Особенная информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Герасимчук I.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

20300, м. Умань, Ленiнської Iскри, 31

4. Код за ЄДРПОУ

00480968

5. Міжміський код та телефон, факс

(04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25

6. Електронна поштова адреса

plan@vitaminy.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№86   Відомості НКЦПФР

07.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vitaminy.com.ua/ua/news/1525268333

в мережі Інтернет

02.05.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Райчев Алєксандр Калоферов представник АТ "Софарма"

- -
-

0.0000005

Зміст інформації:

З 27.04.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Райчева Алєксандра Калоферова представника АТ "Софарма", на данiй посадi перебував з 2017 року. Пiдстава припинення повноваження - рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIТАМIНИ" (протокол № 01/18 вiд 27.04.2018 р.). Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа в статутному капiталi емiтента - 0,05 грн. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Донев Сiмеон Огнянов представник АТ "Софарма"

- -
-

0

Зміст інформації:

З 27.04.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Донева Сiмеона Огнянова представника АТ "Софарма", на данiй посадi перебував з 2017 року. Пiдстава припинення повноваження - рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIТАМIНИ" (протокол № 01/18 вiд 27.04.2018 року). Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018

обрано

Голова Наглядової Ради

Тодоров Iво Нiколаєв представник АТ «Софарма»

- -
-

0

Зміст інформації:

Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВIТАМIНИ" з 27.04.2018 р. (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.) обрано до складу Наглядової ради Тодорова Iво Нiколаєва представника АТ "Софарма". Обрано головою Наглядової ради рiшенням Наглядової ради вiд 27.04.2018 р. протокол №4/18. Обрано строком на три роки. Представник акцiонера протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: АТ «Софарма», комерцiйний менеджер, перед цим АТ «Прiста Ойл холдинг», директор з розвитку бiзнесу, до цього АТ «Софарма», комерцiйний менеджер, до цього АТ "Прiста Ойл холдинг", виконавчий директор. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

27.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Райчев Алєксандр Калоферов - акцiонер

- -
-

0.0000005

Зміст інформації:

Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВIТАМIНИ" з 27.04.2018 р. (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.) обрано до складу Наглядової ради Райчева Алєксандра Калоферова, що є акцiонером Товариства. Обраний строком на три роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: радник виконавчого директора з економiчних питань АТ "Софарма", перед цим продаж та маркетинг в ОТОВ "Iста Болгарiя". Розмiр пакета акцiй, яким володiє особа в статутному капiталi емiтента - 0,05 грн. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

27.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Донев Сiмеон Огнянов представник АТ «Софарма»

- -
-

0

Зміст інформації:

Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ВIТАМIНИ" з 27.04.2018 р. (протокол №01/18 вiд 27.04.2018 р.) обрано до складу Наглядової ради Донева Сiмеона Огнянова представника АТ "Софарма". Обраний строком на три роки. Представник акцiонера протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: АТ "Софарма, комерцiйний менеджер, АТ "Прiста Ойл холдинг" менеджер - ключовi клiєнти. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття поспортних даних не надано. Особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

К списку новостей