формi: таблеток, теблеток вкритих оболонкою, капсул, драже, настойок, сиропiв, олiйних розчинiв, рiдин, порошкiв, екстрактiв (субстанцiй).

 

Оптова торгiвля лiкарськими засобами

АВ 579045

17.08.2011

Державна iнспекцiя з контролю якостi лiкарських засобiв МОЗ України

Необмежена

Опис

Лiцензiя на оптову торгiвлю лiкарськими засобами.

 

Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв

АВ 592606

01.09.2011

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

20.05.2016

Опис

Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв".

 

Iмпорт лiкарських засобiв

АЕ 192407

01.03.2013

Державна служба України з лiкарських засобiв

Необмежена

Опис

Лiцензiя на iмпорт лiкарських засобiв

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.08.2013

01.08.2013

Стаднiцький Олег Анатолiйович

Опис

Наказом генерального директора ПАТ "ВIТАМIНИ" №226 П вiд 01.08.2013 р. призначено з 01.08.2013 р. на посаду корпоративного секретаря у порядку сумiщення посад Стаднiцького О.А. начальника вiддiлу фiнансових та корпоративних вiдносин. Перед цим працював фiнансовим менеджером ПАТ "ВIТАМIНИ". Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Акцiонерне товариство закритого типу "Криворiзький iнвестицiйний фонд "IК-ФОНД"

21881625

50006 м. Кривий Рiг вул. Постишева, 1

0.0002

ЗВФ "Iнфiко-Iнвест" АТ "Iнфiко"

24418632

18002 м. Черкаси вул. Б. Вишневецькго, 19

0.0003

Перший ЗВФ ВНIК "Укрiнвест"

20818524

79000 м. Львiв вул. Коперника,15

0.0011

ТОВ "ТРИ"

20810310

79000 м. Львiв вул. Кримська, 26 А

0.0027

ДТ "Градостраст"

21597723

02230 м. Київ вул. Демитрова, 1

0.0273

АТ "Софарма"

831902088

1220Болгарiя м. Софiя вул. Iлiєнско шосе, 16

99.5587

ПIДIФ "ЦIФ" ТОВ КУА "Iнеко-Iнвест"

21599716

03039 м. Київ вул. М. Грiнченка, 18

0.0198

Реєстратор комп Варкiдж Лiмiтед

Н.Е94683

1641Кiпр м. Нiкосiя Кеннедi Авеню, 70 ДФ

0.0004

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

17212 осiб

0.3709

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Герасимчук Iгор Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 093268 30.05.1996 Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Освiта вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво АТ "Софарма" (Україна, Молдова) - голова представництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2011 5 рокiв

9) Опис

Обрано на посаду генерального директора строком на 5 рокiв рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.04.11р. (протокол №01/11) та засiданням Наглядової ради Товариства (протокол №40 вiд 12.04.11р.). Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагорода в звiтному роцi - 157264,49 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Перед цим займав посаду голови представництва АТ "Софарма" (Україна, Молдова).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Капштик Iрина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 890913 08.09.1998 Центральний СВМ МВ УМВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Освiта вища.

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Техкомплект К" - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.03.2012 безстроково

9) Опис

Наказом геренального директора вiд 01.03.2012р. №42-П прийнята на посаду головного бухгалтера. Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених посадовою iнструкцiєю. Винагороди в звiтному роцi - 189677,89 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Ранiше працювала головним бухгалтером в ТОВ "Техкомплект К".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

АТ "Софарма" (Болгарiя)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

831902088

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2014 3 роки

9) Опис

Обрано до складу Наглядової ради за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 22.04.2014 року (протокол №1/14). Повноважним представником акцiонера в Наглядовiй радi є Стойчев Владiмiр Мiхайлов. Представник акцiонера займає посаду комерцiйного директора АТ "Софарма". Обрано Головою Наглядової ради строком на три роки (протокол №61 засiдання Наглядової ради вiд 22.04.2014 р.). Здiйснює повноваження обумовленi Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Задорожна Марина Борисiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 745254 19.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Освiта вища.

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керiвник вiддiлу реєстрацiї лiкарських засобiв ТОВ "Софарма Україна".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2014 3 роки

9) Опис

Обрано до складу Наглядової ради Товариства строком на три роки за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 22.04.2014 р. (протокол №1/14). Здiйснює повноваження обумовленi Статутом, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Керiвник вiддiлу реєстрацiї лiкарських засобiв ТОВ "Софарма Україна", перед цим - старший менеджер вiддiлу реєстрацiї лiкарських засобiв ТОВ "Софарма Україна"; ранiше - старший менеджер вiддiлу реєстрацiї лiкарських засобiв представництва АТ "Софарма" в Українi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чепурний Артем Глiбович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Освiта вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керiвник комерцiйного департаменту ТОВ "Софарма Україна".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2014 3 роки

9) Опис

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни" з 22.04.2014 року (протокол № 1/14 вiд 22.04.2014 року) обрано термiном на три роки на посаду члена Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особи не надано. Здiйснює повноваження обумовленi Статутом, Положенням про Наглядову рауду та умовами укладеного цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стажї роботи 6 рокiв. Ранiше працював керiвником комерцiйного департаменту ТОВ "Софарма Україна"; ранiше - нацiональним менеджером по роботi з ключовими клiєнтами Представництва АТ "Софарма", перед цим - менеджером по роботi з ключовими клiєнтами Представництва АТ "Софарма". До цього менеджером по роботi з ключовими клiєнтами та аналiтиком Представництва "Файзер Ейч. Сi. Пi. Корпорейшн".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васiкович Лариса Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 396190 11.11.2001 Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Освiта вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фiнансовий директор ПАТ "Вiтамiни".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2011 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу дирекцiї строком на 5 рокiв рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12 квiтня 2011р. (протокол №01/11). Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагороди в звiтному роцi - 155902,91 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Ранiше працювала фiнансовим директором ПАТ "Вiтамiни".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Дирекцiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Парфенов Олег Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 605871 13.11.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1937

5) освіта**

Освiта вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Технiчний директор ПАТ "Вiтамiни".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2011 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу дирекцiї строком на 5 рокiв рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.04.2011р. (протокол №01/11). Здiйснює виконання посадових обов'язкiв обумовлених Статутом та Положенням про Виконавчий орган. Винагорода в звiтному роцi - 152710,52 грн. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 52 роки. Ранiше працював технiчним директором ПАТ "Вiтамiни"; перед цим начальником виробничо-технiчного вiддiлу ТОВ "Екологоохоронна фiрма "Креома-Фарм".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дудiк Олена Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 768556 10.07.1999 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Освiта вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання ПАТ "Вiтамiни".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2011 5 рокiв

9) Опис

Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 5 рокiв за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2011 р. (протокол №01/11). Головою Ревiзiйної комiсiї обрано на засiданнi Ревiзiйної комiсiї вiд 12.04.2011 р. (протокол №2). Здiйснює повноваження обумовленi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю на безоплатнiй основi. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Ранiше працювала начальником вiддiлу матерiально-технiчного постачання ПАТ "Вiтамiни"; перед цим - менеджером з постачання ТОВ "Фарма Старт".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Герасимчук Iгор Петрович

СН 093268 30.05.1996 Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

2

0.00000091

2

0

0

0

Головний бухгалтер

Капштик Iрина Миколаївна

СК 890913 08.09.1998 Центральний СВМ МВ УМВС України в Київськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

АТ "Софарма"

831902088

218871065

99.5587

218871065

0

0

0

Член Наглядової ради

Чепурний Артем Глiбович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Задорожна Марина Борисiвна

СН 745254 19.02.1998 Мiнським РУГУ МВС України у м. Києвi

2

0.00000091

2

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Дудiк Олена Сергiївна

ВМ 768556 10.07.1999 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Дирекцiї

Васiкович Лариса Юрiївна

СО 396190 11.11.2001 Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києвi

233967

0.10643

233967

0

0

0

Член Дирекцiї

Парфенов Олег Олександрович

СН 605871 13.11.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.

0

0

0

0

0

0

Усього

219081732

99.65457491000

219081732

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

АТ "Софарма"

831902088

1220 Болгарiя Надєжда м. Софiя Iлiєнско шосе, 16

218871065

99.5587

218871065

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

218871065

99.5587

218871065

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

22.04.2014

Кворум зборів**

99.67

Опис

Вид загальних зборiв - черговi. Дата проведення: 22.04.2014 року. Кворум зборiв: 99,67% вiд загальної кiлькостi голосiв. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили.
На зборах розглядялись питання:
1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору з Депозитарною установою - ТОВ "Укрекобудiнвест".
Голосували:
ЗА - 219 105 664 голосiв, що становить 99,9999% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах;
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 10 голосiв, що становить 0,0001% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; зiпсовано 1 бюлетень на 105 голосiв.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Регламент та порядок проведення Загальних зборiв - затверджено.
Обрано головою зборiв Васiкович Л.Ю., секретарем - Стаднiцького О.А.
Затверджено умови договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудiнвест» про виконання повноважень лiчильної комiсiї та обрано лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб:
голова лiчильної комiсiї Миколенко Т.В, члени комiсiї – Матвiєнко Н.В., Василенко Є.В.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi. Затвердження звiту.
Голосували:
ЗА - 219 105 769 голосiв, що становить 99,9999% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах;
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 10 голосiв, що становить 0,0001% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi - затверджено. Роботу Дирекцiї визнано – задовiльною.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 р. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї та балансу Товариства.
Голосували:
ЗА - 219 105 769 голосiв, що становить 99,9999% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах;
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 10 голосiв, що становить 0,0001% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Звiт, висновки Ревiзiйної комiсiї щодо пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та баланс Товариства за 2013 рiк - затверджено. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною.
4. Звiт Наглядової ради за 2013 р. Затвердження звiту.
Голосували:
ЗА - 219 105 769 голосiв, що становить 99,9999% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах;
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 10 голосiв, що становить 0,0001% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Звiт Наглядової ради за 2013р. – затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї.
Голосували:
ЗА - 219 105 769 голосiв, що становить 99,9999% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах;
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 10 голосiв, що становить 0,0001% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Результати дiяльностi Товариства за 2013 р. затверджено.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2013 р.
Голосували:
ЗА - 219 105 769 голосiв, що становить 99,9999% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах;
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 10 голосiв, що становить 0,0001% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Затверджено порядок розподiлу прибутку за 2013 р. Направити до резервного фонду 5% вiд чистого прибутку – 87,95 тис. грн., решту – 1 671,05 тис. грн. направити на розвиток пiдприємства.
7. Припинення повноважень Наглядової ради.
Голосували:
ЗА - 219 105 769 голосiв, що становить 99,9999% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах;
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 10 голосiв, що становить 0,0001% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складi:
Голова Наглядової ради - Стойчев Владiмiр Мiхайлов,
Члени Наглядової ради - Нiжерадзе Тетяна Iгорiвна,
Чепурний Артем Глiбович
8. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Голосували:
По кандидатурi – Стойчев Владiмiр Мiхайлов – 219 105 769 голосiв;
По кандидатурi – Задорожна Марина Борисiвна – 219 105 769 голосiв;
По кандидатурi – Чепурний Артем Глiбович – 219 105 769 голосiв.
Вирiшили:
Вiдповiдно до п. 4 ст. 42 ЗУ "Про акцiонернi товариства" обрано Наглядову раду Товариства термiном на 3 роки у наступному складi:
Член Наглядової ради - Стойчев Владiмiр Мiхайлов;
Член Наглядової ради – Задорожна Марина Борисiвна;
Член Наглядової ради - Чепурний Артем Глiбович.
Голосували:
ЗА - 219 105 769 голосiв, що становить 99,9999% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах;
ПРОТИ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; УТРИМАЛИСЬ - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах; НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 10 голосiв, що становить 0,0001% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Обирати генерального директора Товариства Герасимчука I.П., обобою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Порядок роботи та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та умовами укладеного цивiльно-правового договору.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Аудиторська фiрма "Блискор Гарант"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

16463676

Місцезнаходження

01042 Україна м. Київ Печерський м. Київ бул. Марiї Приймаченко, 1/27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0218

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська плата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 285-42-25

Факс

(044) 285-42-25

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Надає послуги зовнiшнього аудитора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Укрекобудiнвест"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34355660

Місцезнаходження

04116 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Старокиївська, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263416

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державнв комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 486-91-37

Факс

(044) 379-29-23

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної установи

Опис

Виконує функцiї щодо депозитарного облiку цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Приймає участь в органiзацiї та проведеннi загальних зборiв акцiонерiв Емiтента.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.05.2011

270/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000120638

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

219841115

10992055.75

100

Опис

Акцiї розповсюджено шляхом вiдкритої пiдписки. Емiтент не володiє iнформацiєю щодо ринкової вартостi акцiй на бiржах, позабiржових торгiвельних системах та позабiржовому ринку України чи iнших країн. Емiтент не здiйснював заходiв щодо лiстингу (делiстингу) власних акцiй. Додаткової емiсiї акцiй на протязi звiтного перiоду не здiйснювалось.

