Отчет независимого аудитора


                                                                                      ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА         
Акціонерам та Керівництву
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТАМІНИ»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТАМІНИ» (надалі по
тексту «Товариство»), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019
року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про зміни у власному
капіталі, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту видання 2016-2017 років,
прийнятих в якості національних стандартів аудиту (далі за текстом - МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно
з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів,
та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
2
ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 31200575)
www.garant-audit.com.ua
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 10 до фінансової звітності, в якій розкривається інформація про
те, що у зв’язку зі світовою пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження
Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її
подальшого поширення в Україні, управлінський персонал Товариства оцінює додаткові ризики на
його діяльність; наразі неможливо достовірно оцінити істотність впливу COVID-19 на операційну
діяльність Товариства, тому що це залежить від тривалості та поширення негативного впливу
вірусу на світову та українську економіку. Нашу думку щодо цього питання не було
модифіковано.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під
час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї,
при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в
нашому звіті.
Основні засоби
Станом на звітну дату Товариство має основні засоби, загальний розмір яких в структурі активу
Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства є суттєвим, а саме: загальна сума основних
засобів на 31.12.2019 складає 182 838 тис. грн., що становить 60,8% від загального обсягу
активів (2018: 181 564 тис. грн., що становило 63,2% від загального обсягу активів).
Наші аудиторські процедури включали: перевірка правильності відображення в обліку первісної
вартості об’єктів основних засобів; перевірка амортизації, нарахованої за об’єктами основних
засобів, за якими проведена інвентаризація, з метою визначення балансової вартості об’єктів
основних засобів станом на 31 грудня 2019 року; вибіркова перевірка документального
оформлення результатів річної інвентаризації Товариства на рахунок відображення розбіжностей
в обліку; перевірка повноти і правильності інформації, наведеної у звітності. Нами були вивчені
та оцінені обґрунтованість застосованих керівним персоналом облікових політик та оцінок
стосовно основних засобів.
Інформація щодо основних засобів на звітну дату відображена у Примітці 5.8. Розкриття
відповідних облікових політик щодо основних засобів наведено у Примітці 3.3.1.
Кредити банків
Станом на звітну дату Товариство обліковує у складі поточних зобов’язань кредити банків.
Загальний розмір таких зобов’язань в структурі Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства є
суттєвим, а саме: загальна сума зобов’язань за кредитами банків на 31.12.2019 складає 110 000
тис. грн., що становить 36,6% від загального обсягу власного капіталу і зобов’язань (2018:
150 000 тис. грн., що становило 52,2% від загального обсягу власного капіталу і зобов’язань).
Задля отримання достатніх та доречних доказів щодо проведених розрахунків по зобов’язанням
за короткостроковими кредитами банків аудиторами були застосовані як процедури зовнішнього
підтвердження, так і альтернативні процедури, а також безпосередньо звіряння реєстрів обліку,
перевірки первинних документів, тестування відповідності відображення інформації в
бухгалтерських реєстрах даним первинних документів.
Інформація щодо зобов’язань за короткостроковими кредитами банків розкрита у Примітках до
річної фінансової звітності за 2019 рік у Примітці 5.15. Розкриття відповідних облікових політик
щодо інших поточних зобов’язань наведено у Примітках у розділі 3 (Примірка 3.3.4).
Операції з пов’язаними сторонами
АТ «ВІТАМІНИ» контролюється материнською компанією – АТ «СОФАРМА» (Болгарія), в групу якої
входять і інші підприємства, які можуть здійснювати суттєві операції як між собою, так і з
материнською компанією. Відповідно повнота відображення операцій у фінансовій звітності і їх
оцінка мають вагоме значення при проведенні нами аудиту фінансової звітності поточного періоду
(див. Примітку 6.5).
Ми отримали від управлінського персоналу Товариства лист підтвердження пов’язаних сторін та
провели аналіз отриманого переліку на повноту включення всіх підприємств, які можуть бути
визнаними пов’язаними сторонами. Ми проведи аналіз операцій, відображених у бухгалтерському
обліку на предмет наявності операцій з підприємствами й особами, розкритими управлінським
персоналом як пов’язані, і зіставили з даними, наведеними в розкриттях до фінансової звітності.
Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. До іншої
інформації входить Звіт про управління, який складений Товариством на підставі Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV з
урахуванням Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом
3
ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 31200575)
www.garant-audit.com.ua
Міністерства фінансів України від 07.12.2018 №982 та який не є фінансової звітністю Товариства
й не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності
не поширюється на Звіт про управління і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості
щодо Звіту про управління на дату цього Звіту незалежного аудитора. У зв’язку з аудитом
фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення зі Звітом про управління та розгляд,
чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Звіт про управління має вигляд такого, що містить
суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує
суттєве викривлення Звіту про управління, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактів по результатах ознайомлення зі Звітом про управління, які потрібно було б
включити до цього Звіту незалежного аудитора.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової
звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності – МСФЗ та
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та за
таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того,
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення
про безперервність діяльності для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський
персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших
реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує,
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на
ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження
або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінських персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів,робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність
щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть
примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в
основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
4
ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 31200575)
www.garant-audit.com.ua
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання,
які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання
в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено
публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що
таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Цей розділ складений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою та частиною
четвертою статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
21 грудня 2017 року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звіту
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ПРИЗНАЧИВ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ, ДАТА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ
ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗАВДАННЯ БЕЗ ПЕРЕРВ З УРАХУВАННЯМ ПРОДОВЖЕННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ, ЯКІМ МАЛИ МІСЦЕ, ТА ПОВТОРНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ
Вперше ми були призначені аудиторами Товариства 12 січня 2021 року за рішенням єдиного
акціонера (Рішення АТ «СОФАРМА» № 08012021 від 12 січня 2021 року).
Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, які мали місце, та повторних призначень – другий рік після першого призначення
ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» для обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АУДИТОРСЬКИХ ОЦІНОК
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій
звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають достовірність
відображення основних засобів, сальдо розрахунків за зобов’язаннями з кредитів банків у
фінансовій звітності Товариства, а також операцій з пов’язаними сторонами. Ці питання визначені
нами як ключові і описані в параграфі «Ключові питання аудиту» цього аудиторського звіту.
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АУДИТУ В ЧАСТИНІ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ, ЗОКРЕМА,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ
В результаті перевірки системи внутрішнього контролю, проведеної для цілей аудиту фінансової
звітності Товариства, нами не виявлено суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю
Товариства, які могли б негативно вплинути на можливість Товариства обліковувати, обробляти,
узагальнювати та відображати у звітності бухгалтерські та інші фінансові дані, складати
фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки,
невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам.
Під час проведення аудиту ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема шляхом
тестування. Аудитори не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що
фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТОГО, ЩО АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ УЗГОДЖЕНИЙ З ДОДАТКОВИМ ЗВІТОМ ДЛЯ
АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ
На основі проведеного аудиту ми склали цей звіт незалежного аудитора та додатковий звіт для
Аудиторського комітету Товариства.
Будь-які неузгодженості вказаних звітів відсутні.
ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕНАДАННЯ ПОСЛУГ, ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, І ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
КЛЮЧОВОГО ПАРТНЕРА З АУДИТУ ТА СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ
Ми підтверджуємо, що протягом минулого і поточного років не надавали АТ «ВІТАМІНИ» ніяких
послуг, заборонених законодавством України, в тому числі заборонених частиною четвертою
статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
5
ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 31200575)
www.garant-audit.com.ua
Нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми,
так і на рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні завдання з
аудиту .
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШІ НАДАНІ СУБ’ЄКТОМ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО
КОНТРОЛЬОВАНИМ НЕЮ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПОСЛУГИ, КРІМ ПОСЛУГ З
ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ, ЩО НЕ РОЗКРИТА У ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ АБО У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ
Ми не надавали Товариству або контрольованим Товариством суб’єктам господарювання,
жодних інших послуг, включаючи неаудиторські послуги, окрім аудиту фінансової звітності .
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ
Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» та інших законодавчих та нормативних актів,
який передбачає отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.
Ми не наводимо повторно інформацію щодо обсягу аудиту, оскільки вона наведена у інших
розділах цього звіту.
Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмеженнями системи внутрішнього
контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити, навіть
якщо аудит належно спланований і виконаний відповідно до МСА.
Інша інформація, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звіті за результатами
обов’язкового аудиту згідно Закону 2258, наведена в інших параграфах цього звіту незалежного
аудитора.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» надаємо основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів аудит:
повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»
місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 3838
Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є
Аудитор О.Л. Бондарева
номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 101521
Директор, аудитор Т.В. Ліщенко
Номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 101525
ICFM, DipIFRS, № IAS 10912 від 07.07.2016
IFA, DipIFRS, № 03/20019/10085, березень 2019
17 травня 2021 року
Київ, Україна

Електронний цифровий підпис

К списку новостей