 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiтамiни" виникло в 1994 роцi у результатi процесу корпоратизацiї шляхом перетворення державного пiдприємства "Уманський вiтамiнний завод" виробничого об'єднання "Вiтамiни" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю".
Вiтамiнний завод виник на базi першого в Радянському Союзi заводу з виробництва гуттаперчi "СГ-Р" i був перейменований пiзнiше в "Расткаучук". Наказом Мiнiстра харчової промисловостi СРСР вiд 16 лютого 1953 року завод було передано управлiнню мiнiстерства "Головвiтамiнпрому". Ця дата вважається датою заснування пiдприємства.
Колектив майбутнiх вiтамiнникiв налiчував 67 чоловiк. Основним Їх завданням на той час було освоєння технологiї таблетування вiтамiну С. У липнi 1953 року було випущено першi тони вiтамiну С з глюкозою (0,025 г). Перший рiк ознаменувався випуском 50 тн таблеток, якi були направлено споживачам України, РСФРР, Грузiї, Естонiї, Узбекистану. Обсяги виробництва швидко нарощувалися i у 1954 роцi досягли 143 тн. на рiк.
У 1955 роцi колектив заводу вирiшив проблему промислового випуску нiкотинової кислоти (вiтамiну РР). До 1960 року завод випускав ще i вiтамiн С для вiтамiнiзацiї харчiв. Частина цiєї продукцiї експортувалася в НДР, Угорщину, В'єтнам .
У 1961 роцi на Уманському вiтамiнному заводi вперше в СРСР у промислових умовах було отримано нiкотинамiд
У 1963 роцi на заводi впроваджено виробництво рацемiчного ментолу. До кiнця року вироблено 83 кг рiдкого ментолу, а до 1965 року обсяги зросли у 6 разiв.
Досягненням Уманських вiтамiнникiв є також освоєння в 1964 роцi вперше в СРСР у промислових умовах пантотената кальцiю (вiтамiну Вз) для потреб тваринництва.
У 1968 роцi виготовлено першi партiї оптично активного (медичного) пантотената кальцiю, який до цього вироблявся тiльки в Японiї та США.
З 1972 року розпочався випуск полiвiтамiнних препаратiв у формi таблеток та драже. Виробничий асортимент у той час налiчував 17 найменувань лiкарських засобiв.
У 2011 роцi на виконання вимог Закуону України "Про акцiонернi товариства" Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшеення визначити тип акцiонерного товариства як Публiчне акцiонерне товариство та змiнити найменування вiдкритого акцiонерного товариства "Вiтамiни" на Публiчне акцiонерне товариство "Вiтамiни". Зараз головний напрямок дiяльностi пiдприємства - виробництво готових лiкарських засобiв.
У2013 р. ПАТ "Вiтамiни" отримало сертифiкат GMP на двi дiльницi виробництва твердих та рiдких лiкарських форм. Даний сертифiкат гарантує можливiсть ведення експортної дiяльностi на зовнiшнiх ринках, здiйсненнiсть органiзацiї контрактного виробництва для європейских ринкiв, а також вiдiграє серйозну роль в пiдвищеннi престижу компанiї.

 

Пiдприємство є самостiйним господарюючим суб'єктом без дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та вiдокремлених пiдроздiлiв. До структури пiдприємства входять: цех основного виробництва, паросиловий цех (власна котельня), дiльниця по водi очищенiй, кондицiонуванню та вентиляцiї, ремонтно-механiчна дiльниця, електрична дiльниця, транспортна дiльниця, склади сировини та матерiалiв, аптечний склад, склад готової продукцiї, вiддiл контролю якостi, вiддiл охорони працi та навколишнього середовища, санiтарна лабораторiя, вiддiл фармрозробки, вiддiли та служби заводоуправлiння.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний рiк склала - 164 чол. (93,2% порiвняно з попереднiм роком); середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 6 чол.; середня чисельнiсть працюючих за цивiльно-правовими договорами - 4 чол. З числа штатних працiвникiв на умовах неповної зайнятостi працювали - 3 чол. Рiчний фонд оплати працi (ФОП) усiх працiвникiв склав - 8734,0 тис. грн. (106,9% порiвняно з попереднiм роком), у тому числi ФОП штатних працiвникiв - 8112,8 тис. грн. (108,3% порiвняно з попереднiм роком). Реалiзовано програму, спрямовану на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на сумму 101,0 тис. грн.

ПАТ "ВIТАМIНИ" не належить нi до яких об'єднань пiдприєств.

 

ПАТ "ВIТАМIНИ" не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Протягом звiтного перiоду до Товариства з боку третiх осiб не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї.

 

На вимогу статтi 12 «Застосування мiжнародних стандартiв» Закону про бухоблiк, починаючи з 01 сiчня 2012 року ПАТ «ВIТАМIНИ» (Товариство) складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, у зв’язку з чим у 2012 роцi облiкова полiтика Товариства була змiнена.
Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, складається на основi даних бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення фiнансового положення та результатiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, з наданням порiвняльної iнформацiї за 2013 рiк.
Визнання, оцiнка й розкриття iнформацiї про основнi засоби та нематерiальнi активи здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи».
Для нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв в бухгалтерському облiку Товариством застосовувався, згiдно прийнятої облiкової полiтики, прямолiнiйний метод.
Оцiнка й розкриття iнформацiї про довгостроковi фiнансовi iнвестицiї здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» та 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей, їх оприбуткування та вибуття, оформлення первинними документами здiйснюється у вiдповiдностi з МСФЗ 2 «Запаси». Вибуття (списання) запасiв у виробництвi здiйснюється за методом ФIФО.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається Товариством з урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Емiсiйнi власнi акцiї вiдображаються у складi власного капiталу.
Визначення чистого прибутку проводилось за допомогою вимог МСФЗ (в тому числi МСФЗ 18 «Виручка»).
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам.

 

У звiтному перiодi виробничий асортимент налiчував близько 28 найменуваннь лiкарських препаратiв. Це - препарати у формi таблеток, драже, спиртових та олiйних розчинiв, настойок, сиропiв, якi вiдносяться до таких фармакотерапевтичних груп: препарати для лiкування шлунково-кишкового тракту та ендокринної системи, болетамувальнi, жарознижуючi та протизапальнi засоби, антибiотики, вiтамiни та полiвiтамiни i т.iн. Обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї пiдприємства мають високу ступiнь залежностi вiд сезонних змiн: найпродуктивнiшими традицiйно є перший та четвертий квартали календарного року (осiнньо-зимовий перiод), найменш продуктивний - третiй квартал року. Це пов'язано iз значним зменшенням попиту населення на вiтамiннi медикаменти та деякi iншi лiкарськi препарати у лiтнiй перiод з причини природнього зменшення ступеню захворюваностi у теплу пору року та сезонною появою природнiх вiтамiнiв в овочах, фруктах, ягодах i т.п. Основий ринок збуту товарної продукцiї пiдприємства охоплює всi географiчнi регiони України. Порядок розрахункiв за вiдвантажену продукцiю чiтко вказано у прайс-листах пiдприємства. Вiн передбачає надання знижок у залежностi вiд умов продажу Вся продукцiя пiдприємства конкурентоспроможна, та має постiйний збут. Технологiя виробництва вiдповiдає затвердженим у встановленому порядку фармстаттям на кожен вид лiкарського засобу, що забезпечує належний рiвень її якостi. Сировина та матерiали, використовуванi у виробництвi, мають рiзнi джерела походження та постачання: основна сировина (субстанцiї), в основному, зарубiжного виробництва, придбанi на українських пiдприємствах або ввезенi з-за кордону; допомiжна сировина та матерiали, в основному, вiтчизнян, але є i iмпортнi. Особливостями стану розвитку галузi фармацевтичного виробництва є, по-перше, високий ступiнь конкуренцiї як на внутрiшньому, так i на свiтовому ринку; по-друге, значна залежнiсть виробництва та збуту вiд сезонних змiн. Один постачальник за основними видами сировини та матерiалiв займає бiльше 10% загального об'єму постачання.

 

З метою оновлення основних фондiв за останнi 5 рокiв товариством було придбано активiв на загальну суму 56 038 тис. грн., у тому числi понад 57,4% (32 176 тис. грн.) - капiтальнi ремонти. В той же перiод списано та реалiзовано основних фондiв, що не використовуються у виробництвi у зв'язку з їх моральним та фiзичним зносом на загальну суму 7 283 тис. грн. за первiсною вартiстю.

 

Правочини, щодо вчинення яких є заiнтерисованнiсть в звiтному роцi не здiйснювались.

 

Основнi засоби ПАТ "Вiтамiни" розмiщено за мiсцезнаходженням товариства на земельнiй дiлянцi близько 2,0466 Га. Земельна дiлянка належить пiдприємству по праву власностi згiдно Державного акту серiї ЯК №153001 вiд 19.05.2011 р. та договору куплi-продажу земельної дiлянки вiд 21.10.2010 р. №4-3829. На протязi звiтного перiоду товариством використовувались виключно власнi основнi засоби. Екологiчних питань, якi впливали б на ступiнь використання активiв, немає. Виробничi потужностi у звiтному роцi використовувались наступним чином: обладнання для виготовлення таблеток - на 51%; обладнання для виготовлення драже - на 32%; обладнання для виготовлення рiдинних лiкарських засобiв - на 45%; обладнання для виготовлення настойок та розчинiв - на 70%. Вiдповiдно до довгострокової стратегiї розвитку товариства, направленої на збереження фармацевтичного профiлю пiдприємства пiсля 2014 року, планами розвитку ПАТ "Вiтамiни" на найближчi роки передбачено: збiльшення об'ємiв виробництва, побудова нових виробничих дiльниць. Стратегiя пiдприємства в областi якостi, направлена на створення виробництва, що вiдповiдає вимогам GMP, була успiшно реалiзована. Отримано сертифiкат GMP на двi дiльницi виробництва: твердих лiкарських форм та рiдких лiкарських форм. План стратегiчного розвитку пiдприємства орiєнтований на перетворення пiдприємства в компанiю європейського типу.

 

Обмежувальна полiтика держави у галузi пiдприємництва. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень - абсолютна.

 

На протязi звiтного року до Товариства було застосовано фiнансовi санкцiї на загальну суму 3 261 грн., у тому числi:
штрафи по платi за користування надрами - 128 грн., штраф по ФСС - 3132 грн., пеня - 1 грн.

 

Фiнансування дiяльностi емiтента базується на грунтi самофiнансування та повної самоокупностi, спрямованих на посилення процесiв, направлених на зменшення непродуктивних витрат та оптимiзацiю фiнансових потокiв.

 

На кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi немає невиконаних договорiв, по яким очiкується прибуток вiд їх виконання.

 

Перспективним планом розвитку пiдприємства на найближчi три роки заплановано нарощування темпiв виробництва та реалiзацiї продукцiї щороку не менше нiж на 10,0% порiвняно з попереднiм.

 

У звiтному роцi на пiдприємствi створено вiддiл фармрозробки. Робота вiддiлу є: напрацювання лабораторних серiй, дослiдно-промислових серiй лiкарських засобiв та їх фiзико-хiмiчний контроль, органiзацiя контролю напрацьованих серiй ЛЗ в зовнiшнiх лабораторiях, напрацювання складових для дiючої номенклатури лiкарських засобiв та потенцiйного розширення асортименту готової продукцiї, напрацювання технологiй для потенцiйного технологiчного оновлення iснуючих виробничих процесiв. Створено матерiально-технiчну базу вiддiлу фармрозробки, планується придбання додаткового обладнання, iнвентаря та витратних матерiалiв.

 

На протязi звiтного року Товариство не виступало вiдповiдачем в судових справах.
Товариство у звiтному роцi виступало позивачем по шести судовим справам ( в т.ч. 5 адмiнiстративних та 1 господарська). Загальна сума позовних вимог 1 873 629,77 грн.
В адмiнiстративному судочинствi:
1. За позовом до Київської мiжрегiональної митницi Мiндоходiв, Головного управлiння Державного казначейства України в м. Києвi про визнання протиправною бездiяльностi та стягнення надмiру сплачених коштiв у розмiрi 1 704 848,00 грн., в якiй суд першої iнстанцiї вiдмовив у задоволеннi позовних вимог. Суд апеляцiйної iнстанцiї своєю постановою апеляцiйну скаргу задовольнив частково. Вищий адмiнiстративний суд України скасував постанову суду апеляцiйної iнстанцiї, в частинi задоволення позовних вимог Товариства.
2. За позовом до Київської мiжрегiональної митницi Мiндоходiв, Головного управлiння Державного казначейства України в м. Києвi про визнання протиправними та скасування картки вiдмови у митному оформленнi товарiв та рiшення про визначення коду товару, та вiдшкодування шкоди у сумi 118 014,67 грн., у судi першої iнстанцiї позовнi вимоги Товариства залишенi без задоволення. Суд апеляцiйної iнстанцiї своєю постановою апеляцiйну скаргу задовольнив частково, в частинi визнання протиправними та скасування картки вiдмови у митному оформленнi товарiв та рiшення про визначення коду товару. Зараз справа розглядається у Вищому адмiнiстративному судi України.
3. За позовом до Головного управлiння Мiндоходiв у Черкаськiй областi Мiнiстерства доходiв i зборiв України про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення в якiй суд першої iнстанцiї вiдмовив у задоволеннi позовних вимог. Ухвалою апеляцiйної iнстанцiї апеляцiйну скаргу Товариства залишили без задоволення, а рiшення суду першої iнстанцiї без змiн. Зараз справа розглядається у Вищому адмiнiстративному судi України.
4. За позовом до Київської мiжрегiональної митницi Мiндоходiв про визнання протиправними та скасування картки вiдмови у митному оформленнi товарiв та рiшення про визначення коду товару. Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволено частково. Постановою суду апеляцiйної iнстанцiї позов задоволено у повному обсязi.
5. За позовом до Київської мiжрегiональної митницi Мiндоходiв про зобов‘язання вчинити дiї щодо повернення надмiру сплачених митних платежiв у сумi 1 704 848,00 грн в якiй суд першої iнстанцiї вiдмовив у задоволеннi позовних вимог Товариства. Постановою апеляцiйної iнстанцiї позов задоволено. Справа розглядається ВАСУ.
В Господарському судочинствi: справа за позовом до ТОВ «СiЕлЕс» про стягнення неустойки та збиткiв на суму 50 767,10грн. Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволено частково. Подана апеляцiйна скарга.

 

У звiтному роцi Товариством дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

80790

127262

0

0

80790

127262

будівлі та споруди

44328

63543

0

0

44328

63543

машини та обладнання

30983

47409

0

0

30983

47409

транспортні засоби

1962

3116

0

0

1962

3116

інші

3517

13194

0

0

3517

13194

2. Невиробничого призначення:

2

0

0

0

2

0

будівлі та споруди

2

0

0

0

2

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

80792

127262

0

0

80792

127262

Опис

Товариство у звiтному роцi не орендувало основнi засоби. Облiк основних засобiв проведено у вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби» та МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи». Для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовано прямолiнiйний метод. Основнi засоби емiтента не обмеженi термiнами користування та умовами використання. Основнi засоби всiх груп використовуються повнiстю. Обмежень на використання майна ПАТ "ВIТАМIНИ" не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-19701

35814

Статутний капітал (тис. грн.)

10992.000

10992.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10992.000

10992.000

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди розраховано як вартiсть активiв вiдповiдного перiоду, зменшену на суму зобов'язань того ж перiоду (значення рядку 1300 балансу мiнус значення рядкiв 1595 та 1695 балансу Товариства на 31.12.2014р.).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв нижча статутного капiталу на 30 693 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша скоригованого статутного капiталу на 30 693 тис. грн. Вимоги частини 3-ї ст. 155 Цивiльного Кодексу України не дотримано.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

134630

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковий кредит банку

27.02.2013

134630

6.35

23.10.2015

Зобов'язання за цінними паперами

X

347

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

347

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

617

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

302429

X

X

Усього зобов'язань

X

438023

X

X

Опис:

Податковi зобов'язання: вiдстроченi податковi зобов'язання - 121 тис. грн., ПДВ - 489 тис. грн., мiсцевi податки та збори - 7 тис. грн. Iншi зобов'язання: оплата працi - 6 тис. грн., страхування - 3 тис. грн., за одержаними авансами - 248 тис. грн., з постачальниками та пiдрядниками - 301 966 тис. грн., з iншими кредиторами - 205 тис. грн., з пiдзвiтними особами - 1 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

22.04.2014

23.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.12.2014

24.12.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0218 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

232 П 000232 28.08.2014 по 04.11.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0218 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

232 П 000232 28.08.2014 по 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

 

 

 

Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0218 від 26.01.2001 р.

Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості №0331 від 31.01.2013 р.

 

 

 

Центральний територіальний департамент

Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

 

 

Власникам акцій та керівництву

ПАТ «Вітаміни»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторський  висновок

(ЗВІТ незалежних аудиторів)

 

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

 

ПУБЛІЧНОГО акціонерного Товариства

«вітаміни»

 

за рік, що закінчився  31 грудня 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. 1.      Розділ «Звіт щодо фінансової звітності»

 

1.1.   Основні відомості про ТОВАРИСТВО

 

Повна назва

Публічне акціонерне товариство

 «ВІТАМІНИ»

 

Код ЄДПРОУ

 

00480968

Виписка з ЄДРПОУ юридичних та фізичних осіб-підприємців

Дата видачі: 29.12.2014 р.

Дата державної реєстрації: 15.04.1994 р.              

Реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР: 1 025 120 0000 000054

Орган, що видав Виписку

Державна реєстраційна служба України 

Місцезнаходження

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської іскри, 31

Банківські рахунки

в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

 1. № 26004439255 – в UAN
 2. № 2604555462 – в UAN

в АТ «Банк «Національні інвестиції», м. Київ, МФО 300498

 1. № 260323018966 – в USD, RUB
 2. № 260093018966– в UAN, EUR, USD, RUB

     в ПАТ «ІНГ Банк Україна», м. Київ, МФО 300498

 1. № 26001003258000 – в UAN
 2. № 26006213258000  – в EUR
 3. № 26038213258001 – в EUR
 4. № 29006003258002 – в UAN

в  ПАТ «Піреус Банк МКБ», м. Київ, МФО 300658

 1. № 26004009100062 – в UAN

Види діяльності згідно Довідки Управління статистики в Уманському районі

№ 34-02/91 від 30.12.2014

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
46.19 Діяльність посередників торгівлі у торгівлі широкого асортименту  

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46 19 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту

Ліцензії

-    Ліцензія Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я серії АВ № 579045 від 02.08.2011р. на оптову торгівлю лікарськими  засобами, строк дії: з 02.08.2011 (безстрокова);

-    Ліцензія Державного комітету України з питань контролю за наркотиками серії АВ № 592606 від 01.09.2011р. на придбання, зберігання, перевезення, використання  прекурсорів, строк дії: 28.07.2011– 20.05.2016;

-    Ліцензія Державної  служби України з лікарських засобів серії АВ № 598019 від 03.04.2012р. на виробництво лікарських  засобів, строк дії: з 13.03.2012 (безстрокова);

-    Ліцензія Державної служби України з лікарських засобів серії АВ № 192407 від 01.03.2013 р. на імпорт лікарських засобів, строк з 01.03.2013 р. (безстрокова)

Кількість акціонерів

на 31.12.2014

17 220   (з них: 17212 – фізичних осіб, 8 – юридичних осіб)

Облікова кількість працюючих                   на 31.12.2014

178

 

ПАТ «ВІТАМІНИ» перейменоване з ВАТ «ВІТАМІНИ» у відповідності до вимог чинного законодавства (протокол № 01/11 від 12 квітня 2011 р. чергових загальних зборів акціонерів та наказ Товариства №_49_од від 15.07.2011р.).

 

ВАТ «ВІТАМІНИ» було засноване відповідно до рішення Державного комітету з медичної та мiкробiологiчної промисловості від 31.03.1994 року № 27 шляхом перетворення державного підприємства Уманського вiтамiнного заводу виробничого об'єднання «Вiтамiни» у ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 р. Засновником Товариства був Державний комітет з медичної та мiкробiологiчної промисловості.

 

ПАТ «ВІТАМІНИ» є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку та штамп, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства.

 

Згідно наданих документів в Статутному капіталі Товариства частки державного майно не має.

 

 

1.2.   Перелік перевірених фінансових звітів Товариства:

 

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) за формою № 1 станом на 31 грудня 2014 року
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2 за 2014 рік
 • Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2014 рік
 • Звіт про власний капітал за формою № 4 за 2014 рік
 • Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік

 

 

1.3.   Концептуальна основа фінансової звітності

 

Концептуальною основою при складанні фінансових звітів Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV із змінами та доповненнями (надалі – Закон № 996) та Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 із змінами та доповненнями (надалі – Інструкція № 291), а також відповідні Міжнародні стандарти фінансової звітності та інші нормативні документи.

 

Фінансова звітність Товариства підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФЗ), та Інтерпретаціями, прийнятими Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності (КІМСФЗ).

 

Товариство вперше застосувало МСФЗ у фінансовій звітності за 2012 рік. Остання фінансова звітність Товариства у відповідності до НС(П)БО була складена за рік, що закінчився 31 грудня 2011.

 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, складається на основі даних бухгалтерського обліку й бухгалтерської звітності, ведення й складання яких здійснюється у відповідності з системою регулювання бухгалтерського обліку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхідних для відображення фінансового положення та результатів у відповідності з вимогами МСФЗ. 

 

Відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  № 996-XIV від 16.07.1999 р. підприємство самостійно визначає облікову політику.

 

Інформаційною базою для ознайомлення зі змістом облікової політики Товариства є Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику № 2 від 09.01.2013р.

 

Облікова політика на ПАТ «ВІТАМІНИ» в цілому відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, МСФЗ.

 

1.4.   Відповідальні за фінансово-господарську діяльність:

 

 • Генеральний директор – Герасимчук Ігор Петрович – переобраний та призначений на посаду генерального директора рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 01/11 від 12.04.2011 р.) та рішенням Наглядової ради (протокол № 40 від 12.04 11 р.) – з 12.04.2011 р., по теперішні час.

 

 • Фінансовий директор – Васікович Лариса Юріївна – переобрана та призначена на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 01/11 від 12.04.2011 р.) – з 12.04.2011р., по теперішній час.

 

 • Головний бухгалтер – Капштик Ірина Миколаївна – призначена на посаду головного бухгалтера наказом  № 42 п від 01.03.2012 р. з 01.03.2012 р., по теперішній час.

 

 

1.5.   Відповідальність керівництва за фінансову звітність

 

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів  фінансової звітності, що діяли станом на звітну дату, та прийнятої облікової політики в межах обсягу інформації, що має подаватись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826.

Відповідальність керівництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне функціонування системи внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок помилок або шахрайства, вибір та застосування належної облікової політики; здійснення бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.

 

 

1.6.   Відповідальність аудитора

 

Аудитор відповідає за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних  стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 року, прийнятих  в  якості  Національних  стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 304/1 від 24 грудня 2014 року.

 

 

1.7.   Обсяг та процедури аудиторської перевірки

 

Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум та пояснень у фінансовій звітності. Обрані процедури залежать від професійного судження аудитора, в тому числі від оцінки ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок помилок або шахрайства. При оцінці ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, доцільних та існуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Аудит також включає оцінку застосовуваних принципів бухгалтерського обліку й істотних попередніх оцінок, виконаних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Обсяг аудиторської перевірки не був обмежений.

 

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних  стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 року, прийнятих  в  якості  Національних  стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 304/1 від 24 грудня 2014 року.

 

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудит також включає оцінку застосовуваних принципів бухгалтерського обліку й істотних попередніх оцінок, виконаних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

 

Аудит фінансової звітності Товариства за період 01.01.2014 р. – 31.12.2014 р. проведений вибірковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєві викривлення (помилки).

 

В ході аудиту не проводився заглиблений аналіз якості ведення податкового обліку, що не виключає виявлення викривлень подальшою податковою перевіркою.

 

При визначення рівня суттєвості використовувався наступний метод розрахунку:

 

Можливі значення базового показника, 

в тис. грн.

Рівень (межа, границя) суттєвості,

у %

Межа

суттєвої помилки,

в тис.  грн.

0 – 25

5

0 – 1,25

25 – 50

4,67

1,17 – 2,34

50 – 100

4,37

2,19 – 4,37

100 – 500

3,07

3,07 – 15,35

500 – 2 000

3,77

18,85 – 75,4

2 000 – 5 000

2,27

45,4 – 113,5

5 000 – 10 000

2,17

108,5 – 217

10 000 – 100 000 й вище

2,0

200 – 2000 й вище

 

Як основа для розрахунку рівня суттєвості, брався показник фінансової звітності – валюта балансу Товариства станом на 31.12.2014 р.

 

Отже, станом на 31.12.2014 р. валюта балансу Товариства становив 418 993 тис. грн., відповідно – рівень (межа, границя) суттєвості визначена на рівні 8 380 тис. грн. Це означає, що всі можливі випадки допустимих помилок в сумі 8 380 тис. грн. і вище розглядались як суттєві.  

 

 

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ПАТ «ВІТАМІНИ», що були надані до перевірки керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною  достовірною.

 

Бухгалтерський облік Товариства в цілому відповідає вимогам вищезазначених нормативних актів. Всі активи і пасиви Товариства обліковані і відображені у фінансовій звітності. Статті балансу відповідають плану рахунків бухгалтерського обліку та даним синтетичного обліку.

 

За 2014 рік дані синтетичного обліку відповідають даним звітних форм.

 

Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є незалежними та достатніми і надають підстави для надання аудиторського висновку.

 

 

1.8.   Підстави для висловлення умовно–позитивної думки:

 

У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями, слід врахувати можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора, а саме:

 

на дату складання звітності ПАТ «ВІТАМІНИ» функціонує у нестабільному економічному середовищі. Як результат, діяльність Товариства, яка проводиться на території Україні, супроводжується ризиками. Їх вплив на майбутню діяльність ПАТ «ВІТАМІНИ» не може бути визначений на даний момент. Тому фінансова звітність, що додається, не містить коригувань, які могли б стати результатом такої невпевненості.      

 

Отже, аудиторський висновок було модифіковано відповідним чином на підставі МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

 

 

 

1.9.   висЛОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДУМКИ АУДИТОРА

 

 • Концептуальна основа при складанні фінансових звітів Товариства – Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV із змінами та доповненнями та Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 із змінами та доповненнями, а також відповідні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та інші нормативні акти України.

 

 • На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, які б могли бути необхідними в разі наявності факторів впливу на фінансову звітність, про які йдеться у попередньому параграфі, інформація у фінансових звітах справедливо і достовірно відображає фінансовий стан ПАТ «ВІТАМІНИ» станом на 31.12.2014 року та його фінансові результати на зазначену дату за період з 01 січня 2014 р. по 31 грудня 2014 року у відповідності до визначеної концептуальної основи фінансової звітності та відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.

 

 • Не змінюючи своєї думки, аудитор звертає увагу на примітки, що наведені нижче у розділі 2 цього Звіту незалежних аудиторів. 

 

 

 1. 2.      Розділ «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів»

 

 

2.1                         СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Корпоративне управління ПАТ «ВІТАМІНИ» здійснюється згідно вимог чинного законодавства України.

 

Так, в Статуті Товариства (редакція, затверджена протокол № 01/11 чергових загальних зборів акціонерів від 12.04.2011 р., зареєстрована Виконавчим комітетом Уманської міської ради Черкаської області 15.07.2011 р. за № 1 025 105 0024 000054) закріплені мета діяльності Товариства, права акціонерів та умови їх дотримання, функції органів Товариства, система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства, функції посадових осіб Товариства, порядок розкриття інформації про Товариство, умови існування Товариства в суспільстві. 

 

ПАТ «ВІТАМІНИ» дотримується затверджених процедур та правил  власної корпоративної поведінки, закріплених у зазначеному вище Статуті.

 

Отже, наявність та функціонування корпоративного управління підтверджується:

–        статутними документами;

–        протоколами зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії

–        Положеннями Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про Виконавчий орган (Дирекцію), Про порядок придбання та Про відчуження акцій Товариства;

–        існуванням органів, а саме: Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції, Ревізійної комісії;

–        наявністю інформації про діяльність Товариства і його фінансові результати, яка  затверджуються щорічно Ревізійною комісією й аудиторською фірмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акціонерів з розміщенням у ЗМІ та мережі Інтернет;

–        іншими документами, пов’язаними з фінансово-господарською діяльністю.

 

 

2.2                         АКТИВИ

 

Станом на 31.12.2014 р. загальні активи Товариства  в порівнянні з даними на початок 2014 року збільшились на 123 003 тис. грн. (або на 41,556%) і відповідно складають 418 993 тис. грн.

 

Збільшення активів відбулось в основному за рахунок збільшення поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та залишку грошових коштів на поточних банківських рахунках.    

 

Річна інвентаризація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, незавершених ремонтів, дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.11.2014 р., незавершеного виробництва, запасів, готової продукції, товарів, бланків суворої звітності, цінних паперів, грошових коштів в касі на 01.12.2014 р. проведена на підставі наказу № 73 від 27.10.2014 р. Дані інвентаризаційних відомостей звірялись з даними бухгалтерського обліку. Нестач або лишків матеріальних цінностей не виявлено.

 

Інформація за видами інших активів розкрита у фінансовій звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України, а саме:

 

 

Основні засоби, нематеріальні  активи, їх амортизація

 

Матеріально-технічну базу Товариства становлять власні основні засоби та нематеріальні активи, оцінка яких в обліку й звітності достовірна.

 

Бухгалтерський облік, визнання, оцінка й розкриття інформації про основні засоби та нематеріальні активи здійснюється Товариством відповідно до МСФЗ 16 «Основні засоби» та МСФЗ 38 «Нематеріальні активи».

 

Для нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів в бухгалтерському обліку Товариством застосовувався, згідно прийнятої облікової політики, прямолiнiйний метод.

 

Станом на 30.09.2014 р. проведена експертна оцінка об’єктів основних засобів незалежним оцінювачем майна ТОВ «Гарант Експерт Сервіс» з метою визначення їх справедливої вартості.

 

Отже, за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2014 р.:

 

 • залишкова вартість основних засобів становить 131 277 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядка 1010)

 

 • залишкова вартість нематеріальних активів становить 346 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядка 1000)

 

 

Запаси

 

Оцінка товарно-матеріальних цінностей, їх оприбуткування та вибуття, оформлення первинними документами здійснюється у відповідності з МСФЗ 2 «Запаси».

 

Вибуття (списання) запасів здійснюється за методом ФІФО.

 

За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2014 р. вартість запасів становить 36 616 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядку 1100), у складі яких враховуються:

 

 • виробничі запаси на суму – 7 452 тис. грн. (код рядку 1001)
 • незавершене виробництво в сумі – 533 тис. грн. (код рядку 1102)
 • готова продукція на суму – 5 536 тис. грн. (код рядку 1103)
 • товари на суму – 23 095 тис. грн. (код рядку 1104)

 

 

Дебіторська заборгованість

 

Дебіторська заборгованість відображається Товариством з урахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, роботи (послуги) у 2014 році не нараховувався.

 

За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2014 р. загальна сума дебіторської заборгованості становить 230 877 тис. грн., що відповідає даним Балансу, яка складається з поточної заборгованості :

 

 • за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі – 219 392 тис. грн. (код рядку 1125)
 • за розрахунками за виданими авансами на суму – 8 073 тис. грн. (код рядку 1130)
 • за розрахунками з бюджетом в сумі – 3 342 тис. грн. (код рядку 1135)
 • іншої поточної дебіторської заборгованості – 70 тис. грн. (код рядку 1155)

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

Касові операції ведуться у відповідності з вимогами Положення «Про ведення касових операцій в національній валюті України», затвердженого Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 р. Надходження коштів у касу та видача коштів із каси Товариства здійснювалось на підставі прибуткових та видаткових касових ордерів.

 

До перевірки також надані банківські виписки з додатками за весь, період, що  перевірявся, у повному обсязі. До банківських виписок додаються рахунки-фактури, платіжні доручення, які підтверджують правомірність перерахування грошових коштів з поточного рахунку.

 

За даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2014 р. залишок грошових коштів в касі Товариства становить 0 тис. грн., а на розрахункових рахунках в банках становить 19 746 тис. грн., що відповідає даним Балансу (код рядку 1165).

 

 

2.3                        ЗОБОВ’ЯЗАННЯ і ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Станом на 31.12.2014 р. зобов’язання та забезпечення Товариства в порівнянні з даними на початок 2014 року збільшились на 178 518 тис. грн. (або на 68,614%) і відповідно складають 438 694 тис. грн.

 

Збільшення зобов’язань відбулось в основному за рахунок збільшення короткострокових кредитів банків та поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.    

 

Інформація за видами зобов’язань розкрита у фінансовій звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України, а саме:

 

 

Довгострокові зобов’язання та забезпечення

 

За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2014 р. загальна сума довгострокових зобов’язань та забезпечень становить 468 тис. грн., що відповідає даним Балансу, і складається з:

 

 • відстрочених податкових зобов’язань в сумі 121 тис. грн. (код рядка 1500)
 • заборгованості по інших довгострокових фінансових зобов’язаннях (за векселем виданим) в загальній сумі 347 тис. грн. (код рядку 1515)

Поточні зобов’язання та забезпечення

 

За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2014 р. загальна сума поточної кредиторської заборгованості становить 438 226 тис. грн., що відповідає даним Балансу, і складається з:

 

 • короткострокових кредитів банків – 134 630 тис. грн. (код рядку 1600)
 • заборгованості за товари, роботи (послуги) – 301 966 тис. грн. (код рядку 1615)
 • заборгованості за розрахунками з бюджетом – 496 тис. грн. (код рядку 1620)
 • заборгованості за розрахунками зі страхування – 3 тис. грн. (код рядку 1625)
 • заборгованості по оплаті праці в сумі – 6 тис. грн. (код рядку 1630)
 • поточної заборгованості за одержаними авансами – 248 тис. грн. (код рядку 1635)
 • поточних забезпечень – 671 тис. грн. (код рядку 1660)
 • інших поточних зобов’язань – 206 тис. грн. (код рядку 1690)

 

 

2.4                          ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

Розмір власного капіталу

 

Розрахунок розміру власного капіталу Товариства за результатами господарської діяльності  наведений нижче:

в тис. грн.  .

№ з/п

Найменування показника

На 31.12.13

 

На 31.12.14

 

1

2

3

4

1.

Статутний капітал (ряд. 1400 Балансу)

10 992

10 992

2.

Внески до незареєстрованого капіталу  (ряд. 1401 Балансу)

0

0

3.

Капітал у дооцінках (ряд. 1405 Балансу)

20 169

81 380

4.

Резервний капітал (ряд. 1415 Балансу)

145

233

5.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(ряд. 1420 Балансу)

4 508

(112 306)

6.

Неоплачений капітал  (ряд. 1425 Балансу)

0

0

7.

Власний капітал

(ряд.1 + ряд.2 + ряд.3 + ряд.4 + ряд.5 + ряд.6)

35 814

(19 701)

 

Власний капітал зменшився в результаті отримання в 2014 році збитків в ході  здійснення поточної фінансово-господарської діяльності.

 

Інформація стосовно статей власного капіталу розкрита у фінансовій звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

 

 

Статутний капітал

 

Згідно Статуту в редакції, затвердженій протоколом № 01/11 чергових загальних зборів акціонерів від 12.04.2011 р. та зареєстрованій Виконавчим комітетом Уманської міської ради Черкаської області 15.07.2011 р. за № 1 025 105 0024 000054, Статутний капітал Товариства складає 10 992 055,75 (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі п'ятдесят п'ять гривень, 75 копійок) грн., розподілений на 219 841 115 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

 

Випуск простих іменних акцій в без документарній формі зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму 10 992 055,75 грн. видане Товариству Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24 травня 2011 р., реєстраційний № 270/1/11.

 

Станом на 31.12.2014 року сума оплачених акціонерами акцій становить 10 992 055,75 грн.

 

Заборгованості акціонерів перед Товариством по внесках до Статутного капіталу не встановлено.

 

Таким чином, Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2014 р. сплачений повністю у встановлені законодавством терміни в загальній сумі 10 992 тис. грн., що відповідає Балансу (код рядка 1400).

 

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

 

У статті нерозподілених прибутків (непокритих збитків) Товариством враховані прибутки (збитки) минулих років та збиток поточного року.

 

Згідно даних бухгалтерського обліку Товариства загальна сума непокритих збитків станом на 31.12.2014 р. становить 112 306 тис  грн., що відповідає Балансу (код рядка 1420).

 

2.5                          ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ

 

Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства за 2014 рік наведені нижче: 

                                                                                                                                                       

тис. грн.

Активи

Зобов’язання

Вартість чистих активів 

(гр. 1 – гр. 2)

1

2

3

418 993

438 694

- 19 701

 

Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу у відповідності до статті 155 Цивільного кодексу України наведені в таблиці нижче:

                                                                                                                                                       

тис. грн.

Рік

Вартість чистих активів

Статутний капітал

Різниця

(гр. 2 – гр. 3)

1

2

3

4

2014 р.

- 19 701

10 992

- 30 693

 

Як вбачається, за результатами господарської діяльності у 2014 році вартість чистих активів Товариства нижча за розмір Статутного капіталу.

 

2.6                          ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

Визначення чистого прибутку проводилось за допомогою вимог МСФЗ (в тому числі МСФЗ 18 «Виручка»).

 

За період 01.01.2014 р. – 31.12.2014 р. фінансовим результатом Товариства є збиток в сумі 105 050 тис. грн., що відповідає даним Звіту про фінансові результати (код рядка 2355). Отримані за результатами діяльності Товариства в 2014 році прибутки мають негативний вплив на вартість його чистих активів.

 

За 2014 рік Товариством отримано доходів в загальній сумі 410 118 тис. грн., а саме від:

 

 • реалізації продукції, товарів, послуг – 343 178 тис. грн.
 • надання знижок, повернення – (22 173) тис. грн.
 • операційних курсових різниць – 1 610 тис. грн.
 • реалізації необоротних та оборотних активів – 109 тис. грн.
 • отримання штрафів – 16 тис. грн.
 • інших операційних доходів – 84 343 тис. грн.
 • інших доходів (реалізація фінансових інвестицій) – 3 035 тис. грн.

 

Слід зазначити, що протягом 2014 року Товариством не виконувались значні правочини (10 і більше відсотків вартості його активів) відповідно до ст. 70 Закону  України  «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, із змінами та доповненнями.

 

Витрати Товариства за 2014 рік становлять 515 168 тис. грн. і складаються з:

 

 • собівартості реалізованої продукції – 275 909 тис. грн.
 • матеріальних витрат – 17 103 тис. грн.
 • витрат на оплату праці – 9 531 тис. грн.
 • відрахувань на соціальні заходи – 3 506 тис. грн.
 • нарахованої амортизації – 4 923 тис. грн.
 • інших операційних витрат – 136 906 тис. грн.
 • фінансових витрат – 6 514 тис. грн.
 • інших витрат – 60 776 тис. грн.

 

Інформація стосовно обсягів доходів, витрат, фінансового результату розкрита у фінансовій звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

2.7                          ІНША ІНФОРМАЦІЯ

 

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності Товариства, а також на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що отримані за результатами діяльності Товариства збитки вказують на наявність невизначеності, яка може стати підставою для сумнівів в здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

 

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати аудиторського висновку до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал Товариства.           

 

Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» :

 

з/п

Перелік подій,

що могли вплинути на фінансово-господарський стан Товариства

Відомості про наявність подій у 2014 році

 

1.

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу

 

не було

2.

Прийняття рішення про викуп власний акцій

не було

3.

Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

не було

4.

Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капіталу

 

не отримувався

5.

Зміна складу посадових осіб Товариства

відбувалась

6.

Зміна власників часток, яким належать 10 і більше відсотків статутного капіталу

не було

7.

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

не було

8.

Рішення вищого органу емітента про зміни розміру статутного капіталу

не було

9.

Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

 

не було

10.

Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

 

не було

 

 

Інформація стосовно розрахунку та аналізу показників ліквідності (платоспроможності) та фінансової стабільності Товариства наведена у Додатку № 1 до цього Звіту незалежних аудиторів.

 1. 3.      Розділ «Інші елементи»

 

3.1. Основні відомості про АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

 

 

Повна найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР  ГАРАНТ»

Ідентифікаційний код, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

16463676

Місцезнаходження

01042, м. Київ, Печерський район,

бульвар Марії Приймаченко, 1/27

Фактичне місцезнаходження

01042, м. Київ, Печерський район,

бульвар Марії Приймаченко, 1/27

Дата державної реєстрації

09.11.1993 р.

Свідоцтво АПУ

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за № 98, дія якого подовжена до 04.11.2015 р. рішенням Аудиторської палати України № 221/3 від 04.11.2010 р.

 

Свідоцтво НКЦПФР

 

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер свідоцтва 232 серія та номер Свідоцтва П 000232,

строк дії Свідоцтва: з 28.08.2014 р. по 04.11.2015 р.

Аудитори, що брали участь в аудиті

Ліщенко Тетяна Вікторівна

сертифікат аудитора № 004540, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.2001 р., дія якого подовжена до 23.02.2020 р. рішенням Аудиторської палати України № 304/2 від 24.12.2014 р.

 

3.2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

 

 

Дата та номер договору на проведення аудиту

 

Договір № 02-1/04 від 02.04.2012 р.

 

Дата початку і дата закінчення аудиту

 

 

Аудит розпочатий 12.01.2014 р.  та закінчений 12.03.2015 р.

 

 

 

12 березня 2015 року

Київ, Україна

 

Генеральний директор, С А Р                                                                            Ліщенко Т. В.

 

Сертифікат АПУ серії А № 004540 від 23.02.2001 р.

Сертифікат ICCAA № 0001852 от 15.04.2004 р. 

Додаток № 1

до Звіту незалежних аудиторів

 

 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УЧАСНИКА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Висновки базуються на підставі розрахунків показників платоспроможності та фінансової стабільності Товариства в 2014 році, наведених у Довідці про фінансовий стан нижче.

 

1.  К о е ф і ц і є н т и    л і к в і д н о с т і

 

1.1. Коефіцієнт загальної ліквідності показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Значення показника 0,7 – є меншим від норми. Це свідчить про недостатню можливість Товариства оплачувати рахунки по власних поточних зобов'язаннях.

 

1.2. Коефіцієнт поточної ліквідності відображає платіжні можливості Товариства по оплаті поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Цей коефіцієнт розраховується за винятком менш ліквідної частини активів - виробничих запасів, які виключаються з розрахунку ще й тому, що кошти, які можна одержати в результаті змушеної реалізації, можуть бути значно нижче цін придбання.

У нашому випадку цей показник на 31.12.2014 року дорівнює 0,6, що є меншим за норму і також вказує на недостатню можливість Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання.

 

1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення коштів і їхніх еквівалентів і поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокових боргових зобов'язань Товариство може погасити негайно.

Показник становить 0,05 і є меншим нормативного значення, що дає підстав говорити про  недостатню можливість Товариства негайного сплатити свої поточні боргові зобов'язання.

Іншими словами – це підтверджує, що Товариство негайно може погасити своїми власними коштами лише 5 % наявних короткострокових зобов'язань.

 

2.  К о е ф і ц і є н т и   ф і н а н с о в о ї   с т а б і л ь н о с т і

 

2.1. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як співвідношення залучених і власних коштів і характеризує залежність підприємства від перших.

Значення цього показника (-2,2) свідчить про залежність Товариства від залучених коштів інвесторів та кредиторів.

 

2.2. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу й показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих  у його діяльність.

Значення цього показника (-0,04) вказує на те, що фінансування своєї діяльності відбувається за рахунок позикових коштів. (наявної несплаченої кредиторської заборгованості та короткострокових банківських кредитів).

 

3.  І н ш і   п о к а з н и к и   ф і н а н с о в о ї   д і я л ь н о с т і 

 

3.1. Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення  чистого  прибутку  підприємства  до чистої виручки від реалізації продукції (робіт,  послуг) і характеризує  ефективність господарської діяльності підприємства.

За даними розрахунків цей показник дорівнює -0,3 на 31.12.2014 року. Тобто Товариство  протягом останнього періоду одержувала збитки від фінансово-господарської діяльності.

 

3.2. Коефіцієнт рентабельності активів характеризує рівень прибутку, що створений всіма активами підприємства, які знаходяться в його використанні згідно балансу.

За даними розрахунків цей показник становить -0,25. Тобто вказує на те, що за підсумками 2014 року на кожну гривню активів Товариства припадає 0,25 грн. збитків.

ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІТАМІНИ»

 

за 2014 рік

 

Відповідно до даних фінансової звітності був проведений аналіз коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стійкості, розрахунок яких наданий нижче.

 

№ з/п

Показники

Дані на 31.12.2013

Дані на 31.12.2014

Примітки

1. Показники ліквідності (платоспроможності)

1.1

 

КЛ 1 (загальної ліквідності) :

підсумок розділу ІІ активу

підсумок розділу ІІІ пасиву

 

0,8

0,7

Норма:

>=2

1.2

 

КЛ 2  (поточної ліквідності) :

підсумок розділу ІІ активу – рядок 1100

підсумок розділу ІІІ пасиву

 

0,5

0,6

Норма:

0,6-0,8

1.3

 

К 3 (абсолютної ліквідності) :

рядок 1160 + рядок 1165

підсумок розділу ІІІ пасиву

 

0,0008

0,05

Норма:

0,2-0,25

2. Показники фінансової стабільності

2.1

КСК   (структури капіталу)  :

підсум. розд. ІІ пасиву + підсум. розд. ІІІ пасиву

підсумок розділу І пасиву

7,2

-2,2

 

Норма:

=<1,0

2.2

 

КФН   (фінансової незалежності) :

підсумок розділу І пасиву

підсум. розд. ІІ пасиву + підсум. розд. ІІІ пасиву

 

0,14

-0,04

Норма:

>=0,2

3. Показники рентабельності

3.1

 

КРД  (рентабельності діяльності) :

чистий прибуток/збиток (рядок 2350/2355 Звіту про фін. результати)

чистий дохід (рядок 2000 Звіту про фін. результати)

 

0,005

-0,3

Норма:

> 0

3.2

 

КРА  (рентабельності активів):

прибуток/збиток (рядок 2290/2295 Звіту про фін. результати)

валюта балансу (рядок 1300 або 1900 Балансу)

 

0,01

-0,25

Норма:

> 0

 

12 березня 2015 року

Київ, Україна

 

Генеральний директор,  С А Р                                                                           Ліщенко Т. В.

 

Сертифікат АПУ серії А № 004540 від 23.02.2001 р.

Сертифікат ICCAA № 0001852 от 15.04.2004 р. 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Вiдкрите голосування з використанням бюлетенiв.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

у складi наглядової ради не створено нiяких комiтетiв

Інші (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Член Наглядової ради для виконання своїх обов’язкiв повинен мати належну квалiфiкацiю, освiту, досвiд та дiлову репутацiю, включаючи: - досвiд роботи не менше 3-х рокiв (в тому числi на керiвних посадах у якостi керiвника або заступника керiвника не менше 2-х рокiв); - бездоганну репутацiю; - високий рiвень комунiкацiйних та особистих якостей; - достатньо часу для виконання функцiй, покладених на нього. До складу Наглядової ради не можуть висуватися та обиратися особи, якi: - є учасниками або членами органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства; - мають родинi та/або сiмейнi стосунки з членами Дирекцiї та головним бухгалтером Товариства.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнформацiя вiдсутня

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iнформацiя вiдсутня

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Iнформацiя вiдсутня

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

Територія

за КОАТУУ

7110800000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

21.20

Середня кількість працівників

174

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленiнської Iскри, 31

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

171

346

0

первісна вартість

1001

199

401

0

накопичена амортизація

1002

-28

-55

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

83597

131277

0

первісна вартість

1011

149189

338604

0

знос

1012

-65592

-207327

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

83768

131623

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

103521

36616

0

Виробничі запаси

1101

8057

7452

0

Незавершене виробництво

1102

5

533

0

Готова продукція

1103

6584

5536

0

Товари

1104

88875

23095

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

102834

219392

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


2148


8073


0

з бюджетом

1135

3463

3342

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

2681

3336

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

39

70

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

209

19746

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

209

19746

0

Витрати майбутніх періодів

1170

8

5

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

126

0

Усього за розділом II

1195

212222

287370

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

295990

418993

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10992

10992

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

20169

81380

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

145

233

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

4508

-112306

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

35814

-19701

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

95

121

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

347

347

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

442

468

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

77291

134630

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

181880

301966

0

за розрахунками з бюджетом

1620

6

496

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

3

0

за розрахунками з оплати праці

1630

10

6

0

за одержаними авансами

1635

37

248

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

498

671

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

12

206

0

Усього за розділом IІІ

1695

259734

438226

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

295990

418993

0

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

320980

336470

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 275909 )

( 284831 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


45071


51639

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

86103

9326

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 15282 )

( 17014 )

Витрати на збут

2150

( 10031 )

( 13842 )

Інші операційні витрати

2180

( 146654 )

( 23863 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


6246

 збиток

2195

( 40793 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1

0

Інші доходи

2240

3034

14730

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 6516 )

( 2652 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 60776 )

( 15321 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


3003

 збиток

2295

( 105050 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-1244

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


1759

 збиток

2355

( 105050 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-11676

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-11676

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-11676

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-116726

1759

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

17103

31956

Витрати на оплату праці

2505

9531

8427

Відрахування на соціальні заходи

2510

3506

3057

Амортизація

2515

4923

3906

Інші операційні витрати

2520

162514

34372

Разом

2550

197577

81718

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

219841115

219841115

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

219841115

219841115

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.47785

0.008

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.47785

0.008

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


302452


250306

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

225

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

532

282

Надходження від повернення авансів

3020

2167

1071

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

16

3

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1708

14826

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 216681 )


( 257146 )

Праці

3105

( 7500 )

( 6920 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5620 )

( 4485 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2687 )

( 6405 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 655 )

( 4347 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 767 )

( 277 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1265 )

( 1781 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 39529 )

( 42853 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1911 )

( 6453 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 86 )

( 290 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

33087

-58064

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

25

123

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 4121 )

( 10353 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-4096

-10230

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

259131

180850

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

259131

107239

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 6696 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 2616 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-6696

70995

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

22295

2701

Залишок коштів на початок року

3405

209

964

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-2758

-3456

Залишок коштів на кінець року

3415

19746

209

 

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

за ЄДРПОУ

00480968

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

10992

20169

0

145

4508

0

0

35814

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

10992

20169

0

145

4508

0

0

35814

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-105050

0

0

-105050

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

61211

0

0

-11676

0

0

49535

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

61211

0

0

-11676

0

0

49535

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

88

-88

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

61211

0

88

-116814

0

0

-55515

Залишок на кінець року

4300

10992

81380

0

233

-112306

0

0

-19701

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Герасимчук I.П.

Головний бухгалтер

Капштик I.М.

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

(в тис. грн.)

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

 

ПАТ «ВІТАМІНИ» перейменоване з ВАТ «ВІТАМІНИ» у відповідності до вимог чинного законодавства (протокол № 01/11 від 12 квітня 2011 р. чергових загальних зборів акціонерів та наказ Товариства №_49_од від 15.07.2011р.). Рішення прийняте у відповідності до Закону України «Про акцiонернi товариства».

 

ВАТ «ВІТАМІНИ» було засноване відповідно до рішення Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості від 31.03.1994 року № 27 шляхом перетворення державного підприємства Уманського вiтамiнного заводу виробничого об'єднання «Вiтамiни» у ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 р. Засновником Товариства був Державний комітет з медичної та мікробіологічної промисловості.

 

Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених структурних пiдроздiлiв. Змін в органiзацiйнiй структурі Товариства в порівнянні з попереднім звітним періодом не відбувалося.

 

Зараз головний напрямок діяльності Товариства – виробництво готових лікарських засобів.

 

ПАТ «ВІТАМІНИ» є дочірнім підприємством АТ «СОФАРМА» (Болгарія).

 

Місцезнаходження Товариства: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської іскри, 31.

 

Загальна кількість працівників Товариства становила 178 чоловік на 31.12.2014 та 183 чоловік на 31.12.2013 відповідно.

 

 1. 2.  ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Основні принципи бухгалтерського обліку

 

Ця фінансова звітність підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФЗ), та Інтерпретаціями, прийнятими Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності (КІМСФЗ).

 

Товариство вперше застосувало МСФЗ у фінансовій звітності за 2012 рік, дата переходу на МСФЗ – 1 січня 2011 року. Остання фінансова звітність Товариства у відповідності до НС(П)БО була складена за рік, що закінчився 31 грудня 2011.

 

Ця фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку й бухгалтерської звітності, ведення й складання яких здійснюється у відповідності з системою регулювання бухгалтерського обліку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхідних для відображення фінансового положення та результатів у відповідності з вимогами МСФЗ. 

 

Дана фінансова звітність представлена в тисячах гривень, якщо не вказане інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком окремих статей, врахованих за справедливою або дисконтованою вартістю.

 

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про те, що Товариство буде продовжувати нормальну господарську діяльність в досяжному майбутньому, що передбачає відшкодування вартості активів і погашення зобов’язань в установленому порядку. Коригування балансової вартості й класифікації статей активу з метою їх відображення за реально відшкодовувальній величині, яка була б необхідна в разі неможливості продовження нормальної діяльності Товариства або реалізації Товариством своїх активів в порядку, що не відповідає умовам нормальної господарської діяльності, в цій звітності не робилась.

 

 

Функціональна валюта 

 

Функціональною валютою цієї фінансової звітності є українська гривня.

 

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 

Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облікової політики не слід застосовувати, коли вплив їх застосування несуттєвий.

 

На Товаристві встановлений мінімальний рівень суттєвості для врахування господарських операцій становить 10% від валюти балансу.  

 

3.1. Основні засоби

 

Основні засоби відображаються за первісною вартістю в момент придбання з урахуванням витрат на їх доведення до робочого стану.

 

Товариством обраний альтернативний підхід відносно подальшої балансової оцінки об'єктів нерухомості, машин і устаткування згідно МСФО 16 – переоцінена вартість, за вирахуванням нарахованої амортизацій і накопичених збитків в результаті знецінення.

 

Переоцінка об'єктів нерухомості, машин і устаткування здійснюється ліцензованими оцінювачами зазвичай раз в 5 років. Коли їх справедлива вартість змінюється істотно за коротші інтервали часу, переоцінка може проводитися в коротші терміни.

 

Амортизація нараховується з метою списання активів протягом строку їх корисного використання.

 

Основні засоби амортизуються за прямолінійним методом. Нижче наведені строки експлуатації, які застосовуються до наступних груп основних засобів:

 

Будівлі

не менше 240 місяців

Машини та обладнання

не менше 24 місяців

Транспортні засоби

не менше 60 місяців

Господарський інвентар

не менше 48 місяців

Інші

не менше 144 місяців

 

Земля не амортизується.

 

Будь-яке збільшення вартості основних засобів, що виникає в результаті переоцінки, відображається у складі фонду переоцінки основних засобів, за винятком випадку, коли воно компенсує зменшення вартості того ж активу, що визнане раніше. У цьому випадку  збільшення вартості у розмірі визнаного раніше зменшення вартості активу відноситься на прибутки та збитки за період.

 

Зменшення балансової вартості активу, що виникло в результаті переоцінки, визнається в тій мірі, в якій воно перевищує його переоцінену вартість, що виникла в результаті попередньої переоцінки даного активу.     

 

Амортизація переоцінених основних засобів відображається у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний доход). При подальшій реалізації або вибутті переоціненого активу відповідний позитивний результат переоцінки, що врахований у складі фонду переоцінки активів, переноситься на рахунок нерозподіленого прибутку.

 

Товариством встановлене граничне значення в розмірі 2500 грн., й активи, що  придбані, нижче цього розміру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточні витрати в момент їх придбання.

 

У складі основних засобів враховуються витрати на їх придбання та ремонти з урахуванням процентних витрат на позики.

 

3.2. Витрати на позики

 

Витрати по позиках (відсотки по довгострокових і короткострокових кредитах, відсотки по банківських овердрафтах, курсові різниці, що виникають в результаті позик в іноземній валюті, в тій мірі, в якій вони вважаються коригуванням витрат на виплату відсотків), що відносяться до кваліфікованих активів – капіталізуються.

 

Сума витрат по позиках, дозволена для капіталізації, визначати шляхом застосування ставки капіталізації до витрат на відповідний актив.

 

Ставка капіталізації – середньозважене значення витрат по позиках, відносно тих з них, які залишаються непогашеними упродовж звітного періоду, за винятком позик, отриманих для придбання конкретного кваліфікованого активу.

 

3.3. Нематеріальні активи

 

3.3.1. Ліцензоване програмне забезпечення  

 

Програмне забезпечення при первісному визнанні відображаються за вартістю придбання Після первісного визнання нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення відображаються за вартістю придбання з вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

 

Амортизується нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом  строку їх корисного використання

 

3.4. Фінансові інструменти 

 

Визнання й оцінка фінансових інструментів здійснюється згідно МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»  і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання відображаються у фінансовій звітності коли Товариство стає стороною по договору у відношенні відповідного фінансового інструменту. Всі угоди купівлі або продажу фінансових активів, які потребують поставку активів у строк, що встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов’язання купити або продати актив.

 

 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та депозити, пайові інструменти інших компаній, торгову та іншу дебіторську заборгованість, інші суми до отримання, фінансові інструменти, що мають або не мають біржові котирування.

 

Фінансові зобов’язання включають обумовлені договорами зобов’язання надати грошові кошти або фінансові активи іншому Товариству,

 

Первісне визнання фінансових активів і фінансових зобов’язань здійснюється за їх справедливою вартістю, а також для фінансових активів і фінансових зобов’язань, що не відображаються за їх справедливою вартістю з відображенням результату від зміни їх вартості у звіті про фінансові результати (звіті про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

 

Товариство класифікує фінансові активі й фінансові зобов’язання як довгострокові або короткострокові в залежності від строку їх погашення. З врахуванням інших факторів, що обмежують можливості Товариства, по реалізації фінансових активів протягом 12 місяців або передбачають потенційну можливість погашення фінансових зобов’язань протягом 12 місяців з дати здійснення класифікації або звітної дати.

 

Визнання фінансового активу припиняється, коли збігає термін дії договірних прав на отримання потоків грошових коштів від цього фінансового активу, або коли Товариство передає договірні права на отримання потоків грошових коштів від цього фінансового активу.

 

3.4.1. Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки

 

Фінансові активи, що відображаються за справедливої вартістю через прибутки або збитки, представляють собою цінні папери, що придбані з основною метою продажу протягом короткого строку. Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, оцінюються первісно та згодом за справедливою вартістю. Для визначення справедливої вартості активів, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, Товариство використовує біржові котирування.

 

3.4.2. Інвестиції, що є в наявності для продажу

 

Інвестиції, що є в наявності для продажу, представляють собою інвестиції в акції та боргові інструменти, які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані з метою забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов. Такі цінні папери первісно відображаються за справедливою вартістю.

 

Якщо справедлива вартість боргових та пайових інвестицій не може бути достовірно визначена, вони відображаються за собівартістю придбання.

 

3.4.3. Інвестиції, що утримуються до погашення

 

Інвестиції, що утримуються до погашення, представляють собою боргові цінні папери з визначеними або фіксованими платежами за умови, що Товариство має намір та здатність утримувати дані цінні папери до погашення. Такі цінні папери утримуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизація дисконту протягом строку до погашення відображається як процентний доход протягом періоду до погашення з використанням методу ефективної процентної ставки.

 

3.4.4.      Дебіторська заборгованість

 

Дебіторська заборгованість складається з поточної заборгованості за товари, роботи (послуги), за розрахунками з бюджетом, авансів постачальникам та інших поточних заборгованостей.  

 

Балансова вартість короткострокової дебіторської заборгованості приблизно порівнянна з її справедливою вартістю.

 

Справедлива вартість довгострокової дебіторської заборгованості визначається за допомогою методу ефективної процентної ставки.

 

3.4.5. Грошові кошти та їх еквіваленти

 

Грошові кошти та їх еквіваленти представляють собою готівкові кошти в касі та кошти на поточних банківських рахунках Товариства як в національній так і в іноземній валютах.   

 

3.4.6. Позики під відсотки та інші залучені фінансові ресурси

 

Усі позики та інші залучені фінансові ресурси (векселі) спочатку відбиваються за собівартістю (номінальна сума), яка береться за справедливу вартість отриману по угоді, за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з цими позиками і залученими ресурсами. Після первинного визнання позики, отримані під відсотки, та інші залучені фінансові ресурси (векселі), згодом оцінюються за вартістю, що амортизується, визначеною за допомогою застосування методу ефективної процентної ставки. 

 

Прибутки та збитки признаються в звіті про фінансові результати як «фінансові доходи» або «фінансові витрати»  за період амортизації або при списанні заборгованостей.

Позики під відсотки та інші залучені фінансові ресурси класифікуються як поточні, окрім частини з них, по яких Товариство має безумовне право на врегулювання своєї заборгованості впродовж більше 12 місяців від дати балансу

 

3.4.7. Залік фінансових активів і зобов’язань

 

Фінансовий актив і фінансове зобов’язання заліковуються і в балансі (звіті про фінансовий стан) відображається сума, що їх сальдує, коли Товариство має юридично закріплене право здійснити залік цих сум та має намір або здійснити залік по сумі, що їх сальдує, або реалізувати актив й виконати зобов’язання одночасно.

 

3.4.8. Знецінення фінансових інструментів

 

На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінансових активів або зобов’язань. Фінансовий актив або зобов’язання вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існують об’єктивні свідчення знецінення в результаті однієї чи більше подій, що сталися після первісного визнання  та  здійснили вплив, якій піддається надійній оцінці    

 

3.5. Запаси

 

Матеріальні запаси при первісному визнанні відображаються за вартістю придбання.

 

Матеріальні запаси оцінюються на дату звітності по найбільш низькій ціні, ніж: ціна придбання (собівартість) та їх чиста ціна реалізації.

 

При використанні матеріальних запасів застосовується метод FIFO.

 

Отримані від материнської компанії «кредит-ноти» відображаються в обліку наступним чином:

 

- у разі, якщо на момент отримання «кредит-ноти» (що є основою для внесення відповідних змін до основного договору), продаж товару ще не відбулося, то в бухгалтерському обліку коригування первинної вартості товару проводиться шляхом зменшення його вартості і зменшення заборгованості перед постачальником (бухгалтерським записом: по Д-т «Товари» і по К-т «Розрахунки з постачальниками» методом "червоне сторно");

- у разі, коли товар вже проданий, то відповідна сума «кредит-ноти» зменшує собівартість проданих товарів і суму заборгованості перед постачальником (бухгалтерським записом: по Д-т «Собівартість товарів» і по К-т «Розрахунки з постачальниками» методом "червоне сторно").

 

3.6. Доходи

 

При продажу продукції, товарів і матеріалів доходи визнаються тоді, коли всі істотні ризики й вигоди від володіння цими товарами переходять до покупця (що обмовляється умовами договорів, угод).

 

Доходи оцінюються на основі справедливої ціни реалізованої продукції, товарів і послуг, без урахування непрямих податків (акциз і податок на додану вартість) і наданих пільг і знижок.

 

Курсові різниці (чисті) від зміни валютних курсів, пов'язані з грошовими коштами, торговою дебіторською заборгованістю і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, включаються в звіт про фінансові результати в момент виникнення, розглядаються як «інші доходи/ (збитки) від діяльності» і наводяться на нетто-основі.

 

3.7.  Витрати

       

Витрати на Товаристві визнаються в момент їх виникнення на основі принципів нарахування і співставлення.

 

Витрати майбутніх періодів відкладаються до визнання їх у складі поточних витрат за період, впродовж якого виконуються договори, до яких вони відносяться.

   

3.8. Резерви

 

3.8.1.  Резервний фонд

 

Згідно з положеннями Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку й Статуту Товариство зобов'язане сформувати «Резервний фонд»,  причому джерелами  фонду можуть бути:

-  не менше одній десятій частині прибутку, який відділяється до досягнення коштів у фонді розміру однієї десятої частини акціонерного капіталу або більшої частини, визначеної рішенням загальних зборів акціонерів;

-  засоби, отримані понад номінальної вартості акцій при їх випуску (преміальний резерв);

-  інші джерела, що передбачаються рішенням загальних зборів.

 

Засоби фонду можуть  використовуватися тільки для покриття річних збитків і збитків попередніх років. Якщо засоби у фонді досягнуть визначеного в Статуті мінімального розміру, засоби, що перевищують цю суму, можуть бути використані для збільшення акціонерного капіталу.

 

 

 

3.8.2. Резерв відпусток

 

На дату кожного річного фінансового звіту Товариством створюється резерв забезпечення витрат на оплату відпусток працівникам. Величина забезпечення витрат на оплату відпусток визначається як видобуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати і норми резервування. Норма резервування визначається як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці.

 

3.8.3. Резерв переоцінки основних засобів

 

Резерв переоцінки – по нерухомості, машинам та обладнанню – формується з:

 

 •  позитивної різниці між балансовою вартістю нерухомості, машин, обладнання та їх справедливою вартістю на дату проведення кожної переоцінки;

й

 •  позитивної різниці між балансовою вартістю нерухомості, що враховується у складі групи «нерухомість для використання у власній діяльності» та її справедливою вартістю на дату переводу в групу «інвестиційна нерухомість».

 

3.9. Податок на прибуток

 

Витрати з податку на прибуток визначаються у відповідності з вимогами податкового законодавства України. Податок на прибуток представляє собою суму поточного податку на прибуток. Сума витрат з податку на прибуток в поточному періоді нараховується з урахуванням розміру оподаткованого прибутку, визначеного за правилами оподаткування, встановленими Податковим кодексом України (ПКУ).

 

Відстрочені податки на прибуток визначаються за допомогою застосування балансового пасивного методу відносно всіх тимчасових різниць на дату фінансового звіту, які існують між балансовою вартістю і податковою базою окремих активів і  пасивів. Відстрочені податкові пасиви визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винятком  різниць, обумовлених визнанням активу або пасиву, який на дату господарської операції не вплинув на бухгалтерський і оподатковуваний  прибуток/ (збиток).

 

Балансова вартість усіх відстрочених податкових активів переглядається на кожну балансову дату річного звіту і коригується до міри, при якій вони ймовірно проявляться знову і в якій досить генерується оподатковуваний прибуток або оподатковувані тимчасові різниці, що проявляються впродовж того ж періоду, за рахунок яких  вони можуть бути зараховані або компенсовані.

 

Відстрочені податки, пов'язані з об'єктами, які враховані безпосередньо у власному капіталі або іншій балансовій позиції, також враховуються безпосередньо у відповідному компоненті капіталу або балансової позиції.

 

Відстрочені оподатковувані активи і пасиви оцінюються на основі податкових ставок, застосування яких очікується до періоду, впродовж якого активи будуть реалізовані, а пасиви будуть врегульовані(погашені), на основі податкових законів, що набули чинності або з великою мірою визначеності очікується їх набуття чинності.

 

На 31.12.2014 р. відстрочені податки на прибуток оцінювались по ставці 18 %. 

 

У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання не відображаються. Тимчасові різниці по податку на прибуток відображаються тільки в річній фінансовій звітності.

 

Нарахування поточного податку на прибуток у фінансовій звітності відображається в тому періоді, за який складається фінансова звітність.

 

3.10. Статутний капітал

 

Статутний капітал відображається за первісною вартістю. Витрати, що безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій, як зменшення власних коштів акціонерів

 

Дивіденди за простими акціями відображаються як зменшення власних коштів в тому періоді, в якому вони були оголошені. Дивіденди, що оголошені після звітної дати, розглядаються як події після звітної дати, інформація про них розкривається відповідним чином. 

 

3.11. Події після дати балансу

 

Товариство коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що коригування показників являється необхідним. Події після звітної дати, які потребують коригування показників фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або спростуванням обставин, існуючих на звітну дату, а також оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації станом на звітну дату.

 

Відповідно, Товариство розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулись після звітної дати.  

 

3.12. Застосування стандартів

 

Статтею 12.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

 

Листом від 23.02.2012 № 31-08410-07-27/4531 Міністерство фінансів України повідомило, що МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та їх тлумачення Міністерством фінансів України не здійснюється.

 

При складанні фінансової звітності Товариство керується МСФЗ та роз’ясненнями Міністерства фінансів України, зокрема листом Мінфіну від 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спільним листом Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Основні засоби

 

 

Земля

Будівлі

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Господарський інвентар

Інші

Капітальні інвестиції

 

Всього

Первісна вартість:

На 31.12.2013

 

1500

 

95 420

 

43 716

 

2 513

 

1 671

 

1 567

 

2 802

 

149 189

Коригування у зв’язку з переоцінкою та зміною податкового призначення

 

 

 

 

 

2 401

 

 

 

 

 

59 559

 

 

 

 

 

122 523

 

 

 

 

 

1 174

 

 

 

 

 

827

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

 

 

186 607

Прибуття

 

226

959

878

484

174

3 933

6 654

Вибуття

 

 

 

 

 

 

 

0

На 31.12.2014

 

3 901

 

155 184

 

166 972

 

3 690

 

2 982

 

1 860

 

4 014

 

338 604

 

Накопичена амортизація:

На 31.12.2013

 

 

51 091

 

12 733

 

551

 

160

 

1 057

 

 

 

65 592

Коригування у зв’язку з переоцінкою та зміною податкового призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 591

 

 

 

 

 

97 344

 

 

 

 

 

629

 

 

 

 

 

195

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

137 813

Нарахування за 2013 рік

 

 

978

 

3 396

 

233

 

220

 

196

 

 

5 023

Вибуття

 

19

235

840

 

7

 

1 101

На 31.12.2014

 

 

 

91641

 

113 238

 

573

 

575

 

1 300

 

 

207 327

 

Чиста балансова вартість:

На 31.12.2013

1 500

39 135

35 212

1 966

2 461

521

2 802

83 597

На 31.12.2014

3 901

63 543

53 734

3 177

2 407

560

4 014

131 277

 

5. Нематеріальні активи

 

 

Програмне забезпечення

Інші нематеріальні активи

Всього

Первісна вартість:

 

 

 

На 31.12.2013

199

 

199

Прибуття

 

209

209

Вибуття

7

 

-

На 31.12.2014

192

209

401

 

 

 

 

Накопичена амортизація:

 

 

 

На 31.12.2013

28

 

28

Нарахування за 2014 рік

34

 

34

Вибуття

7

 

7

На 31.12.2014

55

 

55

 

 

 

 

Чиста балансова вартість:

 

 

 

На 31.12.2013

171

 

171

На 31.12.2014

137

209

346

         

 

 

 

 

 

6. Дебіторська заборгованість

 

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

в тис. грн.

 

в тис. грн.

 

 

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

- за товари, роботи, послуги

 

219 392

 

 

102 834

- за розрахунками з бюджетом

3 342

 

3 463

Аванси постачальникам

8 073

 

2 148

Інша поточна дебіторська заборгованість

70

 

39

Всього дебіторської заборгованості:

230 877

 

108 484

 

 

7. Грошові кошти

 

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

в тис. грн.

 

в тис. грн.

Готівкові кошти в касі

-

 

-

Поточні банківські рахунки в укр. грн.

19 746

 

200

Поточні банківські рахунки в валюті

 

 

8

Всього грошових коштів:

19 746

 

209

 

 

8. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

в тис. грн.

 

в тис. грн.

Позика материнської компанії

 

 

 

Заборгованість перед постачальниками, оформлена векселем *

 

347

 

 

347

 

 

 

 

Всього довгострокових зобов’язань:

347

 

347

 

* У складі довгострокової фінансової заборгованості враховується вексель виданий за вартістю, що амортизується, визначеною за допомогою застосування методу ефективної процентної ставки. 

   

 

9. ПОТОЧНІ зобов’язання

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

в тис. грн.

 

в тис. грн.

 

 

 

 

Короткострокові банківські кредити

134 630

 

77 291

Проценти по позиках

 

 

 

Заборгованість перед постачальниками

301 966

 

181 880

Заборгованість перед бюджетом

496

 

6

Заборгованість по зарплаті

6

 

10

Заборгованість за розрахунками зі страхування

3

 

-

Поточна кредиторська заборгованість

за одержаними авансами

 

248

 

 

37

Поточні забезпечення (резерв відпусток)

671

 

498

Інша поточна заборгованість

206

 

12

 

 

 

 

Всього інших зобов’язань

438 226

 

259 734

 

 

10. Статутний капітал

 

Нижче наведена таблиця з кількістю випущених й повністю сплачених простих акцій станом на 31.12.2014 та 31.12.2013:

 

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

шт.

 

шт.

На початок року

219 841 115

 

219 841 115

Випуск простих акцій

-

 

 

 

 

 

 

На кінець року

219 841 115

 

219 841 115

 

Всі акції відносяться до одного класу і мають один голос. Дивіденди в 2014 та 2013 роках не оголошувались і не виплачувались.

 

 

11. ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

За 2014 рік

 

За 2013 рік

 

в тис. грн.

 

в тис. грн.

 

Амортизація

831

 

3906

 

Витрати на оплату праці, в т.ч.

5362

 

8427

 

Витрати на оплату праці управлінського персоналу

4730

 

4618

 

Внески до фонду соціального страхування

1938

 

3057

 

Пільгові пенсії

1055

 

1072

 

Податки

59

 

56

 

Комунальні платежі

790

 

378

 

Витрати на оплату послуг з"в’язку, Інтернет

125

 

116

 

Охорона підприємства

570

 

600

 

Послуги банку

2247

 

850

 

Відсотки по кредитам

6516

 

2 546

 

Витрати на поточний та капітальний ремонт

384

 

1302

 

Інформаційно-консультативні послуги

704

 

1403

 

Інші операційні валові витрати

7761

 

16 396

 

Аудиторські, юридичні, брокерські послуги

920

 

1461

 

Витрати на охорону праці

35

 

226

 

Транспортні витрати

299

 

351

 

Дозволи, сертифікати

2422

 

1555

 

Реклама, маркетинг

Витрати на купівлю-продаж валюти, курсова різниця

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

6796

200 445

275 909

 

8592

20 398

 

284 831

 

Всього

515 168

 

357 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ДОХОДИ

 

За 2014 рік

в тис. грн.

 

За 2013 рік

в тис. грн.

 

Дохід від реалізації продукції, товарів, послуг

 

343 178

 

 

368 766

Вирахування з доходу (коригування)

-22 173

 

-32 296

Дохід від купівлі-продажу валюти

-

 

19

Дохід від реалізації інших необоротних активів

109

 

210

Дохід від операційної курсової різниці

1 610

 

7 789

Дохід від отриманих штрафів, пені

16

 

62

Дохід від списання кредиторської заборгованості

-

 

 

-

Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів

-

 

30

Інші доходи від операційної діяльності

84 343

 

1 216

Інші доходи

3 035

 

14 730

Всього

410 118

 

360 528

 

 

13. Розкриття інформації про пов'язані сторони

 

У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. Пов’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв’язаними сторонами.

Пов'язані сторони включають:

            - учасників (акціонерів);

- дочірні підприємства учасників (акціонерів)

- ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей.

Отже, пов'язаними сторонами у відношенні до ПАТ "Вітаміни" є:

- акціонер - АТ СОФАРМА (Болгарія)

- АТ «Момина Крепост» (Болгарія) - входить в групу АТ "СОФАРМА"

- ТОВ "Софарма Україна" - входить в групу АТ "СОФАРМА"

Протягом 2014 року з пов’язаними сторонами здійснювались торгівельні операції на постійній основі. 

 

14. Умовні зобов'язання.

 

14.1 Оподаткування

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податко­вому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному сере­довищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяль­ності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засно­ване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керів­ництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідни­ми податковими органами протягом трьох років.

 

14.3 Економічне середовище

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування еко­номічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію ак­тивів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.

Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернен­ня та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

 

14.4 Ступінь повернення дебіторської заборгованості

Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва,  додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

 

15. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські кредити. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як: торгова дебіторська заборгованість, інша поточна дебіторська заборгованість, грошові кошті.

Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:

 

15.1  Кредитний ризик

Діяльність, яка веде до появи кредитного ризику і пов'язаної з ним максимальної схильності кредитному ризику, включає  надання дебіторської заборгованості клієнтам. Максимальна схильність кредитному ризику дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових активів.

Для нівелювання кредитного ризику Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. На 31 грудня 2014р. по  укладенню керівництва вірогідність невиконання  контрагентами  своїх  зобов'язань  була  низькою.

 

15.2 Ризик ліквідності

Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки гро­шових коштів від операційної діяльності.

 

15.3 Управління капіталом, ризиком ліквідності

Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростан­ня рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складо­вим ризики. На основі отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового фінансування у вигляді позик.

 

16.  Інформація про події, які відбулися протягом звітного року та  можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства.

 

Не відбулось зміни власників.

Не порушувалися справи про утворення філій, представництв, про зменшення статутного  капіталу.

 

 

Генеральний директор                                                                            І. П. Герасимчук                                                                                     

 

Головний бухгалтер                                                                                             І. М. Капштик                                                

К списку новостей